Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVEZA OBJAVLJIVANJA INFORMATORA O RADU I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST ORGANA JAVNE VLASTI PREMA ZAKONU O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Paragraf organizuje vebinar 30. septembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 30. septembra 2022. godine, vebinar na temu “Obaveza objavljivanja informatora o radu i prekršajna odgovornost organa javne vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja”.

Učesnicima će biti prezentovane izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021), koje propisuju, pored ostalog, proširenje pojma organa vlasti, kao i način postupanja sa zahtevima koji sadrže tajne podatke u smislu Zakona o tajnosti podataka. Rukovodioci, ovlašćena lica i zaposleni kod organa vlasti će se upoznati sa novinama u pogledu određivanja ovlašćenog lica, sadržinom i obavezom objavljivanja informatora o radu i novim rokom za podnošenje izveštaja Povereniku, kao i izmenama prekršajnih odredaba. Novim zakonom je pooštrena prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona. Predviđena je i prekršajna odgovornost ne samo ovlašćenih lica i rukovodilaca organa, već i svih zaposlenih u organima javne vlasti za propuštanje ispunjenja obaveza po ovom zakonu, o čemu će na vebinaru posebno biti reči.

Na vebinaru će učesnici imati priliku da se upoznaju sa postupkom koji se po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja vodi pred organom vlasti, pravnom zaštitom koja se ostvaruje pred Poverenikom, a posebno ovlašćenjem Poverenika da prinudi izvršenika - organ vlasti da ispuni obaveze iz rešenja Poverenika posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni, kao i ovlašćenjem da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje predviđene Zakonom i da izda prekršajni nalog.

Posebno će biti obrađena pitanja u vezi sa obavezom objavljivanja informatora o radu, koje su organi javne vlasti u obavezi da izrade u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022) koje je izdao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Učesnicima će biti pružena pomoć u praktičnom rešavanju problema prilikom postupanja po zahtevima za pristup informacijama.

Vebinar je namenjen direktorima, odnosno rukovodiocima, sekretarima, ovlašćenim licima i drugim zaposlenima u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, ustanovama (javnim službama), javnim preduzećima, pravnim licima i preduzetnicima koji su organi vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Teme vebinara:

POSTUPAK PRED ORGANOM VLASTI, POSTUPAK PRED POVERENIKOM I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST

 • Pojam organa vlasti
 • Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja (sprovođenje testa javnog interesa)
 • Sadržina zahteva za slobodan pristup i postupanje organa vlasti po podnetom zahtevu
 • Postupanje po zahtevu - rokovi i obaveštavanje tražioca, donošenje rešenja
 • Pravo na žalbu i rešavanje Poverenika po žalbi
 • Izvršenje rešenja Poverenika
 • Prekršajna odgovornost za kršenje odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Određivanje ovlašćenog lica, sadržina informatora o radu i obaveza objavljivanja informatora
 • Najčešće dileme i rešenja iz prakse

OBAVEZA OBJAVLJIVANJA INFORMATORA O RADU ORGANA JAVNE VLASTI

 • Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti
 • Podnošenje Povereniku godišnjeg izveštaja o radu

Predavači:

 • Milan Marinović - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Mirela Zozi Jeković - šef odseka za izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici Obaveza objavljivanja informatora o radu i prekršajna odgovornost organa javne vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 29.8.2022.