Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USAGLAŠAVANJE AKATA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE SA ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Izmenama zakona proširena ovlašćenja inženjera i Inženjerske komore Srbije


Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji značajno su skraćene procedure za izdavanje građevinskih dozvola i proširena ovlašćenja inženjera i Inženjerske komore Srbije, zbog čega je njen zakonit i efikasan rad od velikog značaja za primenu zakona i oživljavanje građevinske industrije.

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upozorilo je Inženjersku komoru Srbije na to da je njen rad nezakonit i pozvalo tu organizaciju da u najkraćem roku uskladi opšte akte sa Zakonom o planiranju i izgradnji i dobije neophodne saglasnosti Ministarstva.

U saopštenju se navodi da je usklađivanje rada Komore sa zakonom posebno važno zbog toga što ova komora delovanjem van pravnog okvira usporava oporavak domaće građevinske industrije, u čijem interesu bi, kao strukovna organizacija, trebalo da deluje.

U pismu koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputilo Inženjerskoj komori navodi se da statut i svi opšti akti Inženjerske komore Srbije nisu usaglašeni sa Zakonom o planiranju i izgradnji iz 2009. godine, kao ni sa kasnijim izmenama i dopunama ovog zakona iz 2011, 2012. i 2014. godine.

Samim tim, odluke donete na osnovu takvih neusaglašenih akata su ništavne i ne proizvode pravno dejstvo.

Ministarstvo nikada nije dalo saglasnost na najveći broj opštih akata Inženjerske komore Srbije, niti mu je komora dostavila na saglasnost poslovnike o radu svojih organa.

S obzirom na to, sazivanje sednica, utvrđivanje kvoruma, postupak i način odlučivanja, kao i odluke koje se donose na sednicama organa komore, su nelegalne i pravno ništavne.

Inženjerska komora osnovana je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, ima približno 26.000 članova, a do sada je izdala više od 46.000 licenci na osnovu kojih inženjeri izrađuju planove i projekte i učestvuju u izgradnji svih objekata u Srbiji.

Posebno je alarmantan podatak da je Inženjerska komora Srbije od svog osnivanja 2003. godine oduzela svega deset licenci, a da za to vreme realizacija velikog broja projekata kasni upravo zbog lošeg projektovanja, što svedoči o nezainteresovanosti komore za posao koji joj je zakonom poveren.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.01.2015.