Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 18/2023 od 07.07.2023.)


 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Leskovca za 2023. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima kao i infrastrukturi od elementarne nepogode nastale usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda na teritoriji grada Leskovca za 2023. godinu
 • Rešenje o obrazovanju komisije za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu od elementarne nepogode nastale usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda na teritoriji grada Leskovca za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JKP "Vodovod" Vlasotince
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Medveđa za 2024. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Medveđa za 2024. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Prijemni i predajni centar Radan" u opštini Bojnik
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Bojnik
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bojnik
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bojnik za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu programa poslovanja JKP "Jedinstvo" Bojnik za 2023. godinu sa finansijskim planom i programom subvencija
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata V.D. direktora JKP "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Bojnik
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Bojnik
 • Odluka o obrazovanju Komisije za planove
 • Odluka o letnjem odmoru Skupštine opštine Bojnik za 2023. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex