Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA: Javna rasprava do 14. januara 2015. godine


Pravna baza Paragraf Lex

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA

 

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Agencija je pravno lice osnovano zakonom koje samostalno obavlja poverena javna ovlašćenja i poslove utvrđene ovim i drugim zakonom.

Agencija se upisuje u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata. Sedište Agencije je u Beogradu.

Član 2.

Agencija obavlja poslove obaveznog osiguranja depozita i isplate osiguranih iznosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija:

1) upravlja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka i obavlja druge poslove u vezi s postupkom restrukturiranja banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;

2) obavlja funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama, društvima za osiguranje i davaocima lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje i zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;

3) organizuje fond za zaštitu investitora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 3.

Agencija ima statut, koji usvaja Upravni odbor Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor).

Statutom Agencije uređuju se:

1) organizacija i način obavljanja poslova Agencije;

2) delokrug organa Agencije;

3) zastupanje i predstavljanje Agencije;

4) podaci i isprave koji se određuju kao tajni i način postupanja s tim podacima i ispravama;

5) druga pitanja značajna za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 4.

Na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Agenciji primenjuje se zakon kojim se uređuju radni odnosi, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Na nabavku dobara, usluga i radova za potrebe Agencije primenjuje se akt koji donosi Upravni odbor Agencije.

II. POSLOVI AGENCIJE

1. Osiguranje depozita

Član 5.

Agencija osigurava depozite kod banaka pod uslovima i na način utvrđenim zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita i vrši isplatu osiguranih iznosa u skladu stim zakonom.

2. Upravljanje imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka

Član 6.

Agencija upravlja imovinom i obavezama banke u restrukturiranju ili banke za posebne namene koje su rešenjem Narodne banke Srbije na nju prenete.

Agencija je dužna da poslove u vezi s prenetom imovinom i obavezama iz stava 1. ovog člana obavlja s pažnjom dobrog privrednika i o tome izveštava Narodnu banku Srbije u rokovima i na način utvrđenim rešenjem iz tog stava.

III. SREDSTVA AGENCIJE

Član 7.

Sredstva koja Agencija koristi za svoje poslovanje čine:

1) fond sredstava za osiguranje depozita (u daljem tekstu: fond za osiguranje depozita)

2) fond sredstava za zaštitu investitora (u daljem tekstu: fond za zaštitu investitora)

3) sredstva koja Agencija koristi za obavljanje poslova iz člana 2. stav 2. ovog zakona;

4) sredstva koja Agencija koristi za obavljanje poslova iz prelaznih odredbi ovog zakona.

Za pokriće operativnih troškova Agencije u vezi s poslovima koji se odnose na osiguranje depozita izdvajaju se sredstva fonda za osiguranje depozita i to u iznosu koji na godišnjem nivou ne prelazi iznos od 1,7% sredstava prikupljenih u tom periodu po osnovu uplate redovne premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Direktor Agencije utvrđuje kriterijume za raspoređivanje operativnih troškova Agencije iz stava 1. ovog člana i za razdvajanje ovih troškova od troškova nastalih obavljanjem drugih poslova Agencije, kako bi se obezbedilo da sredstva izdvojena iz fonda za osiguranje depozita u skladu s tim stavom Agencija koristi isključivo za pokrivanje operativnih troškova iz tog stava.

Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 2. ovog zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknada za obavljanje poslova iz člana 2, stav 2. ovog zakona, donacija, budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji i inostranstvu i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Agencija je dužna da sredstva iz člana 7. stav 1. Tač. 1) i 2) ovog zakona, drži na posebnim depozitnim računima otvorenim kod Narodne banke Srbije.

Dinarska sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, a devizna sredstva iz tog stava Narodna banka Srbije, na osnovu ugovora zaključenog sa Agencijom i po nalogu Agencije, u svoje ime, a za račun Agencije, ulaže u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu s politikom upravljanja deviznim rezervama.

Član 9.

Uslučaju da sredstva iz člana 7, stav 1, tačka 1) ovog zakona nisu dovoljna za obavljanje poslova Agencije, Vlada je dužna da, na zahtev Agencije, po hitnom postupku donese odluku o obezbeđenju sredstava iz budžeta Republike Srbije ili zaduživanjem u zemlji i inostranstvu na osnovu akta Narodne skupštine.

Narodna skupština donosi akt o okvirnom iznosu zaduženja iz stava 1. ovog člana na vanrednom zasedanju i to po hitnom postupku.

Upostupku zaduživanja Republike Srbije za namenu utvrđenu u stavu 1. ovog člana neće se primenjivati odredbe zakona kojim se uređuje javni dug, zakona kojim se uređuju javne nabavke i zakona kojim se uređuje zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora.

O konkretnom zaduženju Republike Srbije za namene utvrđene stavom 1. ovog člana, a do iznosa zaduženja odobrenog u stavu 2. ovog člana, odlučuje Vlada.

IV. ORGANI AGENCIJE

Član 10.

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor Agencije.

Organ Agencije može umesto direktora Agencije biti Izvršni odbor Agencije koji čini najmanje dva lica koja moraju ispunjavati uslove za imenovanje direktora propisane ovim zakonom i koja imenuje Upravni odbor na način koji je ovim zakonom propisan za imenovanje direktora. Izvršni odbor ima ovlašćenja i nadležnosti direktora propisane ovim zakonom. O broju članova Izvršnog odbora odlučuje Upravni odbor.

Član 11.

Upravni odbor ima pet članova, uključujući i predsednika. Članovi Upravnog odbora su:

1) predstavnik ministarstva nadležnog za poslove finansija, koga imenuje ovo ministarstvo;

2) predstavnik Narodne banke Srbije, koga imenuje Narodna banka Srbije;

3) tri nezavisna člana - koje imenuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Narodne banke Srbije.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine, s pravom ponovnog izbora na mandat od godinu dana.

Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja svojih članova bira za predsednika jednog od nezavisnih članova.

Član 12.

Za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice:

1) koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa;

2) koje ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena i najmanje osam godina radnog iskustva u oblastima finansija, bankarstva, osiguranja ili privrednog i finansijskog prava;

3) koje nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora, niti za krivično delo koje ga čini nedostojnim vršenja funkcije člana ovog odbora;

4) kome radni odnos nije otkazivan zbog povrede radne obaveze;

5) koje nije funkcioner u smislu propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ne obavlja funkciju u političkoj stranci ili sindikalnoj organizaciji, nije član organa upravljanja banke, druge finansijske institucije ili udruženja banaka, društva za reviziju koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Agencije, drugog pravnog lica s kojim Agencija sarađuje u obavljanju svojih poslova ili banaka, društava za osiguranje i drugih finansijskih institucija, niti je zaposlen u tim licima, odnosno njihov saradnik.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, lice koje se imenuje za nezavisnog člana Upravnog odbora mora da ispunjava i sledeće uslove:

1) da nije funkcioner, zaposleni niti saradnik Vlade, Narodne banke Srbije, agencije ili drugog pravnog lica čiji je osnivač Republika Srbija;

2) da u periodu od godinu dana koji prethodi njegovom imenovanju nije bio član organa upravljanja banke ili udruženja banaka, niti zaposlen u tim pravnim licima, odnosno njihov saradnik.

Član 13.

Upravni odbor:

1) donosi statut, akt kojim se uređuje postupak nabavki dobara, usluga i radova, akt kojim se uređuje postupak javnog konkursa za imenovanje nezavisnih članova Upravnog odbora i akt kojim se uređuje postupak javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije;

2) donosi odluke o korišćenju sredstava Agencije i daje mišljenje na nacrt izveštaja o testu najmanjih troškova koji je dostavila Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke, a kojim se predlaže korišćenje sredstava fonda za osiguranje depozita;

3) donosi odluke o upravljanju i raspolaganju sredstvima Agencije, u skladu sa zakonom;

4) donosi propise i opšte akte koji se odnose na osiguranje depozita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;

5) donosi opšte akte koji se odnose na obavljanje poslova zaštite investitora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;

6) donosi opšte akte kojima se uređuje postupanje Agencije kao stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, u skladu za zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje;

7) donosi strategiju upravljanja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka;

8) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, imenuje i razrešava direktora Agencije i rukovodioce organizacionih jedinica u Agenciji;

9) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Agencije;

10) usvaja finansijski plan Agencije;

11) usvaja godišnji račun Agencije;

12) usvaja izveštaj o radu Agencije;

13) bira društvo za reviziju finansijskih izveštaja Agencije i razmatra te izveštaje;

14) usvaja plan interne revizije, razmatra i usvaja izveštaje o obavljenoj internoj reviziji;

15) usvaja pravilnik o poslovnom ponašanju zaposlenih u Agenciji i nadzire njegovu primenu;

16) donosi poslovnik o radu;

17) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima Agencije. Upravni odbor donosi statut i akte iz tačke 1) stava 1. ovog člana jednoglasno. Upravni odbor donosi ostale odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova, osim ako ovim zakonom ili statutom za donošenje pojedinih odluka nije predviđena kvalifikovana većina.

Upravni odbor donosi odluke i daje mišljenje iz tačke 2) stava 1. ovog člana i donosi odluke iz člana 9. ovog zakona na način propisan stavom 3. ovog člana uz neophodan uslov da, za takvu odluku i davanje mišljenja, član Upravnog odbora koga imenuje ministarstvo nadležno za poslove finansija glasa za njihovo donošenje.

Upravni odbor može odlučiti da njegovim sastancima prisustvuju i nezavisni stručnjaci u pojedinim oblastima od značaja za rad Agencije, bez prava glasa.

Član 14.

Član Upravnog odbora za svoj rad prima naknadu koja se utvrđuje statutom Agencije.

Član 15.

Članovi Upravnog odbora, kao i članovi njihovih porodica ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka, drugih finansijskih institucija, društava za reviziju ili drugih pravnih lica s kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, niti biti u bilo kakvim obligaciono-pravnim odnosima sa Agencijom osim onih koji proizilaze iz članstva u Upravnom odboru, o čemu podnose pisanu izjavu Vladi - najkasnije narednog dana od dana njihovog imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije 31. januara tekuće godine.

Članovima porodice, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se supružnici, deca i ostali potomci, roditelji i ostali preci, pobočni srodnici do trećeg stepena srodstva, usvojenici, usvojilac, kao i lica koja nemaju potpunu poslovnu sposobnost te su stavljena pod starateljstvo članova Upravnog odbora.

Član 16.

Članu Upravnog odbora funkcija prestaje istekom mandata, a pre isteka mandata podnošenjem ostavke, ili razrešenjem.

Član Upravnog odbora podnosi ostavku Vladi i dužan je da o podnetoj ostavci bez odlaganja obavesti Upravni odbor.

Članu Upravnog odbora koji je podneo ostavku, funkcija prestaje izborom novog člana, a najkasnije istekom 90 dana od dana podnošenja ostavke, a članu Upravnog odbora koji je razrešen danom donošenja odluke o razrešenju.

Član 17.

Nezavisnog člana Upravnog odbora razrešava Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije i nakon pribavljenog mišljenja druge pomenute institucije koja nije podnela predlog, i to:

1) ako je optužen, odnosno pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv privrede, prava na osnovu rada, imovine, državnih organa, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja i službene dužnosti ili je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora;

2) ako se utvrdi da je, zbog nestručnog, nesavesnog i nedoličnog obavljanja funkcije, ozbiljnijih propusta u donošenju i izvršavanju odluka, kao i u organizovanju poslova Agencije, došlo do znatnog odstupanja od ostvarenja osnovnog cilja Agencije iz čl. 1. i 2. ovog zakona;

3) ako se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje te funkcije ili je privremeno nesposoban za vršenje funkcije u trajanju dužem od šest meseci;

4) ako nije dostavio ili je dostavio lažnu izjavu o podacima iz člana 15. ovog zakona;

5) ako se utvrdi da ne ispunjava uslove za imenovanje iz člana 12. ovog zakona. Ministarstvo nadležno za poslove finansija razrešava člana Upravnog odbora imenovanog na predlog tog ministarstva, a Narodna banka Srbije člana Upravnog odbora koga je ona imenovala ─ kada se utvrdi da postoje osnovi za razrešenje iz stava 1. ovog člana, odnosno drugi opravdani razlozi za razrešenje iz ovog člana.

Smatra se da postoje opravdani razlozi za razrešenje člana Upravnog odbora iz stava 2. ukoliko su ispunjeni uslovi za razrešenje nezavisnih članova Upravnog odbora iz stava 1. ovog člana, izuzev stava 2. člana 12. ovog zakona.

Član Upravnog odbora imenovan umesto člana kome je prestala funkcija pre isteka mandata ovu funkciju vrši do isteka tog mandata.

Član 18.

Direktora Agencije (u daljem tekstu: direktor) Upravni odbor imenuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Mandat direktora je pet godina, s pravom ponovnog izbora.

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove iz člana 12. ovog zakona i ima najmanje sedam godina iskustva na rukovodećim pozicijama u državnim organima, institucijama kojima su poverena javna ovlašćenja ili finansijskim institucijama.

Direktor podnosi pisanu izjavu o podacima iz člana 15. ovog zakona najkasnije 15 radnih dana od dana imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije 31. januara tekuće godine.

Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Direktoru prestaje dužnost iz razloga propisanih u članu 16, stav 1. ovog zakona.

Član 19.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Agenciju;

2) organizuje rad Agencije i rukovodi njenim radom;

3) predlaže akte koje donosi Upravni odbor;

4) predlaže akt o sistematizaciji radnih mesta u Agenciji i daje Upravnom odboru predloge za imenovanje rukovodilaca organizacionih jedinica u Agenciji;

5) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

6) odgovara za zakonitost i efikasnost rada Agencije, kao i za korišćenje sredstava Agencije;

7) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Direktor je dužan da Upravnom odboru podnosi redovne izveštaje o poslovanju Agencije, najmanje jednom tromesečno.

Član 20.

Agencija, zaposleni u Agenciji, članovi Upravnog odbora Agencije, kao i lica koja po nalogu Agencije vrše dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane vršenjem tih dužnosti, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom.

Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu odgovarati za štetu iz tog stava ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja dužnosti.

Agencija je dužna da nadoknadi troškove zastupanja zaposlenih u Agenciji u sudskim i upravnim postupcima pokrenutim u vezi s dužnostima koje ti zaposleni vrše na osnovu ovog zakona. Ove troškove Agencija je dužna da nadoknadi i licima kojima je prestao radni odnos u Agenciji.

Ako je u odgovarajućem postupku pravnosnažnom odlukom utvrđeno da su lica iz stava 1. ovog člana pričinila štetu iz tog stava namerno ili krajnjom nepažnjom, ova lica su dužna da Agenciji nadoknade troškove zastupanja iz stava 3. ovog člana, kao i iznos isplaćene štete u skladu sa zakonom.

V. IZVEŠTAJI AGENCIJE

Član 21.

Agencija najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini Republike Srbije, preko Vlade i Narodnoj banci Srbije.

Član 22.

Godišnji finansijski izveštaji Agencije sačinjavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Član 23.

Revizija godišnjih finansijskih izveštaja Agencije vrši se na način utvrđen zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja.

Reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Agencije može vršiti društvo za reviziju sa liste spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke, a koju objavljuje Narodna banka Srbije.

Godišnji finansijski izveštaj Agencije, sa izveštajem spoljnog revizora, Upravni odbor podnosi Vladi i Narodnoj banci Srbije i to do 15. maja naredne godine.

Član 24.

Agencija ima organizacionu jedinicu koja obavlja poslove interne revizije, u skladu sa statutom i opštim aktima Agencije.

Izbor rukovodioca Interne revizije vrši Upravni odbor, na osnovu sprovedenog javnog konkursa i ovaj rukovodilac za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Predmet interne revizije mogu biti svi poslovni procesi i aktivnosti koji se obavljaju u Agenciji, a naročito unutrašnje kontrole uspostavljene radi obezbeđivanja pouzdanosti računovodstvenog i finansijskog informacionog sistema i odgovarajućih finansijskih izveštaja i obezbeđivanja usklađenosti finansijskih izveštaja sa zakonom i opštim aktima.

Interna revizija vrši se na osnovu plana koji je usvojio Upravni odbor, a može se sprovoditi i vanredno, na osnovu zahteva Upravnog odbora.

VI. TAJNOST PODATAKA

Član 25.

Podaci koje se odnose na poslovanje, finansijsko stanje i restrukturiranje banaka, te finansijsko stanje društava za osiguranje i davalaca lizinga, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke, a koje članovi Upravnog odbora i zaposleni u Agenciji na bilo koji način saznaju u obavljanju svojih poslova, odnosno funkcija - određuju se i štite se kao tajni podaci sa oznakom stepena tajnosti "STROGO POVERLJIVO", "POVERLJIVO" ili "INTERNO", u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju podatke i dokumente iz tog stava kao tajne podatke, odnosno ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Obaveza čuvanja tajne za lica iz stava 1. ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka radnog odnosa, odnosno funkcije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Agencija može podatke i dokumente iz stava 1. tog člana učiniti dostupnim domaćim i stranim regulatornim telima, pod uslovom da ih ta regulatorna tela koriste isključivo u svrhe za koje su pribavljeni.

Objavljivanje podataka iz stava 1. ovog člana izraženih u zbirnom obliku tako da se na osnovu njih ne može utvrditi identitet pojedinačnih banaka, odnosno fizičkih i pravnih lica − ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajnosti podataka.

VII. SARADNJA U OBAVLJANJU POSLOVA AGENCIJE

Član 26.

Agencija sarađuje sa stranim i domaćim regulatornim telima, radi obavljanja i unapređenja svojih poslova utvrđenih ovim i drugim zakonom.

Agencija može s telima iz stava 1. ovog člana razmenjivati podatke pribavljene u obavljanju njenih poslova utvrđenih ovim i drugim zakonom ─ ako je obaveza čuvanja tajnih podataka koja važi za ta tela jednaka ili stroža od obaveze iz člana 25. ovog zakona.

Agencija može razmenjivati podatke (informacije) pribavljene od tela iz stava 1. ovog člana sa drugim stranim i domaćim regulatornim telima, na njihov zahtev i uz prethodnu saglasnost tela od kojih je te podatke (informacije) pribavila, pri čemu se ti podaci (informacije) mogu razmenjivati samo za potrebe određene tom saglasnošću.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Agencija će poslove koje obavlja u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 61/05, 116/08 i 91/10 - u daljem tekstu: Zakon) nastaviti da obavlja do njihovog preuzimanja od ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno drugog nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Agencija nastavlja sa realizacijom postupaka prodaje akcija banaka, čiji je akcionar Republika Srbija, započetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa zakonom i instrukcijama ministarstva nadležnog za poslove finansija. Poslove iz ovog stava Agencija obavlja uz naknadu u iznosu od 0,1% postignute prodajne cene akcija, o čemu odluku donosi Vlada.

Postupke naplate potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, uključujući i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, započete do stupanja na snagu ovog zakona, Agencija nastavlja da sprovodi u skladu sa Zakonom. Poslove iz ovog stava Agencija obavlja uz naknadu u visini od 3% od naplaćenog iznosa.

Član 28.

Članovi Upravnog odbora biće imenovani u skladu sa ovim zakonom u roku od najdalje 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će, bez odlaganja a nakon stupanja na snagu ovog zakona, sprovesti postupak izbora i predlaganja Vladi kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora, a u roku iz stava 1. ovog člana.

Pri prvom imenovanju članova Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom, članovi koje imenuju ministarstvo nadležno za poslove finansija i Narodna banka Srbije imenuju se na četiri godine, dva nezavisna člana koje imenuje Vlada na tri, a jedan na dve godine.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će, bez odlaganja a nakon stupanja na snagu ovog zakona i u potpunosti u skladu sa odredbama člana 18. ovog zakona, sprovesti postupak izbora i predlaganja Upravnom odboru Agencije kandidata za direktora, a Upravni odbor je dužan da, u roku od najdalje od 30 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana, imenuje direktora.

Članovi Upravnog odbora imenovani u skladu sa Zakonom obavljaće poslove Upravnog odbora do imenovanja lica iz stava 1. ovog člana.

Vršilac dužnosti direktora Agencije, imenovan u skladu i pod uslovima Zakona, nastavlja da obavlja poslove vršioca dužnosti direktora Agencije do imenovanja lica iz stava 4. ovog člana.

Član 29.

Agencija je dužna da, u skladu sa odredbama ovog zakona, donese statut u roku od, najdalje, 30 dana od isteka roka iz stava 1. člana 28. ovog zakona.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana ostaju na snazi statut i drugi opšti akti Agencije, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 30.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 16. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, jedinstveno tržište; pravni položaj privrednih subjekata; sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti; robne rezerve; monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem; ekonomske odnose sa inostranstvom; sistem krditnih odnosa sa inostranstvom; poreski sistem, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE NJIME ŽELE OSTVARITI

Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija), prema važećem Zakonu o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/2005, 116/2008, 91/2010), ima status javne agencije. Istim zakonom propisano je da Agencija pored poslova obaveznog osiguranja depozita, obavlja i poslove pružanja finansijske podrške bankama, administratora banke, sprovodi test najmanjih troškova, osnivanja banke za posebne namene, stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama i društvima za osiguranje, upravljanja bankama čiji je akcionar Republika Srbija, organizuje i sprovodi postupak prodaje tih akcija, organizuje i sprovodi postupak prodaje društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje, sprovodi naplatu potraživanja u ime i za račun Republike Srbije.

Agencija, takođe, upućuje Vladi predlog za pružanje finansijske podrške banci kada je iznos finansijske podrške potvrđen testom najmanjih troškova, odnosno kada podrazumeva da je iznos tako pružene podrške manji od iznosa osiguranih depozita koji bi bili isplaćeni. Izvori sredstava za pružanje finansijske podrške jesu budžet Republike Srbije, sredstva Agencije među kojima i sredstva Fonda za osiguranje depozita i drugi izvori, pri čemu finansijska podrška može biti i u formi kredita, bespovratne pomoći, deponovana sredstava i dr.

Zatim, pomenutim zakonom Agencija može, u skladu sa aktom Vlade, na predlog Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS), kod banaka pokriti potencijalne gubitke, preuzeti, kupiti ili na drugi način steći lošu aktivu, upravljati lošom aktivom i prodati tu aktivu, pri čemu za pokriće gubitaka, Republika Srbija može izdavati obveznice.

Prema važećom zakonskom rešenju, organe upravljanja Agencijom čine upravni odbor i direktor. Upravni odbor Agencije, shodno Zakonu, odgovara za svoj rad Vladi. Članovi Upravnog odbora Agencije su, po funkciji ministar zadužen za poslove

finansija, ministar privrede i viceguverner NBS zadužen za kontrolu poslovanja banaka, dok ostale članove, imenuje Vlada i to, dva člana na predlog ministarstva zaduženog za poslove finansija (predsednika i jednog člana), jednog na predlog NBS i jednog na predlog reprezentativnog udruženja banaka.

Agencija o svom radu, jednom godišnje, podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, Vladi, NBS i Ministarstvu finansija. Godišnji račun Agencije, zajedno sa izveštajem revizora, Upravni odbor Agencije podnosi Vladi i NBS.

Pored delokruka nadležnosti Agencije propisanih Zakonom o Agenciji, Zakonom o preuzimanju imovine i obaveze određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 102/12) određeno je da Agencija, u postupku prenosa cele ili dela imovine i ukupnih ili dela obaveza na banku za posebne namene ili banku preuzimaoca, banci preuzimaocu može pružiti bespovratnu finansijsku podršku. Istim zakonom istovremeno je predviđena i derogacija Zakona o Agenciji, Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", broj 61/05, 116/08 i 91/10) i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 61/05, 116/08 i 91/10).

Izvor sredstava za preuzimanje su sredstva Agencije, a u slučaju nedostatka novčanih sredstava, odnosno ukoliko se za to ukaže potreba, Republika Srbija iz budžeta nadoknađuje nedostajići iznos sredstva Agencije.

Imajući u vidu navedeno, a nakon analize prednosti i slabosti brojnih nadležnosti koje su dodeljene Agenciji postojećim zakonskim rešenjem, Nacrtom zakona o Agenciji predlaže se smanjenje značajnog broja nadležnosti iste, odnosno predviđeno je da Agencija ostane nadležna za obavezno osiguranje depozita, poslove stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama, društavima za osiguranje i davaocima lizinga. Pored navedenog, predviđeno je da Agenciji budu dodate i srodne nadležnosti, poput upravljanja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka u skladu sa predloženim Nacrtom zakona, poslova u smislu obezbeđivanja sredstava za restrukturiranje banaka i organizovanja fonda za zaštitu investitora.

U skladu sa tim, osnivanje banke za posebne namene i upravljanje bankama čiji je akcionar Republika Srbija, prodaja akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, kao i prodaja društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje biće preneta u delokrug nadležnosti ministarstva zaduženog za poslove finansija, osim u prelaznom periodu za postupke koje je Agencija već započela. Poslove naplate potraživanja, u ime i za račun Republike Srbije, uključujući i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, Agencija će sprovoditi u prelaznom periodu samo za preuzeta potraživanja do dana stupanja na snagu ovog zakona. Saglasno predloženom Nacrtu zakona, poslovi administratora banke će biti ukinuti.

Nadležnost za restukturiranje banaka, kao i za sprovođenje testa najmanjih troškova preuzeće NBS shodno predloženom Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama. Na taj način će se poslovanje Agencije pojednostaviti i svesti na uobičajene poslove koji se obavljaju u uporednoj praksi, čime će se postići prvi princip efektnog sistema osiguranja depozita propisanog od strane Bazelskog komiteta za superviziju banaka i Međunarodnog udruženja osiguravača depozita, odnosno jasno definisan cilj doprinosa finansijskoj stabilnosti i zaštiti deponenata.

Za razliku od postojećeg regulatornog rešenja, novopredloženo propisuje da Upravni odbor Agencije ima većinu nezavisnih članova, odnosno tri od ukupno pet članova (koje imenuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz prethodno pribavljenu saglasnost NBS), a od preostala dva člana jednog će imenovati Ministarstvo finansija, a jednog NBS. Na taj način se postiže ispunjenje petog principa efektnog sistema osiguranja kojim se uređuje upravljanje osiguravačem depozita, odnosno da osiguravač mora biti operativno nezavisan, transparentan, odgovoran i zaštićen od neopravdanog političkog uticaja i uticaja bankarskog sektora.

Napred izložen sastav Upravnog odbora Agencije proizlazi iz činjenice da sredstva Fonda za osiguranje depozita pripadaju osiguranim deponentima i u skladu sa tim, predviđeno zakonsko rešenje ne propisuje da Agencija ima status javne agencije. Ovakva promena statusa Agencije propisana je kao obaveza Republike Srbije i prema ugovoru kojim je odobrena kreditna linija od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD), radi obezbeđivanja "stand-by" linije za potrebe finansiranja Fonda za osiguranje depozita. Pored toga, predloženi tretman Agencije predstavlja i preporuku tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda.

Prema Ugovoru o kreditnoj liniji potpisanim sa EBRD, dogovorena je, takođe, izmena organizacione strukture i sistematizacije poslova u Agenciji radi usklađivanja sa najboljom međunarodnom praksom. Na taj način, pretpostavka je da će se obezbediti uslovi za postizanje operativne nezavisnosti i transparentnosti Agencije, a kada bude donet metod za naplaćivanje premije osiguranja na osnovu rizičnosti poslovanja pojedinačne banke, doprineće će se i suzbijanju moralnog hazarda što je jedan od temeljnih principa efektnog sistema osiguranja depozita.

Predloženo zakonsko rešenje, takođe, značajnu pažnju posvetilo je i pitanju finansiranja Agencije. Naime, dosadašnjim rešenjem, finansiranje najvažnijih aktivnosti Agencije nije bilo precizno regulisano zakonima kojima su Agenciji dodeljene nadležnosti, izuzev naknade za aktivnosti u postupku stečaja ili likvidacije banaka i društava za osiguranje. U slučaju nedostatka sredstava za obavljanje aktivnosti, važeća regulativa predviđa da se Agencija finansira iz budžeta Republike Srbije ili da se za te namene Republika Srbija zaduži saglasno donetoj odluci Vlade. Imajući u vidu činjenicu da Agencija upravlja bankama u vlasništvu Republike Srbije, kao i da istovremeno vodi računa o sredstva koja su namirena iz procesa stečaja i likvidacije banaka i društava za osiguranje i ista deponuje, konstatovana je mogućnost postojanja konflikta interesa. U skladu sa tim, Nacrtom zakona propisano je izdvajanje sredstva iz Fonda za osiguranje depozita u iznosu koji na godišnjem nivou neće prelaziti iznos od 1,7% sredstava prikupljenih u posmatranom periodu po osnovu uplate redovne premije

osiguranja depozita za pokriće troškova u vezi sa novopredloženim aktivnostima Agencije i na osnovu potrebnih izmena u organizacionoj strukturi i sistematizaciji poslova. Pored pomenute naknade, Nacrtom zakona predviđeno je i da će Agencija, do okončanja prodaje akcija banaka čiji je akcionar Republika Srbija započetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, imati pravo na naknadu u iznosu od 0,1% postignute prodajne cene akcija, o čemu odluku donosi Vlada. Agencija, takođe, nastavlja da sprovodi i postupke naplate potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, uključujući i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, započete do stupanja na snagu ovog zakonskog rešenja i za to prima naknadu od 3% od naplaćenog iznosa.

Republika Srbija, u slučaju nedostajućih sredstava koje Agencija koristi za svoje poslovanje, jemči za sve osigurane depozite, shodno čemu je Vlada dužna da obezbedi sredstva iz budžeta Republike Srbije ili njenim zaduživanjem na osnovu akta Narodne skupštine. U skladu sa tim, a da bi se zaštitila sredstva poreskih obveznika, u slučaju nedostatka novčanih sredstava u Agenciji, predloženim zakonskim rešenjem predviđeno je da prilikom donošenja odluka o korišćenju, upravljanju i raspolaganju sredstavima Agencije, davanju mišljenja na izveštaj o testu najmanjih troškova koji je dostavila NBS, kao i donošenja strategije o upravljanju imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banke, član Upravno odbora Agencije imenovan na predlog ministarstva finansija mora obavezno glasati pozitivno za predlog. Razlog ovakvog rešenja, odnosno ispunjenja ovog zahteva proizlazi iz nastojanja da se obezbedi mogućnost sprečavanja donošenja odluka koje bi mogle prouzrokovati nesrazmerno visok rast budžetskih rashoda ili javnog duga u odnosu na iznos osiguranih depozita od strane člana Upravnog odbora Agencije imenovanog na predlog ministarstva zaduženog za poslove finansija.

Zatim, Nacrt zakona uvodi i obavezu sačinjavanja godišnjih finansijskih izveštavanja Agencije u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i reviziju tih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Uvodi se, takođe, i organizaciona jedinica koja obavlja poslove interne revizije i za svoj rad odgovora Upravnom odboru Agencije.

Rešavanjem navedenih problema postiže se reformisanje sistema osiguranja depozita na način koji obezbeđuje da taj sistem bude efikasan u smislu preporuka Bazelskog komiteta za superviziju banaka i Međunarodnog udruženja osiguravača. Istovremeno, pojedine nadležnosti koje nisu usko povezane sa osiguranjem depozita i očuvanjem finansijske stabilnost se izmeštaju iz delokruga nadležnosti Agencije čime se značajno pojednostavljuje njeno poslovanje i ujedno izvršavaju aktivnosti koje proističu iz ugovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i preporuka tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda.

Polazeći od svega navedenog, a imajući u vidu da je Agencije već uređena Zakonom, promene koje se tiču uređenja iste i kojima se menja više od trećine odredaba, takođe, moraju biti sprovedene donošenjem Novog zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH INSTITUTA

Članom 1. definisan je forma organizovanja Agencije ѕa osiguranje depozita kao pravno lice osnovano zakonom koje samostalno obavlja poverena javna ovlašćenja.

Članom 2. utvrđenih su poslovi koje Agencija obavlja, i to: obavezno osiguranje i isplata osiguranih depozita, upravlja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka, poslove u smislu obezbeđivanja sredstava za restrukturiranje banaka, funkciju stečajnog ili likvidacionoh upravnika u bankama, društvima za osiguranje i davaocima lizinga, organizuje fond za zaštitu investitora.

Članom 3. uređuje se pitanje statuta Agencije.

Članom 4. određeno je da se na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Agenciji primenjuje zakon kojim se uređuju radni odnosi. Na nabavku dobara, usluga i radova za potrebe Agencije primenjuje se akt koji donosi Upravni odbor Agencije.

Članom 5. bliže se uređuje obavljanje poslova osiguranja depozita.

Članom 6. bliže se uređuje upravljanje imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka.

Članom 7. utvrđuju se sredstva koja Agencija koristi sa za svoj rad, i to: fond sredstava za osiguranje depozita, fond sredstava za zaštitu investitora, sredstva koja Agencija koristi za obavanje poslova iz člana 2. stav 2 Nacrt Zakona, kao i sredstava koja Agencija koristi za obavljanje poslova iz prelaznih odredbi predloženog Nacrta zakona. Za pokriće operativnih troškova Agencije u vezi sa poslovima koji se odnose na osiguranje depozita izdvajaju se sredstva fonda za osiguranje depozita, i to u iznosu koji na godišnjem nivou ne prelazi iznos od 1,7% sredstava prikupljenih u tom periodu po osnovu uplate redovne premije. Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 2. ovog nacrta zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknada za obavljanje poslova iz čl. 2 tačke 2. i 3. ovog zakona, donacija, budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu i na drugi način.

Članom 8. utvrđeno je da je Agencija dužna da sredstva iz člana 7. stav 1. tač. 1) i 2) ovog nacrta zakona drži na posebnim računima otvorenim kod NBS. Dinarska sredstva Agencija ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili NBS, a devizna sredstva iz tog stava NBS ulaže u svoje ime i za račun Agencije u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama.

Članom 9. utvrđeno je da u slučaju kada sredstva Agencije iz člana 7. st.1 tačka 1) Nacrta zakona nisu dovoljna za obavljanje poslova Agencije, Vlada je dužna da po hitnom postupku, na zahtev Agencije, donese odluku o obezbeđivanju sredstava iz budžeta Republike Srbije ili njenim zaduživanjem u zemlji i inostranstvu na osnovu akta Narodne skupštine. Narodna skupština donosi akt o okvirnom iznosu pomenutog zaduženja na vanrednom zasedanju, i to po hitnom postupku.

U postupku zaduživanja Republike Srbije za pomenutu namenu neće se primenjivati odredbe zakona kojim se uređuje javni dug, zakona kojim se uređuju javne nabavke i zakona kojim se uređuje zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora.

O konkretnom zaduženju Republike Srbije za ovako utvrđene namene odlučuje Vlada.

Članom 10. utvrđuju se organi Agencije. Agencija može umesto direktora imati Izvršni odbor.

Članom 11. uređeno je pitanje Upravnog odbora. Upravni odbor ima pet članova, uključujući i predsednika.

Članovi Upravnog odbora su:

1) predstavnik ministarstva nadležnog za poslove finansija, koga imenuje ove ministarstvo;

2) predstavnik Narodne banke Srbije, koga imenuje Narodna banka Srbije;

3) tri nezavisna člana - koje imenuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Narodne banke Srbije.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine, s pravom ponovnog izbora na mandat od godinu dana, i to najviše dva puta uzastopno.

Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja svojih članova bira za predsednika jednog od nezavisnih članova.

Članom 12. određeno je koja lica mogu biti članovi Upravnog odbora.

Članom 13. određene su nadležnosti Upravnog odbora. U stavu 2. ovog člana određen je način odlučivanja Upravnog odbora. U stavu 3. određeno je da se odluke iz člana 9. ovog nacrta zakona donose na način propisan stavom 2. uz neophodan uslov da i član Upravnog odbora Agencije koga imenuje ministarstvo nadležno za poslove finansija glasa za njihovo donošenje, odnosno odluke se ne mogu doneti ukoliko taj član Upravnog odbora glasa protiv ili se uzdrži od glasanja.

Članom 14. uređuje se naknada članova Upravnog odbora.

Članom 15. određuju se lica koja ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka i drugih pravnih lica sa kojima Agencija sarađuje uobavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Članom 16. uređuje se prestanak mandata članova Upravnog odbora.

Članom 17. uređuje se pitanje razrešenja nezavisnih članova Upravnog odbora od strane Vlade kao i članove koje imenuje NBS, odnosno ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Članom 18. uređuje se pitanje imenovanja direktora Agencije. Članom 19. uređuju se nadležnosti direktora Agencije.

Članom 20. utvrđuje se da Agencija, zaposleni u Agenciji, članovi Uprvnog odbora Agencije i lica koja po nalogu Agencije vrše dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovoraju za štetu koja nastaje vršenjem tih dužnosti, osim ako se ne dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom.

Članom 21. uređuje se izveštavanje Agencije.

Članom 22. utvrđeno je da se godišnji finansijski izveštaji Agencije sačinjavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Članom 23. utvrđeno je da se revizija godišnjih finansijskih izveštaja Agencije vrši na način utvrđen zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja. Agencija bira spoljnog revizora sa liste spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke, a koju objavljuje NBS.

Članom 24. utvrđuje se da Agencija ima organizacionu jedinicu koja obavlja poslove interne revizije, pri čemu izbor rukovodioca brši Upravni odbor na osnovu sprovedenog konkursa.

Članom 25. uređuje se tajnost podataka.

Članom 26. uređuje se saradnja u obavljanju poslova Agencije.

Prelazne i završne odredbe Članom 27. uređeno da će Agencija poslove koje obavlja u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 61/05, 116/08 i 91/10 - u daljem tekstu: Zakon) nastaviti da obavlja do njihovog preuzimanja od ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno drugog nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Agencija nastavlja sa realizacijom postupaka prodaje akcija banaka, čiji je akcionar Republika Srbija, započetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa zakonom i instrukcijama ministarstva nadležnog za poslove finansija. Poslove iz ovog stava Agencija obavlja uz naknadu u iznosu od 0,1% postignute prodajne cene akcija, o čemu odluku donosi Vlada.

Postupke naplate potraživanja u ime i za račun Republike Srbije, uključujući i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, započete do stupanja na snagu ovog zakona, Agencija nastavlja da sprovodi u skladu sa Zakonom. Poslove iz ovog stava Agencija obavlja uz naknadu u visini od 3% od naplaćenog iznosa.

Članom 28. određeno je će članovi Upravnog odbora biti imenovani u skladu sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pri prvom imenovanju članova Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom, članovi koje imenuju ministarstvo nadležno za poslove finansija i NBS imenuju se na četiri godine, dva nezavisna člana koje imenuje Vlada na tri, a jedan na dve godine. Ministarstvo nadležno za poslove finansija će, bez odlaganja a nakon stupanja na snagu ovog zakona, sprovesti postupak izbora i predlaganja Vladi kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora Agencije, a u navedenom roku od 90 dana. Vršilac dužnosti direktora Agencije, imenovan u skladu i pod uslovima važećeg zakona, nastavlja da obavlja poslove vršioca dužnosti direktora Agencije do imenovanja direktora od strane novoimenovanog Upravnog odbora Agencije.

Članom 29. utvrđeno je da je Agencija dužna da donese statut u roku od, najdalje, 30 dana od isteka 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona, pri čemu do donošenja novog statuta, postojeći statut i drugi opšti akti Agencije, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članom 30. određeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Članom 31. određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

U izradi ovog zakona uzeta su u obzir iskustva u primeni postojećeg Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, uporedna pravna rešenja, iskustva stručnjaka u oblasti koju reguliše zakon (stručnjaci iz domaćih institucija, banaka i međunarodnih finansijskih organizacija).

1. Određivanje problema koje Zakon treba da reši

Nacrtom Zakona predlaže se smanjenje značajnog broja nadležnosti Agencije, shodno čemu, ostaće nadležna za obavezno osiguranje depozita, poslove stečajnog i likvidacionog upravnika banaka, društava za osiguranje i davaoca finansijskog lizinga. Pored navedenog, predviđeno je da Agenciji budu dodate i srodne nadležnosti, poput: upravljanja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banke u skladu sa Nacrtom zakona, poslova u smislu obezbeđivanja sredstava za restrukturiranje banaka i organizovanja fonda za zaštitu investitora. Osnivanje banke za posebne namene i upravljanje bankama čiji je akcionar Republika Srbija, prodaja akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, kao i prodaja društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje biće preneta u delokrug nadležnosti ministarstva zaduženog za poslove finansija, osim u prelaznom periodu za postupke koje je Agencija već započela. Poslove naplate potraživanja, u ime i za račun Republike Srbije, Agencija će sprovoditi u prelaznom periodu samo za preuzeta potraživanja do dana stupanja na snagu ovog zakona. Poslove naplate potraživanja u ime i za račun Republike Srbije Agencija će sprovoditi u prelaznom periodu samo za preuzeta potraživanja do dana stupanja na snagu ovog Zakona. Prema Nacrtu zakona, poslovi administratora banke će biti ukinuti. NBS će u skladu sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama preuzeti nadležnost za restukturiranje banaka, kao i za sprovođenje testa najmanjih troškova.

Upravni odbor Agencije imaće većinu nezavisnih članova, tri od ukupno pet. Ostala dva člana imenovaće Ministarstvo finansija i NBS. Na taj način će se ispuniti peti princip efektnog sistema osiguranja kojim se uređuje upravljanje osiguravačem depozita i to tako da osiguravač mora biti operativno nezavisan, transparentan, odgovoran i zaštićen od neopravdanog političkog uticaja i uticaja bankarskog sektora.

Ovako određen sastav Upravnog odbora Agencije je opravdan, s obzirom na to da sredstva Fonda za osiguranje depozita pripadaju osiguranim deponentima. Dodatno, kako bi se osiguralo ispunjenje ovog principa Agencija neće imati status javne agencije.

U Nacrtu zakona predviđena je odredba kojom se utvrđuje da je u slučaju nedostajućih sredstava, donošenja odluka o korišćenju, upravljanju i raspolaganju sredstavima Agencije, davanju mišljenja na izveštaj o testu najmanjih troškova koji je dostavila NBS, kao i donošenja strategije o upravljanju imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banke, potrebno da član Upravno odbora Agencije imenovan na predlog Ministarstva finansija glasa pozitivno za predlog. Na taj način, obezbeđuje se da član Upravnog odbora Agencije imenovan od strane Ministarstva finansija ima mogućnost sprečavanja donošenja odluka koje bi mogle prouzrokovati nesrazmerno visok rast budžetskih rashoda ili javnog duga u odnosu na iznos osiguranih depozita.

2. Ciljevi koji se donošenjem Zakona postižu

Rešavanjem svih navedenih problema ostvaruje se cilj reformisanja sistema osiguranja depozita na način koji obezbeđuje da taj sistem bude efektan u smislu preporuka Bazelskog komiteta za superviziju banaka i Međunarodnog udruženja osiguravača. Pojedine nadležnosti koje nisu usko povezane sa osiguranjem depozita i očuvanjem finansijske stabilnost se izmeštaju iz Agencije čime se pojednostavljuje njeno poslovanje. Time se ujedno izvršavaju aktivnosti koje proističu iz ugovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i preporuka tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda.

3. Druge mogućnosti za rešavanje problema

Sobzirom na obuhvat potrebnih izmena u ovom zakonu, kao i potreba proisteklih iz drugih zakona koji se istovremeno menjaju ne postoje druge mogućnosti za rešavanje ovih problema

4. Zašto je donošenje Zakona najbolje za rešenje problema?

S obzirom da je Agencije već uređena Zakonom, promene koje se tiču njenog uređenja i kojima se menja više od trećine odredaba, takođe moraju biti sprovedene donošenjem Novog zakona.

5. Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Rešenja unutar Zakona će uticati na Agenciju čiji će status i nadležnosti biti značajno izmenjene, zatim na NBS koja će preuzeti značajan broj nadležnosti od Agencije, kao i Ministarstvo finansija koje će preuzeti neke od nadležnosti Agencije.

6. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena Zakona će donekle povećati troškove bankama, a posredno osiguranim deponentima i to u pogledu naknade koju će Agencija dobijati iz sredstava Fonda za

osiguranje depozita po osnovu obavljanja poslova osigranja depozita. Međutim, ovo proističe iz opredeljenja da se Agencija za obavljanje tih poslova ne finansira iz budžeta.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će stvoriti?

Pozitivne posledice donošenja Zakona će opravdati troškove, s obzirom na to da će sistem osiguranja depozita postati efikasan čime će se ojačati finansijska stabilnosti i zaštita deponenata.

8. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Zakon se odnosi na Agenciju tako da nema uticaj na stvaranje novih privrednih subjekata.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

Sve zainteresovane strane, osim samih banaka i javnosti, učestvovale su u izradi Nacrta zakona. Poslovne banke i javnost će imati priliku da se izjasne na Nacrt zakona tokom planirane javne rasprave.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 28.12.2014.