Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 14 od 21.05.2019.)


 • Odluka o dodeli Plakete Svetog Đorđa
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o saniranju šteta građanima nastalih prirodnom ili drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", broj 38/16)
 • Zaključak o preduzimanju mera na snabdevanju toplotne energije korisnika u uslovima niskih spoljnih temperatura u maju 2019. godine
 • Zaključak o sufinansiranju bez javnog konkursa programa, projekata i manifestacija u kulturi sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2019. godini
 • Program o izmenama i dopuni Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu
 • Program obrazovanja, razmeštaja, korišćenja i finansiranja robnih rezervi grada Kragujevca u 2018. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP "Urbanizam"-Kragujevac za period 01.01.2019. - 31.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Putevi" Kragujevac, za prvi kvartal, za period 1.01.2019.-31.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP "Kragujevac" za 2019. godinu, za period 1.01.2019 - 31.03.2019. godine
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta građanima nastalih prirodnom i drugom nezgodom na teritoriji grada Kragujevca broj: 112-759/17-V od 13. februara 2017. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex