Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 32/2021 od 24.09.2021.)


 • Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad u nadzornom odboru Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu "Vilin Lug" Crna Trava za 2021. godinu
 • Rešenje po konkursu za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Crna Trava
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Crna Trava za period 2020-2024. godinu, broj 06-193/2021-01, sa Lokalnim akcionim planom
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Crna Trava - rebalans 3
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Crna Trava za period 01.01. - 30.06.2021. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Odluka o izmenama odluke o socijalnoj zaštiti
 • Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku
 • Odluka o uspostavljanje prava stvarne službenosti u korist privrednog društva "S&T Energy team" d.o.o. Darkovce
 • Odluka o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga
 • Izveštaj o rezultatima izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Crna Trava na izborima održanih 19. septembra 2021. godine
 • Rešenje o dodeli mandata kandidatima za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Crna Trava nakon izbora održanih 19. septembra 2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex