Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 13 od 08.06.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Jagodine za 2020. godinuK
  • Rešenje o odobravanju sredstava iz budžeta grada Jagodine za programe odjavnog interesa u oblasti sporta i omladine za 2020. godinu
  • Rešenje o odobravanju sredstava iz budžeta grada Jagodine za programe od javnog interesa u oblasti kulture za 2020. godinu
  • Rešenje o odobravanju sredstava iz budžeta grada Jagodine za programe od javnog interesa u oblasti dečije i socijalne zaštite - podrška osobama sa invaliditetom za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvršenom redovnom godišnjem popisu Centralne popisne komisije za redovni popis nefinansijske imovine, i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2019. godine
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex