Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 18 od 06.03.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 18/2018)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014, 98/2015, 18/2017 i 18/2018 - dr. odluka)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 106/2017 i 18/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 145/2016 - prečišćen tekst i 18/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 143/2016 - prečišćen tekst, 3/2017 - ispr. i 18/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS" - NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 145/2016 - prečišćen tekst i 18/2018)
  • ODLUKA O PROŠIRENOM OBIMU ZAŠTITE CIVILNIH INVALIDA RATA ("Sl. list grada Niša", br. 18/2018)
  • ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Niša", br. 18/2018)
  • ODLUKA O SAVETNIKU ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 18/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017 i 18/201)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex