Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. decembra 2015. godine održane sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za zaštitu životne sredine, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbora za spoljne poslove, Odbora za kulturu i informisanje - Razmotreni amandmani na predloge zakona, predstavljeni nalazi Izveštaja o revizijama koje je DRI sprovela tokom 2015. godine, obavljen razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, utvrđena liste kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove RTS


23. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 28. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o zaštiti zemljišta.

Pre prelaska na dnevni red članovi Odbora jednoglasno su usvojili predlog predsednika Odbora dr Branislava Blažića da se Odbor najpre izjašnjava o amandmanima koje je predstavnik predlagača prihvatio, a potom o amandmanima koji od strane istog nisu prihvaćeni.

Na Predlog zakona o zaštiti zemljišta narodni poslanici podneli su ukupno 92 amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili šest.

U ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prisustvovao je v.d. pomoćnika ministra Slobodan Erdeljan, sa saradnicima.

Sednici Odbora za zaštitu životne sredine prisustvovali su članovi dr Gordana Zorić, Nenad Milosavljević, Gordana Topić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Ivana Stojiljković, dr Jezdimir Vučetić i Dušan Janković.

83. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 28. decembra 2015. godine, upoznali su se sa nalazima iz Izveštaja o revizijama koje je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2015. godine.

Predsednik Saveta Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović upoznao je članove Odbora sa novinama u instituciji DRI, posebno istakavši da je ove godine prvi put DRI uradila reviziju finansijskih izveštaja i poslovanja političkih stranaka.

On je predstavio Izveštaj o revizijama u 2015.godini navodeći da je DRI uradila 174 izveštaja o reviziji, a koji obuhvataju finansijske izveštaje, izveštaje o pravilnosti poslovanja, izveštaje o svrsishodnosti. On je najavio rad DRI na dva nova izveštaja o svrsishodnosti, i to o opravdanosti formiranja komisija i drugih tela u Republici Srbiji i reviziju svrsishodnosti sopstvenih prihoda korisnika budžeta. DRI je izvršila reviziju kod 73 subjekta, kao i reviziju završnog računa budžeta Republike Srbije, kao i reviziju finansijskih izveštaja tri političke partije. DRI je dao 23 pozitivna mišljenja, 130 mišljenja sa rezervom, 147 mišljenja o pravilnosti poslovanja, kao i dva negativna i jedno uzdržano mišljenje. Obuhvaćeni podaci iz finansijskih izveštaja iznose preko dve milijarde dinara, kao i rashodi i izdaci u iznosu od preko 1,9 milijarde dinara. Ustanovljeno je da kod većine subjekata nije uspostavljen sistem interne kontrole. Poreska uprava i Uprava carine nisu uvele informacione sisteme, tako da kod ovih subjekata postoji iskazan nerealan dug poreskih i carinskih obveznika. Uočene su nepravilnosti u oblasti donošenja budžeta u lokalnim samoupravama i drugo. Sretenović je predstavio i efekte revizija koji su podeljeni u tri grupe, i to na mere u toku revizije, mere nakon dostavljanja izveštaja i mere po izveštajima iz prethodnih godina. Predsednik Saveta DRI je istakao da je na osnovu nalaza DRI, kod 21 subjekta, podnela 83 zahteva za prekršajni postupak, jednu prijavu za privredni prestup, kao i 12 krivičnih prijava.

U raspravi koja je usledila članovi Odbora pohvalili su Izveštaj DRI, pohvaljen je porast broja subjekata revizije iz godine u godinu, kao i poštovanje novih standarda u radu DRI, a koji su u skladu sa evropskom i svetskom praksom. Takođe, istaknuto je da je DRI postala jedna od vodećih institucija ovog tipa u regionu. U raspravi se govorilo i o položaju DRI u sistemu, njenom radu, podršci Odbora radi DRI, izmenama zakonodavnog okvira, i drugo.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Olivera Pešić, Dalibor Radičević, Goran Mladenović, Radmilo Kostić, Zoran Bojanić, Dušica Nikolić, Momo Čolaković, Miloš Tošanić, Vladimir Marinković i Dejan Radenković.

165. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 28. decembra 2015. godine razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Predlog zakona o zaštiti zemljišta i Predlog zakona o zadrugama.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu podneto je 100 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu sa pravnim sistemom i Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), izuzev pet amandmana i to, amandmana kojim se iza člana 1. dodaje član 1a, amandmana kojim se iza člana 2. dodaje član 2a, amandmana kojim se iza člana 12. dodaje član 12a, amandmana na član 13. i amandmana kojim se iza člana 13. dodaje član 13a, koje je Odbor odbacio kao nepotpune.

Članovi Odbora su ocenili i da je svih 92 amandmana podnetih na Predlog zakona o zaštiti zemljišta u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora razmotrili su i tri amandmana, koje je na Predlog zakona o zadrugama podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Sednici je predsedavao dr Aleksandar Martinović, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Jasmina Obradović, Dragan Polovina, prof. dr Žarko Obradović, Tanja Tomašević Damnjanović, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Jelisaveta Pribojac i Živan Đurišić.

49. sednica Odbora za spoljne poslove

28. decembra 2015. godine održana je 49. sednica Odbora za spoljne poslove, koja je bila zatvorena za javnost.

Članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su i prihvatili inicijative za posete delegacija Narodne skupštine u narednom periodu i usvojili 9 izveštaja o realizovanim posetama.

Članovi Odbora obavili su razgovor sa novoimenovanim ambasadorima Republike Srbije u Republici Argentini – Jelom Baćević i Državi Katar – Jasminkom Pozdercem.

Odbor je konstatovao promenu u sastavu Poslaničke grupe prijateljstva sa Rusijom, čime ova PGP sada broji 129 narodnih poslanika.

40. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje održanoj 28. decembra, članovi Odbora su obavili razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije ispred ovlašćenih predlagača: nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i crkve i verske zajednice, zajedničkim dogovorom.

Članovi Odbora obavili su razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koje je predložio nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Sinišom Isakovim i Vladimirom Barovićem.

U nastavku sednice, članovi Odbora su obavili razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koje su, zajedničkim dogovorom, predložile crkve i verske zajednice, Aleksandrom Janković i Nenadom Draškovićem.

Odbor je zaključio da listu kandidata, koju je podneo ovlašćeni predlagač, nadležni odbor Skupštine AP Vojvodine, na kojoj se nalaze Siniša Isakov i Vladimir Barović i listu kandidata ovlašćenog predlagača crkve i verske zajednice, na kojoj se nalaze Aleksandra Janković i Nenad Drašković, dostavi Narodnoj skupštini, jer su se stekli uslovi za sprovođenje postupka za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na period od pet godina.

U nastavku rada, članovi Odbora utvrdili su listu svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije. Članovi Odbora će, kao sledeći korak, obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije.

Sednici je predsedavala Vesna Marjanović, predsednica Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Jelena Mijatović, Branka Karavidić, Srđan Dragojević, Mirjana Andrić, Milorad Cvetanović, Mira Petrović, Sanja Nikolić, Milena Turk, Aleksandar Čotrić, Nebojša Tatomir, Nenad Milosavljević, Dušica Stojković i Milan Stevanović.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 28.12.2015.
Naslov: Redakcija