Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 20/2021 od 21.06.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za period od 2021. do 2023. godine
 • Odluka o usvajanju Strategije sa Lokalnim akcionim planom za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva za period 2021-2026. godine
 • Odluka o dopuni Odluke o mreži Javne predškolske ustanove "Olga Jovičić - Rita" Kraljevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva
 • Odluka o komunalnoj miliciji
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opreme Komunalne milicije
 • Odluka o donošenju Treće izmene Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac"
 • Odluka o donošenju Izmene Plana generalne regulacije naseljenog mesta Mataruška Banja
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Jarčujak"
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Kraljeva
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Odluka o prihvatanju raspodele stambene jedinice iz Liste reda prvenstva za dodelu stana u neprofitni zakup
 • Dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kraljeva
 • Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja za 2021. godinu "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo kojom je usvojen Cenovnik radova i usluga, sa Elementima za određivanje cena radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturnog centra "Ribnica" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja sa finansijskim planom Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" d.o.o, Kraljevo o razrešenju i imenovanju predsednika Skupštine društva
 • Rešenje o davanju saglasnosti DOO Institut za javne finansije i računovodstvo Niš - Medijana za upotrebu Osnovnog grba grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa za imenovanje direktora Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i osam članova Komisije za planove grada Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i tri člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Skupštine grada Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o imenovanju direktora "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju dva člana Upravnog odbora Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Mašinskoj tehničkoj školi "14. oktobar" u Kraljevu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Stefan Nemanja" u Studenici
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i Finansijskog dela izveštaja o radu i poslovanju za 2020. godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja i obračuna za 2020. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2020. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2020. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2020. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za radnu 2019/2020. godinu i Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić - Rita" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna za 2020. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za školsku 2019/2020. godinu i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2020. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2020. godinu "Apotekarske ustanove Kraljevo" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Mišljenje o mogućnosti pristupanja promeni granica kat. opština Mrsać, Obrva i Miločaj sa predlogom da Vlada Republike Srbije donese odluku o promeni granica
 • Odluka da se strateška procena uticaja Plana generalne regulacije "Jarčujak" na životnu sredinu ne izrađuje
 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex