Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18 i 41/18 - dr. zakon), u članu 7. stav 1. posle tačke 88) dodaje se tačka 88a) koja glasi:

"88a) vozilo za sportska takmičenja je motorno vozilo koje je posebno opremljeno, prepravljeno i ispitano u skladu sa odredbama ovog zakona, a koje je namenjeno za sportska takmičenja na putevima i van njih i koje ispunjava tehničke i druge uslove, prema važećim međunarodnim sportskim propisima i propisima sportskog saveza nadležnog za automobilizam,".

Član 2.

U članu 111. stav 2. na kraju tačke 3) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) vozila privatnog obezbeđenja, kada vrše poslove pratnje i obezbeđenja transporta novca i vrednosnih pošiljaka.".

Član 3.

U članu 204. stav 11. posle reči: "periodične obuke" dodaju se zapeta i reči: "način i postupak sertifikacije stručnih kadrova".

Član 4.

U članu 264. stav 3. menja se i glasi:

"Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, novoproizvedeno vozilo (vozilo koje je proizvedeno u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje), koje je prvi put registrovano u Republici Srbiji, prvom redovnom godišnjem tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije. Priključna vozila za traktor, namenjena za obavljanje radova, ne podležu redovnom godišnjem tehničkom pregledu."

U stavu 5. tačka 5) briše se.

U dosadašnjoj tački 6), koja postaje tačka 5), posle reči: "kg" dodaju se reči: "(osim vozila iz člana 108. stav 1. ovog zakona)".

Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Tačka 8. briše se.

Član 5.

U članu 265. stav 1. posle tačke dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Vanredni tehnički pregled može se obaviti i na zahtev vozača, radi provere tehničke ispravnosti vozila."

Član 6.

U članu 268. stav 10. broj: "8" zamenjuje se brojem: "9".

Član 7.

U članu 270. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, za upis u jedinstveni registar vozila i izdavanje saobraćajne dozvole i registracione nalepnice za novoproizvedeno motorno, odnosno priključno vozilo, koje se prvi put registruje, uz zahtev, umesto dokaza o tehničkoj ispravnosti, prilažu se potvrda o saobraznosti vozila i dokaz koji sadrži tačne tehničke podatke o vozilu, koje obezbeđuju proizvođač vozila ili uvoznik vozila proizvedenih u inostranstvu i koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila.

Odredba stava 2. ovog člana ne primenjuje se kada proizvođač vozila, u skladu sa propisima, ne izdaje potvrdu o saobraznosti.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 327. stav 1. posle tačke 67) dodaje se tačka 67a) koja glasi:

"67a)    člana 270. stav 2, ukoliko uvoznik, odnosno domaći proizvođač, za potrebe registracije vozila izda potvrdu koja sadrži netačne tehničke podatke o vozilu, koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila,".

Član 9.

U članu 328. stav 2. posle tačke 35) dodaje se tačka 35a) koja glasi:

"35a) člana 270. stav 2, ukoliko uvoznik, odnosno domaći proizvođač, za potrebe registracije vozila izda potvrdu koja sadrži netačne tehničke podatke o vozilu, koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila,".

Član 10.

U članu 332a. stav 1. tačka 5) broj: "30" zamenjuje se brojem: "20".

Član 11.

U članu 333. stav 1. tačka 16) reči: "20 km/h do 30" zamenjuju se rečima: "10 km/h do 20".

Član 12.

U članu 334. stav 1. tačka 9) broj: "20" zamenjuje se brojem: "10".

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13) Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

1. Određivanje problema koje Zakon treba da reši

Odredba o obavezi redovnog tehničkog pregleda na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina postojala je od dana stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 41/09). Međutim, usled činjenice da u međuvremenu nije donet pravilnik koji detaljnije reguliše oblast tehničkih pregleda, ova odredba nije primenjivana.

Donošenjem Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ("Službeni glasnik RS", broj 31/18), devet godina nakon usvajanja Zakona, došlo se do zaključka da i je dalje veliki broj vlasnika motornih vozila starijih od 15 godina u Republici Srbiji, te da će dosledna primena propisa iziskivati značajan finansijski izdatak za veliki broj građana.

Takođe, ovim zakonom treba da se odloži obaveza prvog redovnog tehničkog pregleda za novoproizvedena vozila, prvi put registrovana u Republici Srbiji, najkasnije do isteka roka od dve godine od dana prve registracije tog vozila.

Analizom prekršaja prekoračenja brzine vozila van naselja uočena je tendencija porasta činjenja navedenog prekršaja od strane vozača, što dovodi do zaključka da kaznene odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje se odnose na predmetni prekršaj, nemaju dovoljan preventivni uticaj na vozače, u cilju odvraćanja od činjenja prekršaja. Iz tog razloga ovim predlogom postrožena je kaznena politika na taj način da je spušten prag tolerancije prekoračenja brzine van naselja, u odnosu na predviđena rešenja, kod kojih se izriču novčane kazne od tri, pet i deset hiljada dinara.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Ukidanjem obaveze tehničkog pregleda na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina izlazi se u susret velikom broju vlasnika ovakvih vozila u Republici Srbiji.

Dosadašnja praksa nije pokazala neophodnost vršenja šestomesečnog tehničkog pregleda vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18 i 41/18 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza). Ukidanje ove obaveze predstavlja uštedu za budžet Republike Srbije.

Takođe, vlasnicima novoproizvedenih vozila omogućava se prva registracija vozila bez podnošenja dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, te se odlaže prvi redovan tehnički pregled najkasnije do isteka roka od dve godine od prve registracije, s tim da je uvoznicima, odnosno domaćim proizvođačima, određena obaveza da tim vlasnicima izdaju potvrdu o saobraznosti vozila i dokaze koje sadrže tačne podatke o vozilu.

Nakon početka primene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ("Službeni glasnik RS", broj 31/18), 5. jula ove godine, pokazala se kao nedostatak u sistemu tehničkog pregleda vozila nemogućnost da se izvrši tehnički pregled vozila na zahtev stranke, ako ista želi da proveri tehničku ispravnost svog vozila izvan zakonom utvrđenih obaveza tehničkog pregleda. Ako bi, prema postojećem rešenju, stranka samoinicijativno tražila tehnički pregled od ovlašćenog privrednog društva, ono ne bi bilo u mogućnosti da pruži tu uslugu, jer bi time činilo prekršaj. Ovom dopunom člana izlazi se u susret građanima.

3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta

Razmatrano je odlaganje primene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila.

4. Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Samo izmenom Zakona može se ukinuti obaveza tehničkog pregleda na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina. Odlaganje primene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ne bi bilo trajno rešenje, a taj pravilnik je od izuzetnog značaja za sistem bezbednosti saobraćaja na putevima i njegova primena treba da doprinese poverenju u taj sistem.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. Predloga zakona dopunjuje se član 7. Zakona definicijom vozila za sportska takmičenja.

U članu 2. Predloga zakona dopunjuje se član 111. Zakona, čime se vrši usklađivanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, kojim je propisano da vozila privatnog obezbeđenja mogu imati i koristiti rotaciono ili trepćuće svetlo.

U članu 3. Predloga zakona dopunjen je, odnosno pojašnjen, domašaj podzakonskog akta iz člana 204. stav 11, koji donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, a u vezi sa postojećim pravnim osnovom iz člana 9. stav 1. tačka 22).

U članu 4. Predloga zakona predložena je izmena člana 264. stav 3. Zakona u smislu odlaganja obaveznog godišnjeg pregleda za novoproizvedena vozila, koja se prvi put registruju, najkasnije do isteka roka od dve godine od dana prve registracije. Takođe, predviđa se izmena stava 5. tog člana, tako što se ukida obavezan šestomesečni tehnički pregled motornih vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. ovog zakona (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza) i motornih vozila starosti preko 15 godina. Takođe, predlaže se ukidanje obaveznog šestomesečnog tehničkog pregleda za vozila policije, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije, Vojnobezbednosne agencije, hitne medicinske pomoći, odnosno vatrogasne službe koja su teška preko 3500 kg, uz obrazloženje da se ta vozila koriste za posebne namene, pretežno su stacionirana na određenim pozicijama na terenu i ne prelaze veliku godišnju kilometražu, a njihovo povlačenje sa terena za potrebe vršenja tehničkog pregleda uopšteno bi narušavalo potrebe službe, što bi za dalje posledice imalo ugrožavanje bezbednosti i zdravlja građana.

U članu 5. Predloga zakona dopunjen je član 265. Zakona odredbom da se vanredni tehnički pregled može obaviti i na zahtev vozača (stranke). Naime, nakon početka primene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ("Službeni glasnik RS", broj 31/18), 5. jula ove godine, pokazala se kao nedostatak u sistemu tehničkog pregleda vozila nemogućnost da se izvrši tehnički pregled vozila na zahtev stranke, ukoliko ista želi da proveri tehničku ispravnost svog vozila izvan zakonom utvrđenih obaveza tehničkog pregleda. Ukoliko bi, prema postojećem rešenju, stranka samoinicijativno tražila tehnički pregled od ovlašćenog privrednog društva, ono ne bi bilo u mogućnosti da pruži tu uslugu, jer bi time činilo prekršaj. Ovom dopunom člana se izlazi u susret građanima.

U članu 6. Predloga zakona izvršeno je preciziranje u članu 268. stav 10. Zakona, tako što je navedeno pozivanje na odgovarajući stav tog člana.

U članu 7. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 270. i usklađuje sa izmenom člana 264. stav 3. Zakona, tako što se za upis u jedinstveni registar vozila i izdavanje saobraćajne dozvole i registracione nalepnice za novoproizvedeno motorno, odnosno priključno vozilo, koje se prvi put registruje, uz zahtev, umesto dokaza o tehničkoj ispravnosti, prilaže potvrda o saobraznosti vozila (koju izdaje proizvođač) i dokaz izdat od strane uvoznika ili domaćeg proizvođača vozila, koji sadrži tačne tehničke podatke o vozilu koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila. Takođe, naglašava se da, ukoliko ne postoji propisana obaveza za proizvođača da obezbedi potvrdu o saobraznosti za određena vozila, ta vozila moraju biti podvrgnuta tehničkom pregledu, pre registracije.

U članu 8. Predloga zakona dopunjuju se kaznene odredbe člana 327. stav 1. Zakona sankcijama za uvoznika, odnosno domaćeg proizvođača vozila koji postupi suprotno izmeni predloženoj u članu 270.

U članu 9. Predloga zakona dopunjuju se kaznene odredbe člana 328. stav 2. Zakona sankcijama za uvoznika, odnosno domaćeg proizvođača vozila koji postupi suprotno izmeni predloženoj u članu 270.

U članu 10. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje u članu 332a. stav 1. tačka 5) Zakona sa izmenom u članu 334. stav 1. tačka 9).

U članu 11. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje u članu 333. stav 1. tačka 16) Zakona sa izmenom u članu 334. stav 1. tačka 9).

U članu 12. Predloga zakona izvršena je korekcija u članu 334. stav 1. tačka 9) Zakona, koja se odnosi na prekršaj prekoračenja brzine van naselja, kod kog se izriče novčana kazna od tri hiljade dinara - spušten je prag tolerancije prekoračenja brzine.

U članu 13. Predloga zakona propisano je kada zakon stupa na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Imajući u vidu da je Pravilnik o tehničkom pregledu vozila, koji predviđa obavezu tehničkog pregleda vozila na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina, počeo da se primenjuje 5. jula 2018. godine, potrebno je da ova izmena Zakona počne da se primenjuje odmah po njegovom usvajanju, kako bi se bez odlaganja osiguralo ukidanje te obaveze.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 7.

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja,

2) put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima,

3) javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav,

4) nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika,

5) autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova, sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,

6) motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,

7) ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja,

8) protivpožarni put je posebno obeležni uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila,

9) zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor,

10) kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila,

11) kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru,

12) saobraćajna traka je obeleženi, odnosno neobeleženiuzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila,

13) biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala,

14) saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila,

15) zaustavna traka je obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.),

16) saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put,

17) saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta,

18) saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji,

19) raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou,

20) tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja,

21) trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka,

22) parkiralište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta,

23) parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila,

24) pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza,

25) pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka,

26) biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala,

26a) pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista,

27) trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave,

28) prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga,

29) pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika,

30) naselje je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za život i rad stanovnika, i čije su granice obeležene odgovarajućim saobraćajnim znakom,

31) vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu,

32) bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove,

33) motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila,

34) moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm³, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

35) laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm³, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

36) motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm³, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

37) teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

38) laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa praznog vozilane prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,

39) teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa praznog vozilane prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW,

40) vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica, čija je masa praznog vozilaveća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,

41) putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,

42) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,

43) trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom,

44) teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,

45) skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina,

46) turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h,

46a) vučno vozilo turističkog voza je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za vuču priključnih vozila turističkog voza,

46b) priključno vozilo turističkog voza je priključno vozilo za prevoz putnika koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane vučnog vozila turističkog voza,

47) radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn, valjak, grejder, utovarivač, rovokopač, buldožer, viljuškar i sl.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h,

48) traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor,

49) motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW,

50) priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova,

51) priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora,

52) priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi,

53) zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja,

54) tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika, koje se kreće po šinama, i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod,

55) vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se, po osnovu izvršavanja materijalne obaveze, nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije,

56) registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica,

57) masa praznog vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva masu neopterećenog vozila sa karoserijom (nadgradnjom), odnosno šasije sa kabinom ukoliko proizvođač ne ugrađuje karoseriju (nadgradnju), najmanje 90% goriva, punim rezervoarima za tehničke tečnosti, stalnim teretom (trajno ugrađeni uređaji i oprema na vozilu npr. kran, dizalica i dr), rezervnim točkom (ukoliko postoji) i pripadajućim alatom,

57a) masa vozila je masa vozila spremnog za vožnju koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva:

- masu praznog vozila,

- masu vozača od 75 kg za sva vozila izuzev vozila na dva i tri točka,

- u slučaju autobusa, masu drugog člana posade od 75 kg, ako za njega postoji sedište u vozilu,

- u slučaju vučnog vozila izuzev vozila vrste M1, masu vučnog uređaja ukoliko postoji,

58) nosivost vozila je razlika najveće dozvoljene mase vozila i mase vozila,

59) najveća dozvoljena masa vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila,

60) ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret),

61) najveća dozvoljena ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila, odnosno skupa vozila, koji je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu,

62) najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup, umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila,

63) ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret),

64) osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila,

64a) najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila je najveće opterećenje koje osovina vozila prenosi na horizontalnu podlogu prema deklaraciji proizvođača u stanju mirovanja,

65) prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila,

66) popravka vozila je dovođenje vozila, odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje,

67) učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju,

68) vozač je lice koje na putu upravlja vozilom,

69) pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl,

70) srednja (prosečna) brzina kretanja vozila, na određenoj deonici puta, predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe,

71) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj,

72) parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem,

73) mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera,

74) preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru,

75) obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu,

76) propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta,

77) kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo,

78) vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz,

79) preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju, s obzirom na fizičke prepreke, može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju, odnosno drugu moguću prepreku na putu,

80) uslovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja, odnosno 100 m na putu u naselju,

81) svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost,

82) saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta,

83) evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom,

83a) predavač teorijske obuke je lice koje je ovlašćeno da obavlja teorijsku obuku kandidata za vozače,

84) instruktor vožnje je lice koje je ovlašćeno da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače,

85) ispitivač je lice koje je ovlašćeno dau ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat za vozačastekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu,

86) odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata,

87) rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata,

88) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa,

88A) VOZILO ZA SPORTSKA TAKMIČENJA JE MOTORNO VOZILO KOJE JE POSEBNO OPREMLJENO, PREPRAVLJENO I ISPITANO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, A KOJE JE NAMENJENO ZA SPORTSKA TAKMIČENJA NA PUTEVIMA I VAN NJIH I KOJE ISPUNJAVA TEHNIČKE I DRUGE USLOVE, PREMA VAŽEĆIM MEĐUNARODNIM SPORTSKIM PROPISIMA KOJI UREĐUJU OVU OBLAST,

89) odbačeno vozilo je vidno zapušteno vozilo parkirano na putu, koje nije upisano u jedinstveni registar vozila, odnosno kojem je istekla važnost registracione nalepnice duže od šest meseci,

90) mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva, pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni,

91) saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja,

92) saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola, učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu, stavljaju im se do znanja ograničenje, zabrane i obaveze, odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu,

93) saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice,

94) registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila,

95) registraciona nalepnica je oznaka - dozvolakojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku,

96) vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojim se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme,

97) dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teorijsku obukuili poslove ispitivača na određeno vreme,

98) dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme,

99) "psihoaktivna supstanca" je vrsta droge, leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola),

100) "dnevno vreme upravljanja" je ukupno vreme upravljanja vozilom između dva dnevna odmora ili između dnevnog i nedeljnog odmora,

101) "dnevni odmor" je neprekidni vremenski period tokom koga vozač slobodno raspolaže svojim vremenom i može biti puni dnevni odmor, kada traje najmanje 11 sati ili skraćeni dnevni odmor, kada traje najmanje devet sati, a manje od 11 sati,

102) "nedelja" je vremenski period između ponedeljka u 00:00 sati i nedelje u 24:00 sata,

103) "nedeljni odmor" je neprekidni vremenski period tokom koga vozač slobodno raspolaže svojim vremenom i može biti puni nedeljni odmor, kada traje najmanje 45 sati ili skraćeni nedeljni odmor, kada traje najmanje 24 sata, a manje od 45 sati,

104) manja materijalna šteta je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi prouzrokovana u vrednosti manjoj od one za koju je propisana krivična odgovornost.

Bližu podelu motornih i priključnih vozila iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu a nisu posebno definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje određeno drugim propisima.

Član 111.

Vozilo koje se upotrebljava prilikom izvođenja radova, odnosno aktivnosti na putu, a naročito za gradnju, održavanje puteva, električnih, poštanskih i drugih uređaja i instalacija, pružanje pomoći na putu, za odnošenje oštećenih, neispravnih i na nedozvoljenom mestu parkiranih vozila, kao i za održavanje komunalnog reda, mora da ima uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo, dok se ti radovi, odnosno aktivnosti, obavljaju na kolovozu ili u blizini kolovoza.

U saobraćaju na putu, uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo mora da ima:

1) vozilo koje prelazi propisane dimenzije, odnosno vozilo na kome teret prekoračuje dozvoljene dimenzije i vozilo koje prati takav prevoz kada je to određeno u dozvoli za vanredni prevoz,

2) traktor noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti,

3) radna mašina noću i u uslovima smanjene vidljivosti.,

4) VOZILA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA, KADA VRŠE POSLOVE PRATNJE I OBEZBEĐENJA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSNIH POŠILJAKA.

Žuto trepćuće ili rotaciono svetlo može da se upotrebljava na vozilu kao upozorenje za prinudno zaustavljeno vozilo, saobraćajnu nezgodu, priredbu na putu ili drugu prepreku na putu.

Vozač koji se susretne sa vozilom na kome su uključena žuta rotaciona ili trepćuća svetla, dužan je da poveća opreznost i prilagodi brzinu i način kretanja svog vozila.

Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla dozvoljena je samo u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Član 204.

Obuku za sticanje početne kvalifikacije i periodičnu obuku vozača sprovodi pravno lice, koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu od Agencije.

Dozvola iz stava 1. ovog člana je javna isprava (rešenje) koju izdaje Agencija sa rokom važenja od pet godina.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana sprovodi obuku za sticanje početne kvalifikacije i periodičnu obuku na propisan način i u skladu sa propisanim programom iz člana 203. stav 10. ovog zakona.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da ima saglasnost Agencije na sadržaj nastavnih planova i programa za sprovođenje obuke,

2) da ima odgovarajuće stručne kadrove, sertifikovane od strane Agencije, prostor, opremu i nastavna sredstva,

3) da ima informacionu opremu koja omogućava efikasno povezivanje pravnog lica, odnosno njegovog ogranka sa Agencijom, radi dostavljanja propisanih podataka.

Agencija može rešenjem privremeno oduzeti dozvolu pravnom licu iz stava 1. ovog člana, na period ne duži od tri meseca, ako, prilikom provere ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog člana, utvrdi da je pravno lice prestalo da ispunjava te uslove.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana, kome je privremeno oduzeta dozvola, može nastaviti sa radom tek kada otkloni nedostatke i za to dobije saglasnost Agencije.

Pravnom licu iz stava 1. ovog člana, kome je privremeno oduzeta dozvola i koje u periodu do tri meseca nije otklonilo nedostatke utvrđene prilikom provere ispunjenosti uslova, Agencija oduzima dozvolu.

Pravnom licu iz stava 1. ovog člana, Agencija može oduzeti dozvolu na lični zahtev.

Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Nakon sprovedene obuke za sticanje početnog CPC ili sprovedene periodične obuke na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog CPC, pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje Potvrdu o završenoj obuci za sticanje početne kvalifikacije ili Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, način utvrđivanja ispunjenosti uslova, izgled i sadržaj zahteva za izdavanje, produženje i izmenu dozvole, vršenje stručnog nadzora, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke za sticanje početne kvalifikacije i periodične obuke, NAČIN I POSTUPAK SERTIFIKACIJE STRUČNIH KADROVA, izgled i sadržaj Potvrde o završenoj obuci za sticanje početne kvalifikacije ili Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja, način vođenja obuke i način vođenja evidencija o obukama, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije. Potvrde iz ovog stava sadrže sledeće podatke: ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, adresa i mesto stanovanja, prebivalište, broj potvrde, datum i mesto izdavanja potvrde, potpis izdavaoca potvrde.

Srednje stručne škole, koje obrazuju lica za obrazovni profil vozač motornog vozila, moraju da ispunjavaju uslove iz stava 11. ovog člana i dužne su da u nastavne planove i programe i završni ispit za obrazovni profil vozač motornog vozila ugrade najmanje sadržaj iz stava 11. ovog člana.

Agencija vodi registar pravnih lica u elektronskom obliku koji sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresu sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, datum dobijanja dozvole, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.

Registar obuka vozača sadrži evidencije o obaveznoj obuci i obaveznim seminarima unapređenja znanja na periodičnoj obuci.

Registar obuke vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, datum i mesto rođenja vozača, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto pohađanja obavezne obuke, vrsta obuke, broj i datum izdavanja potvrde o završenoj obaveznoj obuci, broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom obaveznom seminaru unapređenja znanja, izdavalac potvrde, rubrika za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona vozača, ime izvođača sadržaja obuke (ime jednog roditelja), prezime i JMBG izvođača sadržaja obuke, elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.

Agencija obavlja poslove iz st. 1, 5, 6, 7. i 8. ovog člana kao poverene.

Član 264.

Redovni tehnički pregledi su godišnji i šestomesečni.

Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre upisa u jedinstveni registar vozila, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled se može izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za upis u jedinstveni registar vozila, odnosno zahteva za izdavanje registracione nalepnice.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, vozilo proizvedeno u godini pre, odnosno u godini kada se registruje, podvrgava se sledećem redovnom godišnjem tehničkom pregledu najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije u Republici Srbiji, a priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova ne podležu redovnom godišnjem tehničkom pregledu. IZUZETNO OD ODREDABA STAVA 2. OVOG ČLANA, NOVOPROIZVEDENO VOZILO (VOZILO KOJE JE PROIZVEDENO U GODINI KOJA PRETHODI DATUMU PRVE REGISTRACIJE, ODNOSNO U GODINI KADA SE PRVI PUT REGISTRUJE), KOJE JE PRVI PUT REGISTROVANO U REPUBLICI SRBIJI, PRVOM REDOVNOM GODIŠNJEM TEHNIČKOM PREGLEDU PODVRGAVA SE NAJKASNIJE NAKON DVE GODINE OD DANA PRVE REGISTRACIJE. PRIKLJUČNA VOZILA ZA TRAKTOR, NAMENJENA ZA OBAVLJANJE RADOVA, NE PODLEŽU REDOVNOM GODIŠNJEM TEHNIČKOM PREGLEDU.

Redovni šestomesečni tehnički pregled se mora obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice. Redovni šestomesečni tehnički pregled se može obaviti najranije 15 dana pre isteka napred navedenog roka.

Redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu se moraju podvrgavati:

1) motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,

2) autobusi,

3) motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,

4) motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,

5) motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. ovog zakona (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza),

6) motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg (OSIM VOZILA IZ ČLANA 108. STAV 1. OVOG ZAKONA),

7) motorno, odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car),

8) motorno vozilo starosti preko 15 godina (starost vozila se utvrđuje u odnosu na godinu proizvodnje).

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 5. ovog člana dok se na redovnom šestomesečnom pregledu, u roku iz stava 4. ovog člana, ne utvrdi da je tehnički ispravno.

Vlada određuje najnižu i najvišu cenu redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.

Ukupna cena redovnog godišnjeg tehničkog pregleda obuhvata i troškove pravnog lica za plaćanje usluga Agenciji u pogledu održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.

Pravno lice ne može odrediti nižu ili višu cenu za vršenje redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila od cene određene u smislu stava 7. ovog člana.

Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana redovnom godišnjem tehničkom pregledu traktori, priključna vozila za traktor, radne mašine i motokultivatori se podvrgavaju u roku koji ne može biti duži od jedne godine od dana vršenja prethodnog tehničkog pregleda.

Izuzetno od stava 5. ovog člana redovnom šestomesečnom tehničkom pregledu ne podležu traktori, priključna vozila za traktor, radne mašine i motokultivatori.

U saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 10. ovog člana ako je od dana izvršenog redovnog tehničkog pregleda, na kojem je utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, prošlo više od jedne godine.

Član 265.

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu. VANREDNI TEHNIČKI PREGLED MOŽE SE OBAVITI I NA ZAHTEV VOZAČA, RADI PROVERE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA

Troškove vanrednog tehničkog pregleda snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Vlada određuje najvišu cenu vanrednog tehničkog pregleda vozila na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu. Najviša cena vanrednog tehničkog pregleda obuhvata i troškove pravnog lica za plaćanje usluga Agenciji u pogledu održavanja i unapređenja centralnog informacionog sistema iz člana 257. stav 4. ovog zakona.

Privredno društvo ne može odrediti višu cenu za vršenje vanrednog tehničkog pregleda vozila od najviše cene određene u smislu stava 3. ovog člana.

Član 268.

Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne moraju se registrovati:

1) motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,

2) novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta,

3) vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana,

4) radi sprovođenja propisanog carinskog postupka,

5) priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova.

Za vozila iz stava 2. tač. 1)-4) ovog člana izdaju se tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju sa rokom važenja najduže 15 dana.

Za novoproizvedena vozila kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava izdaju se metalne tablice sa rokom važenja od jedne godine.

Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.

Na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.

Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova. Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracionih nalepnica, oduzimano ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica više od dva puta za poslednjih 10 godina, ovlašćenje se neće izdati. Pravnom licu ovlašćenom da izdaje registracione nalepnice ovlašćenje prestaje ako iz bilo kog razloga prestane da obavlja poslove vršenja tehničkog pregleda vozila, odnosno prestane da ispunjava propisane uslove na osnovu kojih mu je ovlašćenje dato, o čemu se donosi rešenje.

Registraciju motornih, odnosno priključnih vojnih vozila obavlja ministarstvo nadležno za poslove odbrane i za registrovana vozila izdaje registarske tablice.

Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Izuzetno od odredbi stava 8. 9. ovog člana, na zahtev vlasnika ili korisnika, registraciona nalepnica se izdaje na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca za:

1) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmere),

2) motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju (pčelarska vozila i sl.) i

3) moped, laki tricikl, motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i otvoreni teški četvorocikl.

Izuzetno od odredbi stava 9. ovog člana, registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za traktore, radne mašine, priključna vozila za traktor i motokultivatore koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

Vlasnici traktora, radnih mašina, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda o tehničkoj ispravnosti.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice, a za vozila Vojske Srbije ministar nadležan za poslove odbrane.

Kad upravlja vozilom vozač mora imati kod sebe saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o tehničkoj ispravnosti traktora, priključnih vozila za traktor, radnih mašina i motokultivatora i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.

U saobraćaju na putu ne smeju učestvovati vozila koja su isključena iz saobraćaja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice koje izdaje registracione nalepnice propisuje ministar unutrašnjih poslova.

Pravno lice koje izdaje registracione nalepnice dužno je da to radi savesno i na propisan način.

Član 270.

Motorno, odnosno priključno vozilo upisuje se u jedinstveni registar vozila i izdaje se saobraćajna dozvola i registarske tablice, na zahtev vlasnika ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da postoje dokazi o poreklu i vlasništvu vozila u pisanoj formi, kao i izmirenim propisanim troškovima za registraciju vozila, kao i poreske i carinske obaveze za to vozilo,

2) da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, odnosno da je izdato uverenje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog ili prepravljenog vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava propisane uslove.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA, ZA UPIS U JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA I IZDAVANJE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE I REGISTRACIONE NALEPNICE ZA NOVOPROIZVEDENO MOTORNO, ODNOSNO PRIKLJUČNO VOZILO, KOJE SE PRVI PUT REGISTRUJE, UZ ZAHTEV, UMESTO DOKAZA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI, PRILAŽU SE POTVRDA O SAOBRAZNOSTI VOZILA I DOKAZ KOJI SADRŽI TAČNE TEHNIČKE PODATKE O VOZILU, KOJE OBEZBEĐUJU PROIZVOĐAČ VOZILA ILI UVOZNIK VOZILA PROIZVEDENIH U INOSTRANSTVU I KOJI SE UNOSE U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU I JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA.

ODREDBA STAVA 2. OVOG ČLANA NE PRIMENJUJE SE KADA PROIZVOĐAČ VOZILA, U SKLADU SA PROPISIMA, NE IZDAJE POTVRDU O SAOBRAZNOSTI.

Za motorno i priključno vozilo upisano u jedinstven registar vozila izdaje se, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila, registraciona nalepnica ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, odnosno da je izdato uverenje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog ili prepravljenog vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava propisane uslove,

2) da su priloženi dokazi o obaveznom osiguranju vozila,

3) da su izmireni propisani troškovi za izdavanje registracione nalepnice.

Član 327.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 5,

2) člana 26. stav 3,

3) člana 30. stav 2,

4) brisana je,

5) člana 69. st. 1, 3, 4. i 5,

6) člana 70. st. 1. i 2,

7) člana 71. stav 1,

8) člana 72,

9) člana 85,

10) člana 87. stav 2,

11) člana 111. st. 1. i 5,

12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0 %,

13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6),

14) člana 113. st. 1, 2. i 3,

15) člana 114,

16) člana 117. stav 1,

17) člana 122. stav 5,

18) člana 125. stav 1,

19) člana 128. st. 1. i 2,

20) člana 129. st. 1. i 2,

21) člana 134. st. 3. i 4,

22) člana 151. st. 2. i 3,

23) člana 154. stav 2,

24) člana 155. stav 1,

25) brisana je (vidi član 145. Zakona - 24/2018-70)

26) člana 160. stav 2,

27) člana 161. stav 3,

28) člana 162. stav 2,

29) brisana je (vidi član 145. Zakona - 24/2018-70)

30) člana 166. stav 6,

31) člana 169. st. 2. i 3,

32) člana 173. stav 2,

33) člana 173. stav 3,

34) člana 177. stav 1,

35) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli više od 30 dana,

36) člana 187.stav 1,

37) brisana je (vidi član 145. Zakona - 24/2018-70)

38) člana 188. stav 3,

39) člana 189. stav 3,

40) člana 193. stav 1,

41) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

42) člana 208. stav 1,

43) člana 210. st. 7. i 9,

44) člana 211. stav 1, ako se evidencije ne vode uredno,

44a) člana 214. stav 2,

45) člana 217. stav 2,

45a) člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,

46) člana 226. stav 3,

47) člana 227. stav 3,

48) člana 228. st. 1, 3, 4. i 5,

49) člana 230. stav 1,

50) člana 232. stav 5, ukoliko potvrdu ne izda u propisanom roku,

50a) člana 232. stav 6, ukoliko uverenje ne izda u propisanom roku,

51) brisana je (vidi član 145. Zakona - 24/2018-70)

52) člana 238. stav 3, na teorijskom ispitu,

53) člana 242. stav 3,

54) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,

55) člana 244. st. 1, 2. i 4.,

56) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

57) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,

58) člana 252. stav 5,

59) člana 256. st. 3. i 5,

60) člana 258. st. 3. i 5,

61) člana 259.,

62) člana 260, ako u prostoru za vršenje tehničkog pregleda obavlja druge poslove osim propisanih,

63) člana 261. st. 1, 2. i 5,

64) člana 262. stav 3,

65) člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,

66) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

67) člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

67A) ČLANA 270. STAV 2, UKOLIKO UVOZNIK, ODNOSNO DOMAĆI PROIZVOĐAČ, ZA POTREBE REGISTRACIJE VOZILA IZDA POTVRDU KOJA SADRŽI NETAČNE TEHNIČKE PODATKE O VOZILU, KOJI SE UNOSE U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU I JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA.

68) člana 274. st. 1. i 2,

69) člana 276. stav 1,

70) člana 281. st. 3. i 4,

71) člana 287. stav 5,

72) člana 294. stav 4.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara odgovorno lice u državnom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave.

Član 328.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) brisana je (vidi član 146. Zakona - 24/2018-70)

2) člana 29. stav 2,

3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),

4) člana 123. stav 1,

5) brisana je (vidi član 146. Zakona - 24/2018-70)

6) člana 249. stav 2, ukoliko pušta u saobraćaj,

7) člana 250. stav 3,

8) člana 255. stav 1,

9) člana 296. stav 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. st. 1. i 2,

2) brisana je (vidi član 146. Zakona - 24/2018-70)

3) člana 106. stav 5,

4) člana 108. stav 5,

5) člana 111. stav 2. tačka 1),

6) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, za više od 20,0%,

7) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

8) člana 115. stav 4,

9) člana 116. stav 1,

10) člana 121. st. 1. i 2,

11) člana 122. st. 1,

12) člana 132. st. 1. i 2,

13) člana 133. st. 2, 3, 4. i 5,

14) člana 134. stav 1. i 2,

15) člana 153. st. 1, 3, i 4,

16) člana 154. st. 1, 4. i 5,

17) člana 156. st. 1, 2 i 11,

18) člana 159. st. 1. i 2,

19) člana 163. stav 4,

20) člana 165. stav 3,

21) člana 177. stav 3,

22) člana 178. stav 1, osim u slučaju kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli,

23) člana 187. st. 2. i 4, ukoliko dozvoli da vozač koji je pod uticajem alkohola i/ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, počne da upravlja vozilom,

24) člana 190. st. 1. i 2. ako dozvoli da vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu, pri čemu se nije podvrgao zdravstvenom pregledu iz člana 189. stav 1, ili je na tom pregledu utvrđeno da nije sposoban za vozača određene kategorije, ili upravlja vozilom u saobraćaju na putu nakon više od 30 dana od isteka roka iz člana 189. stav 1,

25) člana 203. stav 10,

26) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, osim u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

27) člana 243. st. 1, 2, i 5,

28) člana 244. st. 1. i 4.

29) člana 245,

30) člana 246. stav 1, za vozilo koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

31) člana 246. st. 3. i 7,

32) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

33) člana 247. st. 1. i 2,

34) člana 249. stav 2, ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju,

34a) člana 264. stav 6, ukoliko dozvoli da vozilo učestvuje u saobraćaju nakon isteka više od 15 dana od isteka roka iz člana 264. stav 4,

35) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila i stav 12,

35A) ČLANA 270. STAV 2, UKOLIKO UVOZNIK, ODNOSNO DOMAĆI PROIZVOĐAČ, ZA POTREBE REGISTRACIJE VOZILA IZDA POTVRDU KOJA SADRŽI NETAČNE TEHNIČKE PODATKE O VOZILU, KOJI SE UNOSE U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU I JEDINSTVENI REGISTAR VOZILA.

36) člana 274. stav 3,

37) člana 276. stav 1,

38) člana 277. stav 5,

39) člana 280. stav 6,

40) člana 294. stav 3,

41) člana 297. stav 1,

42) člana 311. stav 3.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 5,

2) člana 26. stav 3,

3) člana 30. stav 2,

4) brisana je

5) člana 69. st. 1, 3. i 5.

6) člana 70. st. 1. i 2,

7) člana 71. stav 1,

8) člana 72,

9) člana 85,

10) člana 87. stav 2,

11) člana 111. st. 1. i 5,

12) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 4. i 5. ovog člana, kada ukupna masa premašuje najveću dozvoljenu masu, odnosno najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila, u rasponu od 5,0% do 20,0%,

13) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6),

14) člana 113. st. 1, 2. i 3,

15) člana 114,

16) člana 117. stav 1,

17) člana 122. stav 5,

18) člana 134. st. 3. i 4,

19) člana 151. st. 2. i 3,

20) člana 154. stav 2,

21) člana 155. stav 1,

22) člana 160. stav 2,

23) člana 161. stav 3,

24) člana 162. stav 2,

25) brisana je

26) člana 166. stav 6,

27) člana 177. stav 1,

28) člana 178. stav 1, kada je istekao rok važenja vozačkoj dozvoli više od 30 dana,

29) člana 187. stav 1,

30) brisana je

31) člana 193. stav 1,

32) člana 205. stav 1, ako tramvajem upravlja vozač tramvaja bez vozačke dozvole i posebne dozvole za upravljanje tramvajem, u slučaju kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja,

33) člana 243. stav 4,

34) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

35) člana 252. stav 5,

36) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

37) člana 268. stav 6, ukoliko nema propisane registarske tablice, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

38) člana 274. st. 1. i 2,

39) člana 294. stav 4.

332a

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. st. 2. i 5,

2) člana 28. stav 1,

3) člana 30. stav 1,

4) člana 43. i člana 45. stav 1. tač. 1)-3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

5) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1)-3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je za više od 30 20 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene,

6) člana 51. stav 5,

7) člana 75. stav 2, za vozača vučnog vozila,

8) člana 77. stav 2, vozač koji noću na osvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome su uključena samo poziciona svetla,

9) člana 91. stav 1,

10) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

11) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

12) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

13) člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

14) člana 178. st. 2. i 3,

15) člana 182. stav 5, kazniće se vozač koji koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju,

16) člana 183. stav 5,

17) člana 187. stav 2, kazniće se vozač u stanju umerene alkoholisanosti,

18) člana 187. stav 4, kazniće se vozač u stanju blage i umerene alkoholisanosti,

19) člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

20) člana 205. stav 6,

21) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice više od 30 dana,

22) člana 268. stav 6, ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive,

23) člana 276,

24) člana 291. stav 2,

25) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje, predavač i ispitivač ako evidencije ne vode uredno.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara.

Član 333.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 21,

2) člana 22. stav 4,

3) člana 25. st. 1. i 2,

4) člana 26. st. 2. i 3, kazniće se vozač,

5) člana 27,

6) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

7) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

8) člana 31. st. 1-4,

9) člana 32. st. 2-4,

10) člana 33. stav 2,

11) člana 34,

12) člana 37. stav 3,

13) člana 38,

14) člana 42. stav 2,

15) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

16) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 10 KM/H DO 20km/h veća od dozvoljene,

17) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

18) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

19) člana 46,

20) člana 48,

21) člana 49,

22) člana 51. st. 1, 2, 3. i 4,

23) člana 55. stav 3. tač. 3), 9), 11) i 13) i stav 6,

24) člana 56,

25) člana 59. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3,

26) člana 62,

27) člana 63,

28) člana 64,

29) člana 66. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 8a, 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) i 22),

30) člana 67. stav 1. tač. 1) i 2),

31) člana 68,

32) člana 69. st. 3, 4. i 5,

33) člana 70. st. 1. i 2, za vozača vučnog vozila,

34) člana 71. stav 2, za vozača vučnog i vučenog vozila,

35) člana 73, za vozača vučnog i vučenog vozila,

36) člana 76, za vozača vučnog vozila,

37) člana 77. stav 2, vozač koji umesto dugih koristi kratka svetla,

38) člana 77. stav 3,

39) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga svetla,

40) člana 80. stav 2,

41) člana 81. stav 1. tačka 1), ukoliko pešak sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 81. stav 1. tačka 7),

43) člana 82,

44) člana 83. stav 1,

45) člana 86. stav 2,

46) člana 89. st. 3. i 4,

47) člana 90, stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6), za vozače motornog vozila,

48) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

49) člana 91. stav 2, za vozača bicikla, odnosno tricikla,

50) člana 92,

51) člana 93. st. 1. i 5,

52) člana 94,

53) člana 95. st. 1. i 3, kazniće se vodič kolone,

54) člana 96. st. 1. i 3,

55) člana 97,

56) člana 99.stav 4,

57) člana 100. stav 2,

58) člana 101, kazniće se pešak,

58a) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

59) člana 103. stav 2. tačka 1) i stav 3,

60) člana 104. st. 1, 4, i 5,

61) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

62) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

63) člana 106. stav 6,

64) člana 107. stav 2,

65) člana 108. stav 6,

66) člana 109. stav 4,

67) člana 111. stav 2. tač. 2) i 3),

68) člana 112. stav 3. tač. 2), 3), 5) i 6),

69) člana 113. st. 1. i 3,

70) člana 114,

71) člana 116. stav 3, kazniće se vozač traktora,

72) člana 118. stav 1,

73) člana 119. st. 1, 2. i 4,

74) člana 120. stav 1,

75) člana 121. stav 1,

76) člana 122. st. 1. i 5,

77) člana 131. stav 2, kazniće se vozač koji ne poseduje, odnosno ne koristi zimsku opremu na propisan način,

78) člana 132. stav 3, osim kada je to ovim zakonom na drugačiji način propisano (svetlosni saobraćajni znakovi, saobraćajni znakovi ograničenja brzine kretanja, zabrane preticanja, prelaženja preko neisprekidane uzdužne linije u traku namenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smera u svrhu preticanja i dr.),

79) člana 146. stav 6,

80) člana 155. stav 2,

81) člana 160. stav 3, kazniće se vozač koji se ne pridržava odredbi iz dozvole,

82) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji ometa kretanje pešaka i biciklista u zoni usporenog saobraćaja,

83) člana 161 stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

84) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

85) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene,

86) člana 164. st. 1. i 4,

87) člana 166. stav 6,

88) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

89) člana 184. stav 2,

90) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

91) brisana je (vidi član 152. Zakona - 24/2018-70)

92) člana 190. stav 5,

93) člana 228. st. 1. i 3,

94) član 228. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

95) člana 246. stav 1, osim u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika, uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i graničnika brzine,

96) člana 249. stav 4,

97) člana 252. stav 6,

98) člana 272. stav 3,

99) člana 306. stav 3,

100) člana 78. stav 4, danju,

101) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

102) člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola u narednih šest meseci,

103) člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,

104) člana 264. stav 10,

105) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice ne više od 30 dana.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara.

Član 334.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. stav 3,

2) člana 28. stav 2,

3) člana 30. stav 2,

4) člana 35. st. 2, 3, 4. i 5,

5) člana 36. stav 5,

6) člana 37. stav 1,

7) člana 40,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se u naselju kreće brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom do 20 10 km/h većom od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 45. stav 1. tač. 5) i 6), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom većom od dozvoljene,

12) člana 52,

13) člana 54. stav 1,

14) člana 59. stav 1. tač. 1) i 3),

15) člana 61. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 6),

16) člana 65. stav 1,

17) člana 65. stav 2,

18) člana 67. st. 2, 3, 4. i 5,

19) člana 75. stav 1, za vozača vučnog i vučenog vozila,

20) člana 77. stav 1,

21) člana 78. stav 3,

22) člana 79. stav 2,

23) člana 81. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 4),

24) člana 81. stav 1. tačka 5), kada se biciklista kreće putem u naselju gde postoji ulična rasveta,

25) člana 86. stav 3,

26) člana 87,

27) člana 89. stav 1,

28) člana 90. stav 1. tačka 7), za vozača motornog vozila,

29) člana 90, za vozača bicikla,

30) člana 93. st. 2, 3, 4. i 7,

31) člana 96. stav 2,

32) člana 104. stav 6,

33) člana 116. stav 3, kazniće se vozač motokultivatora,

34) člana 116. stav 4,

35) člana 117. stav 3,

36) brisana je (vidi član 153. Zakona - 24/2018-70)

37) člana 128. stav 1,

38) člana 129,

39) brisana je (vidi član 153. Zakona - 24/2018-70)

40) člana 155. stav 1,

41) člana 162 stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

42) člana 163 stav 2. kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene,

43) člana 164. st. 2. i 3,

44) člana 182. st. 7. i 9., kazniće se vozač i lice koje ga nadzire,

45) člana 184. st. 1. i 3,

46) člana 205. stav 3,

47) člana 226. stav 2,

48) brisana je (vidi član 153. Zakona - 24/2018-70)

49) člana 268. stav 14,

50) člana 105. stav 5.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 dinara.

ANALIZA EFEKATA

1. Koji su problemi koje zakon treba da reši?

Odredba o obavezi redovnog tehničkog pregleda na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina postojala je od dana stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 41/09). Međutim, usled činjenice da u međuvremenu nije donet pravilnik koji detaljnije reguliše oblast tehničkih pregleda, ova odredba nije primenjivana.

Donošenjem Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ("Službeni glasnik RS", broj 31/18), devet godina nakon usvajanja Zakona, došlo se do zaključka da i je dalje veliki broj vlasnika motornih vozila starijih od 15 godina u Republici Srbiji, te da će dosledna primena propisa iziskivati značajan finansijski izdatak za veliki broj građana.

Takođe, ovim zakonom treba da se odloži obaveza prvog redovnog tehničkog pregleda za novoproizvedena vozila, prvi put registrovana u Republici Srbiji, najkasnije do isteka roka od dve godine od dana prve registracije tog vozila.

Broj vozila sa uređajima za svetlosnu signalizaciju takođe nije zanemarljiv, ali ga je teško odrediti, jer se radi o vozilima policije, vatrogasne službe, vojske, VBA, BIA, ministarstva pravde, hitne pomoći...

2. Na koga i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Ukidanjem obaveze tehničkog pregleda na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina izlazi se u susret velikom broju vlasnika ovakvih vozila u Republici Srbiji.

Dosadašnja praksa nije pokazala neophodnost vršenja šestomesečnog tehničkog pregleda vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih i zvučnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozilo iz čl. 106. i 108. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18 i 41/18 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) (vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza). Ukidanje ove obaveze predstavlja uštedu za Budžet Republike Srbije.

Takođe, vlasnicima novoproizvedenih vozila se omogućava prva registracija vozila bez podnošenja dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, te se odlaže prvi redovan tehnički pregled najkasnije do isteka roka od dve godine od prve registracije, s tim da je uvoznicima, odnosno domaćim proizvođačima, određena obaveza da tim vlasnicima izdaju sertifikat o saobraznosti vozila i dokaze koje sadrže tačne podatke o vozilu.

Uvoznici i domaći proizvođači će biti u obavezi da, u svrhu registracije vozila, obezbede kupcima podatke o vozilima kojima već raspolažu.

3. Kakve troškove će primena zakona izazvati građanima i privredi, a naročito malim i srednjim preduzećima?

Prosečna starost vozila u Republici Srbiji je 16,4 godina i obaveza vršenja redovnog šestomesečnog tehničkog pregleda za motorna vozila starosti preko 15 godina bi predstavljala značajni finansijski izdatak za građane, ali i za privredni i javni sektor, koji takođe raspolaže ovakvim vozilima.

Kako ova obaveza nije sprovođena ni do sada, smatramo da privreda (privredna društva koja obavljaju tehničke preglede vozila) neće biti na gubitku.

Takođe, smatramo da dodatnih troškova neće biti, jer će uvoznici i domaći proizvođači kupcima obezbeđivati podatke kojima već raspolažu.

Inače, potvrda o saobraznosti, koju izdaje proizvođač vozila, već egzistira u domaćem pravnom sistemu, u Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 40/14, 102/12, 19/13... i 45/18).

4. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Smatramo da neće biti dodatnih troškova.

5. Da li su zainteresovane strane imale prilike da se izjasne o zakonu?

Iz razloga navedenih pod tačkom 1. smatramo da je neophodno hitno usvajanje ovog zakona. Ove izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predstavljaju prelazno rešenje, u susret potpuno novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, čije se usvajanje očekuje tokom sledeće godine, a kojim će sistemski biti regulisani svi problemi sa kojima se do sada susretalo u praksi, i sa kojim se očekuje potpuna usklađenost sa propisima Evropske unije u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Draft Law on amendments on the Law on road traffic safety

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum),

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Ne postoji veza sa NPAA

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima /

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje propisi EU sa kojima bi bilo nužno usklađivati ovaj propis.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo učešća konsultanata u izradi Predloga zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.10.2018.