Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DELATNOSTIMA I POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA OBAVLJANJEM SLUŽBENE DUŽNOSTI CARINSKOG SLUŽBENIKA: Pravilnik stupa na snagu 1. avgusta 2019. godine i predviđa nova pravila za radnike na carini


Svi zaposleni u Upravi carina Srbije za koje se eventualno utvrdi da im je član uže porodice vlasnik ili suvlasnik privrednog subjekta, a čija je delatnost u vezi sa radom Uprave, mogli bi disciplinski da odgovaraju.

Ovo je utvrđeno Pravilnikom o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019), a koji stupa na snagu prvog avgusta ove godine.

U Upravi carina rekli su da je reč o dokumentu koji je prvi put donet, a razlog za donošenje zapravo proizilazi iz zakonske obaveze da se podzakonskim aktom bliže odrede poslovi i delatnosti koje carinski službenik ne može da obavlja dok je zaposlen u Upravi carina.

Nakon što se utvrdi da je član uže porodice carinskog službenika, vlasnik ili suvlasnik preduzeća, čija je delatnost u vezi sa radom Uprave carina, zaposleni na carini može disciplinski odgovarati zbog teže povrede službene dužnosti, propisane Zakonom o carinskoj službi ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) i Zakonom o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018).

U carinskoj službi Srbije zaposleno je, inače, 2. 842 službenika, i na sve njih, bez obzira da li su zaposleni na neodređeno ili određeno vreme, odnose se nova pravila.

Prvog avgusta ove godine, na snagu stupa takođe i Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 53/2019).

Pošto je Zakonom o carinskoj službi, koji je donet krajem prošle godine, precizirano koji carinski službenici imaju pravo da nose oružje, novim pravilnikom definišu se, između ostalog, uslovi i način nošenja i zaduživanja oružja.

Zakonom je propisano da samo carinski službenici koji obavljaju poslove suzbijanja krijumčarenja, obaveštajne poslove i poslove unutrašnje kontrole imaju pravo i obavezu da nose oružje i municiju.

Izvor: Vebsajt RTV, 26.07.2019.
Naslov: Redakcija