Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU


Član 1.

U Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 42/15), član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)      bezbednosna provera predstavlja skup mera i radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bezbednosne smetnje, koju u skladu sa Zakonom o policiji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2)      bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili za vršenje poslova redarske službe;

3)      korisnik usluga je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koji koristi usluge privatnog obezbeđenja;

4)      legitimacija je javna isprava za legitimisanje osoba koje vrše poslove privatnog obezbeđenja;

5)      licenca je:

(1)  rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja,

(2)  rešenje kojim se fizičkim licima koja ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili vršenje poslova redarske službe;

6)      odgovorno lice je fizičko lice koje je vlasnik pravnog lica ili je zaposleno u pravnom licu i po zakonu ovlašćeno da zastupa pravno lice, odnosno lice koje je registrovano u skladu sa zakonom kao preduzetnik, osim za poslove samozaštitne delatnosti gde se odgovorno lice određuje na osnovu akta o sistematizaciji pravnog lica;

7)      patroliranje je usluga obezbeđenja koju vrše službenici obezbeđenja krećući se u određeno vreme između više međusobno razdvojenih mesta/objekata;

8)      plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke;

9)      poslovni prostor je objekat posebno izgrađen ili prilagođen za poslovne namene ili prostor u takvom objektu koji ima prostoriju za rad, posebnu prostoriju za prijem stranaka, sanitarni čvor i površinu od najmanje 20 m² i koji se isključivo koristi za obavljanje poslovnih delatnosti;

10)    pravno lice za privatno obezbeđenje je privredno društvo koje obavlja delatnost privatnog obezbeđenja pod uslovima iz ovog zakona;

11)    preduzetnik za privatno obezbeđenje je službenik obezbeđenja koji samostalno obavlja delatnost privatnog obezbeđenja pod uslovima iz ovog zakona i koji je, u skladu sa propisima, registrovan kao preduzetnik;

12)    procedura postupanja je planom obezbeđenja, odnosno planom postupanja sa rizicima, utvrđen način obavljanja aktivnosti na zaštiti lica, imovine i poslovanja;

13)    procena rizika je analiza i ocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

14)    prostor koji se koristi za javnu upotrebu je svaki prostor koji predstavlja javno mesto i na kome se mogu bez posebnih uslova kretati ili boraviti individualno neodređena lica;

15)    redar je fizičko lice, koje je obučeno za vršenje poslova redarske službe, koje poseduje licencu Ministarstva za vršenje ovih poslova i na koje se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na službenike privatnog obezbeđenja, ako ovim zakonom nije drugačije propisano;

16)    službenik obezbeđenja je fizičko lice, koje poseduje licencu Ministarstva za vršenje poslova privatnog obezbeđenja;

17)    samozaštitna delatnost je delatnost obezbeđenja lica, imovine i poslovanja koje organizacija obavlja za sopstvene potrebe;

18)    unutrašnja služba obezbeđenja (samozaštita) je unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe;

19)    štićeni prostor je objekat ili prostor na kojem se vrše usluge obezbeđenja;

20)    fizička zaštita je usluga obezbeđenja koja se pruža prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu u skladu sa planom obezbeđenja, primenom mera i ovlašćenja službenika obezbeđenja;

21)    fizičko-tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine primenom fizičke zaštite i korišćenjem sredstava tehničke zaštite;

22)    tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem.

Svi izrazi u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i na ženski rod."

Član 2.

U članu 5. stav 4. briše se.

Član 3.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Poslove redarske službe, pod uslovima iz ovog zakona, mogu vršiti fizička lica koja imaju licencu Ministarstva za vršenje ovih poslova."

Član 4.

U članu 9. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja;".

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite sa oružjem;".

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7) i 8) koje glase:

"7) Licencu za vršenje poslova samozaštitne delatnosti;

8) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti."

Stav 2. briše se.

Član 5.

Član 10. menja se i glasi:

"Član 10.

Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mogu se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjavaju opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licenci, odnosno koji:

1)      su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa šifrom delatnosti privatnog obezbeđenja i usluge sistema obezbeđenja;

2)      imaju akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3)      imaju akt koji bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka;

4)      imaju odgovorno lice koje poseduje licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, koja se izdaje fizičkom licu;

5)      poseduju poslovni prostor;

6)      poseduju poseban prostor za smeštaj oružja i municije, u skladu sa propisima o uslovima za smeštaj i čuvanje oružja i zaštitu od požara, ako poslove privatnog obezbeđenja obavlja sa oružjem;

7)      imaju sopstveni ili ugovoreni Kontrolni centar ako pružaju usluge fizičko-tehničke zaštite ili obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Posebni uslovi koje treba da ispuni pravno lice, odnosno preduzetnik da bi dobili:

1)      Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog službenika obezbeđenja sa Licencom za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2)      Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja i Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite sa oružjem - jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja ili Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem;

3)      Licencu za vršenje poslova obezbeđenja, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki - jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem i da poseduju tehnička sredstva za transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki u skladu sa čl. 36. i 38. ovog zakona;

4)      Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke, sa Licencom za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

5)      Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa višim obrazovanjem stečenim po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 76/05) ili visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena u polju tehničko-tehnoloških nauka, sa Licencom za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

6)      Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke i sa Licencom za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

Izuzetno, preduzetnik ne mora da ispunjava posebne uslove za izdavanje licence iz stava 2. tač. 1), 4), 5) i 6) ovog člana u pogledu broja zaposlenih, ako poseduje odgovarajuću licencu koja se izdaje fizičkom licu."

Član 6.

U članu 11. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)    Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite:

(1)  Licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja;

(2)  Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem; ".

Stav 2. menja se i glasi:

"Za vršenje poslova redarske službe fizičkom licu Ministarstvo izdaje Licencu za vršenje poslova redarske sužbe."

Član 7.

Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licence, odnosno koje:

1)      je državljanin Republike Srbije;

2)      ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3)      je punoletno;

4)      ima najmanje srednje obrazovanje;

5)      nema bezbednosnih smetnji;

6)      je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem ili izveštajem nadležne zdravstvene ustanove ili uverenjem da je zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja ako poslove obavlja sa oružjem, ne starije od 60 dana u momentu podnošenja zahteva;

7)      je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

8)      je savladalo obuku u skladu sa ovim zakonom;

9)      ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

Bezbednosna smetnja postoji:

1)      ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno ako mu je pravnosnažnom odlukom izrečena mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena;

2)      ako je lice pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odnosno ako mu je pravnosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera: zabrana vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je mera izrečena;

3)      ako je na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta ili mestu rada utvrđeno da lice, svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir.

Uslov koji treba da ispuni fizičko lice da bi dobilo Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite, odnosno Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika - jeste da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje tehničke struke.

Licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poslovima pravosudne straže i poslovima izvršenja krivičnih sankcija, i licu koje ima srednje obrazovanje za obrazovni profil tehničar obezbeđenja ili tehničar bezbednosti kao i licu koje ima visoko obrazovanje na studijama prvog stepena iz oblasti bezbednosti, izdaje se licenca ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1) - 7) i tačka 9) ovog člana.

Licenca za vršenje poslova redarske službe može se izdati fizičkom licu koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1) - 3), 5), 6) i 8) ovog člana i ima položen stručni ispit za redara u Ministarstvu, kao i licu iz stava 4. ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1) - 3), 5) i 6) bez položenog stručnog ispita za redara.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

Na postupak i način polaganja stručnog ispita za redare i izdavanja licence iz stava 5. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje polaganje stručnog ispita i izdavanje licence privatnog obezbeđenja fizičkom licu."

Član 8.

Član 13. menja se i glasi:

"Član 13.

Obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i obuku fizičkih lica za vršenje poslova redarske službe mogu da sprovode Ministarstvo i privredna društva, preduzetnici i školske ustanove koji ispunjavaju materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke i koji dobiju ovlašćenje Ministarstva.

Ovlašćenje za obavljanje obuke može se izdati privrednom društvu, preduzetniku i školskoj ustanovi koji:

1)      su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji ili poseduju akt o verifikaciji/akreditaciji školske ustanove u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje;

2)      imaju odgovarajući prostor, opremu i sredstva za izvođenje teoretske i praktične obuke;

3)      imaju predavače i kontrolore obuke.

Ovlašćenje se izdaje na period od pet godina.

Za izdavanje ovlašćenja plaća se republička administrativna taksa.

Na postupak i način izdavanja i oduzimanja ovlašćenja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje izdavanje licence.

Lica iz stava 1. ovog člana koja su dobila ovlašćenje, obuku mogu da sprovode u odgovarajućem prostoru za koji su dobili ovlašćenje i obuku moraju da sprovode na način propisan odgovarajućim programom i planom obuke, te polaznicima obuke koji nisu pohađali obuku u skladu sa programom i planom obuku ne mogu da izdaju potvrdu o završenoj obuci.

Privredna društva, preduzetnici i školske ustanove iz stava 1. ovog člana dužni su da policijskoj upravi na čijoj teritoriji sprovode obuku dostave obaveštenje o datumu i vremenu početka ciklusa obuke, sa rasporedom obuke po temama i terminima, predavačima i spiskom polaznika. Obaveštenje se dostavlja najkasnije tri dana pre početka ciklusa obuke.

Bliže uslove, u pogledu potrebnih objekata, odnosno prostorija, materijalno-tehničkih sredstava i opreme, stručne osposobljenosti i broja lica koja sprovode obuku lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, a koje moraju ispunjavati lica iz stava 1. ovog člana, kao i programe stručne obuke i način njihovog sprovođenja propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar)."

Član 9.

U članu 15. stav. 3. menja se i glasi:

"O zahtevu se odlučuje rešenjem."

Stav 4. briše se.

Član 10.

Član 16. menja se i glasi:

"Član 16.

Pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu kome ističe rok važenja licence, na njegov zahtev, izdaće se nova licenca - pod uslovom da nije došlo do promena propisanih uslova iz čl. 10. i 12. ovog zakona.

Zahtev za novu licencu, sa dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje licence, može se podneti najranije 60 dana pre isteka roka važenja prethodno izdate licence.

Pravnom licu ili preduzetniku za privatno obezbeđenje rešenjem će se oduzeti licenca ako:

1)      prestane da ispunjava propisane uslove za izdavanje licence;

2)      ne počne da obavlja delatnost privatnog obezbeđenja u roku od šest meseci od dana konačnosti rešenja o izdavanju licence;

3)      se otvori postupak likvidacije ili stečaja.

Privrednom društvu, preduzetniku ili školskoj ustanovi rešenjem će se oduzeti ovlašćenje ako:

1)      prestanu da ispunjavaju uslove za izdavanje ovlašćenja;

2)      obuku kandidata sprovode van prostora za koji su dobili ovlašćenje;

3)      obuku kandidata sprovode suprotno programu i planu obuke;

4)      izdaju potvrdu o obučenosti kandidatu koji nije pohađao obuku u skladu sa programom i planom obuke.

Fizičkom licu rešenjem će se oduzeti licenca ako prestane da ispunjava propisane uslove za izdavanje licence."

Član 11.

Član 17. menja se i glasi:

"Član 17.

Na rešenje iz čl. 15. i 16. ovog zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba izjavljena na rešenje o oduzimanju licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, vršenje poslova redarske službe i na rešenje o oduzimanju ovlašćenja za sprovođenje obuke ne odlaže izvršenje rešenja."

Član 12.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Pravno lice i preduzetnik poslove privatnog obezbeđenja može vršiti samo na osnovu i u okviru zaključenog pisanog ugovora sa pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome pruža usluge.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora sadržati:

1)      ime i prezime, JMBG i broj lične karte potpisnika ugovora;

2)      jasno određen predmet ugovora;

3)      način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja);

4)      broj i mesto rada službenika obezbeđenja po ugovoru, kao i ugovoreno vreme pružanja usluga u toku dana;

5)      vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava;

6)      datum početka vršenja usluga i vreme trajanja ugovora;

7)      način korišćenja, vrstu i stepen tajnosti, rok čuvanja i upotrebe, kao i mere zaštite podataka proizašlih iz ugovora i samog ugovora.

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ne može se angažovati pravno lice i preduzetnik koji nema licencu.

Davalac usluga privatnog obezbeđenja, osim usluga procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, sa korisnikom usluga ne može da zaključi ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su predviđeni aktom o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja kada je ova procena obavezna u skladu sa ovim zakonom.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrši se po zahtevima i na način propisan važećim srpskim standardom u oblasti privatnog obezbeđenja.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne mora se vršiti ako se pružaju usluge korisnicima radi zaštite lica, zaštite objekata za stanovanje, zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari angažovani od organizatora okupljanja, kao i zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sačinjava se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Kada procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nije obavezna u skladu sa ovim zakonom, plan obezbeđenja sačinjava se na osnovu mera zaštite koje se preduzimaju po zahtevu korisnika usluga ili organizatora javnog okupljanja, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima u zavisnosti od procene rizika ili zahteva korisnika usluga sadrži mere koje se preduzimaju radi:

1)      onemogućavanja neovlašćenog pristupa objektu;

2)      signalizacije neovlašćenog ulaska u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru;

3)      onemogućavanja unošenja u objekat oružja, eksplozivnih, radioaktivnih, bioloških i drugih opasnih predmeta i materija;

4)      zaštite pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske i drugih načina zaštite (koferi, kontejneri, kase, trezori i dr);

5)      vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela i drugih identifikovanih rizika;

6)      praćenja kretanja oko i u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama;

7)      kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite i unutrašnjeg reda u objektu i delovima pod posebnim režimom;

8)      integrisane zaštite sa ili bez lokalnog nadzora i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu;

9)      preduzimanja procedura po redosledu prioriteta za slučajeve nastupanja rizika.

Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite.

Obaveštenje o zaključenju, aneksu ili raskidu ugovora za fizičku zaštitu lica koja se vrši sa oružjem i za pružanje usluga video nadzora sa arhiviranjem snimka, dostavlja se mesno nadležnoj policijskoj upravi, u roku od osam dana od dana nastale promene.

Obaveštenje mora da sadrži:

1)      naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika za privatno obezbeđenje, ime prezime, JMBG i prebivalište odgovornog lica u pravnom licu, kod preduzetnika za privatno obezbeđenje i korisinika usluga;

2)      jasno određen predmet ugovora;

3)      način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr);

4)      broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;

5)      vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;

6)      datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.

Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji je prebivalište odnosno sedište lica koje je korisnik usluga."

Član 13.

Član 22. menja se i glasi:

"Član 22.

Poslovi fizičke zaštite lica (lično obezbeđenje) mogu se vršiti na javnom mestu i u neposrednoj blizini lica koje se obezbeđuje, u skladu sa planom obezbeđenja.

Kada se poslovi fizičke zaštite lica obavljaju bez nošenja uniforme službenika obezbeđenja, u građanskom odelu, sa oružjem, oružje se mora nositi u skladu sa propisima kojim se uređuje nošenje oružje i municije."

Član 14.

U članu 24. stav 2. posle reči: "pravno lice" dodaju se reči: "i preduzetnik", posle reči: "službenika obezbeđenja" dodaju se reči: "sa legitimacijom" a posle reči: "sa oružjem" dodaju se reči: "i koji su raspoređeni na radna mesta na kojima se poslovi privatnog obezbeđenja obavljaju sa oružjem".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje mogu na radna mesta na kojima se obavljaju poslovi sa oružjem, bez odobrenja Ministarstva koje se izdaje u skladu sa propisima o oružju i municiji, da rasporede službenika obezbeđenja koji poseduje Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravni subjekti koji su korisnici objekata iz člana 4. ovog zakona mogu držati dugo oružje, koje se za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može koristiti samo u uslovima ratnog i vanrednog stanja."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 15.

U članu 25 stav 1. reči:"i na osnovu saglasnosti iz člana 22. stav 4. ovog zakona", brišu se.

Član 16.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

"Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje, kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti, mehaničku zaštitu i zaštitu podataka, osim:

1)      proizvodnje, marketinga, prodaje, isporuke, ugradnje protivprovalnih vrata, sigurnosnih brava, ograda i interfona bez mogućnosti vizuelnog snimanja i arhiviranja snimaka na objektima namenjenim za stanovanje, parkiralištima i garažama u sklopu ovih objekata, bez usluge održavanja, nadgledanja i povezivanja u sistem tehničke zaštite;

2)      proizvodnje, marketinga, prodaje i ugradnje mehaničke zaštite, alarmnih uređaja, kao i fabrički ugrađenih GPS i drugih tehničkih uređaja u vozilima bez usluge održavanja, nadgledanja i povezivanja na sistem tehničke zaštite;

3)      proizvodnje, marketinga, prodaje, isporuke protivprovalnih i protivprepadnih alarma kao i drugih uređaja i sredstava tehničke zaštite;

4)      opravke, održavanja i servisiranja uređaja i sredstava tehničke zaštite u servisima ovlašćenim od proizvođača uređaja i sredstava."

Član 17.

U članu 36. stav 1. tačka 1) briše se.

Član 18.

U članu 40. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana održavanje reda mogu da vrše samo redari na školskim manifestacijama i određenim sportskim priredbama, kao i na drugim javnim okupljanjima kada se na ovaj način može obezbediti održavanje mirnog okupljanja, u skladu sa zakonom."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: "obezbeđenja" dodaju se reči: "i redari".

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: "sa licencom" dodaju se reči: "ili redara".

Član 19.

Član 41. menja se i glasi:

"Član 41.

"Kada pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje pruža uslugu održavanja reda iz člana 40. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, odnosno kada organizator javnog okupljanja organizuje redarsku službu, ako angažuje više od deset službenika obezbeđenja ili redara, dužan je da sačini plan obezbeđenja.

Plan iz stava 1. ovog člana organizator skupa, zajedno sa prijavom o održavanju javnog skupa, odnosno obaveštenjem, dostavlja mesno nadležnoj policijskoj stanici na teritoriji na kojoj se održava javni skup.

Plan iz stava 1. ovog člana mora da sadrži broj, ime i prezime i raspored angažovanih službenika obezbeđenja ili redara, vreme trajanja angažovanja, njihove zadatke, način međusobne komunikacije, ime i prezime lica koje će rukovoditi redarskom službom za vreme održavanja javnog skupa i druge potrebne podatke."

Član 20.

Član 42. menja se i glasi:

"Član 42.

Službenici obezbeđenja tokom vršenja redarske službe moraju biti u uniformi i opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i natpisom "Obezbeđenje", a dodatno i "Security".

Redari tokom vršenja redarske službe dužni su da nose prsluke sa svetloodbojnim trakama i natpisom "Redar", a dodatno i "Steward".

Tokom vršenja redarske službe, službeniku obezbeđenja i redaru nije dozvoljeno da regulišu saobraćaj van granice štićenog prostora."

Član 21.

Član 44. menja se i glasi:

"Član 44.

Pravno lice i preduzetnik koji imaju Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine, odnosno Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki moraju imati Kontrolni centar.

Kontrolni centar je mesto opremljeno tehničkim uređajima za prijem i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih stacionarnih i mobilnih objekata ili lica koja su zaštićena sredstvima tehničke zaštite.

Perifernim uređajima, sredstvima i sistemima tehničke zaštite sa ili bez tehničkih centara ili kontrolnih soba na štićenom objektu ili komunikacionim mrežama može se daljinski upravljati i vršiti nadgledanje iz Kontrolnog centra.

Kontrolni centar mora imati:

1)      organizovano dežurstvo tokom 24 časa od najmanje jednog operatera Kontrolnog centra;

2)      patrolni tim za intervenciju tokom 24 časa od najmanje dva službenika privatnog obezbeđenja;

3)      pisane procedure za obavljanje poslova za svaki štićeni objekat.

Operater u Kontrolnom centru može biti samo ono lice koje ima licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja koja se izdaje fizičkom licu.

Kontrolni centar vodi evidenciju o datumu i vremenu prijema alarmnog signala, adresi štićenog objekta sa kojeg je primljen signal, preduzetim merama po prijemu alarmnog signala i intervencijama patrolnog tima.

Patrolni tim je dužan da interveniše u skladu sa pisanim procedurama i da utvrdi razloge aktiviranja alarma.

Patrolni tim u vreme rada ne može da se od kontrolnog centra do štićenog objekta i nazad, kreće ulicama i putnim pravcima koji nisu utvrđeni pisanim procedurama, osim u slučajevima više sile (elementarne nepogode, saobraćajne nezgode i dr).

Operater u Kontrolnom centru ili vođa tima dužan je da odmah, bez odlaganja, obavesti policiju o vršenju krivičnih dela ili prekršaja sa elementima nasilja u štićenom objektu, štićenom prostoru ili prostoru koji je vidljiv iz štićenog prostora ili objekta ili na pravcu kretanja, kao i druge javne službe (vatrogasce, hitnu medicinsku pomoć i dr) kad postoji potreba za njihovim angažovanjem.

Zaštita podataka prikupljenih tehničkim uređajima za automatski prijem, kao i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata ili vozila koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite vrši se u skladu sa odredbama člana 32. ovog zakona."

Član 22.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

"Pravna lica i preduzetnici, radi organizovanja samozaštitne delatnosti, odnosno radi zaštite svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima i organizovanja svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda mogu dobiti licencu za samozaštitnu delatnost, ako ispunjavaju uslove iz člana 10. stav 1. tač. 2) - 6) ovog zakona i ako imaju najmanje dva službenika obezbeđenja sa licencom za vršenje poslova službenika obezbeđenja sa ili bez oružja."

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog zakona mogu za svoje potrebe obavljati poslove procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja i poslove tehničke zaštite, ako imaju zaposlene službenike obezbeđenja koji poseduju odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova.

Poslovi transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki u samozaštitnoj delatnosti mogu se obavljati ako pravno lice i preduzetnik ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana i čl. 36-39. ovog zakona, odnosno ima licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 23.

U članu 46. stav 1. menja se i glasi:

"Za vreme vršenja poslova fizičke zaštite, službenik obezbeđenja je ovlašćen da:

1)      izda upozorenje ili naređenje licu ili zabrani licu ulazak i boravak u štićenom objektu;

2)      proveri identitet lica;

3)      zaustavi i pregleda lice, predmete ili prevozno sredstvo;

4)      privremeno oduzme predmete;

5)      privremeno zadrži lice;

6)      upotrebi sledeća sredstva prinude, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, i to:

(1)  sredstva za vezivanje;

(2)  fizičku snagu;

(3)  gasni sprej;

(4)  posebno dresirane pse;

(5)  vatreno oružje."

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

"Sredstva prinude ne mogu se upotrebljavati prema licima mlađim od 14 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, teškim invalidima i trudnicama čija je trudnoća vidljiva ili koje upozore da su trudne, osim ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život lica.

Redari ne mogu da upotrebljavaju gasni sprej, sredstva za vezivanje, posebno dresirane pse i vatreno oružje, dok sva ostala ovlašćenja primenjuju u skladu sa ovim zakonom. "

Član 24.

Naslov iznad člana 47. i član 47. menjaju se i glase:

"1. Izdavanje upozorenja ili naređenja ili zabrana ulaska i boravka lica u štićenom objektu

Član 47.

Službenik obezbeđenja upozorenje i naređenje izdaje licu koje:

1)      svojim ponašanjem ili propuštanjem dužne radnje može ugroziti svoju bezbednost, bezbednost drugih lica ili izazvati oštećenje i uništenje imovine;

2)      pokuša neovlašćeno da pristupi u štićeni objekat ili prostor;

3)      se zatekne da neovlašćeno boravi u štićenom objektu ili prostoru;

4)      ugrožava štićeno lice;

5)      odbije primenu ovlašćenja: provera identiteta, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava, privremeno oduzimanje predmeta, privremeno zadržavanje lica, kada su ova ovlašćenja propisana procedurama zaštite objekata, prostora ili lica;

6)      postupa suprotno uputstvima koja sadrže istaknuti znakovi i pisana upozorenja i zabrane na štićenom objektu ili prostoru.

Upozorenje i naređenje izdaje se glasom, pokretima ruku i tela, svetlosnim ili zvučnim signalom, isticanjem znakova i pisanih upozorenja i zabrana.

Upozorenja i naredbe moraju biti izdate na jasan i nedvosmislen način.

Službenik obezbeđenja neće dozvoliti ulaz i boravak u štićenom objekatu ili štićenom prostoru licu koje, nakon upozorenja ili naređenja odbije:

1)      proveru identiteta;

2)      pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava;

3)      da preda predmete koji se, saglasno zakonu, privremeno oduzimaju."

Član 25.

Naslov iznad člana 48. i član 48. menjaju se i glase:

"2. Provera identiteta lica

Član 48.

Službenik obezbeđenja proverava identitet lica:

1)      koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili se u njemu zatekne;

2)      koje ugrožava štićeni objekat, prostor ili lice;

3)      prema kome upotrebljava sredstva prinude ili koja privremeno zadržava.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom izdat od nadležnih državnih organa.

Provera identiteta maloletnog ili drugog lica može biti izvršena na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren."

Član 26.

Naslov iznad člana 49. i član 49. menjaju se i glase:

"3. Zaustavljanje i pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava i privremeno oduzimanje predmeta

Član 49.

Službenik obezbeđenja u skladu sa pisanim procedurama zaštite objekta, može zaustaviti i izvršiti pregled lica, predmeta i saobraćajnih sredstava, koja:

1)      ulaze ili izlaze iz štićenog objekta;

2)      neovlašćeno borave u štićenom objektu;

3)      ugrožavaju štićeni objekat;

4)      je potrebno privremeno zadržati.

Pregledom lica smatra se uvid u sadržaj odeće, obuće i stvari koje lice nosi sa sobom.

Pregled lica mora vršiti službenik obezbeđenja istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.

Prilikom pregleda službenici obezbeđenja mogu da koriste tehnička sredstva namenjena za pregled ili službenog psa.

Službenik obezbeđenja privremeno će oduzeti predmete:

1)      čije je unošenje i korišćenje u zaštićenom objektu zabranjeno, u skladu sa pisanim procedurama zaštite objekta;

2)      ako okolnosti slučaja ukazuju da je određeni predmet namenjen za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja, potiče ili je nastao kao posledica izvršenja krivičnog dela ili prekršaja;

3)      čije je oduzimanje neophodno za zaštitu opšte bezbednosti;

4)      koje privremeno zadržano lice ima kod sebe i mogu da se upotrebe za samopovređivanje, napad ili bekstvo.

O privremenom oduzimanju predmeta izdaje se potvrda.

Službenik obezbeđenja odgovoran je za čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Privremeno oduzeti predmeti iz stava 5. tačka 1) ovog člana vraćaju se licu od koga su privremeno oduzeti kada lice napušta štićeni objekat.

Privremeno oduzeti predmeti iz stava 5. tač. 2) - 4) ovog člana, se uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, predaju policijskim službenicima nadležne policijske stanice."

Član 27.

Član 50. menja se i glasi:

"Član 50.

Službenik obezbeđenja privremeno će zadržati lice:

1)      zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

2)      zatečeno u vršenju prekršaja sa elementima nasilja;

3)      koje kod sebe ima predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom i prekršajnom postupku, odnosno za napad ili samopovređivanje.

O privremenom zadržavanju lica službenik obezbeđenja će odmah obavestiti policiju i lice zadržati do dolaska policije."

Član 28.

Član 52. menja se i glasi:

"Član 52.

Pod upotrebom fizičke snage smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih veština ili njima sličnih postupaka na telu drugog lica kojima se prisiljava na poslušnost kada su za to ispunjeni zakonski uslovi.

Fizičku snagu službenik obezbeđenja može upotrebiti samo ako primenom ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom ili na drugi način ne može:

1)      odbiti istovremeni neskrivljeni protivpravni napad kojim se ugrožava njegov život i telo ili život i telo lica koje obezbeđuje;

2)      odbiti istovremeni neskrivljeni protivpravni napad usmeren na uništenje, oštećenje ili otuđenje imovine koju obezbeđuje;

3)      savladati aktivan ili pasivan otpor lica kome je zabranjen ulazak ili boravak u štićenom objektu ili koje se privremeno zadržava;

4)      sprečiti samopovređivanje lica.

Napadom, u smislu ovog zakona, smatra se svaka radnja preduzeta da se napadnuti povredi ili liši života, da se nasilno uđe u objekat ili prostor u koji je ulaz zabranjen ili da se službenik obezbeđenja omete ili spreči u obavljanju poslova obezbeđenja.

Otporom, u smislu ovog zakona, smatra se svako suprostavljanje lica merama i radnjama koje se može vršiti oglušavanjem ili zauzimanjem klečećeg, sedećeg, ležećeg ili sličnog položaja − pasivni otpor, ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmete, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti, ili preduzimanjem slične radnje − aktivni otpor.

Sa upotrebom fizičke snage, koja mora biti srazmerna napadu koji se odbija, prestaje se čim prestane napad ili otpor lica prema kome je upotrebljena."

Član 29.

Iznad člana 53. dodaje se naslov koji glasi: "6a Upotreba gasnog spreja", a član 53. menja se i glasi:

"Član 53.

Upotrebom gasnog spreja, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba naprava koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima.

Gasni sprej može se upotrebiti radi odbijanja napada ili savlađivanja aktivnog otpora lica, kada je upotreba fizičke snage bila neuspešna.

Sa upotrebom gasnog spreja prestaje se čim prestane napad ili aktivan otpor lica.

Nakon upotrebe gasnog spreja licu se mora obezbediti pružanje adekvatne medicinske pomoći.

Gasni sprej upotrebljava se na način propisan od strane proizvođača ovih sredstava."

Član 30.

U članu 57. reči: "upotrebe sredstava prinude" zamenjuju se rečima: "primene ovlašćenja".

Član 31.

Član 63. menja se i glasi:

"Član 63.

Zahtev za izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja podnosi pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje kod koga je službenik obezbeđenja zaposlen ili angažovan po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, odnosno dopunskom radu, nadležnoj policijskoj upravi po mestu rada ili prebivališta službenika obezbeđenja, u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili zaključenja ugovora.

Zahtev za izdavanje legitimacije sadrži: ime, prezime i JMBG službenika obezbeđenja i podatke o vrsti ugovora na osnovu kog je službenik obezbeđenja angažovan.

Službenik obezbeđenja može imati samo jednu legitimaciju.

Službenik obezbeđenja ne može da vrši poslove privatnog obezbeđenja niti da primenjuje ovlašćenja propisana ovim zakonom ako kod sebe nema legitimaciju, osim ako je angažovan kao redar na javnom okupljanju.

Službenik obezbeđenja za vreme obavljanja poslova privatnog obezbeđenja legitimaciju, po pravilu, nosi istaknutu na prednjoj spoljnoj strani uniforme ili odeće, izuzev u slučaju kada vrši fizičko obezbeđenje lica. Oznaka pripadnosti pravnom licu i preduzetniku za privatno obezbeđenje, znak (logo) i natpis "Obezbeđenje", a dodatno i natpis "Security", moraju biti istaknuti na vidnom delu uniforme ili opreme službenika obezbeđenja.

Službenik privatnog obezbeđenja dužan je dati legitimaciju na uvid ovlašćenom policijskom službeniku ili građaninu prema kome primenjuje ovlašćenja iz ovog zakona na njihov zahtev.

Legitimacija sadrži ime i prezime, fotografiju i ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja kome je izdata.

Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje dužno je da vrati legitimaciju službenika obezbeđenja Ministarstvu u roku od osam dana od:

1)      dana prestanka radnog odnosa, angažovanja ili rapoređivanja na drugo radno mesto službenika obezbeđenja bez primene ovlašćenja;

2)      dana obaveštavanja o oduzimanju licence ili isteka roka važenja licence;

3)      dana prestanka rada ili brisanja iz registra privrednih subjekata.

Službenik obezbeđenja kome je prestao radni odnos, angažovanje ili je raspoređen na radno mesto bez primene ovlašćenja dužan je da po zahtevu pravnom licu ili preduzetniku vrati legitimaciju, osim u slučaju kada je izgubljenu legitimaciju oglasio nevažećom.

Vraćena legitimacija poništava se."

Član 32.

U članu 65. stav 2. reč: "belo" zamenjuje se rečju: "žuto".

Član 33.

Član 66. briše se.

Član 34.

Posle člana 67. dodaje se novi član 67a koji glasi:

"Član 67a

Pravna lica, preduzetnici i školske ustanove koje imaju ovlašćenje za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja vode sledeće evidencije:

1)      Evidenciju o predavačima i kontrolorima stručne obuke koja sadrži:

(1)  prijavu za predavača ili kontrolora stručne obuke,

(2)  fotokopije akata kojima se dokazuje ispunjenost uslova za sprovođenje stručne obuke,

(3)  naziv programske jedinice za predmete/teme za koju je predavač/kontrolor angažovan;

2)      Evidenciju o polaznicima obuke koja sadrži:

(1)  prijavu za pohađanje stručne obuke,

(2)  ugovor o organizovanju i sprovođenju stručne obuke za polaznika obuke,

(3)  plan stručne obuke po programu obuke i terminima nastavnih jedinica po datumu i vreme i evidenciju prisutnosti polaznika na stručnoj obuci,

(4)  završni test polaznika obuke;

3)      Dnevnik stručne obuke koji sadrži:

(1)  spisak polaznika ciklusa obuke (ime, prezime i po potrebi srednje ime),

(2)  datum i vreme obrade nastavnih jedinica, ime, prezime predavača, ime i prezime polaznika koji je odsutan sa obuke,

(3)  datum i vreme obrade nastavnih jedinica dopunske obuke, ime, prezime predavača, ime i prezime polaznika koji je prisutan na dopunskoj obuci;

4)      Evidenciju izdatih potvrda o obučenosti, koja sadrži:

(1)  redni broj,

(2)  ime, prezime i JMBG lica kome je izdata potvrda,

(3)  vrstu/naziv programa obuke i trajanje obuke u danima i nastavnim časovima,

(4)  evidencioni broj potvrde, datum i mesto izdavanja.

Podatke u evidenciji iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) i tačka 3. podtač. (2) i (3) unose predavači koji su držali obuku.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ručno ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i čuvaju se deset godina."

Član 35.

Naslov iznad člana 70. i član 70. menjaju se i glase:

"X. NADZOR I INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 70.

Nadzor privatnog obezbeđenja vrši Ministarstvo i nadležne inspekcijske službe u skladu sa utvrđenim delokrugom.

Ministarstvo vrši nadzor ispunjenosti uslova i načina obavljanja delatnosti, primenu ovlašćenja i vođenje evidencija u skladu sa ovim zakonom i sprovođenje propisa o držanju i nošenju oružja privatnog obezbeđenja."

Član 36.

Član 71. menja se i glasi:

"Član 71.

Policijski službenik koji obavlja poslove utvrđene propisima o privatnom obezbeđenju (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenik), u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, ima pravo i dužnost da proverava uslove i način obavljanja delatnosti, primenu ovlašćenja, vođenje evidencija, način čuvanja i nošenja vatrenog oružja, kao i da, po potrebi, sprovodi i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Ovlašćeni policijski službenik o sprovedenom nadzoru sačinjava zapisnik.

Zapisnik se po pravilu sačinjava u službenim prostorijama Ministarstva najkasnije u roku od tri dana od dana završenog nadzora.

Nadzirani subjekt dužan je da policijskom službeniku omogući vršenje nadzora, stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i pruži sve potrebne podatke i obaveštenja.

Odgovorno lice nadziranog organa može da stavi primedbe u pisanom obliku na zapisnik o obavljenom nadzoru u roku od tri dana od dana obaveštavanja o zapisniku.

Ovlašćeni policijski službenik dužan je da razmotri primedbe na zapisnik o obavljenom nadzoru i da, prema potrebi, ponovi radnje na koje se primedbe odnose, odnosno da izmeni ili odustane od predložene mere.

U toku nadzora ovlašćeni policijski službenici mogu, uz potvrdu, privremeno oduzeti poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju, video snimke ili druge isprave, do okončanja postupka nadzora.

Kontrolu službenika obezbeđenja i redara mogu vršiti uniformisani policijski službenici Ministarstva u pogledu nošenja uniforme, opreme, oružja i municije, posedovanja legitimacije i načina primene ovlašćenja, o čemu sačinjavaju izveštaj."

Član 37.

Član 72. menja se i glasi:

"Član 72.

Ako nadzirani organ u ostavljenom roku nije otklonio nadzorom utvrđene nepravilnosti i nedostatke koji su uneti u zapisnik o obavljenom nadzoru, rešenjem će se naložiti mere i odrediti rok za njihovo otklanjanje.

O primedbama na zapisnik iz člana 71. ovog zakona ovlašćeni policijski službenik ne odlučuje posebno, već ih ceni sve zajedno i svaku posebno u obrazloženju rešenja iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem se može zabraniti nadziranom subjektu obavljanje delatnosti ili obuke privatnog obezbeđenja u periodu do 60 dana ako delatnost vrši bez licence ili ovlašćenja.

Nadzirani subjekat kome je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti može nastaviti sa njihovim obavljanjem ako se u kontrolnom nadzoru utvrdi da je otklonio nepravilnosti i nedostatke."

Član 38.

Posle člana 75. dodaju se naziv glave i član 75a koji glase:

"Xa OCENA USAGLAŠENOSTI USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

Član 75a

Akreditovano telo vrši ocenjivanje usaglašenosti kvaliteta usluga privatnog obezbeđenja u skladu sa važećim srpskim i evropskim standardima, po zahtevu korisnika usluga privatnog obezbeđenja, davaoca usluga privatnog obezbeđenja i drugih zainteresovanih strana.

Akreditovano telo za ocenu usaglašenosti kvaliteta usluga privatnog obezbeđenja iz stava 1. ovog člana akredituje se kod nadležnog tela za akreditaciju.

Radi izvršavanja pojedinih poslova ocene usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja, akreditovano telo može angažovati akreditovane labaratorije, pravna lica, naučne ustanove, institute ili stručna lica iz oblasti društvene bezbednosti ili tehničke zaštite."

Član 39.

Član 76. menja se i glasi:

"Član 76.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje ako:

1)      vrši policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave, odnosno ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2. st. 2. i 3);

2)      vrši poslove posredovanja u naplati potraživanja (član 7);

3)      za poslove privatnog obezbeđenja angažuje fizičko lice bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili za vršenje poslova redarske službe angažuje fizičko lice bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8);

4)      poslove privatnog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja vrši na način kojim se ometa rad državnih organa i narušava spokojstvo građana (član 19);

5)      vrši poslove privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge ili zaključi ugovor kojim se ugovara manji nivo usluga obezbeđenja od onih koji su predviđeni aktom o proceni rizika (član 20. st. 1. i 4);

6)      vrši poslove privatnog obezbeđenja, a ne sačini plan obezbeđenja ili ako plan obezbeđenja ne sadrži i plan sistema tehničke zaštite, kada se korisniku pružaju usluge tehničke zaštite (član 20. st. 7 - 10);

7)      poslove fizičke zaštite vrši van štićenog objekta ili granice štićenog prostora (član 21. stav 2);

8)      poseduje vatreno oružje koje po vrsti i broju ne odgovara dozvoljenim vrstama i broju oružja i municije (član 24);

9)      tehnička sredstva koja se koriste u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja koristi na način kojim se narušava privatnost drugih (član 31. stav 2);

10)    pri vršenju poslova zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu koristi uređaje za snimanje slike, a na vidljivom mestu ne istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem ili ako ne arhivira snimke ili arhivirane snimke, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

11)    podatke sa arhiviranih snimaka ne koristi u svrhu za koju su prikupljeni ili ako ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 32. st. 2. i 3);

12)    izvrši planiranje sistema tehničke zaštite bez procene rizika, kada je ona po zakonu obavezna (član 34);

13)    za poslove pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka, koriste specijalna vozila za transport koja ne ispunjavaju propisane uslove (član 36);

14)    pri obavljanju poslova pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka, posadu specijalnog vozila ne sačinjavaju najmanje dva službenika obezbeđenja ili ako su službenici obezbeđenja iz različitih pravnih lica ili ako svim članovima posade ne obezbedi propisanu vrstu vatrenog oružja i drugu opremu u skladu sa ovim zakonom (član 37);

15)    vrši poslove obezbeđenja prenošenja novca i vrednosnih pošiljki pešice, a ne koristi sisteme za elektrohemijsku zaštitu vrednosti i kofer u skladu sa ovim zakonom (član 38);

16)    za prenošenje novca i vrednosnih pošiljki pešice ne angažuje najmanje jednog službenika obezbeđenja ili ako službeniku obezbeđenja ne omogući uređaj za komunikaciju sa kontrolnim centrom (član 39);

17)    organizuje poslove održavanja reda, odnosno redarsku službu sa nošenjem oružja (član 40. stav 3);

18)    kontrolni centar nema organizovano dežurstvo najmanje jednog operatera tokom 24 časa ili patrolni tim za intervenciju tokom 24 časa od najmanje dva službenika obezbeđenja ili pisane procedure za obavljanje poslova za svaki štićeni objekat (član 44. stav 4);

19)    prilikom vršenja poslova privatnog obezbeđenja službenici obezbeđenja ne nose uniformu (član 60. stav 1);

20)    koristi uniformu i znak (logo) privatnog obezbeđenja, koji se, po izgledu i boji, jasno ne razlikuju od uniformi i oznaka na vozilima službenika policije, vojske, carine ili uniforme i oznake bilo kog drugog državnog organa (član 61);

21)    ne podnese zahtev za izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja koji ispunjava uslove za izdavanje legitimacije (član 63. stav 1);

22)    oznaka pripadnosti, znak (logo) i natpis "Obezbeđenje", osnosno "Security" nisu istaknute na vidnom delu uniforme i opreme službenika obezbeđenja (član 63. stav 5);

23)    ne vrati Ministarstvu legitimaciju službenika obezbeđenja (član 63. stav 8);

24)    koristi vozila koja su opremljena specijalnom zvučnom i svetlosnom signalizacijom (član 65. stav 1);

25)    podatke koji su prikupljeni u vršenju poslova privatnog obezbeđenja koristi suprotno od svrhe za koju su prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili ih javno objavi (član 68. stav 1);

26)    podatke iz zbirke podataka, koja je uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pisanom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, ne preda korisniku ili ih ne briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, odnosno ako, u roku od osam dana, ne uništi druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme (član 68. stav 3);

27)    kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve podatke koje sazna u vršenju poslova (član 69. stav 1);

28)    ovlašćenom policijskom službeniku ne omogući vršenje nadzora ili ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju ili ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 71. stav 4).

Za radnje iz stava 1. tač. 1) - 8) i 28) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu za privatno obezbeđenje izriče se i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Odgovornom licu u pravnom licu, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove, u trajanju od tri meseca do jedne godine, za prekršaje iz stava 1. tač. 1) - 8) i 28) ovog člana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. tač. 1) - 8) i 28) ovog člana, pored novčane kazne, preduzetniku za privatno obezbeđenje izriče se i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine."

Član 40.

Član 77. menja se i glasi:

"Član 77.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje ako:

1)      u roku od osam dana ne obavesti nadležnu policijsku upravu o prestanku rada ili gašenju (član 18);

2)      u roku od 8 dana od nastale promene mesno nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi obaveštenje o zaključenju, aneksu ili raskidu ugovora (član 20. stav 11);

3)      službeniku obezbeđenja koji vrši poslove privatnog obezbeđenja sa oružjem ne izda nalog za nošenje oružja (član 26. stav 1);

4)      poslove privatnog obezbeđenja vrši sa oružjem, a najmanje jedanput godišnje ne izvrši vežbovno gađanje za službenike obezbeđenja koji rade na poslovima obezbeđenja sa oružjem (član 28);

5)      upotrebljava tehnička sredstva koja, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ne ispunjavaju zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji ili ako ih ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (član 35);

6)      za vršenje poslova održavanja reda, odnosno redarske službe na javnom skupu angažuje više od 10 službenika obezbeđenja ili redara, a ne sačini plan obezbeđenja (član 41. stav 1);

7)      organizuje vršenje poslova redarske službe tokom kojih službenici obezbeđenja nisu u uniformi ili ako službenici obezbeđenja i redari nisu opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i utvrđenim natpisima (član 42. st. 1. i 2);

8)      Kontrolni centar ne vodi propisanu evidenciju (član 44. stav 6);

9)      u roku od 48 časova ne dostavi policijskoj upravi izveštaj o upotrebi sredstava prinude sa mišljenjem (član 56. stav 4);

10)    u propisanom roku ne podnese zahtev za izdavanje legitimacije službeniku obezbeđenja koji ispunjava uslove za izdavanje legitimacije (član 63. stav.1);

11)    u propisanom roku ne vrati Ministarstvu legitimaciju službenika obezbeđenja (član 63. stav 8);

12)    propisane evidencije ne vodi i ne čuva ili ih vodi i čuva na način koji nije propisan (član 67);

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara."

Član 41.

Član 78. menja se i glasi:

"Član 78.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara i zaštitnom merom zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)      vrši delatnost privatnog obezbeđenja bez licence (član 8. stav 1);

2)      za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice, preduzetnika ili fizičko lica bez licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (član 8. stav 1);

3)      za poslove redarske službe angažuje fizička lica bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8. stav 2)

Odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine, za prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara i zaštitnom merom zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara i zaštitnom merom zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do godinu dana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje vrši poslove privatnog obezbeđenja bez licence ili redarsku službu bez licence (član 8)."

Član 42.

Član 79. menja se i glasi:

"Član 79.

Novčanom kaznom od 10.000 do 80.000 dinara, kazniće se za prekršaj službenik obezbeđenja ako:

1)      poslove privatnog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja vrši na način kojim se ometa rad državnih organa i narušava spokojstvo građana (član 19);

2)      samostalno pruža usluge privatnog obezbeđenja pravnom ili fizičkom licu, a nije zaposlen niti po ugovoru angažovan u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje niti je registrovan kao preduzetnik (član 20. stav 1);

3)      vrši poslove fizičke zaštite lica u građanskom odelu, a oružje ne nosi na propisan način (član 22. stav 2);

4)      u vršenju poslova fizičke zaštite lica, imovine i poslovanja, izuzev u slučajevima iz člana 25. stav 2. ovog zakona, oružje i municiju nosi van štićenog objekta ili prostora (član 25. stav 1);

5)      nosi oružje, a kod sebe nema nalog za nošenje službenog oružja ili na zahtev ovlašćenog lica Ministarstva ne da na uvid oružje i nalog ili ako za vreme vršenja posla nosi lično oružje (član 26. st. 2. i 3);

6)      van štićenog objekta ne postupi po naređenju policijskog službenika, osim u slučajevima kada bi tim postupanjem izvršio krivično delo (član 27);

7)      redarsku službu vrši sa oružjem (član 40. stav 3);

8)      tokom vršenja posla u redarskoj službi reguliše saobraćaj van granice štićenog prostora (član 42. stav 3);

9)      u patrolnom timu ne interveniše u skladu sa pisanim procedurama ili ne utvrdi razloge aktiviranja alarma, ili ako se kreće ulicama i putnim pravcima koji nisu utvrđeni pisanim procedurama, osim u slučajevima više sile, ili ako kao vođa tima ili operater kontrolnog centra o vršenju krivičnog dela ili prekršaja sa elementima nasilja ne obavesti policiju, odnosno druge javne službe kada postoji potreba za njihovim angažovanjem (član 44. st. 7- 9);

10)    vrši radnje na koje nije ovlašćen (član 46);

11)    vrši pregled lica koje nije istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje (član 49. stav 4);

12)    ne sačini potvrdu o privremeno oduzetim predmetima ili ne čuva privremeno oduzete predmete ili ih ne vrati licu koje napušta štićeni objekat ili ih ne preda policijskim službenicima (član 49. st. 7 - 10);

13)    o privremenom zadržavanju lica odmah ne obavesti policiju (član 50. stav 2);

14)    sredstva za vezivanje upotrebi na način koji nije propisan (član 51. stav 2);

15)    ne prestane sa upotrebom fizičke snage nakon prestanka napada ili otpora lica (član 52. stav 5);

16)    ne prestane sa upotrebom gasnog spreja nakon prestanka napada ili aktivnog otpora lica ili ne obezbedi pružanje adekvatne medicinske pomoći licu nakon upotrebe gasnog spreja ili ako ova sredstva upotrebljava na način koji nije propisan (član 53 st. 3-5);

17)    za vršenje poslova koristi pse koji nisu dresirani za vršenje privatnog obezbeđenja ili ako ih ne vodi vodič psa ili ako se prilikom upotrebe psa izaziva uznemirenost građana (član 54);

18)    ne pruži prvu pomoć licu koje je povređeno upotrebom sredstava prinude ili odmah ne obavesti lekarsku službu ili ako o upotrebi sredstava prinude odmah ne obavesti policiju, ili ako izveštaj o upotrebi sredstava prinude, u roku od 12 časova, ne dostavi odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje (član 56. st. 1 - 3);

19)    uniformu nosi na način koji nije propisan (član 60. st. 1. i 2);

20)    prilikom vršenja poslova obezbeđenja i primene ovlašćenja kod sebe nema legitimaciju, ili ako je ne da na uvid ovlašćenom policijskom službeniku ili građaninu prema kome primenjuje ovlašćenje, na njihov zahtev (član 63. st. 4. i 6);

21)    po prestanku radnog odnosa, angažovanja ili raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, ne vrati legitimaciju (član 63. stav 9);

22)    kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve podatke za koje sazna u vršenju poslova (član 69);

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj redar za prekršaje iz stava 1. ovog člana tač. 1), 6), 7), 8), 10 - 13), 15) i 18).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, službeniku obezbeđenja, pored novčane kazne, može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine."

Član 43.

Član 80. menja se i glasi:

"Član 80.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako:

1)      nema zaključen pisani ugovor sa pravnim licem ili preduzetnikom za privatno obezbeđenje koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);

2)      ne prihvati da na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor koji se koristi za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem ili ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana ili ako ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara."

Član 44.

Član 81. menja se i glasi:

"Član 81.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara.

Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Za radnju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara."

Član 45.

Član 82. menja se i glasi:

"Član 82.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj organizator skupa ako:

1)      za poslove redarske službe angažuje fizička lica bez licence za vršenje poslova redarske službe (član 8. stav 2);

2)      organizuje poslove održavanja reda, odnosno redarsku službu sa nošenjem oružja (član 40. stav 3);

3)      za vršenje poslova održavanja reda, odnosno redarske službe na javnom skupu angažuje više od 10 redara, a ne sačini plan obezbeđenja ili ako plan obezbeđenja sa prijavom ne dostavi Ministarstvu (član 41);

4)      organizuje vršenje poslova redarske službe tokom koga redari nisu opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i utvrđenim natpisima (član 42. st. 1. i 2);

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i vođa okupljanja i odgovorno lice redarske službe novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara."

Član 46.

Član 83. menja se i glasi:

"Član 83.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja samozaštitnu delatnost, ako:

1)      za obavljanje samozaštitne delatnosti nije dobilo odgovarajuću licencu (član 45. stav 1);

2)      obavlja poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i tehničke zaštite suprotno odredbama ovog zakona (član 45. stav 3);

3)      vrši transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki za sopstvene potrebe, a nije dobilo odgovarajući licencu (član 45. stav 4);

4)      pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. stav 5).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara."

Član 47.

Član 84. menja se i glasi:

"Član 84.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj privredno društvo i školska ustanova koja sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, ako:

1)      obuku sprovodi bez dobijenog ovlašćenja Ministarstva (član 13. stav 1);

2)      sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, a ne ispunjava ili prestane da ispunjava materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke (član 13. stav 1);

3)      sprovodi obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja van prostora za koji je dobijeno ovlašćenje ili sprovodi obuku na način koji je suprotan programu i planu obuke ili izda potvrdu o završenoj obuci polaznicima obuke, koji je nisu pohađali u skladu sa programom i planom obuke (član 13. stav 6);

4)      ne dostavi obaveštenje Ministarstvu o početku ciklusa obuke (član 13. stav 7);

5)      propisane evidencije ne vodi i ne čuva ih ili ih vodi i čuva na način koji nije propisan (član 67a).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik koji je ovlašćen da sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za radnju iz stava 1. tačka 5) ovog člana, kazniće se za prekršaj i fizičko lice - predavač novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara."

Član 48.

Podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom doneće se u roku od 12 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Propisi doneti na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 42/15) ostaju na snazi do donošenja propisa kojim se stavljaju van snage, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 49.

Svi postupci započeti do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Stručni ispit položen pre stupanja na snagu ovog zakona ostaje da važi.

Licence izdate pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju da važe do isteka roka na koji su izdate.

Ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke koja su izdata na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 42/15) važe šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Za izdavanje novog ovlašenja za sprovođenje stručne obuke podnosi se zahtev sa potrebnim dokazima u skladu sa ovim zakonom. Od naplate takse za izdavanje prvog ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke u skladu sa ovim zakonom, oslobađaju se samo privredna društva, pravna lica i školske ustanove koji su prilikom izdavanja prethodnog ovlašćenja platili taksu u iznosu predviđenom tarifnim brojem 43a zakona kojim se uređuju administrativne takse.

Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje dužni su da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, obezbede poslovni prostor u skladu sa ovim zakonom.

Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje čija vozila su opremljena belim rotacionim ili trepćućim svetlima dužni su da boju svetla usklade sa odredbom člana 32. ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


OBRAZLOŽENjE

                 I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

                Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 42/15) donet je 2013. godine. Izmenama ovog zakona iz 2015. godine, njegova primena odložena je do 1. januara 2017. godine.

Na osnovu sveobuhvatne analize i rezultata primene Zakona o privatnom obezbeđenju u prethodnom periodu, uočeni su određeni nedostatci u okviru rada sektora privatne bezbednosti, koje je potrebno otkloniti preciziranjem pojedinih odredaba i uz poboljšanje postojećih rešenja u Zakonu, radi omogućavanja njegove efikasnije primene.

Naime, problemi u primeni ovog zakona javili su se delom zbog neusaglašenosti sa opštim propisimakoji uređuju: rad i radne odnose; upravni postupak (posebno u delu izdavanja licenci privatnog obezbeđenja); obezbeđenje javnih okupljanja, odnosno sportskih manifestacija; nedovoljno jasno definisane uslove za primenu ovlašćenja službenika obezbeđenja, postupanje sa vatrenim oružjem i drugim sredstvima prinude. Ministarstvu unutrašnjih poslova u praksi probleme stvara i nedovoljno jasno uređen način vršenja nadzora i kontrole privatnog obezbeđenja kao ineusaglašenost kanznenih odredbi sa dispozicijama u zakonu. Takođe, u jednom delu zakona, postoji i terminološka neusaglašenost sa međunarodnim i srpskim standardima iz oblasti privatne bezbednosti.

Međutim i pored uočenih nedostataka, kroz primenu Zakona o privatnom obezbeđenju uspostavljen je, u dobroj meri, efikasan sistem privatne bezbednosti, što se, zaključno sa 30. maja 2018. godine, može izraziti kroz sledeće brojčane pokazatelje: stručni ispit privatnog obezbeđenja položilo je 37.920 kandidata; fizičkim licima izdato je 33.310 licenci privatnog obezbeđenja; pravnim licima izdato je 890 licenci privatnog obezbeđenja, kao i 82 ovlašćenja centrima za obuku privatnog obezbeđenja.

Radi unapređenja rada sektora privatne bezbednosti, usaglašavanja standarda rada u ovoj oblasti, umanjenja dela nepotrebnih obaveza ovog sektora (koje prostiču iz sadašnjih odredbi Zakona o privatnom obezbeđenju), unapređenja rada Ministarstva unutrašnjih poslova u sprovođenju nadzora i stvaranja uslova za obrazovanje stručnih akreditovanih radnih tela (koja će obavljati poslove usaglašavanja tehničkih i drugih standarda u radu privatnog obezbeđenja), te radi usaglašavanja obavljanja poslova privatne bezbednosti sa evropskim standardima u postupku priduživanja EU, neophodne su predložene izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju.

                III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

                Članom 1. Predloga zakona izmenjen je član 3. Zakona, odnosno pojmovi koji se koriste u Zakonu usaglašavaju se sa srpskim i EU standardima iz oblasti privatnog obezbeđenja, što će u značajnoj meri olakšati i unaprediti primenu zakona i unaprediti međusobnu komunikaciju svih subjekata privatnog obezbeđenja. Uvodi se i odredba o jednakom rodnom značenju izraza.

                Članom 2. Predloga zakona menja se član 5. Zakona, brisanjem stava 4. koji glasi: "Bliže kriterijume za određivanje objekata iz člana 4. stav 1. ovog zakona i način vršenja poslova zaštite obavezno obezbeđenih objekata propisuje Vlada". Naime, kriterijumi za određivanje objekata koji se obavezno obezbeđuju utvrđuju se odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti odbrane i kritične infrastrukture, te iz tog razloga ne mogu biti predmet uređenja ovog zakona. Pored toga, način obezbeđenja ovih, ali i svih drugih objekata je na jedinstven način uređen ovim zakonom, te u tom smislu nema potrebe obavezno obezbeđenje objekte posebno izdvajati i za njih propisivati posebne procedure obezbeđenja.

                Članom 3. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 8. Zakona tako što su predviđeni i poslovi redarske službe. Naime, Zakon o javnom okupljanju organizatorima okupljanja stvara obavezu angažovanja redarske službe. U dosadašnjoj primeni Zakona o privatnom obezbeđenju, a pre svega zbog broja sportskih priredbi koji na godišnjem nivou broje i do 50 000 ovakvih okupljanja uočeno je da pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje ne raspolažu, u svim slučajevima, ljudskim kapacitetima da se ovakvi događaji adekvatno obezbede, zbog čega se javila potreba za licenciranjem redara. Poseban problem je uočen u oblasti organizovanja sportskih manifestacija, gde organizatori okupljanja, posebno u manjim sredinama, nisu u mogućnosti da angažuju privatno obezbeđenje, jer nema dovoljno pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ovu delatnost ili nemaju dovoljno raspoloživih resursa da pruže uslugu obezbeđenja javnog skupa pored svojih redovnih obaveza. Budući da su Zakonom o privatnom obezbeđenju ukinute odredbe Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koje se odnose na organizovanje, obuku i rad redarske službe, uređenjem redarske službe u ovom zakonu u delu obezbeđenja javnih okupljanja, stvoriće se ambijent za potpuno i dosledno sprovođenje Zakona o javnom okupljanju i omogućiće se organizatorima okupljanja da, pod uslovima iz ovog zakona, organizuju obezbeđenje javnog okupljanja angažovanjem obučenih redara ili angažovanjem profesionalne organizacije privatnog obezbeđenja.

                Članom 4. Predloga zakona menja se član 9. Zakona tako što se menja naziv licence za pravna lica i preduzetnike u tački 2) radi usaglašavanja naziva ove licence sa standardima iz oblasti privatnog obezbeđenja, odnosno radi uređenja naziva za usluge i kategorije usluga fizičke i integrisane fizičko-tehničke zaštite, bez nepotrebnog pominjanja podkategorija ove usluge kao što je održavanje reda na javnim okupljanjima, pri čemu je dodavanjem nove tačke 2a), izvršeno razgraničenje ove licence u odnosu na način pružanja usluga fizičke zaštite sa ili bez vatrenog oružja, što je bitna činjenica prilikom utvrđivanja uslova za izdavanje ovih licenci pravnim licima i preduzetnicima koji nameravaju da obavljaju poslove privatnog obezbeđenja. Pored toga, uvode se nove tačke 7) i 8) kojima se uvode: licenca za vršenje poslova samozaštitne delatnosti i licenca za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki za sopstvene potrebe. Na ovaj način samozaštitna delatnost se u potpunosti odvaja od dela privatnog obezbeđenja koje pruža usluge na tržištu, a utvrđivanje dve licence u oblasti samozaštite je neophodno zbog posebnih uslova koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji namerava da za sopstvene potrebe vrši poslove obezbeđenja transporta.

                Članom 5. Predloga zakona menja sečlan 10. Zakona o privatnom obezbeđenju, kojim se uređuju uslovi za izdavanje licence pravnom licu i preduzetniku za obavljanje privatnog obezbeđenja. Jasnije se definiše pretežna šifra kojom se u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji upisuju ove organizacije u delatnosti privatnog obezbeđenja i usluga sistema obezbeđenja i uspostavlja se obaveza posedovanja Kontrolnog centra (sopstveni ili ugovoreni) za određene kategorije usluga, što je u zakonu i do sada bio uslov ali nedovoljno vidljiv prilikom izdavanja licence, budući da je ova odredba bila u odredbama o kontrolnom centru. Nedovoljno transparentno postavljeni svi uslovi za dobijanje licence na jednom mestu u zakonu, u praksi, su dovodili do problema i odugovlačenja postupaka izdavanja licenci, zbog potrebe ispunjenja "dodatnih uslova". Ostale izmene u ovom članu predstavljaju terminološko usklađivanje sa odgovarajućim terminima u zakonu. Uvode se i izuzeci u pogledu posebnih uslova za izdavanje licence u pogledu broja zaposlenih za preduzetnika.

                Članom 6. Predloga zakona menja se član 11. Zakona i to izmenom stava 1. tačke 2), tako što se naziv licence koji se izdaje fizičkom licu radi obavljanja poslova službenika obezbeđenja terminološki usklađuje sa odgovarajućim standardima u oblasti privatnog obezbeđenja. Pored toga, ovim izmenama briše se naziv licence odgovornog lica za zaštitu, budući da za ovu licencu do sada nije bila predviđena posebna obuka, niti je za tim bilo potrebe, jer su organzacije za privatno obezbeđenje, u skladu sa propisima o privrednim društvima i odredbama ovog zakona, za odgovorno lice postavljala lica koja poseduju bilo koju licencu privatnog obezbeđenja koja se izdaje fizičkom licu. Takođe, standardima iz oblasti privatnog obezbeđenja nisu predviđene posebne obuke odgovornih lica u organizacijama privatnog obezbeđenja. Umesto dosadašnjeg stava 2. ovog člana, koji je u praksi stvarao prostor za različita tumačenja, što je otklonjeno izmenom određenih članova zakona koje se odnose na prava i dužnosti preduzetnika za privatno obezbeđenje, uvodi se Licenca za vršenje poslova redarske službe, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje fizičkim licima, a koja ispunjavaju uslove propisane zakonom.

                Članom 7. Predloga zakona menja se član 12. Zakona, uvođenjem opšteg uslova za dobijanje svake od utvrđenih licenci, u pogledu obavezne prijave prebivališta na teritoriji Republike Srbije, a imajući u vidu da se bezbednosne provere vrše (između ostalog) po mestu prebivališta lica. Takođe, opšti uslov za izdavanje licence fizičkom licu, koji se odnosi na psihofizičku sposobnost, usaglašava se sa odgovarajućim odredbama propisa koji se odnose na oružje, kada se traži licenca za rad sa oružjem i jasno defišu bezbednosne smetnje kao činjenice čije postojanje onemogućava izdavanje licence fizičkom licu. Naime, važećim zakonom određene kategorije lica su bile oslobođene obuke za privatno obezbeđenje, a izmenama zakona se ovaj broj lica proširuje na lica koja obavljaju poslove pravosudne straže i izvršenja krivičnih sankcija, kao i na lica koja imaju srednje ili visoko obrazovanje iz oblasti bezbednosti. Takođe, kao nova kategorija uvodi se licenca fizičkom licu za obavljanje redarske službe i uređuju uslovi izdavanja licence za redara.

                Članom 8. Predloga zakona menja se član 13. Zakona i to iz razloga što je važećim zakonom propušteno adekvatno uređenje pitanja obuka privatnog obezbeđenja, uslovi, nadležnost za sprovođenje obuke, postupak izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obuku i druga pitanja u vezi obuke privatnog obezbeđenja, već su ista uređena podzakonskim aktima. Kao posledica propuštanja normativnog uređenja ovih pitanja u zakonu, jedan broj imalaca ovlašćenja za sprovođenje obuke nije na adekvatan način sprovodio obuku, te o tome vodio urednu evidenciju, pri čemu za takvo ponašanje nije mogao biti sankcionisan, niti mu je moglo biti oduzeto ovlašćenje, jer je po podzakonskim propisima ispunjavao tehničke uslove za posedovanje ovlašćenja, a u kaznenim odredbama nije bilo odredbi po kojima bi se imaoci ovlašćenja mogli sankcionisati. Cilj predloženih izmena zakona je da se u delu obuke privatnog obezbeđenja uspostave viši standardi i kvalitetnija stručna obuka službenika privatnog obezbeđenja, čime bi se ukupan kvalitet rada privatnog obezbeđenja podigao na viši nivo.

                Čl. 9 - 11 Predloga zakona menjaju se čl. 15 - 17 Zakona, radi usaglašavanja ovog zakona sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

                Članom 12. Predloga zakona menja se član 20. Zakona tako što se, pored dosadašnjeg uređenja sadržaja ugovora o pružanju usluga privatnog obezbeđenja i obaveštenja koje se dostavlja policiji, uređuje i potreba i svrha vršenja procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i način planiranja obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima. Naime, procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju nije uređena, osim u delu obaveze kod upostavljanja usluge tehničke zaštite, što nije bilo dobro rešenje, budući da se i ostale usluge privatnog obezbeđenja (fizička zaštita objekata i lica, javnih okupljanja, transport vrednosti i dr.) u načelu zasnivaju na proceni rizika i planiranju postupanja sa rizicima. Predloženim izmenama zakona uređuju se i slučajevi kada nije potrebno vršiti procenu rizika, već plan postupanja sa očekivanim rizicima donositi na osnovu zahteva korisnika (na primer obezbeđenje kuća, vikendica, mikro pravnih lica i dr.), pri čemu se ne isključuje mogućnost da se po zahtevu korisnika uradi i stručna procena rizika objekta koji se štiti. U dosadašnjoj primeni Zakona o privatnom obezbeđenju, veći broj davaoca usluga ali i korisnika se obraćao sa pitanjima da li je potrebna ili nije procena rizika, šta sadrži plan obezbeđenja i dr. budući da ova pitanja nisuna dovoljno jasan način bila uređena. Pored toga, obaveza davaoca usluga da obaveštavaju policiju o sklapanju ugovora, izmenama ovog člana se umanjuje i to samo na ugovore koji se odnose na zaštitu lica koja se vrši upotrebom oružja, zbog kretanja tih lica i nošenja oružja na javnom mestu i ugovora koji se odnose na postavljanje video nadzora sa snimanjem, radi eventalnog korišćenja snimljenog materijala u vođenju zakonom uređenih prekršajnih ili krivičnih postupaka.

                Članom 13. Predloga zakona menja se član 22. Zakona kojim se uređuje način pružanja usluge fizičkog obezbeđenja lica sa ili bez korišćenja oružja, budući da postojeće odredbe nisu primenjive u praksi, jer predviđaju donošenje planova obezbeđenja, traženja i davanja saglasnosti od strane policije za kretanje lica koje se obezbeđuje na javnom mestu, čime lično obezbeđenje i korišćenje ove usluge privatnog obezbeđenja postaje neka vrsta ograničenog i, bez saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, praktično nedozvoljenog kretanja lica koje se obezbeđuje na javnom mestu. Budući da se izmenama ovog zakona uređuje procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i način planiranja obezbeđenja, odredbe koje sadrži član 22. potrebno je, radi usaglašavanja, izmeniti.

                Članom 14. Predloga zakona menja se član 24. Zakona kojim se uređuje vrsta oružja koja mogu da se koriste u obavljanju privatnog obezbeđenja, ograničenja u nabavci oružja se jasnije definišu, uređuje se raspoređivanje službenika obezbeđenja koji poseduju licencu za rad sa oružjem na radna mesta na kojima se obavljaju ovi poslovi sa oružjem, što do sada nije bilo uređeno, kao i držanje i korišćenje dugog oružja koje poseduju subjekti od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

                Članom 15. Predloga zakona menja se član 25. Zakona, radi upodobljavanja sa izmenama koje se vrše u članu 22. Zakona.

                Članom 16. Predloga zakona menja se član 30. Zakona, radi propisivanja onih usluga koje se, po prirodi stvari, ne smatraju upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja na koje je potrebno primenjivati odredbe ovog zakona.

Članom 17. Predloga zakona menja se član 36. kojim se vrši usaglašavanje ovog zakona sa odredbama zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju javni trasport specijalnih vozila, budući da se više ne izdaju dozvole za vanlinijski drumski prevoz za ovu kategoriju vozila.

                Čl. 18 - 20. Predloga zakona menjaju se čl. 40 - 42. Zakona kojim se uređuje način obezbeđenja javnih okupljanja, način angažovanja redara, obaveze organizatora okupljanja, obaveze privatnog obezbeđenja i odnos redara i službenika obezbeđenja prilikom obavljanja redarske službe. Takođe se predviđa i izuzetak po kom održavanje reda na školskim manifestacijama i određenim sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima, mogu vršiti samo redari, kada se na ovaj način može obezbediti održavanje mirnog okupljanja, u skladu sa zakonom.

                Članom 21. Predloga zakona menja se član 44. Zakona kojim se uređuje organizacija i način rada kontrolnog centra, operatera kontrolnog centra, patrolnog tima za intervenciju i obaveza obaveštavanja o događajima policije i drugih službi kada za tim postoji potreba.

                Članom 22. Predloga zakona menja se član 45. Zakona kojim se propisuju uslovi organizovanja i način obavljanja samozašitne delatnosti, pravnih lica i preduzetnika, koji na ovaj način ili kombinovanjem samozaštite sa korišćenjem usluga privatnog obezbeđenja, vrše zaštitu lica, imovine ili poslovanja.

                Čl. 23 - 30. Predloga zakona menjaju se čl. 46 - 50, 52, 53. i 57. Zakona i istima se propisuju uslovi i, u meri u kojoj je to potrebno, način primene ovlašćenja službenika obezbeđenja, kao i uslovi i način upotrebe sredstava prinude prilikom obavljanja poslova privatnog obezbeđenja. Izmenom zakona kao novo sredstvo prinude uvodi se gasni sprej, odnosno sprej doza suzavca, bibera ili druge nadražujuće materije, koje su inače po propisima o oružju i municiji, dozvoljeni za nabavku bez odobrenja nadležnog organa. Budući da je korišćenje ovog sredstva blaže od vatrenog oružja, a u pojedinim situacijama i od upotrebe fizičke snage, isto je sada propisano kao sredstvo prinude, čime se privatnom obezbeđenju omogućava da ga koristi u radu, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

                Članom 31. Predloga zakona menja se član 63. Zakona i to usklađivanjem odredbi koje se odnose na izdavanje legitimiacija službenika obezbeđenjasa odredbama Zakona o radu, tako da je izmenama stvorena mogućnost da pravno lice ili preduzetnik može za sve zaposlene (u radnom odnosu ili angažovane van radnog odnosa) da traži izdavanje legitimacije, što do sada nije bio slučaj, kada je u pitanju angažovanje van radnog odnosa.Takođe, ovim članom uređuje se obaveza posedovanja legitimacije kada se obavljaju poslovi privatnog obezbeđenja, izgled legitimacije, način njenog korišćenja, izdavanje, vraćanje i poništavanje.

Članom 32. Predloga zakona vrši se izmena u članu 65. stav 2. Zakona gde se pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje čija vozila su opremljena belim rotacionim ili trepćućim svetlima obavezuju da umesto bele koriste žutu boju svetla kako bi se napravila jasna distinkcija u odnosu na službe koje mogu koristiti bela svetla.

Članom 33. Predloga zakona briše se član 66. Zakona.Ovaj član zakona stavljen je van snage Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova (član 67), a na ovaj način se to čini transparentnijim, imajući u vidu da se pomenutim zakonom odredbe propisa iz delokruga ovog ministarstva, u delu koji se odnosi na sadržinu evidencija u kojima se obrađuju podaci o ličnosti, opisno, a ne i decidno, stavljaju van snage.

                Članom 34. Predloga zakona, dodaje se novi član 67a kojim se uređuju nove evidencije koje će voditi pravna lica, preduzetnici i školske ustanove koje imaju ovlašćenje za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i to: Evidenciju o predavačima i kontrolorima stručne obuke; Evidenciju o polaznicima obuke; Dnevnik stručne obuke i Evidenciju izdatih potvrda o obučenosti, sa rokom čuvanja od deset godina.

Čl. 35. i 36. Predloga zakona kojim se menjaju čl. 70. i 71. Zakona, kao i uvođenjem novog člana 75a (član 38. Predloga zakona), te nove glave Xa pod nazivom: "Ocena usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja" uređuju se nadzor, inspekcijski nadzor i ocena usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja. Na ovaj način se propisuje da nadzor vrši Ministartvo unutrašnjih poslova, inspekcijski nadzor nadležne inspekcijske službe, a ocenu usaglašenosti usluga privatnog obezbeđenja za to stručno osposobljena i akreditovana tela, u skladu sa važećim standardima iz oblasti privatnog obezbeđenja. Pomenutim odredbama se uređuju prava i dužnosti policijskih službenika koji vrše nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, način vršenja nadzora, kao i mere koje se u nadzoru izriču radi otklanjanja uočenih nepravilnosti, odnosno zabrane obavljanja delatnosti subjektima koji nemaju odgovarajuću licencu ili ovlašćenje za obavljanje ovih poslova.

                Čl. 39 - 47. Predloga zakona menjaju se čl. 76-84. Zakona i propisuju se sankcije za prekršaje pravnih i fizičkih lica, preduzetnika za privatno obebeđenje, imalaca ovlašćenja za sprovođenje obuke, organizatora okupljanja, odgovornih lica i korisnika usluga privatnog obezbeđenja primereno nacionalnim specifičnostima.

Čl. 48 - 50. Predloga zakona predstavljaju prelazne i završne odredbe i istima je predviđeno da se podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom donesu najkasnije u roku od 12 meseci od dana njegovog stupanja na snagu, kao i da propisi koji su doneti po Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 42/15) ostaju na snazi do donošenja propisa kojima se stavljaju van snage, ukoliko nisu u suprotnosti za odredbama ovog zakona. Propisano je i da se svi započeti postupci do stupanja na snagu ovog zakona okončaju primenom propisa prema kojima su započeti, da svi položeni stručni ispiti ostaju da važe, kao i izdate licence do isteka roka na koji su izdate. Takođe, predviđa se, zbog izmena u oblasti organizovanja i sprovođenja obuke privatnog obezbeđenja, da do sada izdata ovlašćenja za obuku važe 6 meseci od stupanja na snagu ovog zakona, u kom roku se može tražiti izdavanje novog ovlašćenja, bez posebnih troškova ukoliko je prilikom izdavanja prethodnog ovlašćenja uplaćena adminitrativne takse u iznosu predviđenom tarifnim brojem 43a zakona kojim se uređuju takse. Propisano je i da su pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje dužni da u roku od šest meseci, obezbede poslovni prostor u skladu sa ovim zakonom, kao i rok u kom će pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje čija vozila su opremljena belim rotacionim ili trepćućim svetlima uskladiti boju svetla sa odredbom člana 32. ovog zakona.

             IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

                Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

                V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

                Usled razloga navedenih u delu II. Obrazloženja, a u cilju usklađivanja važećeg zakona sa domaćim i evropskim standardima i drugim propisima uključujući i propise Evropske unije u ovoj oblasti, te predviđanja i unapređenja pojedinih rešenja bez kojih bi mogle biti prouzrokovane štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

 

 

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNODOPUNjUJU

I. UVODNE ODREDBE

Član 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) patroliranje je usluga obezbeđenja koju vrše službenici obezbeđenja krećući se u određeno vreme između više međusobno razdvojenih mesta/objekata;

2) legitimacija je javna isprava za legitimisanje osoba koje vrše poslove privatnog obezbeđenja;

3) korisnik usluga je organizacija ili lice koji koriste usluge privatnog obezbeđenja;

4) pravno lice za privatno obezbeđenje je privredno društvo koje obavlja delatnost privatnog obezbeđenja pod uslovima iz ovog zakona;

5) preduzetnik za privatno obezbeđenje je službenik obezbeđenja koji samostalno obavlja delatnost privatnog obezbeđenja pod uslovima iz ovog zakona i koji je, u skladu sa propisima, registrovan kao preduzetnik;

6) procena rizika je analiza i ocena u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

7) plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika;

8) službenik obezbeđenja je fizičko lice, oba pola, koje vrši poslove privatnog obezbeđenja;

9) fizička zaštita je usluga obezbeđenja koja se pruža prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu, kao i primenom mera i upotrebom sredstava prinude;

10) tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem;

11) fizičko-tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine istovremenom ili kombinovanom primenom fizičke i tehničke zaštite;

12) licenca je:

(1) rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja,

(2) rešenje kojim se fizičkim licima koja ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava vršenje poslova privatnog obezbeđenja;

13) štićeni prostor je prostor na kojem se vrše usluge obezbeđenja u skladu sa obimom ugovorenih obaveza sa korisnicima usluga obezbeđenja;

14) samozaštitna delatnost je delatnost obezbeđenja lica, imovine i poslovanja koje organizacija obavlja za sopstvene potrebe. Unutrašnja služba obezbeđenja (samozaštita) je unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe;

15) bezbednosna provera je provera koju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija, vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

POJMOVI KOJI SE KORISTE U OVOM ZAKONU IMAJU SLEDEĆE ZNAČENjE:

1) BEZBEDNOSNA PROVERA PREDSTAVLjA SKUP MERA I RADNjI KOJIMA SE UTVRĐUJE POSTOJANjE ILI NEPOSTOJANjE BEZBEDNOSNE SMETNjE, KOJU U SKLADU SA ZAKONOM O POLICIJI VRŠI MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO);

2) BEZBEDNOSNA SMETNjA JE ČINjENICA KOJA ONEMOGUĆAVA IZDAVANjE LICENCE FIZIČKOM LICU ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA ILI ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE;

3) KORISNIK USLUGA JE PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI FIZIČKO LICE KOJI KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA;

4) LEGITIMACIJA JE JAVNA ISPRAVA ZA LEGITIMISANjE OSOBA KOJE VRŠE POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA;

5) LICENCA JE:

 (1) REŠENjE KOJIM SE PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE, DOZVOLjAVA OBAVLjANjE DELATNOSTI PRIVATNOG OBEZBEĐENjA,

 (2) REŠENjE KOJIM SE FIZIČKIM LICIMA KOJA ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE, DOZVOLjAVA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA ILI VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE;

6) ODGOVORNO LICE JE FIZIČKO LICE KOJE JE VLASNIK PRAVNOG LICA ILI JE ZAPOSLENO U PRAVNOM LICU I PO ZAKONU OVLAŠĆENO DA ZASTUPA PRAVNO LICE, ODNOSNO LICE KOJE JE REGISTROVANO U SKLADU SA ZAKONOM KAO PREDUZETNIK, OSIM ZA POSLOVE SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI GDE SE ODGOVORNO LICE ODREĐUJE NA OSNOVU AKTA O SISTEMATIZACIJI PRAVNOG LICA;

7) PATROLIRANjE JE USLUGA OBEZBEĐENjA KOJU VRŠE SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA KREĆUĆI SE U ODREĐENO VREME IZMEĐU VIŠE MEĐUSOBNO RAZDVOJENIH MESTA/OBJEKATA;

8) PLAN OBEZBEĐENjA JE DOKUMENT SA PLANIRANIM USLUGAMA OBEZBEĐENjA KOJE SU PREDVIĐENE U PROCENI RIZIKA ILI SU KAO MERE ZAŠTITE ZAHTEVANE OD KORISNIKA USLUGA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PRAVILIMA STRUKE;

9) POSLOVNI PROSTOR JE OBJEKAT POSEBNO IZGRAĐEN ILI PRILAGOĐEN ZA POSLOVNE NAMENE ILI PROSTOR U TAKVOM OBJEKTU KOJI IMA PROSTORIJU ZA RAD, POSEBNU PROSTORIJU ZA PRIJEM STRANAKA, SANITARNI ČVOR I POVRŠINU OD NAJMANjE 20 M² I KOJI SE ISKLjUČIVO KORISTI ZA OBAVLjANjE POSLOVNIH DELATNOSTI;

10) PRAVNO LICE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE JE PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE OBAVLjA DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENjA POD USLOVIMA IZ OVOG ZAKONA;

11) PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE JE SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA KOJI SAMOSTALNO OBAVLjA DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENjA POD USLOVIMA IZ OVOG ZAKONA I KOJI JE, U SKLADU SA PROPISIMA, REGISTROVAN KAO PREDUZETNIK;

12) PROCEDURA POSTUPANjA JE PLANOM OBEZBEĐENjA, ODNOSNO PLANOM POSTUPANjA SA RIZICIMA, UTVRĐEN NAČIN OBAVLjANjA AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA;

13) PROCENA RIZIKA JE ANALIZA I OCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA;

14) PROSTOR KOJI SE KORISTI ZA JAVNU UPOTREBU JE SVAKI PROSTOR KOJI PREDSTAVLjA JAVNO MESTO I NA KOME SE MOGU BEZ POSEBNIH USLOVA KRETATI ILI BORAVITI INDIVIDUALNO NEODREĐENA LICA;

15) REDAR JE FIZIČKO LICE, KOJE JE OBUČENO ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE, KOJE POSEDUJE LICENCU MINISTARSTVA ZA VRŠENjE OVIH POSLOVA I NA KOJE SE SHODNO PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA SLUŽBENIKE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO;

16) SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA JE FIZIČKO LICE, KOJE POSEDUJE LICENCU MINISTARSTVA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA;

17) SAMOZAŠTITNA DELATNOST JE DELATNOST OBEZBEĐENjA LICA, IMOVINE I POSLOVANjA KOJE ORGANIZACIJA OBAVLjA ZA SOPSTVENE POTREBE;

18) UNUTRAŠNjA SLUŽBA OBEZBEĐENjA (SAMOZAŠTITA) JE UNUTRAŠNjI OBLIK ORGANIZOVANjA OBEZBEĐENjA ZA SOPSTVENE POTREBE;

19) ŠTIĆENI PROSTOR JE OBJEKAT ILI PROSTOR NA KOJEM SE VRŠE USLUGE OBEZBEĐENjA;

20) FIZIČKA ZAŠTITA JE USLUGA OBEZBEĐENjA KOJA SE PRUŽA PRVENSTVENO LIČNIM PRISUSTVOM I NEPOSREDNOM AKTIVNOŠĆU SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA U ODREĐENOM PROSTORU I VREMENU U SKLADU SA PLANOM OBEZBEĐENjA, PRIMENOM MERA I OVLAŠĆENjA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA;

21) FIZIČKO-TEHNIČKA ZAŠTITA JE OBEZBEĐENjE LICA I IMOVINE PRIMENOM FIZIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENjEM SREDSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE;

22) TEHNIČKA ZAŠTITA JE OBEZBEĐENjE LICA I IMOVINE KOJE SE VRŠI TEHNIČKIM SREDSTVIMA I UREĐAJIMA, NjIHOVIM PLANIRANjEM, PROJEKTOVANjEM, UGRADNjOM I ODRŽAVANjEM.

SVI IZRAZI U OVOM ZAKONU IMAJU JEDNAKO RODNO ZNAČENjE, BEZ OBZIRA DA LI SE KORISTE U MUŠKOM ILI ŽENSKOM RODU I ODNOSE SE PODJEDNAKO NA MUŠKI I NA ŽENSKI ROD.

II. OBAVEZNO OBEZBEĐENI OBJEKTI

Član 5.

Zaštita obavezno obezbeđenih objekata obavlja se, kao poslovna funkcija pravnog lica kome ti objekti pripadaju, na način predviđen opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji.

Zaštita obavezno obezbeđenih objekata, u skladu sa opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji, obavlja se ugovornim angažovanjem subjekata licenciranih za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja ili kao organizovana samozaštitna delatnost.

U pravnom licu kome pripadaju objekti od posebnog značaja za odbranu zemlje, samozaštitna delatnost obavezno ima organizovanu plansku, organizacionu i kontrolnu funkciju.

Bliže kriterijume za određivanje objekata iz člana 4. stav 1. ovog zakona i način vršenja poslova zaštite obavezno obezbeđenih objekata propisuje Vlada.

IV. LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

Član 8.

Poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane Ministarstva.

POSLOVE REDARSKE SLUŽBE, POD USLOVIMA IZ OVOG ZAKONA, MOGU VRŠITI FIZIČKA LICA KOJA IMAJU LICENCU MINISTARSTVA ZA VRŠENjE OVIH POSLOVA.

1. Vrste licenci i uslovi za izdavanje licenci za pravna lica i preduzetnike

Član 9.

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja pravnom licu ili preduzetniku Ministarstvo može izdati:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;

2) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE BEZ ORUŽJA;

2A) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE SA ORUŽJEM;

3) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki;

4) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

5) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

6) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

7) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI;

 8) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA OBEZBEĐENjA TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI U OBAVLjANjU SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI.

Pravna lica i preduzetnici za poslove privatnog obezbeđenja kojima je izdata licenca za vršenje poslova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana mogu da vrše poslove iz člana 29. ovog zakona i da koriste tehnička sredstva iz člana 30. ovog zakona.

Član 10.

Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mogu se izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licenci, odnosno koji:

1) su upisani u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa odgovarajućom šifrom delatnosti;

2) imaju akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3) imaju akt koji bliže propisuje izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja i izgled znaka;

4) imaju odgovorno lice:

(1) koje je državljanin Republike Srbije,

(2) koje je punoletno,

(3) koje je psihofizički sposobno za vršenje poslova, što dokazuju lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove,

(4) koje ima najmanje srednju stručnu spremu,

(5) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru,

(6) koje ima licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, koja se izdaje fizičkom licu;

5) poseduju odgovarajući prostor;

6) poseduju poseban prostor za smeštaj oružja i municije, u skladu sa propisima o uslovima za smeštaj i čuvanje oružja i zaštitu od požara, ukoliko poslove privatnog obezbeđenja obavlja sa oružjem.

Ministar nadležan za poslove zdravlja donosi akt kojim se utvrđuje lista referentnih zdravstvenih ustanova koje izdaju uverenja o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja.

Posebni uslovi koje treba da ispuni pravno lice, odnosno preduzetnik da bi dobili:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog službenika obezbeđenja sa licencom koja se izdaje fizičkom licu, odnosno sa Licencom za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana - jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa licencom koja se izdaje fizičkom licu, odnosno sa Licencom za vršenje poslova odgovornog lica za zaštitu ili Licencom za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja ili Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem;

3) Licencu za vršenje poslova obezbeđenja, transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki - jesu da imaju najmanje 10 zaposlenih službenika obezbeđenja sa licencom koja se izdaje fizičkom licu, odnosno sa Licencom za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem i da poseduju tehnička sredstva za transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki u skladu sa čl. 36. i 38. ovog zakona;

4) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke, sa licencom koja se izdaje fizičkom licu, odnosno sa Licencom za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;

5) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa visokim obrazovanjem u polju tehničko-tehnoloških nauka, sa licencom koja se izdaje fizičkom licu, odnosno sa Licencom za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

6) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika - jesu da imaju najmanje jednog zaposlenog sa srednjim obrazovanjem tehničke struke i sa licencom koja se izdaje fizičkom licu, odnosno sa Licencom za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

ČLAN 10.

LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA MOGU SE IZDATI PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU KOJI ISPUNjAVAJU OPŠTE USLOVE ZA DOBIJANjE SVAKE OD UTVRĐENIH VRSTA LICENCI, ODNOSNO KOJI:

1) SU UPISANI U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI, SA ŠIFROM DELATNOSTI PRIVATNOG OBEZBEĐENjA I USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENjA;

2) IMAJU AKT O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA, SA OPISOM POSLOVA I OVLAŠĆENjIMA ZAPOSLENIH ZA SVAKO RADNO MESTO;

3) IMAJU AKT KOJI BLIŽE PROPISUJE IZGLED UNIFORME KOJU NOSE SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA I IZGLED ZNAKA;

4) IMAJU ODGOVORNO LICE KOJE POSEDUJE LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, KOJA SE IZDAJE FIZIČKOM LICU;

5) POSEDUJU POSLOVNI PROSTOR;

6) POSEDUJU POSEBAN PROSTOR ZA SMEŠTAJ ORUŽJA I MUNICIJE, U SKLADU SA PROPISIMA O USLOVIMA ZA SMEŠTAJ I ČUVANjE ORUŽJA I ZAŠTITU OD POŽARA, AKO POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA OBAVLjA SA ORUŽJEM;

7) IMAJU SOPSTVENI ILI UGOVORENI KONTROLNI CENTAR AKO PRUŽAJU USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE ILI OBEZBEĐENjA TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI.

POSEBNI USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNI PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK DA BI DOBILI:

1) LICENCU ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA - JESU DA IMAJU NAJMANjE JEDNOG ZAPOSLENOG SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA SA LICENCOM ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA;

2) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE BEZ ORUŽJA I LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE SA ORUŽJEM - JESU DA IMAJU NAJMANjE 10 ZAPOSLENIH SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA SA LICENCOM ZA VRŠENjE OSNOVNIH POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA - BEZ ORUŽJA ILI LICENCOM ZA VRŠENjE SPECIJALISTIČKIH POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA - SA ORUŽJEM;

3) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA OBEZBEĐENjA, TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI - JESU DA IMAJU NAJMANjE 10 ZAPOSLENIH SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA SA LICENCOM ZA VRŠENjE SPECIJALISTIČKIH POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA - SA ORUŽJEM I DA POSEDUJU TEHNIČKA SREDSTVA ZA TRANSPORT I PRENOS NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI U SKLADU SA ČL. 36. I 38. OVOG ZAKONA;

4) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA PLANIRANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE - JESU DA IMAJU NAJMANjE JEDNOG ZAPOSLENOG SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM TEHNIČKE STRUKE, SA LICENCOM ZA VRŠENjE POSLOVA PLANIRANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE;

5) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA PROJEKTOVANjA I NADZORA NAD IZVOĐENjEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ‒ JESU DA IMAJU NAJMANjE JEDNOG ZAPOSLENOG SA VIŠIM OBRAZOVANjEM STEČENIM PO PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 76/05) ILI VISOKIM OBRAZOVANjEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA U POLjU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA, SA LICENCOM ZA VRŠENjE POSLOVA PROJEKTOVANjA I NADZORA NAD IZVOĐENjEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE;

6) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA MONTAŽE, PUŠTANjA U RAD I ODRŽAVANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE I OBUKE KORISNIKA - JESU DA IMAJU NAJMANjE JEDNOG ZAPOSLENOG SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM TEHNIČKE STRUKE I SA LICENCOM ZA VRŠENjE POSLOVA MONTAŽE, PUŠTANjA U RAD, ODRŽAVANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE I OBUKE KORISNIKA.

LICENCA SE IZDAJE NA PERIOD OD PET GODINA.

IZUZETNO, PREDUZETNIK NE MORA DA ISPUNjAVA POSEBNE USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCE IZ STAVA 2. TAČ. 1), 4), 5) I 6) OVOG ČLANA U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH AKO POSEDUJE ODGOVARAJUĆU LICENCU KOJA SE IZDAJE FIZIČKOM LICU.

2. Vrste licenci i uslovi za izdavanje licenci za fizička lica

Član 11.

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu Ministarstvo može izdati:

1) Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana:

(1) Licencu za vršenje poslova odgovornog lica za zaštitu,

(2) Licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja,

(3) Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem;

2) LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE:

(1) LICENCU ZA VRŠENjE OSNOVNIH POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ‒ BEZ ORUŽJA,

(2) LICENCU ZA VRŠENjE SPECIJALISTIČKIH POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ‒ SA ORUŽJEM;

3) Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite:

(1) Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,

(2) Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,

(3) Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Fizička lica, kojima je izdata licenca iz stava 1. ovog člana, mogu poslove privatnog obezbeđenja vršiti i samostalno ako su upisana u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji kao preduzetnici.

ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE FIZIČKOM LICU MINISTARSTVO IZDAJE LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SUŽBE.

Član 12.

Licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja može se izdati fizičkom licu koje ispunjava opšte uslove za dobijanje svake od utvrđenih vrsta licence, odnosno koje:

1) je državljanin Republike Srbije;

2) je punoletno;

3) ima najmanje srednju stručnu spremu;

4) je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

5) je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

6) je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno ako je odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem;

7) je savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa ovim zakonom;

8) ima položen stručni ispit u Ministarstvu.

Posebni uslovi koje treba da ispuni fizičko lice da bi dobilo Licencu za vršenje poslova tehničke zaštite, odnosno Licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite ili Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika - jeste da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje tehničke struke.

Za lice koje poseduje licencu, dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi se jedanput godišnje.

Pravno lice, odnosno preduzetnik dostavlja Ministarstvu lekarsko uverenje o godišnjoj proveri psihofizičke sposobnosti za svako fizičko lice kome je izdata licenca.

U slučaju da pravno lice, odnosno preduzetnik ne dostavi lekarsko uverenje iz stava 4. ovog člana, smatraće se da je fizičko lice za koje nije dostavljeno lekarsko uverenje prestalo da ispunjava propisane uslove za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Obuku iz stava 1. tačka 7) ovog člana mogu pohađati samo lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana.

Izuzetno, licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije i poslovima izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, izdaje se licenca ukoliko ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)-5) i tačka 8) ovog člana.

ČLAN 12.

LICENCA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA MOŽE SE IZDATI FIZIČKOM LICU KOJE ISPUNjAVA OPŠTE USLOVE ZA DOBIJANjE SVAKE OD UTVRĐENIH VRSTA LICENCE, ODNOSNO KOJE:

1) JE DRŽAVLjANIN REPUBLIKE SRBIJE;

2) IMA PRIJAVLjENO PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE;

3) JE PUNOLETNO;

4) IMA NAJMANjE SREDNjE OBRAZOVANjE;

5) NEMA BEZBEDNOSNIH SMETNjI;

6) JE PSIHOFIZIČKI SPOSOBNO ZA VRŠENjE OVIH POSLOVA, ŠTO DOKAZUJE LEKARSKIM UVERENjEM ILI IZVEŠTAJEM NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ILI UVERENjEM DA JE ZDRAVSTVENO SPOSOBNO ZA DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA AKO POSLOVE OBAVLjA SA ORUŽJEM, NE STARIJE OD 60 DANA U MOMENTU PODNOŠENjA ZAHTEVA;

7) JE OBUČENO ZA RUKOVANjE VATRENIM ORUŽJEM, ODNOSNO AKO JE ODSLUŽILO VOJNI ROK SA ORUŽJEM, AKO POSLOVE VRŠI SA ORUŽJEM;

8) JE SAVLADALO OBUKU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

9) IMA POLOŽEN STRUČNI ISPIT U MINISTARSTVU.

BEZBEDNOSNA SMETNjA POSTOJI:

1) AKO JE LICE PRAVNOSNAŽNO OSUĐENO NA KAZNU ZATVORA ILI SE PROTIV NjEGA VODI POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA: PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA, PROTIV POLNE SLOBODE, PROTIV BRAKA I PORODICE, PROTIV IMOVINE, PROTIV ZDRAVLjA LjUDI, PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI LjUDI I IMOVINE, PROTIV USTAVNOG UREĐENjA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, PROTIV DRŽAVNIH ORGANA, PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM, ODNOSNO AKO MU JE PRAVNOSNAŽNIM ODLUKOM IZREČENA MERA BEZBEDNOSTI: ZABRANA VRŠENjA POZIVA, DELATNOSTI I DUŽNOSTI, OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENjE I ČUVANjE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENjE NA SLOBODI, OBAVEZNO LEČENjE NARKOMANA ILI ALKOHOLIČARA, ZA VREME NA KOJE JE MERA IZREČENA;

 2) AKO JE LICE PRAVNOSNAŽNO KAŽNjAVANO U POSLEDNjE ČETIRI GODINE ZA PREKRŠAJE IZ OBLASTI JAVNOG REDA I MIRA ZA KOJE JE PROPISANA KAZNA ZATVORA I PREKRŠAJE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ORUŽJE I MUNICIJA, ODNOSNO AKO MU JE PRAVNOSNAŽNOM ODLUKOM IZREČENA ZAŠTITNA MERA: ZABRANA VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI ILI ZABRANA ODGOVORNOM LICU DA VRŠI ODREĐENE POSLOVE, OBAVEZNO LEČENjE ZAVISNIKA OD ALKOHOLA I PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENjE ZA VREME NA KOJE JE MERA IZREČENA;

 3) AKO JE NA OSNOVU BEZBEDNOSNO-OPERATIVNE PROVERE U MESTU PREBIVALIŠTA, BORAVIŠTA ILI MESTU RADA UTVRĐENO DA LICE, SVOJIM PONAŠANjEM, NAVIKAMA I SKLONOSTIMA UKAZUJE DA ĆE PREDSTAVLjATI OPASNOST ZA SEBE ILI DRUGE I JAVNI RED I MIR.

USLOV KOJI TREBA DA ISPUNI FIZIČKO LICE DA BI DOBILO LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE, ODNOSNO LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA PLANIRANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ILI LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA PROJEKTOVANjA I NADZORA NAD IZVOĐENjEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ILI LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA MONTAŽE, PUŠTANjA U RAD, ODRŽAVANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE I OBUKE KORISNIKA - JESTE DA IMA STEČENO NAJMANjE SREDNjE OBRAZOVANjE TEHNIČKE STRUKE.

LICU KOJE IMA ODGOVARAJUĆI STEPEN I VRSTU STRUČNOG OBRAZOVANjA I NAJMANjE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA OVLAŠĆENOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNIM POSLOVIMA, POSLOVIMA PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE, POSLOVIMA PRAVOSUDNE STRAŽE I POSLOVIMA IZVRŠENjA KRIVIČNIH SANKCIJA, I LICU KOJE IMA SREDNjE OBRAZOVANjE ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR OBEZBEĐENjA ILI TEHNIČAR BEZBEDNOSTI KAO I LICU KOJE IMA VISOKO OBRAZOVANjE NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI, IZDAJE SE LICENCA AKO ISPUNjAVA USLOVE IZ STAVA 1. TAČ. 1)‒7) I TAČKA 9) OVOG ČLANA.

LICENCA ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE MOŽE SE IZDATI FIZIČKOM LICU KOJE ISPUNjAVA USLOVE IZ STAVA 1. TAČ. 1)‒3), 5), 6) I 8) OVOG ČLANA I IMA POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA REDARA U MINISTARSTVU, KAO I LICU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA KOJE ISPUNjAVA USLOVE IZ STAVA 1. TAČ. 1)‒3), 5) I 6), BEZ POLOŽENOG STRUČNOG ISPITA ZA REDARA.

LICENCA SE IZDAJE NA PERIOD OD PET GODINA.

NA POSTUPAK I NAČIN POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA REDARE I IZDAVANjA LICENCE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE POLAGANjE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANjE LICENCE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA FIZIČKOM LICU.

3. Postupak i način izdavanja licence

Član 13.

Obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mogu da sprovode Ministarstvo i pravna i fizička lica koja ispunjavaju materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke koja dobiju ovlašćenje Ministarstva.

Bliže uslove, u pogledu potrebnih objekata, odnosno prostorija, materijalno-tehničkih sredstava i opreme, stručne osposobljenosti i broja lica koja sprovode obuku lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, a koje moraju ispunjavati lica iz stava 1. ovog člana, kao i programe stručne obuke, način njihovog sprovođenja, sadržinu i način vođenja evidencija o ovlašćenim licima i licima koja su učestvovala u obukama i visinu troškova organizovanja i sprovođenja obuke propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

ČLAN 13.

OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA I OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE MOGU DA SPROVODE MINISTARSTVO I PRIVREDNA DRUŠTVA, PREDUZETNICI I ŠKOLSKE USTANOVE KOJI ISPUNjAVAJU MATERIJALNE, TEHNIČKE, STRUČNE I KADROVSKE USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OBUKE I KOJI DOBIJU OVLAŠĆENjE MINISTARSTVA.

OVLAŠĆENjE ZA OBAVLjANjE OBUKE MOŽE SE IZDATI PRIVREDNOM DRUŠTVU, PREDUZETNIKU I ŠKOLSKOJ USTANOVI KOJI:

1) SU UPISANI U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI ILI POSEDUJU AKT O VERIFIKACIJI/AKREDITACIJI ŠKOLSKE USTANOVE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBRAZOVANjE;

2) IMAJU ODGOVARAJUĆI PROSTOR, OPREMU I SREDSTVA ZA IZVOĐENjE TEORETSKE I PRAKTIČNE OBUKE;

3) IMAJU PREDAVAČE I KONTROLORE OBUKE.

OVLAŠĆENjE SE IZDAJE NA PERIOD OD PET GODINA.

ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA PLAĆA SE REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA.

NA POSTUPAK I NAČIN IZDAVANjA I ODUZIMANjA OVLAŠĆENjA SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE IZDAVANjE LICENCE.

LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJA SU DOBILA OVLAŠĆENjE, OBUKU MOGU DA SPROVODE U ODGOVARAJUĆEM PROSTORU ZA KOJI SU DOBILI OVLAŠĆENjE I OBUKU MORAJU DA SPROVODE NA NAČIN PROPISAN ODGOVARAJUĆIM PROGRAMOM I PLANOM OBUKE, TE POLAZNICIMA OBUKE KOJI NISU POHAĐALI OBUKU U SKLADU SA PROGRAMOM I PLANOM OBUKU NE MOGU DA IZDAJU POTVRDU O ZAVRŠENOJ OBUCI.

PRIVREDNA DRUŠTVA, PREDUZETNICI I ŠKOLSKE USTANOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNI SU DA POLICIJSKOJ UPRAVI NA ČIJOJ TERITORIJI SPROVODE OBUKU DOSTAVE OBAVEŠTENjE O DATUMU I VREMENU POČETKA CIKLUSA OBUKE, SA RASPOREDOM OBUKE PO TEMAMA I TERMINIMA, PREDAVAČIMA I SPISKOM POLAZNIKA. OBAVEŠTENjE SE DOSTAVLjA NAJKASNIJE TRI DANA PRE POČETKA CIKLUSA OBUKE.

BLIŽE USLOVE, U POGLEDU POTREBNIH OBJEKATA, ODNOSNO PROSTORIJA, MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME, STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI I BROJA LICA KOJA SPROVODE OBUKU LICA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA I REDARSKE SLUŽBE, A KOJE MORAJU ISPUNjAVATI LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I PROGRAME STRUČNE OBUKE I NAČIN NjIHOVOG SPROVOĐENjA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (U DALjEM TEKSTU: MINISTAR)

Član 15.

Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu, preko mesno nadležne policijske uprave.

Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji se nalazi sedište, odnosno prebivalište podnosioca zahteva.

O zahtevu za izdavanje licence rešenje se donosi u roku od 15dana od dana prijema zahteva.

O ZAHTEVU SE ODLUČUJE REŠENjEM.

Izuzetno od stava 3. ovog člana postupak se može prekinuti zaključkom, ako je to potrebno radi provere podnetih dokaza u kom slučaju se rešenje o izdavanju licence donosi u roku od najviše 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 16.

Pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koji ispunjavaju propisane uslove licenca se izdaje na period od pet godina.

Licenca iz stava 1. ovog člana prestaje da važi nakon isteka roka od šest meseci od dana konačnosti rešenja kojim je izdata, ako pravno lice u tom roku nije počelo sa radom.

Pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu kojem je istekao rok važenja licence, na njegov zahtev izdaće se nova licenca, pod uslovom da nije došlo do promena zakonom propisanih uslova iz člana 10. stav 1. tač. 1), 4), 5) i 6), odnosno iz člana 12. stav 1. tač. 1)-6).

Zahtev za novu licencu može se podneti najranije 60 dana pre isteka roka važenja prethodno izdate licence.

Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje licence ili oduzeti izdata licenca pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu koji ne ispunjava ili koje prestane da ispunjava propisane uslove za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Sadržinu zahteva za izdavanje, kao i izgled i sadržinu svečane forme licence propisuje ministar.

ČLAN 16.

PRAVNOM LICU, PREDUZETNIKU I FIZIČKOM LICU KOME ISTIČE ROK VAŽENjA LICENCE, NA NjEGOV ZAHTEV, IZDAĆE SE NOVA LICENCA‒POD USLOVOM DA NIJE DOŠLO DO PROMENA PROPISANIH USLOVA IZ ČL. 10. I 12. OVOG ZAKONA.

ZAHTEV ZA NOVU LICENCU, SA DOKAZIMA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE, MOŽE SE PODNETI NAJRANIJE 60 DANA PRE ISTEKA ROKA VAŽENjA PRETHODNO IZDATE LICENCE.

PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE REŠENjEM ĆE SE ODUZETI LICENCA AKO:

1) PRESTANE DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCE;

2) NE POČNE DA OBAVLjA DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENjA U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA KONAČNOSTI REŠENjA O IZDAVANjU LICENCE;

3) SE OTVORI POSTUPAK LIKVIDACIJE ILI STEČAJA.

PRIVREDNOM DRUŠTVU, PREDUZETNIKU ILI ŠKOLSKOJ USTANOVI REŠENjEM ĆE SE ODUZETI OVLAŠĆENjE AKO:

1) PRESTANU DA ISPUNjAVAJU USLOVE ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA;

2) OBUKU KANDIDATA SPROVODE VAN PROSTORA ZA KOJI SU DOBILI OVLAŠĆENjE;

3) OBUKU KANDIDATA SPROVODE SUPROTNO PROGRAMU I PLANU OBUKE;

4) IZDAJU POTVRDU O OBUČENOSTI KANDIDATU KOJI NIJE POHAĐAO OBUKU U SKLADU SA PROGRAMOM I PLANOM OBUKE.

FIZIČKOM LICU REŠENjEM ĆE SE ODUZETI LICENCA AKO PRESTANE DA ISPUNjAVA PROPISANE USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCE.

Član 17.

Na zaključak iz člana 15. stav 4. ovog zakona i na rešenja o izdavanju licence, rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence i o oduzimanju izdate licence može se izjaviti žalba.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

ČLAN 17.

NA REŠENjE IZ ČL. 15. I 16. OVOG ZAKONA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU.

ŽALBA IZJAVLjENA NA REŠENjE O ODUZIMANjU LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE I NA REŠENjE O ODUZIMANjU OVLAŠĆENjA ZA SPROVOĐENjE OBUKE NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

V. NAČIN VRŠENjA POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

Član 20.

Pravno lice i preduzetnik poslove privatnog obezbeđenja može vršiti samo na osnovu i u okviru zaključenog pisanog ugovora sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora sadržati:

1) jasno određen predmet ugovora;

2) način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja);

3) broj i mesto rada službenika obezbeđenja po ugovoru;

4) vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava;

5) datum početka vršenja usluga i vreme trajanja ugovora;

6) način korišćenja, vrstu i stepen tajnosti, rok čuvanja i upotrebe, kao i mere zaštite podataka proizašlih iz ugovora i samog ugovora.

Za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ne može se angažovati pravno lice i preduzetnik koji nema licencu.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, aneksu ugovora ili o raskidu ugovora, dostavlja se mesno nadležnoj policijskoj upravi, u roku od osam dana od dana nastale promene.

Obaveštenje mora da sadrži:

1) naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika za privatno obezbeđenje;

2) naziv (ime, prezime i JMBG) i sedište (prebivalište) odgovornog lica u pravnom licu i kod preduzetnika za privatno obezbeđenje i korisnika usluga;

3) jasno određen predmet ugovora;

4) način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr.);

5) broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;

6) vrstu i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;

7) datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.

Mesno nadležna policijska uprava je ona uprava koja je obrazovana za područje na čijoj teritoriji se nalazi mesto izvršavanja ugovora, a ako se ugovor izvršava u više mesta, mesno nadležna je ona policijska uprava na čijoj teritoriji se nalazi sedište, odnosno prebivalište pravnog ili fizičkog lica koje je korisnik usluga.

ČLAN 20.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA MOŽE VRŠITI SAMO NA OSNOVU I U OKVIRU ZAKLjUČENOG PISANOG UGOVORA SA PRAVNIM LICEM, PREDUZETNIKOM ILI FIZIČKIM LICEM KOME PRUŽA USLUGE.

UGOVOR IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PORED OSTALOG, MORA SADRŽATI:

 1) IME I PREZIME, JMBG I BROJ LIČNE KARTE POTPISNIKA UGOVORA;

 2) JASNO ODREĐEN PREDMET UGOVORA;

 3) NAČIN VRŠENjA UGOVORENIH POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA (VRSTA, KATEGORIJA, UGOVORENA OVLAŠĆENjA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA);

 4) BROJ I MESTO RADA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA PO UGOVORU, KAO I UGOVORENO VREME PRUŽANjA USLUGA U TOKU DANA;

 5) VRSTU I KOLIČINU ANGAŽOVANOG ORUŽJA I SREDSTAVA;

 6) DATUM POČETKA VRŠENjA USLUGA I VREME TRAJANjA UGOVORA;

 7) NAČIN KORIŠĆENjA, VRSTU I STEPEN TAJNOSTI, ROK ČUVANjA I UPOTREBE, KAO I MERE ZAŠTITE PODATAKA PROIZAŠLIH IZ UGOVORA I SAMOG UGOVORA.

 ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NE MOŽE SE ANGAŽOVATI PRAVNO LICE I PREDUZETNIK KOJI NEMA LICENCU.

 DAVALAC USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, OSIM USLUGA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA, SA KORISNIKOM USLUGA NE MOŽE DA ZAKLjUČI UGOVOR KOJIM SE UGOVARA MANjI NIVO USLUGA OBEZBEĐENjA OD ONIH KOJI SU PREDVIĐENI AKTOM O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA KADA JE OVA PROCENA OBAVEZNA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

 PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA VRŠI SE PO ZAHTEVIMA I NA NAČIN PROPISAN VAŽEĆIM SRPSKIM STANDARDOM U OBLASTI PRIVATNOG OBEZBEĐENjA.

 PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA NE MORA SE VRŠITI AKO SE PRUŽAJU USLUGE KORISNICIMA RADI ZAŠTITE LICA, ZAŠTITE OBJEKATA ZA STANOVANjE, ZAŠTITE JAVNIH SKUPOVA NA KOJIMA REDARSKU SLUŽBU OBAVLjAJU SAMO REDARI ANGAŽOVANI OD ORGANIZATORA OKUPLjANjA, KAO I ZAŠTITE MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SU KLASIFIKOVANI U SKLADU SA KLASIFIKACIJOM ZA RAZVRSTAVANjE PRAVNIH LICA PO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE, POSLOVNE KNjIGE I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI.

 PLAN OBEZBEĐENjA, ODNOSNO PLAN POSTUPANjA SA RIZICIMA, SAČINjAVA SE NA OSNOVU AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA.

KADA PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA NIJE OBAVEZNA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PLAN OBEZBEĐENjA SAČINjAVA SE NA OSNOVU MERA ZAŠTITE KOJE SE PREDUZIMAJU PO ZAHTEVU KORISNIKA USLUGA ILI ORGANIZATORA JAVNOG OKUPLjANjA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PRAVILIMA STRUKE.

 PLAN OBEZBEĐENjA, ODNOSNO PLAN POSTUPANjA SA RIZICIMA U ZAVISNOSTI OD PROCENE RIZIKA ILI ZAHTEVA KORISNIKA USLUGA SADRŽI MERE KOJE SE PREDUZIMAJU RADI:

1)    ONEMOGUĆAVANjA NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA OBJEKTU;

2)    SIGNALIZACIJE NEOVLAŠĆENOG ULASKA U ŠTIĆENI PROSTOR I DOJAVU KONTROLNOM CENTRU;

3)    ONEMOGUĆAVANjA UNOŠENjA U OBJEKAT ORUŽJA, EKSPLOZIVNIH, RADIOAKTIVNIH, BIOLOŠKIH I DRUGIH OPASNIH PREDMETA I MATERIJA;

4)    ZAŠTITE POJEDINAČNIH VREDNOSTI POMOĆU SISTEMA ELEKTROHEMIJSKE I DRUGIH NAČINA ZAŠTITE (KOFERI, KONTEJNERI, KASE, TREZORI I DR);

5)    VRŠENjA RADNjI USMERENIH NA SPREČAVANjE KRIVIČNIH DELA I DRUGIH IDENTIFIKOVANIH RIZIKA;

6)    PRAĆENjA KRETANjA OKO I U ŠTIĆENOM PROSTORU I POJEDINAČNO ŠTIĆENIM PROSTORIJAMA;

7)    KONTROLE SPROVOĐENjA PROPISANIH MERA ZAŠTITE I UNUTRAŠNjEG REDA U OBJEKTU I DELOVIMA POD POSEBNIM REŽIMOM;

8)    INTEGRISANE ZAŠTITE SA ILI BEZ LOKALNOG NADZORA I SISTEMOM VEZE SA SLUŽBENICIMA OBEZBEĐENjA NA ŠTIĆENOM OBJEKTU;

9)    PREDUZIMANjA PROCEDURA PO REDOSLEDU PRIORITETA ZA SLUČAJEVE NASTUPANjA RIZIKA.

PLAN OBEZBEĐENjA, ODNOSNO PLAN POSTUPANjA SA RIZICIMA, SADRŽI I PLAN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, KADA SE KORISNIKU PRUŽAJU USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE.           

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENjU, ANEKSU ILI RASKIDU UGOVORA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LICA KOJA SE VRŠI SA ORUŽJEM I ZA PRUŽANjE USLUGA VIDEO NADZORA SA ARHIVIRANjEM SNIMKA, DOSTAVLjA SE MESNO NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

OBAVEŠTENjE MORA DA SADRŽI:

 1) NAZIV I SEDIŠTE PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE, IME PREZIME, JMBG I PREBIVALIŠTE ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU, KOD PREDUZETNIKA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE I KORISINIKA USLUGA;

 2) JASNO ODREĐEN PREDMET UGOVORA;

 3) NAČIN VRŠENjA UGOVORENIH POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA (VRSTA, KATEGORIJA, UGOVORENA OVLAŠĆENjA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA, VREME POKRIVENOSTI ZAŠTITE I DR);

 4) BROJ SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA PO UGOVORU I LOKACIJE RADNOG RASPOREDA;

 5) VRSTU I KOLIČINU ANGAŽOVANOG ORUŽJA I SREDSTAVA ZAŠTITE;

 6) DATUM POČETKA/PREKIDA UGOVORENOG VRŠENjA USLUGA.

MESNO NADLEŽNA POLICIJSKA UPRAVA JE ONA UPRAVA KOJA JE OBRAZOVANA ZA PODRUČJE NA ČIJOJ TERITORIJI JE PREBIVALIŠTE ODNOSNO SEDIŠTE LICA KOJE JE KORISNIK USLUGA.

1. Poslovi fizičke zaštite

Član 22.

Izuzetno, poslovi fizičke zaštite lica (lično obezbeđenje) mogu se vršiti na javnom mestu i u neposrednoj blizini lica koje se obezbeđuje, na predlog organa državne uprave, organa jedinice lokalne samouprave, organizacija ili udruženja i fizičkih lica i uz saglasnost Ministarstva.

Predlog iz stava 1. ovog člana mora da sadrži plan obezbeđenja, sa naznakom broja angažovanih službenika obezbeđenja, vrsti i količini oružja i opreme, lokaciji objekta, vozilima i predviđenim trasama kretanja.

Predlog za saglasnost podnosi se policijskoj upravi nadležnoj po mestu gde će se vršiti obezbeđenje najkasnije tri dana pre početka obezbeđenja.

Saglasnost se izdaje najkasnije 24 časa pre početka obezbeđenja.

ČLAN 22.

POSLOVI FIZIČKE ZAŠTITE LICA (LIČNO OBEZBEĐENjE) MOGU SE VRŠITI NA JAVNOM MESTU I U NEPOSREDNOJ BLIZINI LICA KOJE SE OBEZBEĐUJE, U SKLADU SA PLANOM OBEZBEĐENjA.

KADA SE POSLOVI FIZIČKE ZAŠTITE LICA OBAVLjAJU BEZ NOŠENjA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA, U GRAĐANSKOM ODELU, SA ORUŽJEM, ORUŽJE SE MORA NOSITI U SKLADU SA PROPISIMA KOJIM SE UREĐUJE NOŠENjE ORUŽJE I MUNICIJE.

2. Poslovi obezbeđenja sa oružjem

Član 24.

Za vršenje poslova fizičke zaštite, pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje mogu posedovati poluautomatsko oružje, pištolj kalibra 7,65 mm i 9 mm, kod kojeg se jednim povlačenjem obarača može ispaliti samo jedan metak.

Pravno lice I PREDUZETNIK za privatno obezbeđenje ne može posedovati vatreno oružje u broju većem od jedne polovine broja zaposlenih službenika obezbeđenja SA LEGITIMACIJOM koji imaju Licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja - sa oružjem I KOJI SU RASPOREĐENI NA RADNA MESTA NA KOJIMA SE POSLOVI PRIVATNOG OBEZBEĐENjA OBAVLjAJU SA ORUŽJEM.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE MOGU NA RADNA MESTA NA KOJIMA SE OBAVLjAJU POSLOVI SA ORUŽJEM, BEZ ODOBRENjA MINISTARSTVA KOJE SE IZDAJE U SKLADU SA PROPISIMA O ORUŽJU I MUNICIJI, DA RASPOREDE SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA KOJI POSEDUJE LICENCU ZA VRŠENjE SPECIJALISTIČKIH POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA‒SA ORUŽJEM.

                IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, PRAVNI SUBJEKTI KOJI SU KORISNICI OBJEKATA IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA MOGU DRŽATI DUGO ORUŽJE, KOJE SE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA MOŽE KORISTITI SAMO U USLOVIMA RATNOG I VANREDNOG STANjA.

Nabavka oružja vrši se na osnovu odobrenja Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Član 25.

Službenici obezbeđenja koji vrše poslove fizičke zaštite lica, imovine i poslovanja oružje i municiju mogu da nose samo u štićenom objektu ili prostoru i na osnovu saglasnosti iz člana 22. stav 4. ovog zakona, za vreme dok neposredno vrše te poslove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, službenici obezbeđenja mogu nositi oružje van štićenog objekta ili prostora koji obezbeđuju:

1) kad vrše i obezbeđuju transport i prenos novca i vrednosnih pošiljki, samo za vreme i na pravcu kretanja transporta;

2) kad vrše prenos novca pešice, samo na pravcu kretanja;

3) kad vrše fizičku zaštitu lica iz člana 22. stav 1. ovog zakona;

4) tokom intervencije u timu za intervenciju, za vreme interventnog obavljanja poslova u skladu sa ovim zakonom.

Član 30.

Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje, kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti, mehaničku zaštitu i zaštitu podataka.

UPOTREBOM TEHNIČKIH SREDSTAVA I UREĐAJA ZA OBEZBEĐENjE LICA, IMOVINE I POSLOVANjA SMATRAJU SE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PRIMENOM POJEDINAČNIH ILI FUNKCIONALNO POVEZANIH PERIMETARSKIH MERA, UREĐAJA I SISTEMA ZA: PROTIVPROVALNU I PROTIVPREPADNU ZAŠTITU, ZAŠTITU OD POŽARA, VIDEO-OBEZBEĐENjE, KONTROLU PRISTUPA, SOCIJALNE ALARME, SATELITSKO PRAĆENjE VOZILA (GPS), ELEKTROHEMIJSKU ZAŠTITU VREDNOSTI, MEHANIČKU ZAŠTITU I ZAŠTITU PODATAKA, OSIM:

 1) PROIZVODNjE, MARKETINGA, PRODAJE, ISPORUKE, UGRADNjE PROTIVPROVALNIH VRATA, SIGURNOSNIH BRAVA, OGRADA I INTERFONA BEZ MOGUĆNOSTI VIZUELNOG SNIMANjA I ARHIVIRANjA SNIMAKA NA OBJEKTIMA NAMENjENIM ZA STANOVANjE, PARKIRALIŠTIMA I GARAŽAMA U SKLOPU OVIH OBJEKATA, BEZ USLUGE ODRŽAVANjA, NADGLEDANjA I POVEZIVANjA U SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE;

 2) PROIZVODNjE, MARKETINGA, PRODAJE I UGRADNjE MEHANIČKE ZAŠTITE, ALARMNIH UREĐAJA, KAO I FABRIČKI UGRAĐENIH GPS I DRUGIH TEHNIČKIH UREĐAJA U VOZILIMA BEZ USLUGE ODRŽAVANjA, NADGLEDANjA I POVEZIVANjA NA SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE;

 3) PROIZVODNjE, MARKETINGA, PRODAJE, ISPORUKE PROTIVPROVALNIH I PROTIVPREPADNIH ALARMA KAO I DRUGIH UREĐAJA I SREDSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE;

 4) OPRAVKE, ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA UREĐAJA I SREDSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE U SERVISIMA OVLAŠĆENIM OD PROIZVOĐAČA UREĐAJA I SREDSTAVA.

Tehnička sredstva i uređaji mogu biti povezani u sistem tehničke zaštite.

5. Poslovi obezbeđenja transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki

Član 36.

Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje vrše poslove pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka ako imaju najmanje jedno specijalno vozilo za transport koje mora:

1) da poseduje dozvolu za vanlinijski drumski prevoz;

2) da bude označeno u skladu sa propisima;

3) da ima stalnu dvosmernu vezu sa kontrolnim centrom i delom posade koja napušta transportno vozilo pri preuzimanju/predaji vrednosti (GSM mreža i/ili radio veza sa sopstvenom frekvencijom i repetitorima);

4) da ima ugrađen GPS uređaj za satelitsko praćenje i daljinski monitoring iz sopstvenog kontrolnog centra;

5) da poseduje ugrađen panik taster sa automatskim slanjem dojavnog signala u kontrolni centar;

6) da ima ugrađen sistem elektrohemijske zaštite novca u transportu ili ima blindirano vozilo ili ima specijalno ojačane: karoseriju, stakla i mehanički sigurnosti sef za novac montiran u vozilu;

7) da ima ugrađen mobilni sistem video obezbeđenja vozila.

6. Poslovi redarske službe

Član 40.

Pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje, u skladu sa ovim zakonom, mogu vršiti poslove održavanja reda:

1) na javnom skupu u smislu propisa kojima se uređuje okupljanje građana;

2) na sportskim priredbama;

3) na mestima i objektima gde se okupljaju građani povodom održavanja zabavnih, muzičkih, kulturnih i drugih programa.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA ODRŽAVANjE REDA MOGU DA VRŠE SAMO REDARI NA ŠKOLSKIM MANIFESTACIJAMA I ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA, KAO I NA DRUGIM JAVNIM OKUPLjANjIMA KADA SE NA OVAJ NAČIN MOŽE OBEZBEDITI ODRŽAVANjE MIRNOG OKUPLjANjA, U SKLADU SA ZAKONOM.

Službenici obezbeđenja I REDARI redarsku službu vrše bez oružja.

Na svaka tri zaposlena službenika obezbeđenja u redarskoj službi, pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje može povremeno i privremeno angažovati dodatnih 10 službenika obezbeđenja sa licencom ILI REDARA.

Član 41.

Kada pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje pružajući uslugu održavanja reda na javnom skupu iz člana 40. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona angažuje više od tri redara, dužno je da sačini plan obezbeđenja, koji organizator skupa, zajedno sa prijavom, dostavlja policijskoj upravi sa sedištem na teritoriji na kojoj se zakazuje i održava javni skup.

Plan obezbeđenja mora da sadrži broj i raspored angažovanih redara, ovlašćenja redara, podatke o odgovornom licu koje će rukovoditi redarskom službom za vreme održavanja javnog skupa i sredstvu komunikacije sa njim.

ČLAN 41.

KADA PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE PRUŽA USLUGU ODRŽAVANjA REDA IZ ČLANA 40. STAV 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ZAKONA, ODNOSNO KADA ORGANIZATOR JAVNOG OKUPLjANjA ORGANIZUJE REDARSKU SLUŽBU, AKO ANGAŽUJE VIŠE OD DESET SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ILI REDARA, DUŽAN JE DA SAČINI PLAN OBEZBEĐENjA.

PLAN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ORGANIZATOR SKUPA, ZAJEDNO SA PRIJAVOM O ODRŽAVANjU JAVNOG SKUPA, ODNOSNO OBAVEŠTENjEM, DOSTAVLjA MESNO NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ STANICI NA TERITORIJI NA KOJOJ SE ODRŽAVA JAVNI SKUP.

PLAN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORA DA SADRŽI BROJ, IME I PREZIME I RASPORED ANGAŽOVANIH SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ILI REDARA, VREME TRAJANjA ANGAŽOVANjA, NjIHOVE ZADATKE, NAČIN MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE, IME I PREZIME LICA KOJE ĆE RUKOVODITI REDARSKOM SLUŽBOM ZA VREME ODRŽAVANjA JAVNOG SKUPA I DRUGE POTREBNE PODATKE.

Član 42.

Redari tokom vršenja posla moraju biti u uniformi i opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i natpisom "Redar" i "Steward" ili "Security".

Tokom vršenja posla redaru na javnom skupu nije dozvoljeno da reguliše saobraćaj van granice štićenog prostora.

Redar postupa po naređenju ovlašćenog policijskog službenika u skladu sa Planom obezbeđenja.

ČLAN 42.

SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA TOKOM VRŠENjA REDARSKE SLUŽBE MORAJU BITI U UNIFORMI I OPREMLjENI JEDNOOBRAZNIM JAKNAMA ILI PRSLUCIMA SA SVETLOODBOJNIM TRAKAMA I NATPISOM "OBEZBEĐENjE", A DODATNO I "SECURITY".

REDARI TOKOM VRŠENjA REDARSKE SLUŽBE DUŽNI SU DA NOSE PRSLUKE SA SVETLOODBOJNIM TRAKAMA I NATPISOM "REDAR", A DODATNO I "STEWARD".

TOKOM VRŠENjA REDARSKE SLUŽBE, SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA I REDARU NIJE DOZVOLjENO DA REGULIŠU SAOBRAĆAJ VAN GRANICE ŠTIĆENOG PROSTORA.

7. Kontrolni centar

Član 44.

Pravno lice i preduzetnik koji imaju Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, odnosno Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki moraju imati Kontrolni centar.

Pravno lice i preduzetnik koji imaju Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika mogu imati Kontrolni centar.

Kontrolni centar je mesto opremljeno tehničkim uređajima za automatski prijem, kao i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata ili vozila koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite.

Kontrolni centar mora imati dežurstvo tokom 24 časa.

Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje koje ima sopstveni kontrolni centar, mora imati tim za intervenciju po dojavnom signalu od najmanje dva službenika obezbeđenja.

Operater u Kontrolnom centru dužan je da odmah obavesti policiju o informacijama koje ukazuju da se vrši krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ili prekršaj sa elementima nasilja.

Zaštita podataka prikupljenih tehničkim uređajima za automatski prijem, kao i obradu alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata ili vozila koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite vrši se u skladu sa odredbama člana 32. ovog zakona.

ČLAN 44.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK KOJI IMAJU LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE, ODNOSNO LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA OBEZBEĐENjA TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI MORAJU IMATI KONTROLNI CENTAR.

KONTROLNI CENTAR JE MESTO OPREMLjENO TEHNIČKIM UREĐAJIMA ZA PRIJEM I OBRADU ALARMNIH SIGNALA I DRUGIH INFORMACIJA SA UDALjENIH STACIONARNIH I MOBILNIH OBJEKATA ILI LICA KOJA SU ZAŠTIĆENA SREDSTVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE.

PERIFERNIM UREĐAJIMA, SREDSTVIMA I SISTEMIMA TEHNIČKE ZAŠTITE SA ILI BEZ TEHNIČKIH CENTARA ILI KONTROLNIH SOBA NA ŠTIĆENOM OBJEKTU ILI KOMUNIKACIONIM MREŽAMA MOŽE SE DALjINSKI UPRAVLjATI I VRŠITI NADGLEDANjE IZ KONTROLNOG CENTRA.

        KONTROLNI CENTAR MORA IMATI:

1)      ORGANIZOVANO DEŽURSTVO TOKOM 24 ČASA OD NAJMANjE JEDNOG OPERATERA KONTROLNOG CENTRA;

2)      PATROLNI TIM ZA INTERVENCIJU TOKOM 24 ČASA OD NAJMANjE DVA SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA;

3)      PISANE PROCEDURE ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZA SVAKI ŠTIĆENI OBJEKAT.

OPERATER U KONTROLNOM CENTRU MOŽE BITI SAMO ONO LICE KOJE IMA LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA KOJA SE IZDAJE FIZIČKOM LICU.

KONTROLNI CENTAR VODI EVIDENCIJU O DATUMU I VREMENU PRIJEMA ALARMNOG SIGNALA, ADRESI ŠTIĆENOG OBJEKTA SA KOJEG JE PRIMLjEN SIGNAL, PREDUZETIM MERAMA PO PRIJEMU ALARMNOG SIGNALA I INTERVENCIJAMA PATROLNOG TIMA.

PATROLNI TIM JE DUŽAN DA INTERVENIŠE U SKLADU SA PISANIM PROCEDURAMA I DA UTVRDI RAZLOGE AKTIVIRANjA ALARMA.

PATROLNI TIM U VREME RADA NE MOŽE DA SE OD KONTROLNOG CENTRA DO ŠTIĆENOG OBJEKTA I NAZAD, KREĆE ULICAMA I PUTNIM PRAVCIMA KOJI NISU UTVRĐENI PISANIM PROCEDURAMA, OSIM U SLUČAJEVIMA VIŠE SILE (ELEMENTARNE NEPOGODE, SAOBRAĆAJNE NEZGODE I DR).

OPERATER U KONTROLNOM CENTRU ILI VOĐA TIMA DUŽAN JE DA ODMAH, BEZ ODLAGANjA, OBAVESTI POLICIJU O VRŠENjU KRIVIČNIH DELA ILI PREKRŠAJA SA ELEMENTIMA NASILjA U ŠTIĆENOM OBJEKTU, ŠTIĆENOM PROSTORU ILI PROSTORU KOJI JE VIDLjIV IZ ŠTIĆENOG PROSTORA ILI OBJEKTA ILI NA PRAVCU KRETANjA, KAO I DRUGE JAVNE SLUŽBE (VATROGASCE, HITNU MEDICINSKU POMOĆ I DR) KAD POSTOJI POTREBA ZA NjIHOVIM ANGAŽOVANjEM.

ZAŠTITA PODATAKA PRIKUPLjENIH TEHNIČKIM UREĐAJIMA ZA AUTOMATSKI PRIJEM, KAO I OBRADU ALARMNIH SIGNALA I DRUGIH INFORMACIJA SA UDALjENIH OBJEKATA ILI VOZILA KOJI SU ZAŠTIĆENI SREDSTVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE VRŠI SE U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 32. OVOG ZAKONA.

8. Samozaštitna delatnost

Član 45.

Pravna lica i preduzetnici, radi organizovanja samozaštitne delatnosti, odnosno radi zaštite svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima i organizovanja svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda mogu dobiti jednu ili više licenci, koje se u skladu sa ovim zakonom izdaju za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, ako:

1) imaju organizovanu plansku, organizacionu i kontrolnu funkciju poslova samozaštitne delatnosti;

2) je obavljanje tih poslova predviđeno unutrašnjim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, sa opisom radnih mesta;

3) imaju akt o detaljima izgleda uniforme i znaka;

4) odgovorno lice, nadležno za poslove unutrašnje službe obezbeđenja, ispunjava uslove iz člana 10. stav 1. tačka 4) ovog zakona;

5) službenici obezbeđenja imaju licencu iz člana 11. tačka 2) ovog zakona;

6) poslove obezbeđenja vrše sa oružjem i ispunjavaju uslove iz ovog zakona koji se odnose na oružje.

PRAVNA LICA I PREDUZETNICI, RADI ORGANIZOVANjA SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI, ODNOSNO RADI ZAŠTITE SVOJE IMOVINE, POSLOVANjA, OBJEKATA, PROSTORA I LICA U NjIMA I ORGANIZOVANjA SVOJE UNUTRAŠNjE (REDARSKE) SLUŽBE OBEZBEĐENjA ZA ODRŽAVANjE REDA MOGU DOBITI LICENCU ZA SAMOZAŠTITNU DELATNOST, AKO ISPUNjAVAJU USLOVE IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČ. 2)‒6) OVOG ZAKONA I AKO IMAJU NAJMANjE DVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA SA LICENCOM ZA VRŠENjE POSLOVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA SA ILI BEZ ORUŽJA.

Na postupak i način izdavanja licence, iz stava 1. ovog člana, kao i na način vršenja poslova privatnog obezbeđenja, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se odgovarajuća pitanja uređuju za pravna i fizička lica koja poslove privatnog obezbeđenja obavljaju za korisnike usluga.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK IZ STAVA 1. OVOG ZAKONA MOGU ZA SVOJE POTREBE OBAVLjATI POSLOVE PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANjA I POSLOVE TEHNIČKE ZAŠTITE, AKO IMAJU ZAPOSLENE SLUŽBENIKE OBEZBEĐENjA KOJI POSEDUJU ODGOVARAJUĆU LICENCU ZA OBAVLjANjE OVIH POSLOVA.

POSLOVI TRANSPORTA NOVCA, VREDNOSNIH I DRUGIH POŠILjKI U SAMOZAŠTITNOJ DELATNOSTI MOGU SE OBAVLjATI AKO PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ISPUNjAVA USLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I ČL. 36-39. OVOG ZAKONA, ODNOSNO IMA LICENCU ZA VRŠENjE POSLOVA OBEZBEĐENjA TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI U OBAVLjANjU SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI.

Unutrašnje službe obezbeđenja ne mogu pružati usluge obezbeđenja drugima.

VI. OVLAŠĆENjA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA

Član 46.

Za vreme vršenja poslova fizičke zaštite, službenik obezbeđenja je ovlašćen da:

1) proveri identitet lica koje ulazi ili izlazi iz objekta ili prostora koji se obezbeđuje i u samom štićenom prostoru;

2) pregleda lice ili vozilo na ulazu ili izlazu iz objekta ili prostora i u samom štićenom prostoru;

3) zabrani neovlašćenim licima ulaz i pristup u objekat ili prostor koji se obezbeđuje;

4) naredi licu da se udalji iz objekta ili prostora koji se obezbeđuje, ako se lice tu neovlašćeno nalazi;

5) upozori lice koje svojim ponašanjem ili propuštanjem dužne radnje može ugroziti svoju bezbednost, bezbednost drugih ili izazvati oštećenje i uništenje imovine;

6) privremeno zadrži lice koje je zatekao u objektu ili prostoru u vršenju krivičnog dela i težih prekršaja narušavanja javnog reda i mira, do dolaska policije;

7) upotrebi sledeća sredstva prinude:

(1) sredstva za vezivanje,

(2) fizičku snagu,

(3) posebno dresirane pse,

(4) vatreno oružje, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje upotreba oružja od strane ovlašćenog policijskog službenika.

ZA VREME VRŠENjA POSLOVA FIZIČKE ZAŠTITE, SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA JE OVLAŠĆEN DA:

1)      IZDA UPOZORENjE ILI NAREĐENjE LICU ILI ZABRANI LICU ULAZAK I BORAVAK U ŠTIĆENOM OBJEKTU;

2)      PROVERI IDENTITET LICA;

3)      ZAUSTAVI I PREGLEDA LICE, PREDMETE ILI PREVOZNO SREDSTVO;

4)      PRIVREMENO ODUZME PREDMETE;

5)      PRIVREMENO ZADRŽI LICE;

6)      UPOTREBI SLEDEĆA SREDSTVA PRINUDE, POD USLOVIMA UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM, I TO:

(1) SREDSTVA ZA VEZIVANjE;

(2) FIZIČKU SNAGU;

(3) GASNI SPREJ;

(4) POSEBNO DRESIRANE PSE;

(5) VATRENO ORUŽJE.

Ovlašćenja iz stava 1. ovog člana službenik obezbeđenja može primeniti i upotrebiti samo u štićenom objektu ili prostoru, ili van štićenog objekta i prostora kada vrši obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki, prilikom patroliranja i kada obezbeđuje lice u skladu sa članom 22. ovog zakona.

U ugovoru o obezbeđenju, koje pravno lice i preduzetnik iz oblasti privatnog obezbeđenja zaključuje sa korisnikom usluga, navode se ugovorena ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Primena mera mora biti srazmerna zakonitom cilju njihove upotrebe i izvršena na način kojim se ne vređa dostojanstvo, ugled, čast ili drugo zagarantovano ljudsko pravo. Prilikom primene mera niko ne sme biti podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju.

Službenik obezbeđenja sme postupati samo na način koji je utvrđen ovim zakonom i propisima, tako da izvršenje zadataka postiže sa najmanjim štetnim posledicama. Ako je u odnosu na okolnosti dozvoljeno primeniti više mera, dužan je primeniti najpre onu koja licu najmanje šteti. Sa primenom mera mora prestati onda kada prestanu razlozi zbog kojih su bile primenjene ili onda kada utvrdi da zadatak na taj način neće moći da izvrši.

SREDSTVA PRINUDE NE MOGU SE UPOTREBLjAVATI PREMA LICIMA MLAĐIM OD 14 GODINA, OČIGLEDNO BOLESNIM I IZNEMOGLIM LICIMA, TEŠKIM INVALIDIMA I TRUDNICAMA ČIJA JE TRUDNOĆA VIDLjIVA ILI KOJE UPOZORE DA SU TRUDNE, OSIM AKO NEKO OD TIH LICA VATRENIM ORUŽJEM, ORUĐEM ILI DRUGIM OPASNIM PREDMETOM UGROŽAVA ŽIVOT LICA.

REDARI NE MOGU DA UPOTREBLjAVAJU GASNI SPREJ, SREDSTVA ZA VEZIVANjE, POSEBNO DRESIRANE PSE I VATRENO ORUŽJE, DOK SVA OSTALA OVLAŠĆENjA PRIMENjUJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

1. Provera identiteta

Član 47.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom izdat od nadležnih državnih organa.

Službenik obezbeđenja neće dozvoliti ulaz u štićeni objekat ili štićeni prostor licu koje, na zahtev obezbeđenja, odbije da se identifikuje prilikom ulaska.

1. IZDAVANjE UPOZORENjA ILI NAREĐENjAILI ZABRANA ULASKA I BORAVKA LICA U ŠTIĆENOM OBJEKTU

ČLAN 47.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA UPOZORENjE I NAREĐENjE IZDAJE LICU KOJE:

1)      SVOJIM PONAŠANjEM ILI PROPUŠTANjEM DUŽNE RADNjE MOŽE UGROZITI SVOJU BEZBEDNOST, BEZBEDNOST DRUGIH ILI IZAZVATI OŠTEĆENjE I UNIŠTENjE IMOVINE;

2)      POKUŠA NEOVLAŠĆENO DA PRISTUPI U ŠTIĆENI OBJEKAT ILI PROSTOR;

3)      SE ZATEKNE DA NEOVLAŠĆENO BORAVI U ŠTIĆENOM OBJEKTU ILI PROSTORU;

4)      UGROŽAVA ŠTIĆENO LICE;

5)      ODBIJE PRIMENU OVLAŠĆENjA: PROVERA IDENTITETA, ZAUSTAVLjANjE I PREGLED LICA, PREDMETA I SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA, PRIVREMENO ODUZIMANjE PREDMETA, PRIVREMENO ZADRŽAVANjE LICA, KADA SU OVA OVLAŠĆENjA PROPISANA PROCEDURAMA ZAŠTITE OBJEKATA, PROSTORA ILI LICA;

6)      POSTUPA SUPROTNO UPUTSTVIMA KOJA SADRŽE ISTAKNUTI ZNAKOVI I PISANA UPOZORENjA I ZABRANE NA ŠTIĆENOM OBJEKTU ILI PROSTORU.

UPOZORENjE I NAREĐENjE IZDAJE SE GLASOM, POKRETIMA RUKU I TELA, SVETLOSNIM ILI ZVUČNIM SIGNALOM, ISTICANjEM ZNAKOVA I PISANIH UPOZORENjA I ZABRANA.

UPOZORENjA I NAREDBE MORAJU BITI IZDATE NA JASAN I NEDVOSMISLEN NAČIN.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA NEĆE DOZVOLITI ULAZ I BORAVAK U ŠTIĆENOM OBJEKATU ILI ŠTIĆENOM PROSTORU LICU KOJE, NAKON UPOZORENjA ILI NAREĐENjA ODBIJE:

1)      PROVERU IDENTITETA,

2)      PREGLED LICA, PREDMETA I SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA,

 3) DA PREDA PREDMETE KOJE PO ZAKONU TREBA PRIVREMENO ODUZETI.

2. Pregled lica i predmeta

Član 48.

Službenik obezbeđenja može da izvrši pregled lica i predmeta koje lice nosi sa sobom i prevoznog sredstva koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili prostora.

Pregledom lica smatra se vizuelni uvid u sadržaj odeće i stvari koje lice nosi sa sobom.

Pregled mora vršiti lice istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.

Pregledom prevoznog sredstva, smatra se pregled otvorenih i zatvorenih prostora saobraćajnog sredstva i predmeta koji se prevoze.

Pregled se može vršiti korišćenjem za to namenjenih tehničkih sredstava.

Službenik obezbeđenja pozvaće lice da samostalno pokaže sadržaj odeće, predmeta ili vozila. Ukoliko lice to odbije, a postoje osnovi sumnje da lice kod sebe, u prevoznom sredstvu ili prtljagu koji nosi sa sobom, ima predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom ili krivičnom postupku, službenik obezbeđenja će postupiti u skladu sa članom 50. ovog zakona.

2. PROVERA IDENTITETA LICA

ČLAN 48.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA PROVERAVA IDENTITET LICA:

 1) KOJE ULAZI ILI IZLAZI IZ ŠTIĆENOG OBJEKTA ILI SE U NjEMU ZATEKNE;

2) KOJE UGROŽAVA ŠTIĆENI OBJEKAT, PROSTOR ILI LICE;

3) PREMA KOME UPOTREBLjAVA SREDSTVA PRINUDE ILI KOJA PRIVREMENO ZADRŽAVA.

PROVERA IDENTITETA VRŠI SE UVIDOM U LIČNU KARTU ILI DRUGI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA FOTOGRAFIJOM IZDAT OD NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA.

PROVERA IDENTITETA MALOLETNOG ILI DRUGOG LICA MOŽE BITI IZVRŠENA NA OSNOVU IZJAVE LICA ČIJI JE IDENTITET PROVEREN..".

3. Saopštavanje upozorenja i izdavanje naredbi

Član 49.

Upozorenja i naredbe izdaju se glasom, pokretima ruku i tela, svetlosnim ili zvučnim signalom, isticanjem znakova i pisanih upozorenja i zabrana.

Upozorenja moraju biti izdata na jasan i nedvosmislen način.

3. ZAUSTAVLjANjE I PREGLED LICA, PREDMETA I SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA I PRIVREMENO ODUZIMANjE PREDMETA

ČLAN 49.

 SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA U SKLADU SA PISANIM PROCEDURAMA ZAŠTITE OBJEKTA, MOŽE ZAUSTAVITI I IZVRŠITI PREGLED LICA, PREDMETA I SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA, KOJA:

1)                   ULAZE ILI IZLAZE IZ ŠTIĆENOG OBJEKTA;

2)                   NEOVLAŠĆENO BORAVE U ŠTIĆENOM OBJEKTU;

3)                   UGROŽAVAJU ŠTIĆENI OBJEKAT;

4)                   JE POTREBNO PRIVREMENO ZADRŽATI.

 PREGLEDOM LICA SMATRA SE UVID U SADRŽAJ ODEĆE, OBUĆE I STVARI KOJE LICE NOSI SA SOBOM.

 PREGLED LICA MORA VRŠITI SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA ISTOG POLA, IZUZEV KADA JE NEOPHODAN HITAN PREGLED LICA RADI ODUZIMANjA ORUŽJA ILI PREDMETA PODOBNIH ZA NAPAD ILI SAMOPOVREĐIVANjE.

 PRILIKOM PREGLEDA SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA MOGU DA KORISTE TEHNIČKA SREDSTVA NAMENjENA ZA PREGLED ILI SLUŽBENOG PSA.

 SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA PRIVREMENO ĆE ODUZETI PREDMETE:

1)      ČIJE JE UNOŠENjE I KORIŠĆENjE U ZAŠTIĆENOM OBJEKTU ZABRANjENO, U SKLADU SA PISANIM PROCEDURAMA ZAŠTITE OBJEKTA;

2)      AKO OKOLNOSTI SLUČAJA UKAZUJU DA JE ODREĐENI PREDMET NAMENjEN ZA IZVRŠENjE KRIVIČNOG DELA ILI PREKRŠAJA, POTIČE ILI JE NASTAO KAO POSLEDICA IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA ILI PREKRŠAJA;

3)      ČIJE JE ODUZIMANjE NEOPHODNO ZA ZAŠTITU OPŠTE BEZBEDNOSTI;

4)      KOJE PRIVREMENO ZADRŽANO LICE IMA KOD SEBE I MOGU DA SE UPOTREBE ZA SAMOPOVREĐIVANjE, NAPAD ILI BEKSTVO.

 O PRIVREMENOM ODUZIMANjU PREDMETA IZDAJE SE POTVRDA.

 SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA ODGOVORAN JE ZA ČUVANjE PRIVREMENO ODUZETIH PREDMETA.

 PRIVREMENO ODUZETI PREDMETI IZ STAVA 5. TAČKA 1) OVOG ČLANA VRAĆAJU SE LICU OD KOGA SU PRIVREMENO ODUZETI KADA LICE NAPUŠTA ŠTIĆENI OBJEKAT.

 PRIVREMENO ODUZETI PREDMETI IZ STAVA 5. TAČ. 2)‒4) OVOG ČLANA, SE UZ POTVRDU O PRIVREMENOM ODUZIMANjU PREDMETA, PREDAJU POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA NADLEŽNE POLICIJSKE STANICE.

Član 50.

Službenik obezbeđenja će privremeno zadržati lice zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti u objektu ili prostoru koji štiti.

Lice lišeno slobode mora odmah predati policiji, a ako to ne može da učini odmah će o privremenom zadržavanju obavestiti policiju.

O privremenom zadržavanju lica sačiniće pisani izveštaj koji će predati policiji u roku od 24 časa.

ČLAN 50.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA PRIVREMENO ĆE ZADRŽATI LICE:

 1) ZATEČENO U VRŠENjU KRIVIČNOG DELA ZA KOJE SE GONI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI;

 2) ZATEČENO U VRŠENjU PREKRŠAJA SA ELEMENTIMA NASILjA;

 3) KOJE KOD SEBE IMA PREDMETE KOJI MOGU POSLUŽITI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU, ODNOSNO ZA NAPAD ILI SAMOPOVREĐIVANjE.

O PRIVREMENOM ZADRŽAVANjU LICA SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA ĆE ODMAH OBAVESTITI POLICIJU I LICE ZADRŽATI DO DOLASKA POLICIJE.

Član 52.

Pod upotrebom fizičke snage podrazumeva se korišćenje veština samoodbrane radi odbijanja napada i savladavanja otpora lica koje fizički napada službenika obezbeđenja, lice koje se štiti, odnosno imovinu koja se obezbeđuje.

Fizičku snagu službenik obezbeđenja može upotrebiti u obavljanju poslova obezbeđenja samo ako na drugi način ne može odbiti:

1) istovremeni neskrivljeni protivpravni napad kojim se ugrožava njegov život ili život lica koje obezbeđuje;

2) istovremeni neskrivljeni protivpravni napad usmeren na uništenje, oštećenje ili otuđenje imovine koju obezbeđuje.

ČLAN 52.

POD UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE SMATRA SE UPOTREBA RAZLIČITIH ZAHVATA BORILAČKIH VEŠTINA ILI NjIMA SLIČNIH POSTUPAKA NA TELU DRUGOG LICA KOJIMA SE PRISILjAVA NA POSLUŠNOST KADA SU ZA TO ISPUNjENI ZAKONSKI USLOVI.

FIZIČKU SNAGU SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA MOŽE UPOTREBITI SAMO AKO PRIMENOM OVLAŠĆENjA UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM ILI NA DRUGI NAČIN NE MOŽE:

 1) ODBITI ISTOVREMENI NESKRIVLjENI PROTIVPRAVNI NAPAD KOJIM SE UGROŽAVA NjEGOV ŽIVOT I TELO ILI ŽIVOT I TELO LICA KOJE OBEZBEĐUJE;

 2) ODBITI ISTOVREMENI NESKRIVLjENI PROTIVPRAVNI NAPAD USMEREN NA UNIŠTENjE, OŠTEĆENjE ILI OTUĐENjE IMOVINE KOJU OBEZBEĐUJE;

 3) SAVLADATI AKTIVAN ILI PASIVAN OTPOR LICA KOME JE ZABRANjEN ULAZAK ILI BORAVAK U ŠTIĆENOM OBJEKTU ILI KOJE SE PRIVREMENO ZADRŽAVA;

 4) SPREČITI SAMOPOVREĐIVANjE LICA.

NAPADOM, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE SVAKA RADNjA PREDUZETA DA SE NAPADNUTI POVREDI ILI LIŠI ŽIVOTA, DA SE NASILNO UĐE U OBJEKAT ILI PROSTOR U KOJI JE ULAZ ZABRANjEN ILI DA SE SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA OMETE ILI SPREČI U OBAVLjANjU POSLOVA OBEZBEĐENjA.

OTPOROM, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE SVAKO SUPROSTAVLjANjE LICA MERAMA I RADNjAMA KOJE SE MOŽE VRŠITI OGLUŠAVANjEM ILI ZAUZIMANjEM KLEČEĆEG, SEDEĆEG, LEŽEĆEG ILI SLIČNOG POLOŽAJA − PASIVNI OTPOR, ILI ZAKLANjANjEM ILI DRŽANjEM ZA LICE ILI PREDMETE, OTIMANjEM, STAVLjANjEM U IZGLED DA ĆE SE LICE NAPASTI, ILI PREDUZIMANjEM SLIČNE RADNjE − AKTIVNI OTPOR.

SA UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE, KOJA MORA BITI SRAZMERNA NAPADU KOJI SE ODBIJA, PRESTAJE SE ČIM PRESTANE NAPAD ILI OTPOR LICA PREMA KOME JE UPOTREBLjENA.

Član 53.

Pre upotrebe fizičke snage službenik obezbeđenja mora upozoriti lice da će protiv njega upotrebiti fizičku snagu, osim ako bi time doveo u opasnost sebe ili drugog.

Upotreba fizičke snage mora biti srazmerna napadu koji se odbija i biti obustavljena nakon prestanka napada.

6A UPOTREBA GASNOG SPREJA

ČLAN 53.

 UPOTREBOM GASNOG SPREJA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE UPOTREBA NAPRAVA KOJE SADRŽE I PRILIKOM UPOTREBE RASPRŠUJU NADRAŽUJUĆA HEMIJSKA JEDINjENjA (CS, CN, OC) U KONCENTRACIJAMA DOZVOLjENIM PO PRIHVAĆENIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA.

GASNI SPREJ MOŽE SE UPOTREBITI RADI ODBIJANjA NAPADA ILI SAVLAĐIVANjA AKTIVNOG OTPORA LICA, KADA JE UPOTREBA FIZIČKE SNAGE BILA NEUSPEŠNA.

SA UPOTREBOM GASNOG SPREJA PRESTAJE SE ČIM PRESTANE NAPAD ILI AKTIVAN OTPOR LICA.

NAKON UPOTREBE GASNOG SPREJA LICU SE MORA OBEZBEDITI PRUŽANjE ADEKVATNE MEDICINSKE POMOĆI.

GASNI SPREJ UPOTREBLjAVA SE NA NAČIN PROPISAN OD STRANE PROIZVOĐAČA OVIH SREDSTAVA.

Član 57.

Bliži način upotrebe sredstava prinude PRIMENE OVLAŠĆENjA utvrđenih ovim zakonom propisuje ministar.

VII. OZNAČAVANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 63.

Službenik privatnog obezbeđenja, prilikom vršenja poslova obezbeđenja, mora kod sebe imati legitimaciju i dati je na uvid ovlašćenom policijskom službeniku na njegov zahtev.

Legitimacija sadrži lične, podatke, fotografiju i naznaku ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja kome je izdata.

Oznaka pripadnosti pravnom licu i preduzetniku za privatno obezbeđenje, znak (logo) i natpis "Obezbeđenje", odnosno "Security", moraju biti istaknuti na vidnom delu uniforme službenika obezbeđenja.

Pravno lice i preduzetnik za privatno obezbeđenje, za službenika obezbeđenja kome prestane radni odnos, bude raspoređen na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja, ili se kao preduzetnik odjavi u registru privrednih subjekata, dužno je da u roku od sedam dana vrati legitimaciju Ministarstvu.

ČLAN 63.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA PODNOSI PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE KOD KOGA JE SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA ZAPOSLEN ILI ANGAŽOVAN PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA, ODNOSNO DOPUNSKOM RADU, NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI PO MESTU RADA ILI PREBIVALIŠTA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA ILI ZAKLjUČENjA UGOVORA.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE SADRŽI: IME, PREZIME I JMBG SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA I PODATKE O VRSTI UGOVORA NA OSNOVU KOG JE SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA ANGAŽOVAN.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA MOŽE IMATI SAMO JEDNU LEGITIMACIJU.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA NE MOŽE DA VRŠI POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NITI DA PRIMENjUJE OVLAŠĆENjA PROPISANA OVIM ZAKONOM AKO KOD SEBE NEMA LEGITIMACIJU, OSIM AKO JE ANGAŽOVAN KAO REDAR NA JAVNOM OKUPLjANjU.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA ZA VREME OBAVLjANjA POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA LEGITIMACIJU, PO PRAVILU, NOSI ISTAKNUTU NA PREDNjOJ SPOLjNOJ STRANI UNIFORME ILI ODEĆE, IZUZEV U SLUČAJU KADA VRŠI FIZIČKO OBEZBEĐENjE LICA. OZNAKA PRIPADNOSTI PRAVNOM LICU I PREDUZETNIKU ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE, ZNAK (LOGO) I NATPIS "OBEZBEĐENjE", A DODATNO I NATPIS "SECURITY", MORAJU BITI ISTAKNUTI NA VIDNOM DELU UNIFORME ILI OPREME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA.

SLUŽBENIK PRIVATNOG OBEZBEĐENjA DUŽAN JE DATI LEGITIMACIJU NA UVID OVLAŠĆENOM POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ILI GRAĐANINU PREMA KOME PRIMENjUJE OVLAŠĆENjA IZ OVOG ZAKONA NA NjIHOV ZAHTEV.

LEGITIMACIJA SADRŽI IME I PREZIME, FOTOGRAFIJU I OVLAŠĆENjA SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA KOME JE IZDATA.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE DUŽNO JE DA VRATI LEGITIMACIJU SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA MINISTARSTVU U ROKU OD OSAM DANA OD:

1) DANA PRESTANKA RADNOG ODNOSA, ANGAŽOVANjA ILI RAPOREĐIVANjA NA DRUGO RADNO MESTO SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA BEZ PRIMENE OVLAŠĆENjA;

2) DANA OBAVEŠTAVANjA O ODUZIMANjU LICENCE ILI ISTEKA ROKA VAŽENjA LICENCE;

3) DANA PRESTANKA RADA ILI BRISANjA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA.

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS, ANGAŽOVANjE ILI JE RASPOREĐEN NA RADNO MESTO BEZ PRIMENE OVLAŠĆENjA DUŽAN JE DA PO ZAHTEVU PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU VRATI LEGITIMACIJU, OSIM U SLUČAJU KADA JE IZGUBLjENU LEGITIMACIJU OGLASIO NEVAŽEĆOM.

                VRAĆENA LEGITIMACIJA PONIŠTAVA SE.

3. Oznake i oprema na vozilima

Član 65.

Vozila privatnog obezbeđenja ne mogu biti opremljena specijalnom zvučnom i svetlosnom signalizacijom.

Izuzetno, vozila privatnog obezbeđenja mogu imati i koristiti belo ŽUTO rotaciono ili trepćuće svetlo, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

VIII. EVIDENCIJE

Član 66.

Ministarstvo vodi sledeće evidencije:

1) evidenciju izdatih licenci za pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) naziv pravnog lica - preduzetnika,

(3) adresu sedišta i matični broj,

(4) serijski broj izdate licence,

(5) datum izdavanja i datum isteka važenja licence,

(6) podatke o izvršenom nadzoru,

(7) službene beleške;

2) evidenciju izdatih licenci za fizička lica koja vrše poslove privatnog obezbeđenja, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) ime i prezime fizičkog lica,

(3) adresu prebivališta/boravišta i matični broj građana,

(4) broj izdate licence,

(5) službene beleške;

3) evidenciju izdatih legitimacija za službenike obezbeđenja, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) naziv pravnog lica - preduzetnika koji podnose zahtev za izdavanje legitimacije,

(3) adresu sedišta i matični broj,

(4) spisak sa imenima i prezimenima službenika obezbeđenja, adresom prebivališta/boravišta, vrstama i brojevima licenci,

(5) broj izdate legitimacije,

(6) datum izdavanja i rok važenja,

(7) datum vraćanja legitimacije,

(8) podatke o izvršenom nadzoru,

(9) podatke o preduzetim merama,

(10) službene beleške.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se u obliku registra, kao elektronska baza podataka i čuvaju se trajno.

ČLAN 67A

PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I ŠKOLSKE USTANOVE KOJE IMAJU OVLAŠĆENjE ZA SPROVOĐENjE OBUKE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA VODE SLEDEĆE EVIDENCIJE:

1) EVIDENCIJU O PREDAVAČIMA I KONTROLORIMA STRUČNE OBUKE KOJA SADRŽI:

 (1) PRIJAVU ZA PREDAVAČA ILI KONTROLORA STRUČNE OBUKE,

 (2) FOTOKOPIJE AKATA KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA SPROVOĐENjE STRUČNE OBUKE,

 (3) NAZIV PROGRAMSKE JEDINICE ZA PREDMETE/TEME ZA KOJU JE PREDAVAČ/KONTROLOR ANGAŽOVAN;

2) EVIDENCIJU O POLAZNICIMA OBUKE KOJA SADRŽI:

 (1) PRIJAVU ZA POHAĐANjE STRUČNE OBUKE,

 (2) UGOVOR O ORGANIZOVANjU I SPROVOĐENjU STRUČNE OBUKE ZA POLAZNIKA OBUKE,

 (3) PLAN STRUČNE OBUKE PO PROGRAMU OBUKE I TERMINIMA NASTAVNIH JEDINICA PO DATUMU I VREME I EVIDENCIJU PRISUTNOSTI POLAZNIKA NA STRUČNOJ OBUCI,

 (4) ZAVRŠNI TEST POLAZNIKA OBUKE;

3) DNEVNIK STRUČNE OBUKE KOJI SADRŽI:

 (1) SPISAK POLAZNIKA CIKLUSA OBUKE (IME, PREZIME I PO POTREBI SREDNjE IME),

 (2) DATUM I VREME OBRADE NASTAVNIH JEDINICA, IME, PREZIME PREDAVAČA, IME I PREZIME POLAZNIKA KOJI JE ODSUTAN SA OBUKE,

 (3) DATUM I VREME OBRADE NASTAVNIH JEDINICA DOPUNSKE OBUKE, IME, PREZIME PREDAVAČA, IME I PREZIME POLAZNIKA KOJI JE PRISUTAN NA DOPUNSKOJ OBUCI;

4) EVIDENCIJU IZDATIH POTVRDA O OBUČENOSTI, KOJA SADRŽI:

 (1) REDNI BROJ,

 (2) IME, PREZIME I JMBG LICA KOME JE IZDATA POTVRDA,

 (3) VRSTU/NAZIV PROGRAMA OBUKE I TRAJANjE OBUKE U DANIMA I NASTAVNIM ČASOVIMA,

 (4) EVIDENCIONI BROJ POTVRDE, DATUM I MESTO IZDAVANjA.

PODATKE U EVIDENCIJI IZ STAVA 1. TAČKA 2) PODTAČKA (3) I TAČKA 3. PODTAČ. (2) I (3) UNOSE PREDAVAČI KOJI SU DRŽALI OBUKU.

EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODE SE RUČNO ILI ELEKTRONSKI U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I ČUVAJU SE DESET GODINA.

X. NADZOR

Član 70.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

X. NADZOR I INSPEKCIJSKI NADZOR

ČLAN 70.

NADZOR PRIVATNOG OBEZBEĐENjA VRŠI MINISTARSTVO I NADLEŽNE INSPEKCIJSKE SLUŽBE U SKLADU SA UTVRĐENIM DELOKRUGOM.

MINISTARSTVO VRŠI NADZOR ISPUNjENOSTI USLOVA I NAČINA OBAVLjANjA DELATNOSTI, PRIMENU OVLAŠĆENjA I VOĐENjE EVIDENCIJA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I SPROVOĐENjE PROPISA O DRŽANjU I NOŠENjU ORUŽJA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA.

Član 71.

Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, pored ovlašćenja na preduzimanje radnji utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da proveravaju način čuvanja i nošenje vatrenog oružja, psihofizičku sposobnost i osposobljenost službenika obezbeđenja za rukovanje oružjem, kao i da, po potrebi, sprovode i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

ČLAN 71.

POLICIJSKI SLUŽBENIK KOJI OBAVLjA POSLOVE UTVRĐENE PROPISIMA O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU (U DALjEM TEKSTU: OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK), U VRŠENjU NADZORA NAD SPROVOĐENjEM OVOG ZAKONA, IMA PRAVO I DUŽNOST DA PROVERAVA USLOVE I NAČIN OBAVLjANjA DELATNOSTI, PRIMENU OVLAŠĆENjA, VOĐENjE EVIDENCIJA, NAČIN ČUVANjA I NOŠENjA VATRENOG ORUŽJA, KAO I DA, PO POTREBI, SPROVODI I DRUGE RADNjE KOJIMA SE OSTVARUJE NEPOSREDAN I NENAJAVLjEN UVID U VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA.

OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK O SPROVEDENOM NADZORU SAČINjAVA ZAPISNIK.

ZAPISNIK SE PO PRAVILU SAČINjAVA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA MINISTARSTVA NAJKASNIJE U ROKU OD TRI DANA OD DANA ZAVRŠENOG NADZORA.

NADZIRANI SUBJEKT DUŽAN JE DA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU OMOGUĆI VRŠENjE NADZORA, STAVI NA RASPOLAGANjE ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU I PRUŽI SVE POTREBNE PODATKE I OBAVEŠTENjA.

ODGOVORNO LICE NADZIRANOG ORGANA MOŽE DA STAVI PRIMEDBE U PISANOM OBLIKU NA ZAPISNIK O OBAVLjENOM NADZORU U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBAVEŠTAVANjA O ZAPISNIKU.

OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK DUŽAN JE DA RAZMOTRI PRIMEDBE NA ZAPISNIK O OBAVLjENOM NADZORU I DA, PREMA POTREBI, PONOVI RADNjE NA KOJE SE PRIMEDBE ODNOSE, ODNOSNO DA IZMENI ILI ODUSTANE OD PREDLOŽENE MERE.

U TOKU NADZORA OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENICI MOGU, UZ POTVRDU, PRIVREMENO ODUZETI POSLOVNE KNjIGE, EVIDENCIJE, DRUGU DOKUMENTACIJU, VIDEO SNIMKE ILI DRUGE ISPRAVE, DO OKONČANjA POSTUPKA NADZORA.

KONTROLU SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA I REDARA MOGU VRŠITI UNIFORMISANI POLICIJSKI SLUŽBENICI MINISTARSTVA U POGLEDU NOŠENjA UNIFORME, OPREME, ORUŽJA I MUNICIJE, POSEDOVANjA LEGITIMACIJE I NAČINA PRIMENE OVLAŠĆENjA, O ČEMU SAČINjAVAJU IZVEŠTAJ.

Član 72.

Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, pored ovlašćenja na izricanje mera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da pravnom licu i preduzetniku koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja privremeno zabrane obavljanje delatnosti, a službeniku obezbeđenja da privremeno zabrane vršenje poslova privatnog obezbeđenja ako delatnost, odnosno poslove obavlja ili vrši:

1) bez licence ili ovlašćenja;

2) bez zaključenog ugovora;

3) bez potrebnih kadrovskih i tehničkih uslova;

4) na nestručan i neprofesionalan način koji može prouzrokovati štetu ili opasnost za korisnika, službenika obezbeđenja ili treće lice;

5) suprotno nalogu da obavljanje delatnosti, odnosno vršenje poslova uskladi sa ovim zakonom.

Nalaganje mere kojom se obezbeđuje da pravno lice i preduzetnik koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ili službenik obezbeđenja otklone nepravilnosti u vršenju delatnosti, odnosno poslova privatnog obezbeđenja i da njihovo vršenje usklade sa ovim zakonom ovlašćeni policijski službenici Ministarstva nalažu rešenjem, s tim što naloženi rok za izvršenje mere za otklanjanje nepravilnosti ne može biti duži od 60 dana.

ČLAN 72.

AKO NADZIRANI ORGAN U OSTAVLjENOM ROKU NIJE OTKLONIO NADZOROM UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATKE KOJI SU UNETI U ZAPISNIK O OBAVLjENOM NADZORU, REŠENjEM ĆE SE NALOŽITI MERE I ODREDITI ROK ZA NjIHOVO OTKLANjANjE.

O PRIMEDBAMA NA ZAPISNIK IZ ČLANA 71. OVOG ZAKONA OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK NE ODLUČUJE POSEBNO, VEĆ IH CENI SVE ZAJEDNO I SVAKU POSEBNO U OBRAZLOŽENjU REŠENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

REŠENjEM SE MOŽE ZABRANITI NADZIRANOM SUBJEKTU OBAVLjANjE DELATNOSTI ILI OBUKE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA U PERIODU DO 60 DANA AKO DELATNOST VRŠI BEZ LICENCE ILI OVLAŠĆENjA.

NADZIRANI SUBJEKAT KOME JE PRIVREMENO ZABRANjENO OBAVLjANjE DELATNOSTI MOŽE NASTAVITI SA NjIHOVIM OBAVLjANjEM AKO SE U KONTROLNOM NADZORU UTVRDI DA JE OTKLONIO NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATKE.

Xa OCENA USAGLAŠENOSTI USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

ČLAN 75A

AKREDITOVANO TELO VRŠI OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI KVALITETA USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPSKIM I EVROPSKIM STANDARDIMA, PO ZAHTEVU KORISNIKA USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, DAVAOCA USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA I DRUGIH ZAINTERESOVANIH STRANA.

AKREDITOVANO TELO ZA OCENU USAGLAŠENOSTI KVALITETA USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AKREDITUJE SE KOD NADLEŽNOG TELA ZA AKREDITACIJU.

RADI IZVRŠAVANjA POJEDINIH POSLOVA OCENE USAGLAŠENOSTI USLUGA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, AKREDITOVANO TELO MOŽE ANGAŽOVATI AKREDITOVANE LABARATORIJE, PRAVNA LICA, NAUČNE USTANOVE, INSTITUTE ILI STRUČNA LICA IZ OBLASTI DRUŠTVENE BEZBEDNOSTI ILI TEHNIČKE ZAŠTITE.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 76.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje:

1) ako vrši policijske ili druge poslove bezbednosti koje vrše organi državne uprave, odnosno ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2. st. 2. i 3);

2) ako vrši poslove posredovanja u naplati potraživanja (član 7);

3) ako sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, a ne ispunjava ili prestane da ispunjava materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke i ako obuku sprovodi bez dobijenog ovlašćenja Ministarstva (član 13. stav 1);

4) ako poslove privatnog obezbeđenja lica, imovine i poslovanja vrši na način kojim se ometa rad državnih organa i narušava spokojstvo građana (član 19);

5) ako vrši poslove privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem kome pruža usluge (član 20. stav 1);

6) ako, u roku od osam dana od dana nastale promene, ne dostavi obaveštenje o zaključenom ugovoru, aneksu ugovora ili o raskidu ugovora (član 20. stav 4);

7) ako poslove fizičke zaštite vrši van štićenog objekta ili granice štićenog prostora (član 21. stav 2);

8) ako, bez dobijene saglasnosti Ministarstva, poslove fizičke zaštite lica (lično obezbeđenje) vrši na javnom mestu (član 22. stav 1);

9) ako poseduje vatreno oružje koje po vrsti i broju ne odgovara dozvoljenim vrstama i broju ili ako je oružje i municiju nabavilo bez odobrenja Ministarstva (član 24);

10) ako poslove privatnog obezbeđenja vrši sa oružjem, a najmanje jedanput godišnje ne izvrše vežbovno gađanje za službenike obezbeđenja koji rade na poslovima obezbeđenja sa oružjem (član 28);

11) ako pri vršenju poslova zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu koristi uređaje za snimanje slike, a na vidljivom mestu ne istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem ili ako ne arhivira snimke ili arhivirane snimke, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

12) ako, suprotno propisima ili, u skladu sa zakonom, ugovorenim uslovima podatke sa arhiviranih snimaka ne koristi u svrhu za koju su prikupljeni ili ako ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 32. st. 2. i 3);

13) ako vrši poslove pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka, a nema najmanje jedno specijalno vozilo za transport (član 36);

14) ako, pri obavljanju poslova pratnje i obezbeđenja transporta i prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka, svim članovima posade specijalnog vozila za transport i pratiocima ne obezbedi propisanu vrstu vatrenog oružja i drugu opremu u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (član 37. stav 3);

15) ako vrši poslove obezbeđenja prenošenja novca i vrednosnih pošiljki pešice, a ne koriste sisteme za elektrohemijsku zaštitu vrednosti, odnosno ukoliko vrše poslove obezbeđenja transporta novca i vrednosnih pošiljki bez blindiranog, odnosno specijalnog vozila sa najmanje dva naoružana službenika obezbeđenja (član 38. st. 1. i 2);

16) ako organizuje poslove održavanja reda, odnosno redarsku službu sa nošenjem oružja (član 40. stav 2);

17) ako imaju Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, odnosno Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki, a nemaju Kontrolni centar, sa organizovanim dežurstvom tokom 24 časa i ako nema tim za intervenciju po dojavnom signalu od najmanje dva službenika obezbeđenja (član 44. st. 1, 4. i 5);

18) ako utvrdi uniformu i znak (logo) privatnog obezbeđenja, koji se, po izgledu i boji, jasno ne razlikuju od uniformi i oznaka na vozilima službenika policije, vojske, carine ili uniforme i oznake bilo kog drugog državnog organa (član 61);

19) ako koristi vozila koja su opremljena specijalnom zvučnom i svetlosnom signalizacijom (član 65. stav 1);

20) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla privatnog obezbeđenja koristi mimo svrhe za koju su prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili ih javno objavi (član 68. stav 1);

21) ako licu na koga se podaci odnose i koje zahteva da mu se prikupljeni podaci stave na uvid, ne stavi na uvid tražene podatke, odnosno ako ne izvrši izmenu ili brisanje podataka (član 68. stav 2);

22) ako podatke iz zbirke podataka, koja je uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pisanom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, ne preda korisniku ili ih ne briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, odnosno ako, u roku od osam dana, ne uništi druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme (član 68. stav 3);

23) ako, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve podatke koje sazna u vršenju poslova (član 69. stav 1);

24) ako u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ne deponuje prekobrojno oružje i pripadajuću municiju kod Ministarstva (član 89. stav 1).

Za radnje iz stava 1. tač. 1)-4), 9), 16) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu za privatno obezbeđenje može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, i ako u roku od osam dana od dana prestanka rada ili gašenju pravnog lica o tome ne obavesti nadležnu policijsku upravu (član 18), i ako u roku od 48 časova od upotrebe sredstava prinude nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi izveštaj, sa mišljenjem, o upotrebi tih sredstava (član 56. stav 4) kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, i/ili izricanjem zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine, za prekršaje iz stava 1. tač. 1)-4) i 16) ovog člana.

ČLAN 76.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE AKO:

1) VRŠI POLICIJSKE ILI DRUGE POSLOVE BEZBEDNOSTI KOJE VRŠE ORGANI DRŽAVNE UPRAVE, ODNOSNO AKO VRŠI POSLOVE KOJI SU U ISKLjUČIVOJ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA I PRIMENjUJE OPERATIVNE METODE I SREDSTVA, ODNOSNO OPERATIVNO-TEHNIČKA SREDSTVA I METODE KOJE NADLEŽNI ORGANI PRIMENjUJU NA OSNOVU POSEBNIH PROPISA (ČLAN 2. ST. 2. I 3);

2) VRŠI POSLOVE POSREDOVANjA U NAPLATI POTRAŽIVANjA (ČLAN 7);

3) ZA POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA ANGAŽUJE FIZIČKO LICE BEZ LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA ILI ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE ANGAŽUJE FIZIČKO LICE BEZ LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE (ČLAN 8);

4) POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA LICA, IMOVINE I POSLOVANjA VRŠI NA NAČIN KOJIM SE OMETA RAD DRŽAVNIH ORGANA I NARUŠAVA SPOKOJSTVO GRAĐANA (ČLAN 19);

5) VRŠI POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, A NEMA ZAKLjUČEN PISANI UGOVOR SA PRAVNIM ILI FIZIČKIM LICEM KOME PRUŽA USLUGE ILI ZAKLjUČI UGOVOR KOJIM SE UGOVARA MANjI NIVO USLUGA OBEZBEĐENjA OD ONIH KOJI SU PREDVIĐENI AKTOM O PROCENI RIZIKA (ČLAN 20. ST. 1. I 4);

6) VRŠI POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, A NE SAČINI PLAN OBEZBEĐENjA ILI AKO PLAN OBEZBEĐENjA NE SADRŽI I PLAN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, KADA SE KORISNIKU PRUŽAJU USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE (ČLAN 20. ST. 7‒10);

7) POSLOVE FIZIČKE ZAŠTITE VRŠI VAN ŠTIĆENOG OBJEKTA ILI GRANICE ŠTIĆENOG PROSTORA (ČLAN 21. STAV 2);

8) POSEDUJE VATRENO ORUŽJE KOJE PO VRSTI I BROJU NE ODGOVARA DOZVOLjENIM VRSTAMA I BROJU ORUŽJA I MUNICIJE (ČLAN 24);

9) TEHNIČKA SREDSTVA KOJA SE KORISTE U OBAVLjANjU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA KORISTI NA NAČIN KOJIM SE NARUŠAVA PRIVATNOST DRUGIH (ČLAN 31. STAV 2);

10) PRI VRŠENjU POSLOVA ZAŠTITE OBJEKTA ILI PROSTORA KOJI SE KORISTE ZA JAVNU UPOTREBU KORISTI UREĐAJE ZA SNIMANjE SLIKE, A NA VIDLjIVOM MESTU NE ISTAKNE OBAVEŠTENjE DA JE OBJEKAT ILI PROSTOR ZAŠTIĆEN VIDEO OBEZBEĐENjEM ILI AKO NE ARHIVIRA SNIMKE ILI ARHIVIRANE SNIMKE, NA ZAHTEV, NE STAVI NA UVID OVLAŠĆENOM POLICIJSKOM SLUŽBENIKU (ČLAN 32. STAV 1);

11) PODATKE SA ARHIVIRANIH SNIMAKA NE KORISTI U SVRHU ZA KOJU SU PRIKUPLjENI ILI AKO IH USTUPI TREĆIM LICIMA ILI JAVNO OBJAVI (ČLAN 32. ST. 2. I 3);

12) IZVRŠI PLANIRANjE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE BEZ PROCENE RIZIKA, KADA JE ONA PO ZAKONU OBAVEZNA (ČLAN 34);

13) ZA POSLOVE PRATNjE I OBEZBEĐENjA TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA, VREDNOSNIH I DRUGIH POŠILjAKA, KORISTE SPECIJALNA VOZILA ZA TRANSPORT KOJA NE ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE (ČLAN 36);

14) PRI OBAVLjANjU POSLOVA PRATNjE I OBEZBEĐENjA TRANSPORTA I PRENOSA NOVCA, VREDNOSNIH I DRUGIH POŠILjAKA, POSADU SPECIJALNOG VOZILA NE SAČINjAVAJU NAJMANjE DVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ILI AKO SU SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA IZ RAZLIČITIH PRAVNIH LICA ILI AKO SVIM ČLANOVIMA POSADE NE OBEZBEDI PROPISANU VRSTU VATRENOG ORUŽJA I DRUGU OPREMU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM (ČLAN 37);

15) VRŠI POSLOVE OBEZBEĐENjA PRENOŠENjA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI PEŠICE, A NE KORISTI SISTEME ZA ELEKTROHEMIJSKU ZAŠTITU VREDNOSTI I KOFER U SKLADU SA OVIM ZAKONOM (ČLAN 38);

16) ZA PRENOŠENjE NOVCA I VREDNOSNIH POŠILjKI PEŠICE NE ANGAŽUJE NAJMANjE JEDNOG SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ILI AKO SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA NE OMOGUĆI UREĐAJ ZA KOMUNIKACIJU SA KONTROLNIM CENTROM (ČLAN 39);

17) ORGANIZUJE POSLOVE ODRŽAVANjA REDA, ODNOSNO REDARSKU SLUŽBU SA NOŠENjEM ORUŽJA (ČLAN 40. STAV 3);

18) KONTROLNI CENTAR NEMA ORGANIZOVANO DEŽURSTVO NAJMANjE JEDNOG OPERATERA TOKOM 24 ČASA ILI PATROLNI TIM ZA INTERVENCIJU TOKOM 24 ČASA OD NAJMANjE DVA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ILI PISANE PROCEDURE ZA OBAVLjANjE POSLOVA ZA SVAKI ŠTIĆENI OBJEKAT (ČLAN 44. STAV 4);

19) PRILIKOM VRŠENjA POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA NE NOSE UNIFORMU (ČLAN 60. STAV 1);

20) KORISTI UNIFORMU I ZNAK (LOGO) PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, KOJI SE, PO IZGLEDU I BOJI, JASNO NE RAZLIKUJU OD UNIFORMI I OZNAKA NA VOZILIMA SLUŽBENIKA POLICIJE, VOJSKE, CARINE ILI UNIFORME I OZNAKE BILO KOG DRUGOG DRŽAVNOG ORGANA (ČLAN 61);

21) NE PODNESE ZAHTEV ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA KOJI ISPUNjAVA USLOVE ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE (ČLAN 63. STAV.1);

22) OZNAKA PRIPADNOSTI, ZNAK (LOGO) I NATPIS "OBEZBEĐENjE", OSNOSNO "SECURITY" NISU ISTAKNUTE NA VIDNOM DELU UNIFORME I OPREME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA (ČLAN 63. STAV 5);

23) NE VRATI MINISTARSTVU LEGITIMACIJU SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA (ČLAN 63. STAV 8);

24) KORISTI VOZILA KOJA SU OPREMLjENA SPECIJALNOM ZVUČNOM I SVETLOSNOM SIGNALIZACIJOM (ČLAN 65. STAV 1);

25) PODATKE KOJI SU PRIKUPLjENI U VRŠENjU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA KORISTI SUPROTNO OD SVRHE ZA KOJU SU PRIKUPLjENI ILI IH USTUPI TREĆIM LICIMA ILI IH JAVNO OBJAVI (ČLAN 68. STAV 1);

26) PODATKE IZ ZBIRKE PODATAKA, KOJA JE USPOSTAVLjENA UGOVOROM, ILI NA OSNOVU PRISTANKA U PISANOM OBLIKU, U SLUČAJU ISPUNjENjA ILI RASKIDA UGOVORA, ODNOSNO POVLAČENjA PRISTANKA U PISANOM OBLIKU, NE PREDA KORISNIKU ILI IH NE BRIŠE U ROKU OD 15 DANA OD DANA RASKIDA UGOVORA, ODNOSNO POVLAČENjA PRISTANKA, ODNOSNO AKO, U ROKU OD OSAM DANA, NE UNIŠTI DRUGE PODATKE KOJI NISU OD ZNAČAJA ILI KOJE KORISNIK ODBIJE DA PREUZME (ČLAN 68. STAV 3);

27) KAO TAJNU, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA, NE ČUVA SVE PODATKE KOJE SAZNA U VRŠENjU POSLOVA (ČLAN 69. STAV 1);

28) OVLAŠĆENOM POLICIJSKOM SLUŽBENIKU NE OMOGUĆI VRŠENjE NADZORA ILI NE STAVI NA RASPOLAGANjE ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU ILI NE PRUŽI SVE POTREBNE PODATKE I OBAVEŠTENjA (ČLAN 71. STAV 4).

