Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENA KONAČNA VERZIJA RADNOG TEKSTA NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji konačnu verziju Radnog teksta Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, koja je usaglašena sa komentarima sa javne rasprave. Zajedno sa tim tekstom objavljen je i izveštaj sa javne rasprave, kao i pristigli komentari, sa napomenom da li su usvojeni ili ne.

Ministarstvo pravde je u skladu sa daljim procesom pristupanja Srbije EU, kao i u cilju jačanja pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti, te ostvarivanja kvalitetnog i efikasnog zaštite prava i sloboda građana, izradilo Nacrt nove Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

Izradi Nacrta tog dokumenta prethodila je i analiza sprovođenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018, koja je urađena uz podršku USAID projekta "Vladavina prava", a čiji je cilj bio sagledavanje dosadašnjih reformi i definisanje daljeg razvoja pravosuđa. Ovaj projekat podržao je i sprovođenje javne rasprave i izradu teksta Nacrta.

Prvi Nacrt teksta Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024 predstavljen je krajem januara ove godine, od kada je počeo da teče konsultativni proces, a svi zainteresovani su mogli da podnesu svoje sugestije i komentare. Radni tekst Strategije postignut je konsenzusom svih članova, a ceo proces pratio je transparentan i inkluzivan postupak.

Ministarstvo pravde je u cilju predstavljanja teksta Nacrta stručnoj i široj javnosti organizovalo četiri okrugla stola – u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Svi komentari su detaljno razmotreni i analizirani, a u najvećem broju njih jasno je istaknuta podrška donošenju nove Strategije i izražena saglasnost sa vizijom i postavljenim ciljevima, te da predloženi tekst predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj pravosuđa.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 26.07.2019.