Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 118 od 23.12.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Budžetu Gradske opštine Medijana za 2020. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Medijana za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju, izboru predsednika i članova Komisije za socijalna pitanja
 • Rešenje o obrazovanju, izboru predsednika i članova Komisije za komunalna pitanja i urbanu estetiku
 • Rešenje o obrazovanju, izboru predsednika i članova Komisije sport i obrazovanje
 • Rešenje o obrazovanju, izboru predsednika i članova Komisije za mlade i pronatalitetnu politiku
 • Rešenje o obrazovanju, izboru predsednika i članova povremenog radnog tela - Saveta za praćenje realizacije programa rada javnih preduzeća, programa razvoja grada i programa uređivanja zemljišta
 • Rešenje o izboru koordinatora u kancelariji za mlade
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije Sveta Petka
 • Rešenje o izboru člana Komisije Sveta Petka
 • Odluka o budžetu opštine Svrljig za 2021. godinu
 • Kadrovska plan opštine Svrljig za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju plana nabavki za 2021. godinu Skupštine opštine Svrljig
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštini Svrljig
 • Odluka o davanju saglasnosti udruženju penzionera "Svrljig" Svrljig na upotrebu grba i imena opštine Svrljig
 • Odluka o subvencionisanju nerentabilnih linija u prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Svrljig
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o sprovođenju komasacije na delovima katastarskih opština Plužina i Niševac, opština Svrljig
 • Pravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
 • Rešenje o usvajanju finansijski plan za 2021. godinu Skupštine opštine Svrljig
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Plužina i Niševac u opštini Svrljig
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Javnog komunalnog - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja, za period od 01.01. do 31.09.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKSP "Svrljig" Svrljig o usvajanju Izveštaja o poslovanju javnog komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava iz subvencije Javnog komunalno - stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o izboru dva člana Komisije za zaštitu životne sredine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex