Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 50/2021 od 31.12.2021.)


 • Odluka Ustavnog suda IUo-165/2020
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta Mesne zajednice Darkovce
 • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta Mesne zajednice Darkovce, raspisanih za 13. februar 2021. godine
 • Odluke o propisivanju obrazaca za sprovođenje izbora za članove saveta Mesne zajednice Darkovce koji su raspisani za dan 13. februar 2021. godine
 • Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima za članove saveta Mesne zajednice Darkovce raspisanim za 13. februar 2021. godine
 • Odluku o naknadi za rad mrtvozornika
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Medveđa za 2021. godinu (IV)
 • Vendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e komunës së Medvegjës për vitin 2021 (IV)
 • Odluka o budžetu opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Vendimin mbi buxhetin e komunës së Medvegjës për vitin 2022
 • Kadrovski plan opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Planin kadrovik të komunës së Medvegjës për vitin 2022
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava Javnom komunalnom preduzeću "Obnova" Medveđa za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji opštine Medveđa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
 • Vendimin mbi shpërndarjen e të drejtës ekskluzive të Ndërmarrjes komunale publike "Obnova" Medvegjë për kryerjen e veprimtarive të ofrimit të shërbimeve në territorin e komunës së Medvegjës në të cilat nuk Zbatohet ligji për prokurimet publike
 • Odluka o davanju saglasnosti na Aneks I Ugovora o privremenom povera- vanju obavljanja komunalne delatnosti prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Medveđa ~ "Golub tviks doo" iz Beograda
 • Vendimin
 • Odluka o pribavljanju katastarske parcele br. 231 u KO Medveđa u javnoj svojini opštine Medveđa neposrednom pogodbom
 • Vendimin mbi sigurimin e parcelës kadastrale numër 231 në KK Medvegjë në pronën publike të komunës së Medvegjës me marrëveshje të drejtpërdrejtë
 • Odluka o prenosu svojine opštine Medveđa na JKP "Obnova" iz Medveđe
 • Vendimin mbi bartjen e të drejtave pronësore të Komunës së Medvegjës në NKP "Obnova" nga Medvegja
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala u JKP "Obnova" Medveđa
 • Vendimin mbi rritjen e kapitalit themelor në Ndërmarrjen komunale publike "Obnova" Medvegjë
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno komunalnog preduzeća "Obnova" iz Medveđe
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Kulturnog centra opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Turističke organizacije opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Opštinske biblioteke "Petar Petrović - Njegoš" u Medveđi za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Predškolske ustanove "Mladost" u Medveđi za radnu 2021/2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Crvenog krsta opštine Medveđa za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora PU "Mladost" u Medveđi
 • Aktëvendimi mbi shakrimin e anëtarve të këshillit drejtues IP "Mlladost" në Medvegjë
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora PU "Mladost" u Medveđi
 • Aktëvendimi mbi emrimin e anëtarve të këshillit drejtues IP "Mlladost" në Medvegjë
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Osnovne škole "Radovan Kovačević" u Lecu
 • Aktëvendimi mbi shkarkimin e antarit të këshillit shkollor SHF "Radovan Kovaçeviq" në Lec
 • Rešenje o imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole•"Radovan Kovačević" u Lecu
 • Aktëvendimi mbi emrimin e antarit të këshillit shkollor SHF "Radovan Kovaçeviq" në Lec
 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije opštine Medveđa
 • Aktvendim mbi shkarkimin e komisionit zgjedhor të komunës së Medvegjës.
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije opštine Medveđa
 • Aktëvendimi mbi emrimin e komisionit zgjedhor të komunës së Medvegjës


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex