Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSTITUISAN SAVET ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UN ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA : Zadatak - predlaganje mera za primenu dobijenih preporuka


Savet za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava obrazovan je u decembru 2014. na period od pet godina, i ima predsednika i devet članova iz reda funkcionera i državnih službenika.

Osnovan je sa zadatkom da razmatra i prati primenu preporuka koje Republika Srbija dobija u procesu Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija - Komiteta za prava čoveka, Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije, Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, Komiteta protiv torture, Komiteta za prava deteta, Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i Komiteta za prisilne nestanke.

Savet će predlagati mere za primenu dobijenih preporuka, davati mišljenja o napretku ljudskih prava u izveštajnom periodu i stručna objašnjenja o stanju ljudskih prava i rezultatima koji su ostvareni primenom preporuka.

Kroz njegov rad treba postići ostvarivanje sledećih ciljeva: unapređenje komunikacije između državnih organa u sagledavanju stanja i pripremi izveštaja; poboljšanje saradnje između državnih organa i institucija i drugih relevantnih aktera; unapređenje institucionalne memorije o ovim pitanjima i unapređenje procesa implementacije preporuka.

Rad Saveta je važan zbog samog procesa izveštavanja i komunikacije sa mehanizmima UN, kao i zbog pregovaračkog procesa sa EU (posebno za poglavlja 23 i 24), ali njegov primarni zadatak jeste unapređenje stanja ljudskih prava u Srbiji.

Poslovnikom o radu uređena su najvažnija pitanja za efikasan rad Saveta, sa ciljem da se saradnja sa svim relevantnim akterima od nezavisnih regulatornih tela, skupštinskog odbora, nevladinog sektora, i delegacijama koje predstavljaju izveštaje Republike Srbije relevantnim mehanizmima UN podigne na najviši nivo. Da rad Saveta treba da bude dostupan i najširoj javnosti, govori i činjenica da je predviđeno održavanje javnog slušanja jednom godišnje, navodi se u saopštenju predsedavajuće.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za ljudska i manjinska prava, 30.03.2015.