Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O NACIONALNOJ BAZI PODATAKA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA: Rasprava će trajati do 15. avgusta 2018. godine


U postupku pripreme zakona, Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma.

Javna rasprava će se održati u periodu do 15. avgusta 2018. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su relevantni državni organa, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail adresu: zlatkopetrovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22–26 sa naznakom "Javna rasprava - Nacrt zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma".

Tekst Nacrta zakona pripremila je Radna grupa za uspostavljanje nacionalne baze podataka za borbu protiv terorizma, koja je obrazovana odlukom Vlade.

Radna grupa je, između ostalog, imala zadatak da izradi predlog normativnog okvira koji predstavlja osnov za uspostavljanje nacionalne baze podataka za borbu protiv terorizma koja će obezbediti efikasnu razmenu podataka i informacija između državnih organa nadležnih za prevenciju i borbu protiv terorizma u Republici Srbiji.

Uspostavljanje ove baze predstavlja planiranu aktivnost u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji (EU) i deo je opštih napora Republike Srbije na planu unapređenja sistema za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Radna grupa je pripremila tekst Nacrta zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, kao jedino moguće rešenje kada je u pitanju uspostavljanje pravnog osnova za formiranje Nacionalne baze. Rešenja sadržana u odredbama Nacrta zakona, bazirana su na komparativnim rešenjima i dobroj evropskoj praksi u ovoj oblasti, i imaju za cilj da na dovoljno jasan i precizan način urede procedure pohranjivanja podataka u bazu, njenu sadržinu, pristup podacima, njihovo korišćenje i zaštitu, nadzor i kontrolu nad sprovođenjem zakona, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj Nacionalne baze.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 26.07.2018.
Naslov: Redakcija