Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

 Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i sadržina jedinstvene nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, pristup, korišćenje i zaštita podataka, nadzor i kontrola nad sprovođenjem zakona, kao i druga pitanja od značaja za njeno funkcionisanje i razvoj.

Značenje pojmova

Član 2.

Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:

1)         jedinstvena nacionalna baza podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizama (u daljem tekstu: Nacionalna baza) je platforma koja sadrži skup podataka kao deo već uskladištenih podataka u postojećim bazama nadležnih organa, omogućava pristup tim podacima i kontrolisanu i bezbednu razmenu podataka između ovih organa;

2)         podatak je svaka informacija, saznanje ili obaveštenje koji su nastali u radu ili u vezi sa radom nadležnih organa, sadržani u određenom dokumentu i koji se odnose ili su u vezi sa poslovima sprečavanja i borbe protiv terorizma, a posebno podaci i obaveštenja koji se odnose na dela terorizma, dela povezana sa terorističkom organizacijom i dela povezana sa terorističkim aktivnostima, bez obzira na način saznavanja i oblik u kome su izraženi;

3)         nadležni organ je državni organ i organ državne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi sprečavanja i borbe protiv terorizma, a posebno: ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za spoljne poslove, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija ministarstva nadležnog za poslove odbrane, Uprava za sprečavanje pranja novca ministarstva nadležnog za finansije, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i drugi državni organi i službe ako je pristup Nacionalnoj bazi neophodan u cilju izvršavanja zakonom uređenih poslova u oblasti sprečavanja i borbe protiv terorizma;

4)         indeksirano lice je fizičko lice, pravno lice, kao i grupa ili organizacija, registrovana ili neregistrovana, koje je označeno i stavljeno na međunarodnu ili nacionalnu listu terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorizma, kao i ono koje je evidentirano u postojećim evidencijama nadležnih organa zbog postojanja informacija, saznanja ili obaveštenja navedenih u tački 2) ovog člana;

5)         terorizam, terorista, teroristička aktivnost i teroristička organizacija tumače se isključivo u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika i relevantnim međunarodnim instrumentima koji se odnose na sprečavanje i borbu protiv terorizma, ratifikovanim od strane Republike Srbije.

Cilj i svrha Nacionalne baze

Član 3.

Nacionalna baza se uspostavlja u cilju efikasne razmene podataka i informacija između nadležnih organa.

Podaci iz Nacionalne baze mogu se koristiti u svrhu sprečavanja pretnje od terorizma, blagovremenog otkrivanja i dokumentovanja terorističke aktivnosti i krivičnog gonjenja.

Podaci iz Nacionalne baze mogu se obrađivati samo na način da bi se postigla svrha obrade za koju su podaci prikupljeni.

II. USPOSTAVLjANjE I SADRŽINA NACIONALNE BAZE

Uspostavljanje Nacionalne baze

Član 4.

Nadležni organi uspostavljaju i vode jedinstvenu Nacionalnu bazu za razmenu informacija u vezi sa poslovima sprečavanja i borbe protiv terorizma, koja se sastoji od osnovne platforme (hardver i softver) smeštene kod Bezbednosno-informativne agencije (u daljem tekstu: Agencija) i pojedinačnih servisa (linkovi i terminali) za pristup osnovnoj platformi.

Nadležni organi su u obavezi da već prikupljene i obrađene podatke iz člana 2. tačka 4) ovog zakona unesu u Nacionalnu bazu.

Novoprikupljene podatke nadležni organi redovno unose u Nacionalnu bazu odmah po pribavljanju podataka, odnosno ažuriraju postojeće podatke odmah po saznanju činjenice od značaja za ažuriranje.

Agencija administrira bazom, uključujući primenu mera zaštite podataka, dok za tačnost podataka odgovara nadležni organ koji je uneo podatke.

Na brisanje i rokove čuvanja podataka iz Nacionalne baze primenjuju se odredbe zakona koje uređuju evidencije i obradu podataka u obavljanju poslova iz delokruga nadležnih organa.

Sadržina Nacionalne baze

Član 5.

Nacionalna baza sadrži indeksirana lica:

1)         sa lista označenih lica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član;

2)         sa nacionalne liste uspostavljene na osnovu zakona koji uređuje ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma;

3)         sa konsolidovane liste uspostavljena na osnovu zakona koji uređuje međunarodne mere ograničavanja;

4)         iz postojećih baza nadležnih organa uspostavljenih u skladu sa zakonom, što uključuje lica koja su osumnjičena, optužena ili osuđena za krivično delo terorizam i sa njim povezana krivična dela.

III. INDEKSIRANjE, PRISTUP I KORIŠĆENjE PODATAKA

Indeksiranje lica

Član 6.

U Nacionalnu bazu indeksiraju se i skladište osnovni podaci o fizičkim licima, pravnim licima, kao i grupama ili organizacijama.

Osnovni podaci za fizičko lice sadrže: lično ime, rođeno prezime i prethodno lično ime ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke; JMBG; pol; državljanstvo; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; opštu napomenu u smislu: lice terorista; lice uključeno u vršenje terorističkog akta; lice uključeno u aktivnost terorističke grupe ili lice koje na drugi način podržava terororizam, kao i naziv nadležnog organa koji je ideksirao lice.

Osnovni podaci za pravno lice, grupu ili organizaciju sadrže podatke koji omogućavaju nesumnjivu identifikaciju pravnog lica, grupe ili organizacije, opštu napomena iz stava 2. ovog člana i naziv nadležnog organa koji je indeksirao lice, grupu ili organizaciju.

U slučaju da nadležni organ u trenutku indeksiranja lica u Nacionalnu bazu ne raspolaže svim podacima iz st. 2. i 3. ovog člana, u Nacionalnu bazu unosi podatke kojima raspolaže u tom trenutku.

Ukoliko je osnov za indeksiranje lica u Nacionalnu bazu neka druga međunarodna ili nacionalna lista iz člana 5. ovog zakona, obavezno se unosi podataka o toj činjenici.

Prikriveno indeksiranje lica

Član 7.

Kada to zahtevaju posebni razlozi zaštite tajnosti podataka ili posebni razlozi zaštite interesa lica koje se indeksira, podaci se unose na način da drugi nadležni organi koji su ovlašćeni za pristup podacima uskladištenim u Nacionalnoj bazi ne prepoznaju da je lice na koje se upit odnosi indeksirano.

Nadležni organ koji je prikriveno indeksirao lice u Nacionalnu bazu, po automatizmu, na osnovu odgovarajućih tehničkih aplikativnih rešenja, obaveštava se o upitu drugog nadležnog organa.

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana obavezan je da bez odlaganja stupi u kontakt sa nadležnim organom koji je prosledio upit i obavesti ga o mogućnosti dostavljanja podataka kojima raspolaže u pogledu lica na koje se upit odnosi.

 Nadležni organ iz stava 2. ovog člana neće kontaktirati nadležni organ koji je prosledio upit ako očigledno preteže potreba zaštite tajnosti podataka, odnosno zaštita interesa lica na koje se podaci odnose nad interesom pristupa tim podacima.

Odluku o prikrivenom indeksiranju lica u Nacionalnoj bazi, kao i odluku o nebaveštavanju iz stava 4. ovog člana donosi rukovodilac nadležnog organa ili drugo lice tog organa koje ovlasti rukovodilac.

Dostavljanje proširenih podataka

Član 8.

U slučaju odgovarajućeg rezultata pretrage podataka u Nacionalnoj bazi, nadležni organ koji je prosledio upit može od nadležnog organa koji je indeksirao lice zahtevati dostavljanje proširenih podataka, ako je to neophodno za obavljanje konkretnog posla iz njegove nadležnosti.

Zahtev iz stava 2. ovog člana mora biti odobren od strane rukovodioca nadležnog organa ili drugog lica tog organa ovlašćenog od strane rukovodioca i obrazložen, sa jasno navedenom svrhom i napomenom o hitnosti.

Rukovodilac ili drugo lice koje ovlasti rukovodilac nadležnog organa koji je indeksirao lice odlučuje o zahtevu iz stava 1. ovog člana i obaveštava nadležni organ koji je zatražio dostavljanje proširenih podataka.

Nadležni organ kome je upućen zahtev za dostavljanje proširenih podataka može odbiti zahtev ili ograničiti svrhu upotrebe podataka koje dostavlja, ako se podaci odnose na posao koji je u toku ili iz razloga zaštite zaposlenih i izvora podataka, pod uslovom da se time ne ugrožavaju životi ili zdravlje trećih lica.

Pristup podacima

Član 9.

Pristup podacima sadržanim u Nacionalnoj bazi ima ograničen broj ovlašćenih lica nadležnih organa, ako su podaci neophodni za obavljanje poslova iz delokruga njegovog rada i koja poseduju sertifikat za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti.

Korišćenje podataka

Član 10.

Nadležni organi koriste podatke iz Nacionalne baze u cilju provere da li se rezultat pretrage poklapa sa određenim licem ili određenom informacijom u vezi sa obavljanjem poslova na sprečavanju i borbi protiv terorizma, bez dodatnih ograničenja ili naknadnih odobrenja.

Korišćenje podataka u svrhu mimo one iz stava 1. ovog člana dozvoljeno je samo ukoliko je to neophodno za otkrivanje i istragu teškog krivičnog dela ili ako je to u interesu očuvanja života i zdravlja ljudi ili imovine velike vrednosti, pod uslovom da nadležni organ koji je indeksirao podatke u Nacionalnu bazu odobri njihovo korišćenje.

IV. ZAŠTITA PODATAKA

Opšta odredba

Član 11.

Podaci sadržani u Nacionalnoj bazi čuvaju se u elektronskoj formi i štite u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu tajnih podataka, zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

Čuvanje podataka u Nacionalnoj bazi vrši se primenom odgovarajućih logičkih, fizičkih i tehničkih mera zaštite.

Za pristup Nacionalnoj bazi i razmenu podataka među nadležnim organima koristi se zaštićena elektronska komunikaciona mreža, koja ispunjava uslove propisane zakonom za razmenu i dostavljanje tajnih podataka putem informaciono-komunikacionih sistema.

Odgovornost nadležnih organa

Član 12.

Nadležni organi su u obavezi da preduzmu odgovarajuće mere zaštite podataka sadržanih Nacionalnoj bazi, koje će osigurati poverljivost, celovitost, dostupnost, autentičnost, verodostojnost i mogućnost da se utvrde i dokažu radnje koje su preduzete u vezi sa tim podacima.

Nadležni organ koji je uneo podatke u Nacionalnu bazu odgovoran je za zakonitost prikupljanja, tačnost i aktuelnost podataka.

Organ iz stava 2. ovog člana isključivo je ovlašćen da menja podatke, onemogući korišćenje podataka ili da ih izbriše iz Nacionalne baze.

Nadležni organ koji je prosledio upit odgovoran je za pristup podacima.

Ukoliko nadležni organ sumnja da su podaci, uneti od drugog nadležnog organa, netačni, u obavezi je da ga o tome odmah obavesti. Organ koji je uneo podatke ispituje ove navode i u zavisnosti od rezultata ispitivanja u najkraćem roku ispravlja podatke.

Odgovornost administratora

Član 13.

U cilju kontrole zaštite podataka Agencija je u obavezi je da uspostavi odgovarajuću evidenciju u koju se prilikom svakog pristupa Nacionalnoj bazi unose podaci o: vremenu pristupa, predmetu pristupa i ovlašćenom licu nadležnog organa koje je izvršilo pristup.

Agencija obezbeđuje da su uneti podaci u skladu sa propisima memorisani, odnosno ako to nije slučaj, zatražiće od organa koji je izvršio unos da izvrši ispravku.

Listu lica za pristup podacima u Nacionalnoj bazi nadležni organi će dostaviti Agenciji, u cilju dodeljivanja pristupnih prava.

Podaci iz st. 1. i 3. ovog člana mogu se koristiti samo u svrhu kontrole zaštite podataka iz Nacionalne baze.

Tehničke i organizacione mere zaštite podataka sadržanih u Nacionalnoj bazi bliže se propisuju aktom Agencije.

V. NADZOR I KONTROLA

Član 14.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Kontrolu primene mera zaštite podataka o ličnosti vrši državni organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti.

Kontrolu primene mera informacione bezbednosti vrše nadležni organi u skladu sa odredbama zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za uspostavljanje Nacionalne baze

Član 15.

Nacionalna baza će se uspostaviti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nadležni državni organi su u obavezi da indeksirane podatke iz člana 5. ovog zakona unesu u Nacionalnu bazu u roku od godinu dana od dana njenog uspostavljanja.

Akt iz člana 13. stav 5. ovog zakona Agencija će doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Prevencija i borba protiv terorizma predstavlja značajno pitanje ostvarivanja ciljeva bezbednosne politike u nastojanju da se zaštiti nacionalna bezbednost, ali i ostvarivanja spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije u nastojanju da se obezbedi trajna globalna i regionalna stabilnost.

Univerzalni karakter terorizma, kao pretnje po osnovne vrednosti na kojima počivaju savremena demokratska društva, uslovio je neophodnost kontinuirane i široke saradnje država na globalnom i regionalnom planu radi uspostavljanja zajedničkog pristupa, koji se prioritetno realizuje kroz Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije. U okviru bezbednosne politike i suočavanja sa aktuelnim bezbednosnim izazovima Republika Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju (EU), preuzela je obavezu aktivnog doprinosa, učešćem u okviru evropskih politika u borbi protiv terorizma, kao i na bilateralnom planu uz poštovanje opšte prihvaćenih međunarodnih principa i standarda.

Na planu ostvarivanja ovih ciljeva bezbednosni politike Republike Srbije, Vlade Republike Srbije je svojom odlukom 05 broj 02-8014/2017 od 25. avgusta 2017. godine, na predlog Ministarstva pravde, obrazovala Radnu grupu za uspostavljanje nacionalne baze podataka za borbu protiv terorizma, kao privremeno radno telo Vlade ("Službeni glasnik RSˮ, broj 80/17).

Navedenom odlukom, između ostalog, radna grupa ima zadatak da izradi predlog normativnog okvira koji predstavlja osnov za uspostavljanje Nacionalne baze podataka za borbu protiv terorizma (u daljem tekstu: Nacionalna baza), kao i samo uspostavljanje ove baze koja će obezbediti efikasnu razmenu podataka i informacija između državnih organa nadležnih za prevenciju i borbu protiv terorizma u Republici Srbiji.

Uspostavljanje ove baze predstavlja deo opštih napora Republike Srbije na planu unapređenja sistema za prevenciju i borbu protiv terorizma. Istovremeno, uspostavljanje Nacnionalne baze predstavlja realizaciju planirane aktivnosti u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost za pristupanje Republike Srbije EU i Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za sprečavanje i borubu protiv terorizma za period 2017-2021. godina, koju je Vlada donela 12. oktobra 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 94/17).

S tim u vezi, donošenje posebnog propisa zakonske snage nametnulo se kao jedino moguće rešenje kada je u pitanju uspostavljanje pravnog osnova za formiranje Nacionalne baze, posebno sa stanovišta poštovanja Ustava i očuvanja jedinstvenog pravnog poretka Republike Srbije.

Donošenjem Zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma uspostaviće se jedinstven pravni okvir baziran na komparativnim rešenjima i dobroj evropskoj praksi u ovoj oblasti. Rešenja sadržana u ovom zakonu imaju za cilj da sa jedne strane, na dovoljno jasan i precizan način, urede procedure pohranjivanja podataka u bazu, njenu sadržinu, pristup podacima, njihovo korišćenje i zaštitu, sa posebnim naglaskom na poštovanju međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava i sloboda. Sa druge strane, ova rešenja imaju za cilj da obezbede efikasnu razmenu podataka između državnih organa nadležnih za prevenciju i borbu protiv terorizma i time podignu sposobnost sistema bezbednosti u Republici Srbiji da blagovremeno i efikasno odgovori na ovu pretnju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

            Članovi 1. do 3. Nacrta zakona čine uvodne odredbe.

Članom 1. Nacrta zakona određen je predmet zakona, odnosno predviđeno je da se zakonom uređuje uspostavljanje i sadržina jedinstvene nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, pristup, korišćenje i zaštita podataka, nadzor i kontrola nad sprovođenjem zakona, kao i druga pitanja od značaja za njeno funkcionisanje i razvoj.

Članom 2. Nacrta zakona propisano je značenje najvažnijih izraza u zakonu, odnosno data su značenja pojmova: Nacionalne baze, podatka, nedležnog organa, indeksiranog lica, kao i pojam terorizma, teroriste, terorističke aktivnosti i terorističke organizacije.

Članom 3. Nacrta zakona uređeni su cilj i svrha Nacionalne baze. Kada je u pitanju cilj zbog kojeg se uspostavlja Nacionalna baza, predviđa se da se Nacionalna baza uspostavlja u cilju efikasne razmene podataka i informacija između nadležnih organa.

Imajući u vidu da Nacionalna baza, između ostalog, sadrži i podatke o ličnosti, predviđena je svrha u koju se mogu koristiti podaci iz Nacionalne baze, odnosno određeno je da se podaci iz Nacionalne baze mogu koristiti u svrhu sprečavanja pretnje od terorizma, blagovremenog otkrivanja i dokumentovanja terorističke aktivnosti i krivičnog gonjenja. Takođe je dato ograničenje da se podaci iz Nacionalne baze mogu obrađivati samo na način da bi se postigla svrha obrade za koju su podaci prikupljeni.

 

Član 4. Nacrta zakona uređuje uspostavljanje Nacionalne baze. Predviđeno je da se Nacionalna baza sastoji od osnovne platforme (koja je smeštena kod Bezbednosno-informativne agencije) i pojedinačnih servisa za pristup osnovnoj platformi.

Takođe, istim članom propisana je obaveza nadležnih organa da podatke određene ovim zakonom unesu u Nacionalnu bazu, odnosno da Nacionalnu bazu uspostave i vode. Obaveza unošenja podataka podrazumeva da se u Nacionalnu bazu unose već prikupljeni i obrađeni podaci i zasnovana je na principu indeksiranja lica na osnovu već prikupljenih, obrađenih i uskladištenih podatka u postojećim bazama nadležnih organa. Istim članom (stav 4) određuje se i administrator podatka sadržanih u ovoj bazi.

Članom 5. Nacrta zakona propisana je sadržina Nacionalne baze. Predviđeno je da Nacionalna baza sadrži indeksirana lica sa lista označenih lica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član; sa nacionalne liste uspostavljene na osnovu zakona koji uređuje ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma; sa konsolidovane liste uspostavljena na osnovu zakona koji uređuje međunarodne mere ograničavanja, kao i iz postojećih baza nadležnih organa uspostavljenih u skladu sa zakonom, što uključuje lica koja su osumnjičena, optužena ili osuđena za krivično delo terorizam i sa njim povezana krivična dela.

U čl. 6. do 10. Nacrta zakona – propisuju se indeksiranje lica, pristup podacima i korišćenje podataka iz Nacionalne baze, u smislu da se u Nacionalnu bazu indeksiraju i skladište osnovni podaci o fizičkim licima, pravnim licima, kao i grupama ili organizacijama, uključujući prikriveno indeksiranje i razmenu proširenih podataka, da pristup podacima u Nacionalnoj bazi ima ograničen broj ovlašćenih lica nadležnih organa, pod uslovom da su podaci neophodni za obavljanje poslova iz delokruga njegovog rada i da poseduju sertifikat za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti, kao i da se podaci mogu koristiti u cilju provere da li se rezultat pretrage poklapa sa određenim licem ili određenom informacijom u vezi sa obavljanjem poslova na sprečavanju i borbi protiv terorizma.

U čl. 11. do 13. Nacrta zakona uređena je zaštita podataka sadržanih u Nacionalnoj bazi. Predviđeno je da se podaci sadržani u Nacionalnoj bazi čuvaju u elektronskoj formi i štite u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu tajnih podataka, zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakona koji uređuje informacionu bezbednost. Propisana je i obaveza nadležnih organa i administratora da preduzimaju opšte i posebne mere zaštite.

U čl. 12. i 13. Nacrta zakona propisana je odgovornost nadležnih organa koji unose podatke u bazu, kao i odgovornost administratora baze.

U članu 14. Nacrta zakona uređen je nadzor i kontrola nad njegovom sprovođenjem, odnosno primenom. Propisano je da nadzor nad sprovođenjem zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a da kontrolu primene mera zaštite podataka o ličnosti vrši državni organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti, dok kontrolu primene mera informacione bezbednosti vrše nadležni organi u skladu sa odredbama zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

Članovi 15. i 16. Nacrta zakona sadrže prelazne i završne odredbe, kojima se propisuje rok uspostavljanja Nacionalne baze i stupanje na snagu ovog zakona. Predviđeno je da će se Nacionalna baza uspostaviti u roku od jedne godine od dana stupanja zakona na snagu, kao i da će nadležni organi indeksirane podatke u Nacionalnu bazu uneti u roku od godinu dana od dana njenog uspostavljanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 26.07.2018.