Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 111/09, 65/14 – US i 66/14), u članu 7. posle stava 1, dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

"Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji donosi direktor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Aktom iz stava 2. ovog člana se utvrđuju, naročito, organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, način rukovođenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija, međusobni odnosi organizacionih jedinica, način saradnje Agencije sa drugim organima i organizacijama, podela radnih mesta, vrste radnih mesta, ukupan broj radnih mesta sa nazivom, opis poslova, raspon zvanja, zaštitni režim, status pripadnika, potreban broj izvršilaca i uslovi za svako radno mesto, kao i podaci o stepenu uvećanja staža osiguranja.

Podaci sadržani u aktu iz stava 2. ovog člana jesu tajni podaci, koji se određuju i sa kojima se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka."

Član 2.

U članu 20. stav 1. briše se.

Član 3.

Posle člana 20. dodaju se čl. 20a, 20b, 20v, 20g, 20d, 20đ i 20e, koji glase:

"Član 20a

Pripadnici Agencije su ovlašćena službena lica, lica na određenim dužnostima i lica bez ovlašćenja.

Na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu radnog odnosa pripadnika Agencije u statusu ovlašćenih službenih lica i lica na određenim dužnostima koja nisu uređena ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, shodno se primenjuju odredbe zakona koji važe za policijske službenike.

Na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu radnog odnosa pripadnika Agencije u statusu lica bez ovlašćenja koja nisu uređena ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima.

Bliži uslovi i način ostvarivanja prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa pripadnika Agencije uređuju se pravilnikom o radu.

Član 20b

Za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs.

O zasnivanju radnog odnosa u Agenciji rešenjem odlučuje direktor.

Na uslove za zasnivanje radnog odnosa u Agenciji, primenjuju se propisi kojima se uređuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Član 20v

Postojanje bezbednosne smetnje, kao činjenice koja predstavlja stvarni i neprihvatljiv bezbednosni rizik u slučaju prijema lica u radni odnos, uključujući i lice koje se vraća na rad na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa, utvrđuje Agencija u postupku bezbednosnog proveravanja.

Bezbednosno proveravanje može se vršiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost lica, datu putem popunjavanja i potpisivanja upitnika o identifikacionim podacima, na obrascu koji utvrđuje direktor Agencije.

Ako lice iz stava 1. ovog člana odbije da popuni ili potpiše upitnik iz stava 2. ovog člana, smatraće se da je odustalo od zasnivanja radnog odnosa, odnosno nastavka rada u Agenciji.

U postupku bezbednosnog proveravanja prikupljaju se i proveravaju podaci navedeni u upitniku iz stava 2. ovog člana, kao i drugi podaci u pogledu lica koje se bezbednosno proverava, putem obavljanja razgovora sa licem koje se proverava, sa licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, kao i prikupljanjem podataka od drugih organa ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu zakona.

Podaci prikupljeni bezbednosnim proveravanjem evidentiraju se, čuvaju i štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, a koriste samo u svrhu za koju su prikupljeni.

Član 20g

Pripadnici Agencije dužni su da, zbog potrebe rada u Agenciji, pohađaju stručnu obuku, kao i da se stručno usavršavaju i da polože poseban stručni ispit.

Postupak, program i način pohađanja stručne obuke, stručnog usavršavanja i polaganja posebnog stručnog ispita utvrđuje se aktom direktora.

Član 20d

Rad pripadnika Agencije ocenjuje se jedanput godišnje.

Postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika Agencije uređuje se aktom koji donosi direktor.

Član 20đ

Zvanja ovlašćenih službenih lica i lica na određenim dužnostima uređuju se ovim zakonom.

Zvanja su:

1)         sa srednjim obrazovanjem – mlađi referent, referent, stariji referent, viši referent, samostalni referent i viši samostalni referent;

2)         sa prvim stepenom visokog obrazovanja – mlađi saradnik, saradnik, stariji saradnik, viši saradnik, samostalni saradnik i viši samostalni saradnik;

3)         sa drugim stepenom visokog obrazovanja – mlađi savetnik, savetnik, viši savetnik, samostalni savetnik, viši samostalni savetnik i glavni savetnik.

Pripadnicima Agencije u statusu ovlašćenog službenog lica i lica na određenim dužnostima utvrđuju se zvanja odgovarajućeg naziva za svako sistematizovano radno mesto.

Uslovi za sticanje i gubitak zvanja utvrđuju se aktom direktora, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 20e

Pripadnik Agencije ima pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru.

Plata se sastoji od osnovne plate i uvećane plate.

Osnovna plata određuje se množenjem osnovice sa koeficijentima za obračun plata.

Koeficijenti za obračun plata sastoje se od osnovnog, dodatnog i korektivnog koeficijenta u odnosu na radna mesta, zvanje, naročito rizične uslove rada, opasnost, odgovornost i složenost poslova.

Koeficijenti za obračun plate, utvrđuju se aktom direktora, uz prethodnu saglasnost Vlade."

Član 4.

Posle člana 23. dodaju se čl. 23a, 23b, i 23v, koji glase:

"Član 23a

Pripadnik Agencije može biti trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto.

Odgovarajućim radnim mestom smatra se radno mesto čiji se poslovi obavljaju u istom zvanju, kao poslovi radnog mesta sa kojeg se pripadnik Agencije premešta i za koje ispunjava sve uslove za rad na tim poslovima.

Za premeštaj zbog potrebe posla, nije potrebna saglasnost pripadnika Agencije.

Član 23b

Pripadnik Agencije može biti trajno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto, na lični zahtev ili na predlog nadležnog rukovodioca, u slučaju potrebe posla, kada se oceni da njegove radne sposobnosti i osposobljenost u većoj meri mogu da doprinesu poboljšanju procesa rada na radnom mestu na koje se trajno premešta.

Zahtev, odnosno predlog za trajni premeštaj mora biti posebno obrazložen.

Za trajni premeštaj pripadnika Agencije, u slučaju kada je razdaljina mesta rada od mesta premeštaja veća od 50 kilometara, neophodna je saglasnost pripadnika.

Član 23v

Pripadnik Agencije može biti privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto na lični zahtev ili na predlog nadležnog rukovodioca u slučaju potrebe posla, zbog zamene odsutnog pripadnika, povećanog obima posla ili privremene zdravstvene nesposobnosti, pri čemu zadržava sva prava radnog mesta sa koga je premešten, ako je to za njega povoljnije.

Privremeni premeštaj traje najduže godinu dana.

Zahtev, odnosno predlog za privremeni premeštaj, mora biti posebno obrazložen.

Posle isteka vremena na koje je privremeno premešten, pripadnik se vraća na radno mesto sa koga je premešten.

Žalba na rešenje o privremenom premeštaju ne odlaže njegovo izvršenje."

Član 5.

Do početka primene zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, pravo pripadnika na platu, uvećanu platu, naknade i ostala primanja, utvrđuje se u skladu sa propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 6.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći akti, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno informativnoj agenciji je neophodno doneti u cilju očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika Agencije i radi usklađivanja sa usvojenim novim zakonima: Zakonom o policiji koji je stupio na snagu 5. februara 2016. godine i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, čija primena je, za državne organe koji posebnim zakonom uređuju plate i druga primanja, predviđena od 1. januara 2018. godine.

Odredbama člana 20. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji propisano da se na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu radnog odnosa na pripadnike Agencije primenjuju propisi koji važe za radnike ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a koji su propisani važećim Zakonom o policiji. Međutim, novim Zakonom o policiji, pojedini pravni instituti su na nov način uređeni prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu rada, u odnosu na do sada važeći Zakon o policiji, posebno u delu koji se odnosi na zasnivanje radnog odnosa, sistem podele radnih mesta policijskih službenika, merila za raspored radnih mesta, karijerno napredovanje policijskih službenika, premeštaj, zvanja, ocenjivanje, plate, koeficijenti, i drugi instituti. Iz navedenih razloga novi Zakon o policiji je neodgovarajući za Agenciju, uzimajući u obzir njenu sasvim specifičnu prirodu, kao posledicu zakonom utvrđenih zadataka, poslova i ovlašćenja, te je neophodno izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, očuvati organizacionu strukturu, specifičnost radnog statusa i položaj pripadnika Agencije, u cilju efikasnog, pravilnog i zakonitog funkcionisanja i rada jedinstvenog sistema Agencije.          

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U Članu 1. predloženo je da se u članu 7. posle stava 1. dodaju st. 2, 3. i 4. radi preciznijeg definisanja sadržaja pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji, na koji saglasnost daje Vlada, koji odstupa od sadržaja pravilnika drugih državnih organa, a koji sadrži podatke koji se određuju i sa kojima se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

U Članu 2. predloga izvršena je izmena postojećeg člana 20. brisanjem stava 1, s obzirom na to da je kasnijim odredbama izvršeno preciziranje upućujuće norme.

U Članu 3. predloženo je nekoliko novih članova posle člana 20. kojima su uređeni: zasnivanje radnog odnosa u Agenciji, bezbednosno proveravanje, stručno usavršavanje, zvanja, plate i ocenjivanje pripadnika Agencije.

Odredbom člana 20a utvrđuje se status pripadnika Agencije i u skladu sa tim, izvršeno je preciziranje upućujuće norme koja propisuje na koje pripadnike Agencije se primenjuju propisi koji važe za policijske službenike, a na koje propisi kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima.

Odredbama člana 20b propisuje se način zasnivanja radnog odnosa u Agenciji, koji je različit od zasnivanja radnog odnosa u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, dok su uslovi za zasnivanje identični te je moguće primeniti upućujuću normu, te uslove nije bilo potrebno posebno propisivati.

Procedura bezbednosnog proveravanja u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove je različita u odnosu na postupak bezbednosnog proveravanja u Agenciji, te je odredbom člana 20v preciziran postupak bezbednosnog proveravanja, a u cilju zadržavanja postojeće procedure, koja je usklađena sa pravnim režimom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti i zaštite navedenih podataka. Odredbom se takođe uređuje i vraćanje na rad na osnovu pravosnažnih sudskih odluka i propisuje da je postupak bezbednosne provere neophodno sprovesti i u slučajevima vraćanja na rad, odnosno nastavka rada u Agenciji. Naime, imajući u vidu činjenicu da sistematizovana radna mesta u Agenciji uživaju poseban zaštitni režim, koji je deo primene opštih mera zaštite tajnih podataka u posedu Agencije, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu tajnih podataka i propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i da sistematizovana radna mesta na kojima je izvršiocima utvrđen status ovlašćenog službenog lica (OSL) i određenih dužnosti (OD) moraju posedovati bezbednosni sertifikat za pristup tajnim podacima, i obzirom na protek vremena od momenta prestanka radnog odnosa pripadnika, do donošenja konačne odluke kojom se lice vraća na rad, kao i da postoji mogućnost da su se okolnosti u životu lica koje nastavlja rad u Agenciji promenile, koje bi, u slučaju postojanja, predstavljale osnov za sumnju u njegovu poverljivost i pouzdanost, a naročito ako su njegove aktivnosti u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ili ako je povezan sa stranim licima koja mogu da ugroze bezbednost i međunarodne interese Republike Srbije, to je neophodno sprovesti postupak bezbednosne provere za lice koje nastavlja rad u Agenciji. Stoga, ovu odredbu je potrebno uneti u tekst zakona u cilju jasnog određivanja slučajeva u kojima je potrebno sprovesti postupak bezbednosno provere.

Odredbama člana 20g propisano je da su pripadnici dužni da pohađaju stručnu obuku da se stručno usavršavaju i da polažu poseban stručni ispit, a da se program, postupak i način, stručne obuke, stručnog usavršavanja kao i način polaganja stručnog ispita uređuju aktom direktora, zbog specifične delatnosti Agencije, koja odstupa od stručnog usavršavanja u drugim organima kao i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Odredbama člana 20d propisano je da se rad pripadnika ocenjuje jednom godišnje, a da se postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika uređuje aktom direktora Agencije. Naime, ocenjivanjem se prate ostvareni rezultati koji se iskazuju na specifičan način, koji zahteva duži vremenski period vrednovanja rezultata rada, te nije svrsishodno propisivati kraći ciklus ocenjivanja.

Odredbama člana 20đ utvrđena su zvanja odgovarajućeg naziva, kao i uslovi za sticanje i gubitak zvanja, koji se utvrđuju aktom direktora uz prethodnu saglasnost Vlade. Postojeći sistem zvanja je različit u odnosu na sistem zvanja u državnim organima i zavisi od stepena obrazovanja i godina radnog iskustva te se ne može izvršiti upodobljavanje sa zvanjima u drugim organima, kao ni u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove koje je uvelo sistem karijernog napredovanja kao uslov za sticanje zvanja. Odredbe o karijernom razvoju su neprimenljive na pripadnike Agencije, zbog drugačije organizacije, drugačijeg sistema vrednovanja rezultata rada i podele radnih mesta.

Odredbama člana 20e propisano je da pripadnik Agencije ima pravo na platu, uvećanu platu, naknadu plate, naknadu troškova i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru.

U stavu 2. istog člana navedeno je od čega se sastoji plata, a stavom 3. i 4. definisani su preciznije elementi od kojih se sastoji plata. U stavu 5. istog člana, dato je ovlašćenje direktoru da uz prethodnu saglasnost Vlade donese akt kojim bi se uredili koeficijenti za obračun plate. Navedeno posebno uređenje plata i drugih primanja u skladu je sa odredbama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru koji dopušta da se posebnim zakonom urede plate i druga primanja zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbednosni i obaveštajni poslovi.

U Članu 4. predviđeno je da se posle člana 23. dodaju članovi 23a, 23b i 23v kojima je u potpunosti uređen institut privremenog i trajnog premeštaja.

U Članu 5. propisano je da do početka primene zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, pravo pripadnika na platu, uvećanu platu, naknade i ostala primanja, utvrđuje se u skladu sa propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona. Ovim je uređeno pravo pripadnika na platu i druga primanja do početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, odnosno do 1. januara 2018. godine.

U Članu 6. propisan je rok za donošenje podzakonskih akata za izvršavanje ovog zakona, kao i to da će se, do donošenja navedenih podzakonskih akata, primenjivati važeći akti koji nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.08.2017.