Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 24 od 27.08.2019.)


  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Odluka o utvrđivanju cena usluge u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Bora
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-593/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 24/19)
  • Statut Mesne zajednice "Mladost"
  • Statut Mesne zajednice Oštrelj
  • Statut Mesne zajednice Krivelj


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex