Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Primena većine odredaba počeće 15. oktobra 2015. godine


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 28. septembra 2015. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, s tim da će se većina odredaba primenjivati od 15. oktobra 2015. godine, izuzev:

 • odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata – primenjivaće se od dana stupanja na snagu;
 • odredaba koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo – primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine;
 • odredaba koje se odnose na propisivanje jedinstvenog roka za podnošenje poreskih prijava za sve obveznike PDV-a nezavisno od dužine poreskog perioda – primenjivaće se od 1. januara 2016. godine;
 • odredaba koje se odnose na propisivanje obaveze sastavljanja i dostavljanja pregleda obračuna PDV-a uz poresku prijavu za svaki poreski period – primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Izmene su brojne, tiču se oporezivanja stranih lica, uvodi se institut "poreskog punomoćnika" za strano lice, proširivanja baze poreskih dužnika u skladu sa propisima o izvršenju i davanja posebne (povlašćene) poreske stope od 10 posto za ugostiteljske smeštajne kapacitete i za prevoz putnika. Izmene obuhvataju i građevinsku delatnost, podnošenje poreskih prijava i plaćanja poreza…

Za razliku od poslednjih izmena, koje su izvršene krajem 2013. godine (sa primenom od 1. januara 2014. godine), kada je najvažnija izmena bilo povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10%, ovoga puta poreske stope nisu menjane, ali predložene su vrlo značajne izmene od kojih se neke mogu okarakterisati kao sistemske.

Zakon ima čak 38 članova, što znači izmene, odnosno dopune više od polovina članova Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.).

Neke od izmena su da se za obveznika koji se bavi građevinskom delatnošču, proširuje primena sistema internog obračuna PDV-a na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Pritom, sistem internog obračuna PDV-a proširuje se na još neke promete dobara i usluga (npr. promet hipotekovane nepokretnosti i dr.).

Domaćim licima koja primaju usluge stranih lica, za koje se smatra da su izvršene u Srbiji, važna izmena jeste propisivanje obaveze da strana lica budu evidentirana kao obveznici PDV-a tj. da odrede poreskog punomoćnika, što će dovesti do toga da primaoci dobara i usluga više neće imati obavezu internog obračuna PDV-a (osim u propisanim izuzecima i ukoliko strano lice ne odredi poreskog punomoćnika iako se to sada propisuje kao njegova obaveza).

Poreske stope ostaju nepromenjene, s tim da se primena posebne stope proširuje na sav prevoz putnika (međugradski i međunarodni), kao i usluge smeštaja u svim ugostiteljskim objektima koji imaju takav status u skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012).

Značajne izmene predložene su i u pogledu prava na odbitak prethodnog poreza. S jedne strane, predloženo je propisavanje prava na odbitak prethodnog poreza pri nabavci dobara za opremanje administrativnih prostorija po osnovu kojih to pravo nije postojalo (npr. tepisi, TV, ukrasni predmeti i dr.). S druge strane, ukida se pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih. Naime, s obzirom na to da izdaci za ishranu i prevoz zaposlenih treba da imaju isto poresko opterećenje nezavisno od toga da li je poslodavac ishranu i prevoz obezbedio u novcu ili u dobrima, u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća predlaže se precizno uređivanje da obveznik PDV-a po tom osnovu nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ali nema ni obavezu da obračuna PDV pri isporuci tih usluga.

Precizirano je i da se izdacima za reprezentaciju na koje se plaća PDV, smatraju računi za ugostiteljske usluge, pokloni veće vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera... ukoliko za to postoji pravna obaveza.

Pored prethodno navedenih, izmene i dopune Zakona o PDV-u odnose se i na:

 • promet električne energije;
 • poseban postupak oporezivanja polovnih motornih vozila;
 • nastanak poreske obaveze (u pojedinim slučajevima, poreska obaveza će nastajati danom izdavanja računa);
 • obavezu internog obračuna PDV-a po osnovu plaćenog avansa stranom licu;
 • prenos imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u;
 • način određivanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik dobija subvencije;
 • pojedina poreska oslobođenja;
 • obavezu obaveštavanja poreskog organa od strane obveznika koji nabavljaju dobra i usluge od poljoprivrednika i lica koja se bave prometom sekundarnih sirovina (obaveštavanje će se vršiti prema novim pravilima);
 • određivanje poreskog perioda;
 • refakciju PDV-a stranim obveznicima;
 • rokove povraćaja PDV-a;
 • ulaganja u objekte i ispravku odbitka prethodnog poreza.

S obzirom na to da svaka izmena zakona podrazumeva i prateće izmene podzakonskih akata, u pripremi je jedan novi pravilnik o PDV-u koji će zameniti dvadesetak postojećih.

Povodom najnovijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost, i podzakonskih akata u oblasti PDV-a, kompanija Paragraf održaće jednodnevna savetovanja na temu:

"IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I PODZAKONSKIH AKATA"

Mesto održavanja savetovanja:

Niš, 21. oktobar (sreda) 2015. godine

Novi Sad, 23. oktobar (petak) 2015. godine

Beograd, 26. oktobar (ponedeljak) 2015. godine

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, Redakcija, 29.09.2015.