Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 3 od 27.01.2020.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Službi za poslove Zaštitnika građana grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
  • Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 5297/137 KO Kraljevo, javna svojina grada Kraljeva, preduzeću "TEHNOGRAD INŽENJERING" D.O.O iz Kraljeva kao jedinom najpovoljnijem ponuđaču na osnovu raspisanog javnog oglasa od 13.12.2019. godine
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Zdravstvene zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Socijalne zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2020. godinu
  • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na finansijske planove mesnih zajednica za 2020. godinu
  • Raspored budžetskih sredstava indirektnim korisnicima budžeta mesnim zajednicama za 2020. godinu
  • Obaveštenje o evidentiranju dobra koje uživa prethodnu zaštitu, Parka sa starim vilama u Mataruškoj Banji

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex