Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 28 od 03.09.2020.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE CRNA TRAVA O SPROVEDENIM IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA ODRŽANIM 21.06.2020. GODINE I PONOVLJENIM IZBORIMA NA BIRAČKOM MESTU BROJ 4 - ODRŽANIM DANA 30.06.2020. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR IZVRŠNIH ORGANA OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OPŠTINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA ZBOG IZBORA ZA PREDSEDNIKA OPŠTINE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA ZA OBLAST PRIVREDE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA ZA OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA ZA OBLAST LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA ZA OBLAST PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA ZA OBLAST OMLADINE I SPORTA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE O SPROVEDENIM IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE, ODRŽANIM 21.06.2020. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA ZA POTVRĐIVANJE MANDATA IZABRANIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA TAJNOG GLASANJA ZA IZBOR IZVRŠNIH ORGANA OPŠTINE VLASOTINCE (PREDSEDNIKA OPŠTINE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANJA, ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O DODELI MANDATA
 • REŠENJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE CRNA TRAVA
 • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA NAČELNIKU OU LEBANE ZA RASPISIVANJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SUBVENCIJA AUTOPREVOZNICIMA ZA LINIJSKI PREVOZ NA NERENTABILNIM LINIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA PERIOD 01.01.2020. - 30.06.2020. GODINE
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - OPŠTINI CRNA TRAVA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJA ČLANU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ" CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA "MILENTIJE POPOVIĆ", CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ADMINISTRATIVO-MANDATNA PITANJA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex