Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA: Odluka je na snazi od 23. januara 2016. godine. Menjane su odredbe koje regulišu obaveze ovlašćenih menjača u slučaju trajnog ili privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova


23. januara 2016. godine stupila je na snagu Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016).

Iz Deviznog insektorata navode da je došlo do izmene odredaba koje regulišu izmene obaveza ovlašćenih menjača u slučaju trajnog/privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova.

Obaveze ovlašćenih menjača u slučaju trajnog prestanka obavljanja menjačkih poslova

Ovlašćeni menjač koji trajno prestaje da obavlja menjačke poslove na jednom, više ili svim menjačkim mestima dužan je da:

- podnese zahtev Poreskoj upravi za trajni prestanak obavljanja menjačkih poslova na jednom, više ili svim menjačkim mestima;

- o tome obavesti banku sa kojom ima zaključen ugovor;

- svu efektivu sa tog menjačkog mesta/tih menjačkih mesta proda banci sa kojom ima zaključen ugovor i svu gotovinu uplati na svoj tekući račun najkasnije narednog radnog dana od dana kada je prestao da trajno obavlja menjački posao na tom menjačkom mestu/tim menjačkim mestima;

- dokaz o prodaji efektive banci i uplati gotovine na svoj tekući račun kod banke podnese Poreskoj upravi uz zahtev za trajni prestanak obavljanja menjačkih poslova;

- vrati ovlašćenja Poreskoj upravi za menjačka mesta na kojima trajno prestaje da radi;

- vrati identifikacione kartice za rad na menjačkim mestima koja trajno prestaju sa radom Narodnoj banci Srbije, ukoliko koristi njen softver za obavljanje menjačkih poslova.

Obaveze ovlašćenih menjača u slučaju privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova

Ovlašćeni menjač koji privremeno prestaje da obavlja menjačke poslove na jednom, više ili svim menjačkim mestima dužan je da:

- o tome obavesti Poresku upravu u roku od pet radnih dana od dana kada je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove, kao i banku sa kojom ima zaključen ugovor;

- svu efektivu i svu gotovinu s tog menjačkog mesta/tih menjačkih mesta prenese na menjačko mesto koje nastavlja da radi, istog dana kada je privremeno prestao da obavlja menjački posao;

- ukoliko ne izvrši obavezu u smislu prenošenja efektive i gotovine sa tog menjačkog mesta/tih menjačkih mesta na menjačko mesto koje nastavlja da radi, dužan je da tu efektivu i gotovinu uplati na svoj račun kod banke najkasnije narednog radnog dana od dana kada je privremeno prestao da obavlja menjački posao na tom menjačkom mestu/tim menjačkim mestima;

- dokaz o uplati efektive i gotovine na svoj račun kod banke podnese Poreskoj upravi.

Izvor: Vebsajt Devizni inspektorat, 29.03.2016.
Naslov: Redakcija