Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 12 od 07.08.2019.)


 • Rešenje o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku knjiga za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Jagodine
 • Rešenje o odobravanju dodatnih finansijskih sredstava za nabavku knjiga za nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola
 • Rešenje o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju Programa putovanja privredno-političke delegacije u Republiku Grčku
 • Rešenje o dodeli finansijskih sredstava socijalno ugroženim licima sa teritorije grada Jagodine
 • Rešenje o dodeli finansijskih sredstava socijalno ugroženim licima romske populacije
 • Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta crkvama i verskim zajednicama
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Skupštine grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradonačelnika grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za opšte, skupštinske, normativne i zajedničke poslove grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za budžet, finansije, privredu, poljoprivredu i investicije grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za urbanizam, građevinske, stambene i imovinsko pravne poslove grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za društvene delatnosti grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika Gradskog pravobranilaštva grada Jagodine za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Narodne biblioteke "Radislav Nikčević" u Jagodini
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata grada Jagodine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu Gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine
 • Program putovanja privredno-političke delegacije grada Jagodine u Republiku Grčku
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Jagodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex