Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 5/2022 od 24.02.2022.)


 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Lebane u stalnom sastavu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije opštine Crna Trava u stalnom sastavu
 • Odluka o prenosu prava svojine Opštine Medveđa na JKP "OBNOVA" iz Medveđe
 • Vendimi mbi bartjen e të drejtave pronësore të Komunës së Medvegjës në NKP "Obnova" nga Medvegja
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala u JKP "OBNOVA" iz Medveđe
 • Vendimi mbi rritjen e kapitalit themelor në ndërmarrjen publike komunale "Obnova" Medvegjë
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika Opštinske izborne komisije opštine Medveđa u stalnom sastavu
 • Vendimi mbi shkarkimin dhe emromin e anëtarve dhe zëvendës antarve të Komisionit zgjedhor të Komunës së Medvegjës ne përbërje të përhershme
 • Rešenje o razrešenju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Medveđa
 • Aktvendimin mbi shkarkimin e komisionit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e pozitës të kryeshefit të administratës komunale të komunës së Medvegjës
 • Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Medveđa
 • Aktvendimin mbi emërimin e komisonit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e pozitës të kryeshefit të administratës Komunale të Komunës së Medvegjës
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opštinske biblioteke "Petar Petrović Njegoš" u Medveđi
 • Aktvendimin mbi shkarkimin e kryetarit të Këshillit adminstrativ të bibliotekës Komunale "Petar Petroviq Njegosh"
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Bojnik u stalnom sastavu
 • Odluka o zaduživanju opštine Bojnik za finansiranje tekuće likvidnosti
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji opštine Bojnik
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Bojnik
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima
 • Odluka o izmeni i dopuni srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju potreba za trajno rešavanje stambenih pitanja izbeglica i raseljenih lica
 • Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica sa Odlukom o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica
 • Odluka o određivanju visine ekonomske cene boravka dece u PU "Đuka Dinić" Bojnik za kalendarsku 2022. godinu
 • Ispravka odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Bojnik u stalnom sastavu
 • Poslovnik o radu Izborne komisije opštine Crna Trava
 • Izveštaj o rezultatima izbora za članove saveta Mesne zajednice Darkovce na teritoriji opštine Crna Trava na izborima održanim 14. februara 2022. godine
 • Rešenje o dodeli mandata kandidatima za članove saveta Mesne zajednice Darkovce nakon izbora održanih 14. februara 2022. godine
 • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana opštine Lebane u oblasti sporta


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex