Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 28 od 03.09.2020.)


 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za realizaciju kapitalnih projekata i saradnju sa Vladom Republike Srbije;
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za međunarodnu saradnju;
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom;
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika za nadzor nad investicijama u vanprivrednim delatnostima;
 • Zaključak o obezbeđivanju obaveznih udžbenika za učenike prvog razreda javnih osnovnih škola za školsku 2020/21. godinu;
 • Program korišćenja i raspoređivanja subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima u 2020. godini;
 • Program o izmeni programa korišćenja i raspoređivanja subvencija Sportskim privrednim društvima u 2020. godini;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za kadrovsko-administrativna pitanja iz radnog odnosa službenika na položaju;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu;
 • Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije;
 • Rešenje o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma;
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Tima za borbu protiv trgovine ljudima;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost;
 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Plana i Programa korišćenja subvencija JSP "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex