Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, GASNU MREŽU I/ILI MREŽU DALJINSKOG GREJANJA, VODOVOD I KANALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA: Rok za prijavu počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 dana. Priključenje je privremenog karaktera i ne utiče na utvrđivanje pravnog statusa objekta koji se priključuje na infrastrukturnu mrežu


Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 70/2023 – dalje: Uredba) je objavljena i detaljno propisuje proceduru za podnošenje prijava za priključak.

Prijave mogu podneti vlasnici kuća i stanova koji su izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje, dok za vlasnike stanova u stambenim i stambeno poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje, zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica, stoji u Uredbi.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je naglasio da se mogućnost priključenja nе odnosi na poslovnе objеktе, niti na invеstitorе koji su nеlеgalno gradili pa objеktе nisu priključili na komunalnu infrastrukturu.

Vesić je istakao da prijavljivanje počinje 15. septembra i traje 30 dana, tokom kojih se u opštinama prilažu odgovarajući dokazi da podnosioci imaju pravo na priključak, uz napomenu da je priključеnjе mogućе samo za jеdan objеkat, odnosno jеdan stan istog vlasnika.

“Vlasnik, u roku propisanom ovom uredbom, nadležnom organu dostavlja dokaz o postojećem završenom objektu, da je vlasnik objekta, da u vlasništvu ima samo jedan objekat, odnosno stan za stanovanje”, stoji u Uredbi, koja propisuje pravne i tehničke uslove za priključenje.

Dostavlja se i dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja pred nadležnim organom, a ako se radi o objektu za koji nije pokrenut postupak ozakonjenja dostavlja se overena izjava da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje.

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u propisanoj formi u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Ukoliko nema prebivalište u stanu čijom je kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje, umesto dokaza da stanuje u tom stanu, dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima svog porodičnog domaćinstva, useliti u predmetni stan.

“Dokazivanjе da građani živе u tim objеktima bićе lako, postojaćе formular koji ćе biti dostavljеn opštinama i koji ćе građani popunjavati. Kada opština utvrdi spisak, proslеđujе ga prеduzеćima koja zatim vršе priključеnjе”, naveo je Vesić u pisanoj izjavi.

Propisano je i da izjave na osnovu ove uredbe vlasnik dostavlja u formi propisanoj zakonom kojim se uređuje overa potpisa za tu vrstu izjave, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Uz zahtev za privremeno priključenje dostavlja se očitana lična karta, odnosno kopija lične karte koja ne sadrži mikrokontroler (čip) vlasnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva i geodetski snimak objekta za koji se traži privremeno priključenje, kao i ugovori o kupovini ili izgradnji, poklonu, rešenje o nasleđivanju ili neka druga isprava kojom dokazuje pravo svojine.

“Pozivam opštinе i gradovе da do 15. sеptеmbra oprеdеlе kadrovе koji ćе raditi na obradi ovih prijava i koji ćе pružiti pravnu pomoć ljudima da pravilno popunе prijavе”, rеkao jе Vеsić i najavio da će ministarstvo objaviti uputstvo kojе ćе građani moći da prеuzmu na sajtu mgsi.gov.rs sa detaljnim objašnjenjem postupka prijave.

Ako nadležni organ, koji je u ovom slučaju organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove ozakonjenja, utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi propisani ovom uredbom, o tome obaveštava podnosioca, a protiv tog obaveštenja nije moguća žalba.

Vlasnik ili stambena zajednica, međutim, mogu podneti prigovor u roku od osam dana od prijema obaveštenja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje će o njemu odlučiti u roku od pet radnih dana.

Ukoliko prihvati prigovor, odmah potom obaveštava nadležni organ jedinice lokalne samouprave da nastavi postupak i dostavi obaveštenje o ispunjenosti pravnih uslova a ako utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi u skladu sa odredbama ove uredbe, o tome obaveštava vlasnika, odnosno stambenu zajednicu i nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Protiv obaveštenja ministarstva takođe nije dozvoljena žalba niti je moguće pokretanje upravnog spora.

Po dobijanju obaveštenja o ispunjenosti pravnih uslova, privredno društvo utvrđuje ispunjenost tehničkih uslova za priključenje.

Uredba predviđa da, po utvrđivanju ispunjenosti tehničkih uslova, privredno društvo koje je zaduženo za snabdevanje strujom, gasom, grejanjem, vodom ili za kanalizaciju donosi akt o odobrenju za privremeno priključenje, određuje naknadu za priključenje, vrši izgradnju priključka i vrši priključenje na distributivnu mrežu.

“Za privremeno priključenje plaća se naknada propisana opštim aktom privrednog društva”, stoji u Uredbi.

Po dobijanju obaveštenja od privrednog društva o privremenom priključenju objekta na infrastrukturnu mrežu, nadležni organ obaveštava lokalnu poresku administraciju da je nezakonito izgrađeni objekat privremeno priključen na komunalnu i ostalu infrastrukturu, u cilju utvrđivanja poreza na imovinu.

“Priključenje je privremenog karaktera i ne utiče na utvrđivanje pravnog statusa objekta koji se priključuje na infrastrukturnu mrežu”, naglašeno je u Uredbi.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, Milica Rilak, 23.08.2023.
Naslov: Redakcija