Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17 i 3/18-ispravka), u Tarifi republičkih administrativnih taksi, u Odeljku A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni broj 223v briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, a s tim u vezi, od strane Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) je iniciran prestanak osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je propisana taksa.

Naime, NBS je podnela inicijativu kojom se predlaže brisanje takse iz Tarifnog broja 223v Odeljka A - Tarife republičkih administrativnih taksi koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17 i 3/18-ispravka), kojim je propisana taksa za spise i radnje iz oblasti menjačkog poslovanja, i to: za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova, za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra, kao i za izdavanje kopija i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava. Brisanje takse je predloženo zbog prestanka osnova za preduzimanje tih spisa i radnji od strane Poreske uprave, odnosno promene nadležnosti za obavljanje menjačkih poslova. Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 30/18) kojim se menja čl. i 39a Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) propisano je da NBS preuzima od Ministarstva finansija - Poreske uprave nadležnosti u vezi izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i u vezi izdavanja certifikata za obavljanje menjačkih poslova. Takođe, izmenama člana 46. Zakona o deviznom poslovanju propisano je da NBS vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja.

S tim u vezi, na osnovu navedenih odredaba Zakona o deviznom poslovanju NBS, od 1. januara 2019. godine preuzima od Ministarstva finansija ‒ Poreske uprave nadležnosti u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolom deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova. Imajući u vidu da su spisi i radnje iz oblasti menjačkih poslova od 1. januara 2019. godine iz okvira nadležnosti NBS, koje obavlja u skladu sa odredbom člana 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RSˮ, br. 72/03, 55/04, 85/05-dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15-US i 44/18), ne može se naplaćivati republička administrativna taksa. Naime, NBS za usluge koje vrši u svom poslovanju, naplaćuje naknadu po jedinstvenoj tarifi, u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Službeni glasnik RSˮ, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16, 24/17, 3/18, 76/18 i 86/18).

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja ovog zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, i s tim u vezi nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona.

Zašto je donošenje ovog zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se da se briše Tarifni broj 223v kojim su propisane takse za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova, za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova, za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra, kao i za izdavanje kopija i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava, zbog prestanka osnova za naplatu takse od strane Poreske uprave kao nadležnog organa, odnosno promene nadležnosti za obavljanje menjačkih poslova.

Uz član 2.

Uređuje se da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje od 1. januara 2019. godine.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst).

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, i izbeglo naplaćivanje takse dva puta po istom osnovu, odnosno naplata takse od strane nenadležnog organa.

Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da su izvršene izmene propisa kojima je promenjena nadležnost za obavljanje menjačkih poslova, tako da je za poslove i radnje koji su do sada bili u nadležnosti Poreske uprave, nadležna NBS, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po obveznike koji bi za predmetne poslove plaćali republičku administrativnu taksu i naknadu NBS za izvršene usluge NBS, kao stvarno nadležnog organa za donošenje spisa i preduzimanja radnji iz oblasti menjačkog poslovanja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine republike Srbije, 20.11.2018.