Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 24 od 13.09.2019.)


 • Plan detaljne regulacije "Kružni tok Mala vaga" u Kragujevcu
 • Plan generalne regulacije "Naselja Korićani"
 • Plan generalne regulacije "Naselja Male Pčelice"
 • Plan generalne regulacije "Centralni gradski park Šumarice" sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije "Centralni gradski park Šumarice" na životnu sredinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "ŠUPLJAJA"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "ŠUPLJAJA"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Park šuma Košutnjak"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Park šuma Košutnjak"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA NASELJA STARA RADNIČKA KOLONIJA - BLOK PLAZA" u Kragujevcu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA NASELJA STARA RADNIČKA KOLONIJA - BLOK PLAZA" u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja 22 decembar, Ilina voda i Ilićevo" u Kragujevcu uz ul. Tankosićevu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja 22 decembar, Ilina voda I Ilićevo" u Kragujevcu uz ul. Tankosićevu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja Vašarište" - stadion Čika Dača
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja Vašarište"- stadion Čika Dača
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - LEPENICA"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana generalne regulacije "RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - LEPENICA"
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja Metino brdo i Bresnica" u Kragujevcu uz ul. Teslinu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja Metino brdo i Bresnica" u Kragujevcu uz ul. Teslinu
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o ostvarivanju prava na stalnu mesečnu novčanu pomoć deci palih boraca
 • Odluka o obrazovanju Komisije za planove
 • Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Ženski košarkaški klub Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Kragujevca u trajni ulog u kapitalu "Simpo" - AD Vranje
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Slobodne zone Šumadija
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" ostvarene u poslovnoj 2018. godini
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Godišnjeg programa rada sa finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Sportskog privrednog društva "Kragujevački košarkaški klub Radnički" d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Sportskog privrednog društva "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o prvoj izmeni Programa poslovanja sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2019. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj poslovanja Privrednog društva "Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja" d.o.o. Kragujevac za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva "Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja" d.o.o. Kragujevac za 2019. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopuni Programa poslovanja Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za 2019. godinu
 • Odluka o ulaganju u kapital privrednog društva i davanju prethodne saglasnosti za prihvatanje osnivačkog udela u Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" doo Kragujevac
 • Odluka o davanju prethodne saglasnosti za prenos osnivačkih prava grada Kragujevca u Zastava Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. na Republiku Srbiju
 • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Ustanove "Sportsko rekreativni centar Mladost" Kragujevac - u likvidaciji
 • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Ustanove za sport i fizičku kulturu "Park" Kragujevac - u likvidaciji
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Spomen park "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju zamenika direktora Spomen parka "Kragujevački oktobar" Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Komisije za planove
 • Rešenje o imenovanju članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Kragujevca
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o osnivanju Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac (prečišćen tekst)
 • Program rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca;
 • Program o izmenama i dopuni Programa za prevenciju posledica elementarnih nepogoda i planiranje odbrane u 2019. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.01.2019-30.06.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.01.2019-30.06.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.01.2019.-30.06.2019. godine;
 • Rešenje o utvrđivanju naknade za rad likvidacionog upravnika Ustanove za sport i fizičku kulturu "Park" Kragujevac - u likvidaciji i Ustanove "Sportsko rekreativni centar Mladost" Kragujevac - u likvidaciji;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja", broj 112-629/19-V od 28. avgusta 2019. godine;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju Cenovnika usluga komunalnog održavanja za 2019. godinu;
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za implementaciju projekta "Unapređenje i razvoj GIS-a u Kragujevcu, Kniću i Rekovcu, broj 112-593/19-V od 9. avgusta 2019. godine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex