Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 108/16) u članu 6. stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 7. posle stava 4, dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama iz člana 1. stav 3. tačka 7) ovog zakona, odnosno pravnim licima iz člana 1. stav 3. tačka 9) ovog zakona, koji nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta, odnosno korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, utvrđuje se opštim aktom javne službe, odnosno pravnog lica u skladu sa masom sredstava opredeljenom za obračun i isplatu plata u okviru finansijskih planova tih pravnih lica.

Osnovica iz stava 5. ovog člana ne može biti veća od osnovice iz stava 1. ovog člana utvrđene za odgovarajuću budžetsku godinu."

Član 3.

U članu 10. stav 7. briše se, a dodaje se novi stav koji glasi:

"Opšti katalog sadrži i popis radnih mesta za zaposlene nameštenike iz člana 1. stav 3. tač. 1) i 4) ovog zakona i zaposlene iz člana 1. stav 3. tač. 6)-9) ovog zakona, njihove opšte/tipične opise i zahteve za njihovo obavljanje, kao i platne grupe i platne razrede u koje su svrstana ta radna mesta u skladu sa zakonom. Opšti katalog, u delu koji se odnosi na radna mesta nameštenika i radna mesta zaposlenih kod pravnih lica iz člana 1. stav 3. tač. 6)-9) ovog zakona koja su direktni i indirektni korisnici budžeta u skladu sa propisima o budžetskom sistemu, sačinjava se na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuju ta radna mesta, opisi tih radnih mesta i zahtevi za njihovo obavljanje. Opšti katalog, u delu koji se odnosi na radna mesta zaposlenih kod pravnih lica iz člana 1. stav 3. tač. 6)-9) ovog zakona koja nisu direktni i indirektni korisnici budžeta u skladu sa propisima o budžetskom sistemu, sačinjava se na osnovu radnih mesta sadržanih u aktu o sistematizaciji tih pravnih lica i drugih podataka koje ministarstvu dostavljaju ta pravna lica radi objavljivanja."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za izmene i dopune Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je potreba i neophodnost da se ovim zakonom, u pogledu načina utvrđivanja osnovice, prepozna kategorija zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i zaposlenih u drugim organima i organizacijama, koji nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta, odnosno korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Specifičnost postojanja ovih institucionalnih formi ukazala je na nužnost posebnog regulisanja utvrđivanja osnivice za navedena pravna lica, imajući u vidu da opšta pravila koja su predviđena za druge kategorije zaposlenih u javnom sektoru ne mogu u potpunosti da odgovore zahtevima koji proizilaze iz posebnog načina finansiranja ovih institucija.

Imajući u vidu da je osnovni cilj Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru uspostavljanje ujednačenog i finansijski održivog sistema finansiranja plata, kao i da Zakon prepoznaje specifičnosti unutar javnog sektora i kroz fleksibilnost svojih odredaba uvažava ove specifičnosti, predloženim izmenama ne menja se, već dodatno potvrđuje napred navedena svrha Zakona.

Sa svešću da se cilj Zakona i uspešnost celovite reforma sistema plata ne može postići isključivom rigidnošću propisa, već kreiranjem pravila koja služe svojoj svrsi - primeni na subjekte na koje se odnose, predloženim izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru omogućava se ostvarenje ovih kompleksnih zadataka.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predložena je izmena člana kojim se propisuje utvrđivanje osnovne plate. Naime, predloženo brisanje stava 2. člana 6. Zakona omogućiće jedinstvenu formulu određivanja osnovne plate svih zaposlenih u javnom sektoru - množenjem osnovice za obračun i isplatu plate sa koeficijentom.

 Takođe, ovim Nacrtom predložene su izmene vezane za postupak sačinjavanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru (u daljem tekstu: Opšti katalog). Imajuću u vidu da je u postupku pripreme Opšteg kataloga došlo do promene pristupa i da je usvojena Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama, predloženim izmenama i dopunama omogućava se normativno regulisanje nastalih proceduralnih promena. U ovom delu, Nacrtom se posebno reguliše postupak pripreme Opšteg kataloga u delu koji se odnosi na javne agencije, javne službe, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i druge organe i organizacije koji nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta u smislu propisa o budžetskom sistemu. Ovim izmenama i dopunama predlaže se sačinjavanje Opšteg kataloga u navedenom delu javnog sektora, na osnovu akata o sistematizaciji i drugih podataka koje ovi organi dostavljaju ministarstvu, radi objavljivanja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. briše se odredba člana 6. stav 2. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Navedenom izmenom omogućava se primena jedinstvenog načina utvrđivanja osnovne plate za ceo javni sektor - kao proizvoda osnovice i koeficijenta.

Članom 2. vrši se izmena člana 7. Zakona dodavanjem dva nova stava kojima se reguliše način utvrđivanja osnovice za javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i zaposlenih u drugim organima i organizacijama, koji nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta, odnosno korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Osnovica za obračun i isplatu plate za navedene subjekte utvrđuje se opštim aktom javne službe, odnosno pravnog lica u skladu sa masom sredstava opredeljenom za obračun i isplatu plata u okviru finansijskih planova tih pravnih lica. Dodatno, predviđeno je da visina ovako određene osnovice ne može biti veća od osnovice određene zakonom o budžetu Republike Srbije za odgovarajuću budžetsku godinu.

U članu 3. vrši se izmena u članu 10. stav 7. ovog zakona, tako što se stav 7. briše i dodaje novi stav. Ovom odredbom propisuje se da Opšti katalog u delu koji se odnosi na radna mesta nameštenika i zaposlene u javnim agencijama, javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su direktni ili indiretni korisnici budžeta, sačinjava se na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuju ta radna mesta, opisi tih radnih mesta i zahtevi za njihovo obavljanje. Takođe, predviđeno je da se Opšti katalog u delu koji se odnosi na zaposlene u napred navedenim pravnim licima koja nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta sačinjava na osnovu akata o sistematizaciji tih pravnih lica kao i drugih podataka koje ovi subjekti dostavljaju ministarstvu, radi objavivanja.

U članu 4. utvrđeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave I lokalne samouprave, 18.08.2017.