Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 39 od 27.10.2020.)


 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA RADA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "MLADOST" CRNA TRAVA ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MLADOST" CRNA TRAVA ZA RADNU 2020/2021. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA VEĆI ODNOSNO MANJI BROJ DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MLADOST" CRNA TRAVA ZA RADNU 2020/2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MLADOST" U CRNOJ TRAVI ZA RADNU 2020/2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVKAMA
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVKAMA
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA DOPUNU PRAVILNIKA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NA POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNIKA, ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA, PREDSEDNIKA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MLADOST" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ALEKSANDAR STOJANOVIĆ", CRNA TRAVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex