Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 3 od 14.02.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika i
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika
 • Odluka o izradi Druge izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije "Institut za strna žita - Radna zona Feniks"
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Druge izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije "Institut za strna žita - Radna zona Feniks"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac
 • Odluka o donošenju Programa kontrole zdravstvene bezbednosti hrane sa gradskih tržnica
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kragujevca za 2020. godinu
 • Odluka o Programu "Očuvanje oralnog zdravlja dece predškolskog i školskog uzrasta na teritoriji grada Kragujevca"
 • Odluka o izmenama Odluke o povećanju kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnih sredstava
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma omladine Kragujevac u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzičkog centra za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture Koraci za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen parka Kragujevački oktobar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta za decu Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Doma omladine Kragujevac u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Knjaževsko srpskog teatra u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen parka Kragujevački oktobar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove kulture Koraci za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzičkog centra za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pozorišta za decu Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Gradske turističke organizacije Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Putevi Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Sportskog privrednog društva Radnički d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Sportskog privrednog društva FK Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Sportskog privrednog društva ŽFK Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac i program korišćenja sredstava iz budžeta Grada za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta Grada, Sportskog privrednog društva Radnički d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta Grada Sportskog privrednog društva FK Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dragiša Luković - Španac" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Živadinka Divac" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Trgovinsko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu
 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Skupština grada Kragujevca
 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Gradska uprava za zajedničke poslove
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku priznavanja prava na naknadu troškova prevoza u javnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca;
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja;
 • Program raspodele budžetskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje na teritoriji grada Kragujevca za transfere na nivou Republike za 2020. godinu;
 • Program unapređenja socijalne zaštite za 2020. godinu;
 • Program sprovođenja preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program raspodele budžetskih sredstava za funkcionisanje mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Centra za obrazovanje Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2020. godinu Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove Sekretarijata za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju i Sekretarijata za javne prihode;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2019/20. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na finansijske planove mesnih zajednica za 2020. godinu;
 • Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Privrednog saveta Grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o odobravanju sredstava Crvenom krstu Kragujevac za obavljanje javnih ovlašćenja i drugih poslova od javnog interesa u oblasti zdravstvene zaštite za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JSP Kragujevac, Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u cilju pribavljanja/otuđenja iz javne svojine grada, broj 112-806/19-V dana 25. oktobra 2019. godine;
 • Rešenje o dodeljivanju mandata kandidatu za Odbornika Skupštine grada Kragujevca;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex