Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Po planu je za parcelu predviđena izgradnja saobraćajnice. Plan je usvojen 1978. i nije ažuriran od tada. Prema svim pokazateljima saobraćajnica i čitav plan u tom delu su nesprovodivi i ekonomski neopravdani, imajući u vidu da su u međuvremenu izgrađene neke druge saobraćajnice. Strogo gledano, objekat postoji na parceli čija je namena izgradnja javnog puta, i striktnom primenom zakona ne može se izvršiti legalizacija, ali suštinski od realizacije plana nema ništa, niti će ikada biti. Da li se za ove slučajeve planira neki prelazni režim dok se planovi doneti u vreme Josipa Broza Tita ne upodobe savremenim prilikama?

Sve dok planski dokument ne bude izmenjen, nema uslova za ozakonjenje objekata. Savet je da kod nadležnog organa za pitanja urbanizma podnesete inicijativu za izmenu planskog dokumenta, uz navođenje svih razloga zašto se izmena traži.

* Živim u kući na placu koji se ne vodi na mene od 1963. godine, tako je ostalo, jer vlasništvo nad placem nije preneseno na pravog vlasnika. Da li ja mogu legalizovati kuću iako se plac ne vodi na mene?

Možete, ukoliko dokažete da ste vi vlasnik na nezakonito izgrađenom objektu i ako su ispunjeni i drugi uslovi propisani Zakonom (da objekat nije izgrađen na javnoj površini, da je izgrađen na terenu povoljnom za izgradnju, da je izgrađen od materijala koji garantuje stabilnost i sigurnost). Nadležni organ će, po utvrđivanju ispunjenosti prethodnih uslova, naložiti i dostavljanje dokaza o odgovarajućem pravu, u skladu sa zakonom. U članu 10. Zakona propisane su situacije i načini za njihovo rešavanje, što zavisi od svake konkretne situacije.

* Imam stan u zgradi iz 1959. koja je izgrađena bez građevinske dozvole, ali stan je uknjižen. Da li je potrebno da podnesem zahtev za legalizaciju stana?

Ako je na predmetnom stanu upisano pravo svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, u tom slučaju ozakonjenje nije potrebno.

* Na državnom zemljištu sagradio sam objekte i u katastru sam upisan kao držalac objekta, takođe sam upisan kao zakupac na zemljištu na neodređeno vreme. Podneo sam zahtev za legalizaciju objekta i za zakup zemljišta na 99 godina. Imam li prava na to i kakav je postupak?

Vaš objekat jeste predmet ozakonjenja, a od nadležnog organa za ozakonjenje dobićete pismeno obaveštenje o daljem toku postupka i potrebnoj dokumentaciji.

* Da li će se sprovođenje Zakona odnositi i na objekte male kvadrature (15-20 kvm), koji su izgrađeni prethodnih godina kao objekti za odmor i locirani su na teritoriji seoskih atara, odnosno van urbanizovanog područja (poljoprivredno zemljište npr.)?

I takvi objekti su predmet ozakonjenja ukoliko se radi o objektima u smislu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

* Imam građevinsku dozvolu za kuću spratnosti 8x10 m, ali sam odstupio od projekta i napravio kuću spratnosti 11x9 m. Da li mogu da legalizujem tu razliku u kvadraturi bez izrade drugog projekta, i ako mogu da je legalizujem, šta mi je potrebno od dokumenata i da li treba da je prijavim za legalizaciju?

U zavisnosti od važećeg planskog dokumenta, odnosno propisanih urbanističkih i ostalih parametara, u navedenoj situaciji možete tražiti i izmenu pravnosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli u redovnom postupku. Ukoliko su odstupanja takva da nije moguće ishodovati izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli, u tom slučaju će predmet ozakonjenja biti samo radovi kojima je odstupljeno od izdate građevinske dozvole. U situaciji koju navodite biće potrebna, pored ispunjenja svih uslova propisanih Zakonom, i izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova.

* Posedujem vikend-kuću od 85 kvm, koju smo upisali po prethodnom zakonu u katastar i dobili rešenje o pravu svojine. Tada je predat, kao što je traženo, i geodetski snimak kuće. Interesuje me šta smo mi u obavezi sada da uradimo i koji papiri su potrebni? Da li sami da preduzimamo nešto ili da čekamo takozvanu popisnu komisiju - građevinsku inspekciju?

U navedenoj situaciji potrebno je, a to je jedini slučaj predviđen Zakonom, da podnesete zahtev za ozakonjenje. Ovaj postupak se pokreće po vašem zahtevu (u svim ostalim slučajevima postupak se pokreće po službenoj dužnosti), u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (član 46. stav 7. Zakona). Dakle, zakonski rok za podnošenje zahteva ističe 27. maja 2016. godine, te ako do sada niste podneli zahtev, onda je potrebno da to učinite do navedenog datuma, s obzirom na to da se radi o zakonskom, prekluzivnom roku.

* Porodična zgrada je izgrađena uz dobijenu dozvolu za gradnju. Plaćene su sve dažbine po projektu. U gradnji se odstupilo od projekta, i to samo tako što je proširena pokrivena terasa i što su izgrađeni pomoćni objekti, ukupno 30 kvm. Do danas nije izvršen tehnički prijem zgrade i u katastar nije uknjižen nov objekat. (Na istoj parceli je postojala stara zgrada od 60 mkv, a nova ima 120 mkv.) Da li je potrebno da objekat legalizujemo po novom Zakonu ili je potrebno da se plate samo komunalne dažbine na pomoćne objekte?

Savet je da, s obzirom na to da se radi o manjim odstupanjima i izgradnji pomoćnog objekta, organu nadležnom za poslove urbanizma i građevinarstva podnesete zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli za glavni objekat, dok je pomoćni objekat predmetozakonjenja, u skladu sa novim Zakonom.

* Sva dokumenta potrebna za legalizaciju po tadašnjem zakonu sam predao još 2004. godine - kupoprodajni ugovor, snimak objekta, preseci (tehnički crteži), popisni list objekta i rešenje o kućnom broju. Da li ću morati sve ponovo da predajem ili ću moći da ih dopunim onim što bude trebalo?

Zakonom je predviđena mogućnost da nadležni organ ranije dostavljenu dokumentaciju prihvati kao dokumentaciju propisanu novim Zakonom ako po sadržini odgovara dokumentima propisanim novim Zakonom.

Izvor: Vebsajt Novosti, 27.05.2016.
Naslov: Redakcija