ZA RADNjE IZ STAVA 1. TAČ. 1) ‒8) I 28) OVOG ČLANA, PORED NOVČANE KAZNE, PRAVNOM LICU ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE IZRIČE SE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU, PORED NOVČANE KAZNE, IZRIČE SE ZAŠTITNA MERA ZABRANE ODGOVORNOM LICU DA VRŠI ODREĐENE POSLOVE, U TRAJANjU OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE, ZA PREKRŠAJE IZ STAVA 1. TAČ. 1)‒8) I 28) OVOG ČLANA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE NOVČANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. TAČ. 1)‒8) I 28) OVOG ČLANA, PORED NOVČANE KAZNE, PREDUZETNIKU ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE IZRIČE SE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE.

Član 77.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za privatno obezbeđenje:

1) ako propusti da dostavi lekarsko uverenje o proveri psihofizičke sposobnosti za svako fizičko lice kome je izdata licenca (član 12. stav 4);

2) ako sprovodi obuku lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja koja ne ispunjavaju uslove iz člana 12. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog zakona (član 12. stav 6);

3) ako tehnička sredstva koja se koriste u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja koristi na način kojim se narušava privatnost drugih (član 31. stav 2);

4) ako upotrebljava tehnička sredstva koja, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ne ispunjavaju zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji ili ako ih ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (član 35);

5) ako za vršenje poslova održavanja reda, odnosno redarske službe na javnom skupu ne sačini plan obezbeđenja (član 41. stav 1);

6) ako organizuje vršenje poslova redarske službe tokom koga redari nisu u uniformi i opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i utvrđenim natpisima (član 42. stav 1);

7) ako ne utvrdi izgled uniforme koju nose službenici obezbeđenja (član 58. stav 3);

8) ako ne utvrdi izgled i sadržinu znaka (logo) koji će koristiti kao sopstveno obeležje na uniformi, vozilima i objektima (član 59);

9) ako službeniku obezbeđenja da na korišćenje uniformu na kojoj, na vidnom mestu, nisu istaknute oznake pripadnosti (član 63. stav 3);

10) ako propisane evidencije ne vodi i ne čuva ili ih vodi i čuva na način koji nije propisan (član 67).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

ČLAN 77.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE AKO:

1) U ROKU OD OSAM DANA NE OBAVESTI NADLEŽNU POLICIJSKU UPRAVU O PRESTANKU RADA ILI GAŠENjU (ČLAN 18);

2) U ROKU OD 8 DANA OD NASTALE PROMENE MESNO NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI NE DOSTAVI OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENjU, ANEKSU ILI RASKIDU UGOVORA (ČLAN 20. STAV 11);

3) SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA KOJI VRŠI POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA SA ORUŽJEM NE IZDA NALOG ZA NOŠENjE ORUŽJA (ČLAN 26. STAV 1);

4) POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA VRŠI SA ORUŽJEM, A NAJMANjE JEDANPUT GODIŠNjE NE IZVRŠI VEŽBOVNO GAĐANjE ZA SLUŽBENIKE OBEZBEĐENjA KOJI RADE NA POSLOVIMA OBEZBEĐENjA SA ORUŽJEM (ČLAN 28);

5) UPOTREBLjAVA TEHNIČKA SREDSTVA KOJA, U POGLEDU KVALITETA, SIGURNOSTI I GARANCIJA, NE ISPUNjAVAJU ZAKONSKE NORME I TEHNIČKE STANDARDE KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI ILI AKO IH NE ODRŽAVA U ISPRAVNOM I FUNKCIONALNOM STANjU (ČLAN 35);

6) ZA VRŠENjE POSLOVA ODRŽAVANjA REDA, ODNOSNO REDARSKE SLUŽBE NA JAVNOM SKUPU ANGAŽUJE VIŠE OD 10 SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA ILI REDARA, A NE SAČINI PLAN OBEZBEĐENjA (ČLAN 41. STAV 1);

7) ORGANIZUJE VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE TOKOM KOJIH SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA NISU U UNIFORMI ILI AKO SLUŽBENICI OBEZBEĐENjA I REDARI NISU OPREMLjENI JEDNOOBRAZNIM JAKNAMA ILI PRSLUCIMA SA SVETLOODBOJNIM TRAKAMA I UTVRĐENIM NATPISIMA (ČLAN 42. ST. 1. I 2);

8) KONTROLNI CENTAR NE VODI PROPISANU EVIDENCIJU (ČLAN 44. STAV 6);

9) U ROKU OD 48 ČASOVA NE DOSTAVI POLICIJSKOJ UPRAVI IZVEŠTAJ O UPOTREBI SREDSTAVA PRINUDE SA MIŠLjENjEM (ČLAN 56. STAV 4);

10) U PROPISANOM ROKU NE PODNESE ZAHTEV ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA KOJI ISPUNjAVA USLOVE ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE (ČLAN 63. STAV.1);

11) U PROPISANOM ROKU NE VRATI MINISTARSTVU LEGITIMACIJU SLUŽBENIKA OBEZBEĐENjA (ČLAN 63. STAV 8);

12) PROPISANE EVIDENCIJE NE VODI I NE ČUVA ILI IH VODI I ČUVA NA NAČIN KOJI NIJE PROPISAN (ČLAN 67);

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE NOVČANOM KAZNOM OD 25.000 DO 80.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I PREDUZETNIK ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 250.000 DINARA.

Član 78.

Za radnje iz člana 76. stav 1. ovog zakona, kazniće se za prekršaj i preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 76. stav 1. tač. 1)-4), 9), 16) ovog zakona, pored novčane kazne, preduzetniku za privatno obezbeđenje može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz člana 77. stav 1. ovog zakona, kazniće se za prekršaj i preduzetnik za privatno obezbeđenje novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

ČLAN 78.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA I ZAŠTITNOM MEROM ZABRANE PRAVNOM LICU DA VRŠI ODREĐENE DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO:

1) VRŠI DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENjA BEZ LICENCE (ČLAN 8. STAV 1);

2) ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA ANGAŽUJE PRAVNO LICE, PREDUZETNIKA ILI FIZIČKO LICA BEZ LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA (ČLAN 8. STAV 1);

3) ZA POSLOVE REDARSKE SLUŽBE ANGAŽUJE FIZIČKA LICA BEZ LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE (ČLAN 8. STAV 2)

ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA I ZAŠTITNOM MEROM ZABRANE ODGOVORNOM LICU DA VRŠI ODREĐENE POSLOVE U TRAJANjU OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE, ZA PREKRŠAJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA I ZAŠTITNOM MEROM ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE.

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 150.000 DINARA I ZAŠTITNOM MEROM ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI U TRAJANjU OD TRI MESECA DO GODINU DANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE KOJE VRŠI POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA BEZ LICENCE ILI REDARSKU SLUŽBU BEZ LICENCE (ČLAN 8).

Član 79.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj službenik obezbeđenja:

1) ako u vršenju poslova fizičke zaštite lica, imovine i poslovanja, izuzev u slučajevima iz člana 25. stav 2. ovog zakona, oružje i municiju nosi van štićenog objekta ili prostora i bez saglasnosti Ministarstva (član 25. stav 1);

2) ako nosi oružje, a kod sebe nema nalog za nošenje službenog oružja i, na zahtev ovlašćenog lica Ministarstva, ne da na uvid oružje i nalog, odnosno ako za vreme vršenja posla nosi lično oružje (član 26. st. 2. i 3);.

3) ako van štićenog objekta ne postupi po naređenju policijskog službenika, osim u slučajevima kada bi tim postupanjem izvršio krivično delo (član 27);

4) ako redarsku službu vrši sa oružjem (član 40. stav 2);

5) ako vrši radnje na koje nije ovlašćen, ako ovlašćenja primeni i upotrebi van štićenog objekta ili prostora, osim kada van štićenog objekta i prostora vrši obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki, kada prilikom patroliranja i kada obezbeđuje lice u skladu sa članom 22. ovog zakona, ako prilikom primene mera neko lice podvrgne mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju, ako prilikom primene više dozvoljenih mera, najpre ne primeni onu koja licu najmanje šteti i ako sa primenom mera ne prestane onda kada prestanu razlozi zbog kojih su bile primenjene ili onda kada utvrdi da zadatak na taj način neće moći da izvrši (član 46);

6) ako vrši pregled lica koje nije istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje (član 48. stav 3);

7) ako privremeno ne zadrži lice zatečeno u objektu ili prostoru koji štiti u vršenju krivičnog dela, ako o privremenom zadržavanju odmah ne obavesti policiju i ne postupi po dobijenom nalogu i ako o privremenom zadržavanju lica ne sačini pisani izveštaj i ne preda ga policiji u roku od 24 časa (član 50);

8) ako sredstva vezivanja upotrebi za druge svrhe koje nisu propisane (član 51);

9) ako fizičku snagu koristi za druge svrhe koje nisu propisane (član 52);

10) ako, pre upotrebe fizičke snage, ne upozori lice da će protiv njega upotrebiti fizičku snagu, osim ako bi time doveo u opasnost sebe ili drugog, i ako upotrebi fizičku snagu koja nije srazmerna napadu koji se odbija i ako upotrebu fizičke snage ne obustavi nakon prestanka napada (član 53);

11) ako ne pruži prvu pomoć licu koje je povređeno upotrebom sredstava prinude i odmah ne obavesti lekarsku službu, ako o upotrebi sredstava prinude odmah ne obavesti nadležnu policijsku upravu, a izveštaj o upotrebi sredstava prinude, u roku od 12 časova, ne dostavi odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje (član 56);

12) ako za vreme vršenja posla ne nosi uniformu ili je nosi kada ne vrši poslove privatnog obezbeđenja (član 60. st. 1. i 2);

13) ako prilikom vršenja poslova obezbeđenja, kod sebe nema legitimaciju, odnosno ako je ne da na uvid ovlašćenom policijskom službeniku, na njegov zahtev, i ako, po prestanku radnog odnosa ili raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja ili ako se kao preduzetnik odjavi u registru privrednih subjekata, u roku od sedam dana, ne vrati legitimaciju Ministarstvu (član 63. st. 1. i 4);

14) ako, u toku radnog odnosa i po njegovom prestanku, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve podatke koje sazna u vršenju poslova (član 69).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj članovi posade specijalnog vozila za transport i pratioci koji nisu naoružani propisanom vrstom vatrenog oružja i opremljeni u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (član 37. stav 3).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj redar ako tokom vršenja posla nije u uniformi i opremljen jednoobraznom jaknom ili prslukom sa svetloodbojnim trakama i propisanim natpisom, ako reguliše saobraćaj van granice štićenog prostora i ako ne postupa po naređenju ovlašćenog policijskog službenika (član 42).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora, kazniće se za prekršaj operater u Kontrolnom centru ako ne obavesti policiju o informacijama koje ukazuju da se vrši krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ili prekršaj sa elementima nasilja (član 44. stav 6).

ČLAN 79.

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 80.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA AKO:

1) POSLOVE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA LICA, IMOVINE I POSLOVANjA VRŠI NA NAČIN KOJIM SE OMETA RAD DRŽAVNIH ORGANA I NARUŠAVA SPOKOJSTVO GRAĐANA (ČLAN 19);

2) SAMOSTALNO PRUŽA USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA PRAVNOM ILI FIZIČKOM LICU, A NIJE ZAPOSLEN NITI PO UGOVORU ANGAŽOVAN U PRAVNOM LICU ILI KOD PREDUZETNIKA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE NITI JE REGISTROVAN KAO PREDUZETNIK (ČLAN 20. STAV 1);

3) VRŠI POSLOVE FIZIČKE ZAŠTITE LICA U GRAĐANSKOM ODELU, A ORUŽJE NE NOSI NA PROPISAN NAČIN (ČLAN 22. STAV 2);

4) U VRŠENjU POSLOVA FIZIČKE ZAŠTITE LICA, IMOVINE I POSLOVANjA, IZUZEV U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 25. STAV 2. OVOG ZAKONA, ORUŽJE I MUNICIJU NOSI VAN ŠTIĆENOG OBJEKTA ILI PROSTORA (ČLAN 25. STAV 1);

5) NOSI ORUŽJE, A KOD SEBE NEMA NALOG ZA NOŠENjE SLUŽBENOG ORUŽJA ILI NA ZAHTEV OVLAŠĆENOG LICA MINISTARSTVA NE DA NA UVID ORUŽJE I NALOG ILI AKO ZA VREME VRŠENjA POSLA NOSI LIČNO ORUŽJE (ČLAN 26. ST. 2. I 3);

6) VAN ŠTIĆENOG OBJEKTA NE POSTUPI PO NAREĐENjU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, OSIM U SLUČAJEVIMA KADA BI TIM POSTUPANjEM IZVRŠIO KRIVIČNO DELO (ČLAN 27);

7) REDARSKU SLUŽBU VRŠI SA ORUŽJEM (ČLAN 40. STAV 3);

8) TOKOM VRŠENjA POSLA U REDARSKOJ SLUŽBI REGULIŠE SAOBRAĆAJ VAN GRANICE ŠTIĆENOG PROSTORA (ČLAN 42. STAV 3);

9) U PATROLNOM TIMU NE INTERVENIŠE U SKLADU SA PISANIM PROCEDURAMA ILI NE UTVRDI RAZLOGE AKTIVIRANjA ALARMA, ILI AKO SE KREĆE ULICAMA I PUTNIM PRAVCIMA KOJI NISU UTVRĐENI PISANIM PROCEDURAMA, OSIM U SLUČAJEVIMA VIŠE SILE, ILI AKO KAO VOĐA TIMA ILI OPERATER KONTROLNOG CENTRA O VRŠENjU KRIVIČNOG DELA ILI PREKRŠAJA SA ELEMENTIMA NASILjA NE OBAVESTI POLICIJU, ODNOSNO DRUGE JAVNE SLUŽBE KADA POSTOJI POTREBA ZA NjIHOVIM ANGAŽOVANjEM (ČLAN 44. ST. 7‒9);

10) VRŠI RADNjE NA KOJE NIJE OVLAŠĆEN (ČLAN 46);

11) VRŠI PREGLED LICA KOJE NIJE ISTOG POLA, IZUZEV KADA JE NEOPHODAN HITAN PREGLED LICA RADI ODUZIMANjA ORUŽJA ILI PREDMETA PODOBNIH ZA NAPAD ILI SAMOPOVREĐIVANjE (ČLAN 49. STAV 4);

12) NE SAČINI POTVRDU O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA ILI NE ČUVA PRIVREMENO ODUZETE PREDMETE ILI IH NE VRATI LICU KOJE NAPUŠTA ŠTIĆENI OBJEKAT ILI IH NE PREDA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA (ČLAN 49. ST. 7‒10);

13) O PRIVREMENOM ZADRŽAVANjU LICA ODMAH NE OBAVESTI POLICIJU (ČLAN 50. STAV 2);

14) SREDSTVA ZA VEZIVANjE UPOTREBI NA NAČIN KOJI NIJE PROPISAN (ČLAN 51. STAV 2);

15) NE PRESTANE SA UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE NAKON PRESTANKA NAPADA ILI OTPORA LICA (ČLAN 52. STAV 5);

16) NE PRESTANE SA UPOTREBOM GASNOG SPREJA NAKON PRESTANKA NAPADA ILI AKTIVNOG OTPORA LICA ILI NE OBEZBEDI PRUŽANjE ADEKVATNE MEDICINSKE POMOĆI LICU NAKON UPOTREBE GASNOG SPREJA ILI AKO OVA SREDSTVA UPOTREBLjAVA NA NAČIN KOJI NIJE PROPISAN (ČLAN 53 ST. 3-5);

17) ZA VRŠENjE POSLOVA KORISTI PSE KOJI NISU DRESIRANI ZA VRŠENjE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA ILI AKO IH NE VODI VODIČ PSA ILI AKO SE PRILIKOM UPOTREBE PSA IZAZIVA UZNEMIRENOST GRAĐANA (ČLAN 54);

18) NE PRUŽI PRVU POMOĆ LICU KOJE JE POVREĐENO UPOTREBOM SREDSTAVA PRINUDE ILI ODMAH NE OBAVESTI LEKARSKU SLUŽBU ILI AKO O UPOTREBI SREDSTAVA PRINUDE ODMAH NE OBAVESTI POLICIJU, ILI AKO IZVEŠTAJ O UPOTREBI SREDSTAVA PRINUDE, U ROKU OD 12 ČASOVA, NE DOSTAVI ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU ILI KOD PREDUZETNIKA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE (ČLAN 56. ST. 1‒3);

19) UNIFORMU NOSI NA NAČIN KOJI NIJE PROPISAN (ČLAN 60. ST. 1. I 2);

20) PRILIKOM VRŠENjA POSLOVA OBEZBEĐENjA I PRIMENE OVLAŠĆENjA KOD SEBE NEMA LEGITIMACIJU, ILI AKO JE NE DA NA UVID OVLAŠĆENOM POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ILI GRAĐANINU PREMA KOME PRIMENjUJE OVLAŠĆENjE, NA NjIHOV ZAHTEV (ČLAN 63. ST. 4. I 6);

21) PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA, ANGAŽOVANjA ILI RASPOREĐIVANjA NA DRUGO RADNO MESTO BEZ PRIMENE OVLAŠĆENjA NA ZAHTEV PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA, NE VRATI LEGITIMACIJU (ČLAN 63. STAV 9);

22) KAO TAJNU, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA, NE ČUVA SVE PODATKE ZA KOJE SAZNA U VRŠENjU POSLOVA (ČLAN 69);

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ REDAR ZA PREKRŠAJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA TAČ. 1), 6), 7), 8), 10-13), 15) I 18).

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SLUŽBENIKU OBEZBEĐENjA, PORED NOVČANE KAZNE, MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI U TRAJANjU OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE.

Član 80.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1) ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);

2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se pravno lice, odnosno preduzetnik izricanjem zaštitne mere zabrane obavljanja određenih poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu izricanjem zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

ČLAN 80.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE KOJE KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA AKO:

1) NEMA ZAKLjUČEN PISANI UGOVOR SA PRAVNIM LICEM ILI PREDUZETNIKOM ZA PRIVATNO OBEZBEĐENjE KOJE JE ANGAŽOVALO DA MU PRUŽA TE USLUGE (ČLAN 20. STAV 1);

2) NE PRIHVATI DA NA VIDLjIVOM MESTU ISTAKNE OBAVEŠTENjE DA JE OBJEKAT ILI PROSTOR KOJI SE KORISTI ZA JAVNU UPOTREBU, ZAŠTIĆEN VIDEO OBEZBEĐENjEM ILI AKO ARHIVIRANE SNIMKE NE ČUVA NAJMANjE 30 DANA ILI AKO IH, NA ZAHTEV, NE STAVI NA UVID OVLAŠĆENOM POLICIJSKOM SLUŽBENIKU (ČLAN 32. STAV 1);

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PREDUZETNIK KOJI KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NOVČANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE KOJE KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

Član 81.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1) ako ne prihvati da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor, koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

2) ako ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

ČLAN 81.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE KOJE KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA AKO NE OSIGURA ODRŽAVANjE I SERVISIRANjE TEHNIČKIH SREDSTAVA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I UGOVOROM (ČLAN 35. STAV 2).

ZA RADNjU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU KOJI KORISTE USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NOVČANOM KAZNOM OD 25.000 DO 80.000 DINARA.

ZA RADNjU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PREDUZETNIK KOJI KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 250.000 DINARA.

ZA RADNjU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE KOJE KORISTI USLUGE PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NOVČANOM KAZNOM OD 25.000 DO 80.000 DINARA.

Član 82.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj organizator skupa koji koristi usluge privatnog obezbeđenja ako, sa prijavom za organizovanje javnog skupa, ne dostavi plan obezbeđenja policijskoj upravi sa sedištem na teritoriji na kojoj se zakazuje i održava javni skup (član 41. stav 1) i koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovao da mu pruža te usluge (član 20. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kod organizatora skupa novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

ČLAN 82.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ORGANIZATOR SKUPA AKO:

1) ZA POSLOVE REDARSKE SLUŽBE ANGAŽUJE FIZIČKA LICA BEZ LICENCE ZA VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE (ČLAN 8. STAV 2);

2) ORGANIZUJE POSLOVE ODRŽAVANjA REDA, ODNOSNO REDARSKU SLUŽBU SA NOŠENjEM ORUŽJA (ČLAN 40. STAV 3);

3) ZA VRŠENjE POSLOVA ODRŽAVANjA REDA, ODNOSNO REDARSKE SLUŽBE NA JAVNOM SKUPU ANGAŽUJE VIŠE OD 10 REDARA, A NE SAČINI PLAN OBEZBEĐENjA ILI AKO PLAN OBEZBEĐENjA SA PRIJAVOM NE DOSTAVI MINISTARSTVU (ČLAN 41);

4) ORGANIZUJE VRŠENjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE TOKOM KOGA REDARI NISU OPREMLjENI JEDNOOBRAZNIM JAKNAMA ILI PRSLUCIMA SA SVETLOODBOJNIM TRAKAMA I UTVRĐENIM NATPISIMA (ČLAN 42. ST. 1. I 2);

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I VOĐA OKUPLjANjA I ODGOVORNO LICE REDARSKE SLUŽBE NOVČANOM KAZNOM OD 25.000 DO 50.000 DINARA.

Član 83.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koje zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda, a da nije dobilo odgovarajuću licencu, odnosno ako preko unutrašnje službe obezbeđenja pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. st. 1. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koji zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

ČLAN 83.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE KOJE OBAVLjA SAMOZAŠTITNU DELATNOST, AKO:

1) ZA OBAVLjANjE SAMOZAŠTITNE DELATNOSTI NIJE DOBILO ODGOVARAJUĆU LICENCU (ČLAN 45. STAV 1);

2) OBAVLjA POSLOVE PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA I TEHNIČKE ZAŠTITE SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA (ČLAN 45. STAV 3);

3) VRŠI TRANSPORT NOVCA, VREDNOSNIH I DRUGIH POŠILjKI ZA SOPSTVENE POTREBE, A NIJE DOBILO ODGOVARAJUĆI LICENCU (ČLAN 45. STAV 4);

4) PRUŽA USLUGE OBEZBEĐENjA DRUGIMA (ČLAN 45. STAV 5).

ZA RADNjE IZ STAVA 1.OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PREDUZETNIK KOJI ORGANIZUJE SAMOZAŠTITNU DELATNOST, NOVČANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA.

Član 84.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ovlašćeno da sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ako licu koje ne ispunjava propisane uslove omogući pohađanje obuke (član 12. stav 6).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik koji je ovlašćen da sprovodi obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

ČLAN 84.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRIVREDNO DRUŠTVO I ŠKOLSKA USTANOVA KOJA SPROVODI OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, AKO:

1) OBUKU SPROVODI BEZ DOBIJENOG OVLAŠĆENjA MINISTARSTVA (ČLAN 13. STAV 1);

2) SPROVODI OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA, A NE ISPUNjAVA ILI PRESTANE DA ISPUNjAVA MATERIJALNE, TEHNIČKE, STRUČNE I KADROVSKE USLOVE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OBUKE (ČLAN 13. STAV 1);

3) SPROVODI OBUKU ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA VAN PROSTORA ZA KOJI JE DOBIJENO OVLAŠĆENjE ILI SPROVODI OBUKU NA NAČIN KOJI JE SUPROTAN PROGRAMU I PLANU OBUKE ILI IZDA POTVRDU O ZAVRŠENOJ OBUCI POLAZNICIMA OBUKE, KOJI JE NISU POHAĐALI U SKLADU SA PROGRAMOM I PLANOM OBUKE (ČLAN 13. STAV 6);

4) NE DOSTAVI OBAVEŠTENjE MINISTARSTVU O POČETKU CIKLUSA OBUKE (ČLAN 13. STAV 7);

5) PROPISANE EVIDENCIJE NE VODI I NE ČUVA IH ILI IH VODI I ČUVA NA NAČIN KOJI NIJE PROPISAN (ČLAN 67A).

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PREDUZETNIK KOJI JE OVLAŠĆEN DA SPROVODI OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA NOVČANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA.

ZA RADNjU IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I FIZIČKO LICE‒PREDAVAČ NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija