Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 108 od 17.12.2019.)


 • Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Gadžin Han za 2019. godinu
 • Kadrovski plan Opštinske uprave za 2020. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini opštine Gadžin Han
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Gadžin Han
 • Odluka o subvenciji opštine Gadžin Han Osnovnoj školi "Vitko i Sveta" Gadžin Han
 • Odluka o razmeni nepokretnosti
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o imenovanju Savetnika za zaštitu pacijenata opštine Gadžin Han
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma zdravlja Gadžin Han
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma zdravlja Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za treći kvartal 2019. godine - treće tromesečje 2019. godine (01.01.2019-30-09-2019) JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica i puteva-tekuće popravke i održavanje ulica u naseljima, seoskih puteva, sportskih terena i zelenih površina za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica i puteva-letnje održavanje lokalnih puteva za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na javnim površinama i upravljanje komunalnim otpadom-sakupljanje i odvoženje otpada za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program obezbeđivanja javnog osvetljenja-ulična rasveta za 2020. godinu JP" Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta-subencija na ime nadoknade subvencionisanog dela cene vode za piće JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija kapitalna investicija-oprema za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija kapitalna investicija-povezivanje i održavanje seoskih vodovoda za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i aktivnosti Turističke organizacije opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za socijalni rad Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica i puteva-zimsko održavanje puteva za 2020. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Gadžin Han za 2020. godinu, koji je doneo Upravni odbor Centra za socijalni rad Gadžin Han
 • Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Svrljig za 2019. godinu
 • Odluka o budžetu opštine Svrljig za 2020. godinu
 • Odluka o budžetu opštine Svrljig za 2020. godinu
 • Kadrovski plan opštine Svrljig
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom osnovnoškolskog uzrasta
 • Odluka o finansijskoj pomoći za vantelesnu oplodnju u opštini Svrljig
 • Odluka o obrazovanju i imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Svrljig u stalnom sastavu - prečišćen tekst
 • Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2020. godinu Skupštine opštine
 • Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Svrljig, prikupljanjem pismenih ponuda u KO Svrljig
 • Oglas za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Svrljig prikupljanjem pismenih ponuda u KO Svrljig
 • Odluka o dopuni Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite u opštini Svrljig
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pomoći nezaposlenim porodiljama do navršene prve godine života deteta
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o priznavanju prava na jednogodišnju novčanu pomoć za novorođenčad
 • Odluka o izmeni Odluke o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju i imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Svrljig u stalnom sastavu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Programu korišćenja iz subvencija Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata odborniku Ljubinku Đorđeviću
 • Rešenje o usvajanju Drugih izmena i dopuna finansijskog plana za 2019. godinu Skupštine Opštine Svrljig
 • Rešenje o usvajanju finansijskog plana za 2020. godinu Skupštine opštine Svrljig


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex