Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA


PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Član 1

U Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), u članu 79. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

"7a) oduzimanje, odnosno zabrana izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja;"

Član 2

Posle člana 87. dodaju se naziv i član 87a, koji glase:

"Oduzimanje, odnosno zabrana izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja

Član 87a

(1) Mera bezbednosti oduzimanja, odnosno zabrane izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja obavezno se određuje ako se utvrdi da je izvršeno krivično delo sa elementima nasilničkog ponašanja.

(2) O izricanju ove mere bezbednosti obavestiće se nadležni organ policije.

(3) Trajanje mere ne može biti kraće od deset godina od izvršenja krivičnog dela, a može biti izrečena i trajno."

Član 3

U članu 194. posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

"(6) Oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo iz stava 2. ovog člana obavezno će se oduzeti.

(7) učiniocu dela iz st. 1. do 4. ovog člana izreći će se mera bezbednosti oduzimanja, odnosno zabrane izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja."

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, ustavnost i zakonitost, postupak pred sudovima i drugim državnim organima, odgovornost i sankcije za povredu sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i za povredu zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

statistički podaci govore o enormnom povećanju krivičnih dela nasilničkog ponašanja u svim sektorima društvenog života, posebno u porodici. U nepunih pet meseci ove godine zabeleženo je 26 ubistava čiji su učinioci i žrtve bili u porodičnim odnosima. Taj broj je znatno veći od ukupnog broja tih krivičnih dela koja su izvršena u prethodnoj godini i to izaziva duboku zabrinutost. Pored mera socijalne zaštite, lečenja i opšte prevencije neophodno je na tu pojavu reagovati i krivičnopravnim merama. Jedna od njih je mera bezbednosti "Oduzimanje, odnosno zabrana izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja" čije se uvođenje predlaže ovim Predlogom zakona.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona vrši se dopuna člana 79. stav 1. Krivičnog zakonika, tako što se uvodi nova mera bezbednosti oduzimanje, odnosno zabrana izdavanja odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

Članom 2. Predloga zakona dopunjuje se Krivični zakonik, tako što se dodaje naziv i novi član 87a kojim se bliže opisuje mera bezbednosti čije se uvođenje predlaže. Mera bi se izricala obavezno kod svih krivičnih dela sa elementima nasilničkog ponašanja bez obzira na to da li je oružje upotrebljeno za izvršenje krivičnog dela (član 194. st. 1-4, član 344., član 344a st. 1-4. i td.). Trajanje mere ne bi moglo da bude kraće od 10 godina, a mogla bi se izreći i trajno.

Članom 3. Predloga zakona vrši se dopuna člana 194. Krivičnog zakonika, odnosno uz inkriminaciju o nasilju u porodici posebno bi bilo istaknuto da se ova mera bezbednosti izriče obavezno i da se oružje kojim je delo izvršeno obavezno oduzima.

Članom 4. Predloga zakona definiše se stupanje na snagu ovog zakona.

IV ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenje i primena ovog zakona u velikoj meri će sprečiti dalje vršenje krivičnih dela sa elementima nasilničkog ponašanja kako u porodici tako i u svim drugim sverama društvenog života.

V FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku se predlaže iz razloga da bi se sprečile i izbegle dalje štetne posledice po život, zdravlje i bezbednost ljudi u svim sverama društva, naročito u porodici a koje su izazvane krivičnim delima sa elementima nasilničkog ponašanja.

PREGLED ODREDABA KRIVIČNOG ZAKONIKA KOJE SE DOPUNJAVAJU

Član 79

(1) Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći ove mere bezbednosti:

1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

3) obavezno lečenje narkomana;

4) obavezno lečenje alkoholičara;

5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti;

6) zabrana upravljanja motornim vozilom;

7) oduzimanje predmeta;

7a) ODUZIMANJE, ODNOSNO ZABRANA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA;

8) proterivanje stranca iz zemlje;

9) javno objavljivanje presude;

10) zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim;

11) zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

(2) Pod uslovima predviđenim ovim zakonikom određene mere bezbednosti mogu se izreći i neuračunljivom licu koje je učinilo protivpravno delo u zakonu predviđeno kao krivično delo (član 80. stav 2.).

ODUZIMANJE, ODNOSNO ZABRANA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

ČLAN 87A

(1) MERA BEZBEDNOSTI oduzimanja, ODNOSNO ZABRANE IZDAVANJA ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA OBAVEZNO SE ODREĐUJE AKO SE UTVRDI DA JE IZVRŠENO KRIVIČNO DELO SA ELEMENTIMA NASILNIČKOG PONAŠANJA.

(2) O IZRICANJU OVE MERE BEZBEDNOSTI OBAVESTIĆE SE NADLEŽNI ORGAN POLICIJE.

(3) TRAJANJE MERE NE MOŽE BITI KRAĆE OD DESET GODINA OD IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA, A MOŽE BITI IZREČENA I TRAJNO."

Član 194

(1) Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5) Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona,

(6) ORUŽJE, OPASNO ORUĐE ILI drugo SREDSTVO IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBAVEZNO ĆE SE ODUZETI.

(7) UČINIOCU DELA IZ ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA IZREĆI ĆE SE MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJA, ODNOSNO ZABRANE IZDAVANJA ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 29.06.2015.