Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 6 od 11.03.2019.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o nabavci osnovnog sredstva JKP Šumadija Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac
 • •Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca 2019-2020. godina
 • Odluka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Finansijskih planova mesnih zajednica za 2019. godinu
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Severna obilaznica grada Kragujevca"
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Železnička pruga Sobovica-Lužnice-krak Batočina" u Kragujevcu
 • Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Plana detaljne regulacije "Dela naselja Beloševac - ugao ulica Marije Kiri i Milivoja Bankovića Sićka" u Kragujevcu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite - Kneginja Ljubica - Kragujevac za 2019. godinu
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2019. godini
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP "Kragujevac" za 2018. godinu, za period 1.01.2018 - 31.12.2018. godine (IV kvartal)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o pokretanju postupka racionalizacije broja zaposlenih u organima Grada, stručnim službama i posebnim organizacijama, ustanovama, javnim službama, preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač grad Kragujevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex