Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA


Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017), članom 12a, propisano je da se dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene dinarske neoporezive iznose objavljuje Vlada Republike Srbije, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.

Prema objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, godišnji rast indeksa potrošačkih cena u 2017. godini iznosio je 3%.

Vlada je u "Sl. glasniku RS", br. 7/2018 objavila usklađene dinarske neporezive iznose iz Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi stupaju na snagu 1. februara 2018. godine.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana

R. br.

OPIS

Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi

1)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:

 

 

- pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

67.145

 

- stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

11.511

 

- naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.592

 

- naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.150

 

- novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

12.746

2)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

 

- neoporezivi iznos zarade

15.000

3)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:

 

 

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.837

 

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.303

 

- naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.716

 

- solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

38.370

 

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.592

 

- jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.183

4)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:

 

 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.757

5)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:

 

 

- pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

11.684

6)

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:

 

 

- nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

12.746

Napomena:

Neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara vrši se počev u 2019. godini.

Izvor: