Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 12 od 08.05.2019.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA I RASPISUJE OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA
 • VENDIMIN MBI SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR DHËNJËN ME QIRA DHE NË SHFRYTËZIM TOKËN BUJQËSORE NË PRONËN SHTETRORE NË KOMUNËN E MEDVEGJËS SHPALLETKONKURSI PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE ME SHKRIM PËR DHËNIEN ME QIRA TOKËN BUJQËORE NË PRONËN SHTETRORE NË KOMUNËN E MEDVEGJËS
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE PLANOVE MESNIH ZAJEDNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE VLASOTINCE
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE VLASOTINCE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2019-2024. GODINE
 • REŠENJE O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA RADA NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" TEGOŠNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex