Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 20 od 25.11.2019.)


  • Pravilnik o postupku po pritužbama na rad gradskih uprava grada Jagodine
  • Izmene Tarifnog sistema za obračun priključne snage i isporučene toplotne energije grada Jagodine
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o redovnom godišnjem popisu
  • Rešenje o imenovanju Centralne popisne komisije za redovni popis nefinansijske imovine, finansijske imovine i obaveza
  • Program putovanja političke delegacije grada Jagodine u Republiku Bugarsku


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex