Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 100 od 29.11.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
 • Odluka o smanjenju prenetih neutrošenih sredstava za posebne namene i od privatizacije u korist neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina i smanjenju neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u korist deficita iz ranijih godina
 • Odluka o izmeni Odluke o raspoređivanju sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije
 • Odluka o izmenama i dopunama Posebnog programa razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije Grada Niša
 • Program o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
 • Program o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
 • Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst - treća faza
 • Plan detaljne regulacije kompleksa "Ardija" u Nišu na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o pristupanju osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno tehnološki park Niš"
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o izmeni Odluke o raskopavanju površina javne namene
 • Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Niša
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Turističkoj organizaciji Niš
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke Niš
 • Rešenje kojim se prihvata prenos prava javne svojine bez naknade sa Republike Srbije na Grad Niš i pribavlja se u javnu svojinu Grada Niša objekat - trafo stanica
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Vožd Karađorđe" Niš, ul. Vožda Karađorđa br. 29, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Kole Rašić" Niš, ul. Vase Čarapića 8b, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Učitelj Tasa" Niš, ul. Rajićeva 24, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Stefan Nemanja" sa poslovnim sedištem u Nišu, u ul. Kosovke devojke bb, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" Niška Banja, ul. Ivana Gorana Kovačića broj 14, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Program uklanjanja radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Niša
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Gadžin Han


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex