Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2019. GODINI


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27. decembra 2018. godine usvojila Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2019. godini.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćeno je 166 tarifnih oznaka koje se odnose na sirovine i repromaterijale, a koji se koriste u daljoj proizvodnji. Za ovu robu carinske dažbine se smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi. Tačkom 3. iste Odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik ga koristi u sopstvenoj proizvodnji. Uslovi za odobravanje uvoza i ograničenja u vezi sa raspolaganjem robom (obrađeni duvan) propisani su tač. 4 - 6. Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 30.12.2018.