Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 27 od 18.09.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Bora
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara grada Bora
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije grada Bora
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke nadzornih odbora javnih preduzeća za obezbeđenje sredstava i davanje jemstva za пlaćanje energenata za grejnu sezonu 2018/2019. godine Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu Javnog komunalnog preduzeća " 3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Narodne biblioteke Bor
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Bor
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-jun 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim
 • eduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2019. god. do 30.06.2019. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-620/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/19)
 • Pravilnik o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Pravobranilaštvu grada Bora
 • Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju za potrebe Pravobranilaštva grada Bora
 • Pravilnik o zanimanjima zaposlenih i koeficijentima za utvrđivanje plata i sticanju prava za uvećanje plate u Pravobranilaštvu grada Bora
 • Strategija za upravljanje rizikom i procenu rizika u Pravobranilaštvu grada Bora
 • Odluka o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja u Pravobranilaštvu grada Bora
 • Statut Mesne zajednice Šarbanovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex