Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 45 od 14.09.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Bora
 • Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Bora
 • Odluka o ukidanju Apoteke Bor
 • Odluka o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
 • Odluka o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove grada Bora
 • Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Odluka o izboru člana Gradskog veća grada Bora
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske uprave grada Bora
 • Kadrovski plan o izmenama Kadrovskog plana Gradske uprave grada Bora za 2020. godinu
 • Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Bora za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za davanje garancije za obezbeđenje plaćanja isporuke uglja JKP "Toplana" Bor za grejnu sezonu 2019/2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Ustanove "Centar za kulturu grada Bora"
 • Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije "Bor" Bor
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" u Boru
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" Zlot
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Petar Radovanović" Zlot
 • Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Bora Javnom komunalnom preduzeću za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za vreme vanrednog stanja u 2020. godini
 • Lokalni akcioni plan o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex