Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 8/2023 od 07.04.2023.)


 • REŠENJE O OTVARANJU/POVEĆANJU APROPRIJACIJE
 • REŠENJE O OTVARANJU/POVEĆANJU APROPRIJACIJE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2023. GODINU (I)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "MRKONJSKI VIS"
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OBNOVA" MEDVEĐA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBNOVA" IZ MEDVEĐE ZA POKRIĆE DUGA ZA SNADBEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBNOVA" MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "OBNOVA" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "OBNOVA" U MEDVEĐI
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "PETAR PETROVIĆ - NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OPŠTINSKE BIBILOTEKE "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA OB "PETAR PETROVIĆ - NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA OPŠTINSKE BIBILOTEKE "PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" U TULARU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" U TULARU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOVAN KOVAČEVIĆ" U LECU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOVAN KOVAČEVIĆ" U LECU
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU KATASTARSKE PARCELE BROJ 231 SA PRIPADAJUĆIM PORODIČNO STAMBENIM OBJEKTOM U KO MEDVEĐA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA - ODELJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA - ODELJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "SESTRE STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU JAVNOG PREVOZA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERIJALNU PODRŠKU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKAJAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITIROJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OSNOVNE ŠKOLE "PARTIZANSKI DOM" BUČUMET ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OSNOVNE ŠKOLE "RADOVAN KOVAČEVIĆ" LECE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" TULARE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex