Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 4 od 19.02.2019.)


AKTI GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA

  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
  • Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata
  • Rešenje o dopuni Rešenja o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje otpremnine zaposlenom u Kulturnom centru "Ribnica"
  • Rešenje o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva u oblasti sporta za finansiranje godišnjih programa i za realizaciju posebnih programa sa javnim pozivom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex