Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2015. GODINE


PRAVILNIKO SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011)

Član 9

Podaci iz člana 5. ovog pravilnika upisuju se u Registar na osnovu izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama koji proizvođač dostavlja svake godine do 25. februara za prethodnu godinu i koji, u zavisnosti od proizvodnje tog proizvođača, sadrži podatke propisane ovim pravilnikom.

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE BOROVNICE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

Član 17

Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 35 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE OGROZDA I HIBRIDA KOJI SU MORFOLOŠKI SLIČNI OGROZDU, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

Član 15

Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 30 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2005 i 88/2008)

Član 4

Refakcija akcize vrši se jedanput godišnje, i to po isteku kalendarske godine, a na osnovu pismenog zahteva proizvođača derivata nafte za refakciju plaćene akcize koji se podnosi najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O BORAČKOM DODATKU ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Član 6

Na osnovu evidencije koju vodi po odredbi člana 5. ovog pravilnika, nadležni organ do 20. februara tekuće godine, dostavlja nadležnom organu u republici izveštaj o sredstvima isplaćenim na ime boračkog dodatka i broju korisnika boračkog dodatka u prethodnoj godini.

PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE U POSTUPKU REGISTRACIJE MEDIJA U REGISTAR MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 13. februara 2015. godine.

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013 i 65/2014)

Član 61

Zdravstvene ustanove koje obavljaju poslove javnog zdravlja za teritoriju više opština, odnosno grada objedinjene izveštaje o sprovedenoj imunizaciji i utrošku vakcina dostavljaju zdravstvenoj ustanovi koja obavlja poslove javnog zdravlja osnovanoj za teritoriju Republike do 20. februara naredne godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/99)

Član 74

Služba dostavlja nadležnom državnom organu za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda - organizacionoj jedinici u opštini, do 15. februara tekuće godine, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine podatke o nosiocima prava, odnosno držaocima zemljišta sa ukupnim katastarskim prihodom za područje te opštine.

PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH STRUČNJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)

Član 5

Sportski savez Srbije i Olimpijski komitet Srbije vrše rangiranje sportskih stručnjaka na osnovu dokumentacije koju dostavljaju nadležni nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ili zainteresovani sportski stručnjaci, do 15. februara.

PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Član 15

Na osnovu evidencije koju vodi po odredbama čl. 8. do 11. ovog pravilnika, nadležni organ dostavlja, do 20. februara tekuće godine, nadležnom organu u republici izveštaj o sredstvima utrošenim u prethodnoj godini.

Član 17

Novčanom kaznom od 1.000 do 9.000 novih dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu:

5) ako do 20. februara tekuće godine ne dostavi izveštaj o utrošenim sredstvima u prethodnoj godini (član 15. stav 1);

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA IZVEŠTAJA I POLAGANJU RAČUNA STARATELJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2013)

Član 4

Staratelj je dužan da organu starateljstva podnese redovni izveštaj do kraja meseca februara za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006)

Član 3

Prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, najkasnije do 15. februara tekuće godine za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa do kraja tekuće godine.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik i 1/2012 - dr. pravilnik)

Član 44

(2) Obrazložen zahtev za povećanje broja radnika u smislu stava 1. ovog člana, centar podnosi nadležnom ministarstvu, sa izveštajem o radu za prethodnu godinu, a najkasnije do kraja februara tekuće godine.

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014)

Član 10b

Lice iz stava 1. ovog člana može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

PRAVILNIK O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014)

Član 11

U Inicijalnu mrežu obavezno ulaze svi programi javnih medijskih servisa u Republici Srbiji i imalaca dozvola za pružanje usluge televizijskog emitovanja za teritoriju Republike Srbije. Na osnovu dobijene informacije o slobodnim kapacitetima u Inicijalnoj mreži od JP ETV, Regulator određuje koji programi imalaca dozvola za pružanje usluge televizijskog emitovanja, i u kojoj rezoluciji (SDTV ili HDTV), mogu da uđu u Inicijalnu mrežu.

Kada se u jednoj zoni raspodele postigne pokrivenost digitalnim signalom Inicijalne mreže više od 90% stanovništva, stiču se uslovi za proglašenje početka simulkasta. Početak simulkasta proglašava JP ETV. Period simulkasta traje najviše 6 meseci. Danom isteka perioda simulkasta u određenoj zoni raspodele, gase se svi analogni predajnici u toj zoni raspodele čiji se programi emituju u Inicijalnoj mreži i nastavlja se digitalno emitovanje na kanalima iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika. Preostali analogni programi (oni koji nisu u sastavu Inicijalne mreže), ulaze u odgovarajuće multiplekse, prema rasporedu koji obezbeđuje racionalno i efikasno korišćenje raspoloživog opsega, i njihovi analogni predajnici se gase.

Rokovi za početak simulkasta i gašenje analognih servisa, po zonama raspodele su:

Zona raspodele

Simulkast

Trajanje

početak

kraj

Avala

1. septembar 2014. godine

28. februar 2015. godine

6 meseci

Vršac

1. septembar 2014. godine

28. februar 2015. godine

6 meseci

Kikinda

1. septembar 2014. godine

28. februar 2015. godine

6 meseci

Rudnik - Crni Vrh (Jagodina)

1. septembar 2014. godine

28. februar 2015. godine

6 meseci

Subotica - Sombor

1. septembar 2014. godine

28. februar 2015. godine

6 meseci

Čot - Venac

1. septembar 2014. godine

28. februar 2015. godine

6 meseci

Član 12

PRAVILNIK O SADRŽAJU IZVEŠTAJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)

Član 2

Obrasce iz člana 1. stav 3. ovog pravilnika korisnici dostavljaju Direkciji najkasnije do 28. februara tekuće budžetske godine, u pisanoj formi i elektronskim putem preko Web aplikacije Direkcije.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I ROKU ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)

Član 5

Godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave dostavlja se ministarstvu nadležnom za inovacionu delatnost, najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKU ZA DOSTAVLJANJE I POSTUPANJU U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)

Rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja pravnog lica

Član 8

Godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa pravnog lica, dostavlja se Ministarstvu najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja fizičkog lica

Član 12

Fizičko lice koje je upisano u Registar u svojstvu registrovanog inovatora, pisani godišnji izveštaj dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15. februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013)

Član 13

Obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru vrši se svake godine, u periodu od 1. februara do 31. marta.

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)

Član 15

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010 i 54/2013)

IV

Poštanski operatori su dužni da Agenciji, nakon izrade godišnjih finansijskih izveštaja, dostavljaju izveštaje o broju izvršenih usluga i ostvarenim prihodima od obavljanja poštanskih usluga, počev od izveštaja za 2009. godinu, do kraja februara naredne godine.

Izvor: Redakcija, 29.01.2015.