Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 6/2023 od 21.03.2023.)


 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE OSTALOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS "CIGLANA MLADOST" BATULOVCE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 2022-2025.
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA, SAHRANJIVANJU I VRŠENJU POGREBNE DELATNOSTI
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I ODRŽAVANJU PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE
 • ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" U VLASOTINCU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U VLASOTINCU ZA OPŠTINU VLASOTINCE I OPŠTINU CRNA TRAVA ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. G.
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PROPISE, UPRAVU I SATUTARNA PITANJA KAO STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU NOVOG PREDSEDNIKA KOMISIJE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG PREDSEDNIKA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PROGRAMA KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE PASA LUTALICA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 2023-2025. GODINE
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE BOJNIK I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NACRTA ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" U BOJNIKU ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA SUBVENCIJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" U BOJNIKU ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK U PERIODU 01.01.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANJU OŠ "STOJAN LJUBIĆ" U KOSANČIĆU ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANJU TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA PERIOD 01.01.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK (SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM) ZA PERIOD 01.01.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA PERIOD 01.01.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA JEDNODOMNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOJ - PEK PEKARA" DOO BOJNIK
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD OD 2023. - 2027. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALOG PREDUZEĆA "JEDINSTVO" BOJNIK IZ REDA PREDSTAVNIKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALOG PREDUZEĆA "JEDINSTVO" BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" BOJNIK
 • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA 2023. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex