Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 10 od 11.06.2019.)


 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA GRAD JAGODINU ZA 2019. GODINIU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 22/2018 i 10/2019)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2017, 21/2017, 24/2017, 4/2018, 7/2018, 19/2018, 4/2019 i 10/2019)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KAO KOMUNALNE DELATNOSTI OD POSEBNOG LOKALNOG INTERESA ZA PODRUČJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2016, 4/2019 i 10/2019)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA KAMATE NA KREDITE NAMENJENE RAZVOJU PRIVREDNIH SUBJEKATA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA KAMATE NA KREDITE NAMENJENE RAZVOJU REGISTROVANIH, KOMERCIJALNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA JAGODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD JAGODINU ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOŽENJA I DEPONOVANJA SMEĆA PWW D.O.O. JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2019)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 16/2016, 3/2018 i 10/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex